Gastouderopvang: Kinderopvang die past 'Stijgende vraag naar thuisdiner roept om meer vrijwilligers" ÏIs8 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! HET HART VAN HOLLAND: Grote verhuisactie Dick Brunaschool Ouderen Boskoop dansen gezellig samen DEZE Vakantiewerk bij Piet Smal Eerste kok mevrouw N. Weerheim, bij Souburgh 33 jaar bezig voor anderen. ON j WE8PSTUDIO een praatje bij, want veel mensen gaat het bij het thuisdiner ook om het sociale contact". Waarmee wil zijn gezegd: liefhebbers van een goede kom soep en wat vrije tijd, schuift aan.:Eters zijn er al voldoen de - "we hebben het druk genoeg" - maar nu de vrijwilligers nog. Nog méér. Interesse? bel: 0180-631206 oiBO-B3aaaa Bel voor een gratis informatie pakket! dagen per week, vegetarisch, puree en rijst. En om de week is het of soep, of toetje. Bovendien kan altijd een keus worden gemaakt uit drie soorten groenten, steeds gebaseerd op het recept: aardappels vlees (vegetarisch) groenten en toetje/soep. Per thuisdiner kost het de deelnemers 4,45 euro. Mevrouw Schultink: "Opvallend overigens, hoe vaak te laatste jaren steeds meer om rijst wordt gevraagd en niet, denk ik, omdat er meer mensen bij komen uit rijst-landen. Veel men sen vinden rijst gewoon lekkerder dan aardappels. De vraag of 4,45 euro veel of weinig is, wil mevrouw Schultink in het midden laten. "Laten we vaststellen, dat de gemeente dit al subsidieert, want het gaat niet alleen om de prijs van de producten, het moet ook worden klaargemaakt en gekookt en vervol gens in een warmhoudend koffertje worden afgeleverd. En dan nog. Een alleenstaande koopt een bloemkool. Vier dagen bloemkool. Aardappels. Je koopt minimaal een kilo aardap pels, waarvan je aan het eind moet weggooien. Dan zijn er de slimme mensen, die weten dat je kunt kie zen uit een grote en een kleine por tie voor dezelfde prijs". En met pret lichtjes: "Weet je wat die slimmeri ken doen? Die vragen om een grote portie, waarvan ze de ene dag de helft opeten en de volgende dag de andere. Dat het stukje vlees per dag wat minder is, nemen ze op de koop toe". Om een thuisdiner kan zeven dagen per week worden gevraagd, bij voorkeur een dag tevoren. "Maar de meesten willen een thuisdiner op maandag, woensdag en vrijdag. En wat ze per dag in de koelkast over houden... Natuurlijk, ik ken de uit drukking ook wel, van die appel per dag die de dokter uit huis houdt. Maar met zo'n systeem van drie keer per week een thuisdiner, krijg je echt wel de nodige vitamines binnen. Ik geloof niet zo in die vita mine-reclames waarvan doorgaans alleen de fabrikant beter wordt". Mevrouw Schultink gelooft wel in een harde noodzaak van meer vrij willigers. "Los van de mensen die met een eigen auto rijden en daar een vergoeding voor krijgen en een kom soep achteraf die in wijde omgeving om z'n kwaliteit bekend is, rijdt ook een busje. Met een chauffeur, een helper en een derde die het Anne Frank Centrum van maaltijd voorzier, terwijl de twee anderen aan hun ronde bezig zijn". De maaltijden worden rond lunchtijd, zo tussen twaalf en één rondgebracht en desnoods ter plaatse uitgepakt. Mevrouw Schultink: "Soms hoort er ook Waddinxveen - "Hoe kun je je maat schappelijk nuttiger maken, dan met de zorg voor een kind Dat is wat Evelien Roebers, bemiddelings medewerker van de Stichting Gast ouderbureau Waddinxveen, een stichting die onder andere werk zaam is in de gemeente Zevenhuizen en Moerkapelle, zich afvraagt. "Het ls 'euk, als je er voor kiest om thuis 'e zijn, bijvoorbeeld voor de kinde- [en, om er andere kinderen bij te "ebben, je verdient er iets mee en "et is nog nuttig ook". "Je bent dan een gastouder, zoals wij dat noe- men vult Evelien aan. Het is een Prachtige combinatie maar toch zijn er nog altijd niet genoeg gastouders °m aan de toenemende vraag ernaar te voldoen. "Als gastouder Past u op kinderen van een ander. werkS ^6e' 'eu'c en verantwoorc'e'ijk oudste vorm van gastouder- onap is bij de gastouder thuis, egenwoordig is ook opvang bij het ud in huis mogelijk, maar dat mag een voor twee dagen in de week. beeft alles met de fiscus te aken. "Een combinatie van beide natuurlijk ook mogelijk, maar een als het kind het aankan. "Het kind l staat bij ons centraal, we middelen op maat", aldus Evelien eio kS'- ben! a's gastouder in je u,;f j en ban dus thuis ook nog wat dingen doen. s er een vraag naar kinderopvang een gastouder binnenkomt, dp' e.r 'n bel bestand van gastou- s gekeken. "Heel vaak weten we 25e jaargang" nummer 985 7 augustus 2002 Receptioniste mevrouw P. Schultink: "De eerstvolgende beller kan een vrijwilliger zelf wel voor welke gastouder de aanvraag het meest geschikt is". Er is veel contact tussen het Gastou derbureau, de gastouders, die de kinderen opvangen, en de vraagou- ders, die opvang voor hun kind zoe ken. "Voor gastouders is er eerst een kennismakingsavond, een 'aspi rant gastouderavond'. Op deze avond wordt verteld wat er van het Gastouderbureau verwacht kan worden, maar natuurlijk ook wat wij van de aankomende gastouders ver wachten. "Een gastouder moet flexi bel zijn, en er moet continuïteit zijn voor het kind, het is opvang op maat, naar de wensen en opvoe dingsideeën van de vraagouder. De gastouder werkt kleinschalig: er mogen maar vier gastkinderen tege lijk in het huis aanwezig zijn. Het gastouderbureau bemiddelt tussen gast- en vraagouder, adviseert, legt onderlinge afspraken vast en biedt reserveopvang. "Zo'n kennisma kingsavond is heel vrijblijvend," vertelt Evelien Roebers. "Als men sen er na deze avond voor kiezen om gastouder te willen worden kun nen ze zich opgeven voor een inta kegesprek en zelfs daarna kunnen ze zich nog terugtrekken". Wel wordt er een bewijs van gedrag aange vraagd bij de gemeente, het gaat uit eindelijk om uw grootste bezit en de veiligheid daarvan. De laagdrempe ligheid van gastouderopvang is voor het Gastouderbureau heel belang rijk. "Na de aspirant gastouder avond vindt een intakegesprek plaats, bij de gastouder thuis. Dan kunnen we vaststellen of het huis van de gastouder aan de gestelde veiligheidseisen voldoet". Dit gaat om standaard eisen, bijvoorbeeld: er moet een telefoon in het huis zijn, bleekmiddelen moeten veilig achter slot en grendel zijn opgeborgen, stopcontacten moeten beveiligd zijn en de gastouder moet wat EHBO- spullen in huis hebben. Na enkele werkzaamheden van het Gastouderbureau wordt de gastou der aan de vraagouder voorgesteld en worden de opvangtijden bespro ken. De bemiddelingsmedewerker van het Gastouderbureau is hierbij uiteraard aanwezig. Zij draagt er zorg voor dat gemaakte afspraken op papier komen. "We hebben een keer gehad dat de gastouder verke ring had gehad met de broer van de vraagouder. Dat is mooi, dan is gelijk de drempel weg. Maar in de meeste gevallen kennen de gast- en vraagouder elkaar niet". Het is natuurlijk nogal wat om je kind bij een wildvreemde achter te laten. "Daarom proberen we ook de kop peling tussen de gast- en vraagou der zo goed mogelijk uit te voeren. "Als er problemen zijn, kunnen zowel de gastouder als de vraagou der altijd bij ons terecht". Na het kennismakingsgesprek krijgen zo wel de gastouder als de vraagouder bedenktijd. "Als ze nee zeggen, wil len we natuurlijk wel altijd de reden weten, dan kunnen we daar reke ning mee houden, maar gelukkig gebeurt dat niet vaak." Ook na de koppeling blijft er veel contact met het Gastouderbureau. "Eén keer per jaar hebben we een gesprek met de vraag- en gastouder en tenminste één keer per jaar gaan we op bezoek bij de gastouder. Ver der hebben we een aantal keer per jaar een thema- ochtend voor de gastouders en natuurlijk kunnen ze altijd bellen. "Goed met elkaar blij ven communiceren is heel belang rijk, zo vindt Evelien. "Vooral bij een eerste kind hebben ouders vaak hoge idealen, die vroeger of later worden bijgesteld". "Daar moet je over blijven praten. Je hoeft niet altijd overal hetzelfde over te den ken, als je maar blijft communice ren". Het gastouderbureau vindt het dein ook erg belangrijk dat het con tact tussen de vraagouder en gast ouder goed is. "Ik vraag altijd aan een vraagouder hoe moet de gast ouder je vertellen hoe het die dag met je kind is gegaan". Dit is natuur lijk ook heel belangrijk voor de gast ouder, die wil ook graag haar ver haal kwijt. "Soms als je je kind op komt halen, is het echt spitsuur bij de gastouder, dan moet je een ande re afspraak maken om hierover te praten." Vaak zijn gastouders vrou wen waarvan de kinderen net het huis uit zijn. Maar ook voor jonge vrouwen die hun eerste kind krijgen en besluiten voorlopig - gedeeltelijk - thuis te blijven, is gastouderschap ook een goede optie. "Ze hebben dan een speelkameraadje voor hun eigen kind en kunnen tegelijk wat bijverdienen." Voor nadere informatie over het de Zie pagina 8 Zie pagina 9 Zie pagina 11 I Door Frits Bromberg I Waddinxveen - De vraag naar een 'thuisdiner' zit in een stijgende lijn, I maar de vraag naar vrijwilligers neemt in bijna gelijke mate toe. Hoe dat zo gekomen is, weet mevrouw P. Schultink, die als receptioniste van Zorgcentrum Souburgh de diner- aanvragen opneemt, maar ook hoopt dat de volgende beller een vrijwilliger is, die zich wil aansluiten bij de 24 mensen die, in verschillen- functies, ervoor zorgen dat de I warme maaltijden op tijd én warm bij de aanvragers terechtkomen. Mevrouw Schultink: "Bijna tien jaar geleden zijn we in Waddinxveen met 'thuisdiner' begonnen, vergelijkbaar met wat in sommige andere gemeen ten 'tafeltje dekje' wordt genoemd. Eerst heel voorzichtig, met weinig nieuwe aanmeldingen. Tot de vraag naar een goedverzorgde warme maaltijd toenam en dat bleef doen. We zullen nu zo'n honderdvijftig mensen aan een thuisdiner helpen, maar dat zullen er wel gauw meer zijn". Daar zijn twee redenen voor aan te voeren. Mevrouw Schultink: "De gemiddelde leeftijd wordt hoger, er komen steeds meer ouderen bij. Je kunt ook zeggen: de vergrijzing neemt toe. En daarmee het aantal mensen die we willen bereiken, de 55-plussers die niet meer in staat zijn zelf een warme maaltijd te berei den. Niet dat we daarop controle ren, het is ons uitgangspunt. Moge lijk speelt ook de toenemende wel vaart een rol en kunnen steeds meer mensen zich een thuisdiner veroor loven. Maar dat heb ik nooit zo onderzocht". Het idee van het thuis diner had ook te maken met de capaciteit van de keuken van Sou burgh, die ruimte overliet voor een aantal ouderen, man/vrouw die nog zelfstandig kunnen en willen wonen, maar opzien tegen dat gekook. Mevrouw Schultink: "Er worden om de paar weken drie nieuwe menu's samengesteld. Waaruit kan worden gekozen. Keuze is altijd, zeven k, fis hD#;- gastouderopvang kan men bellen met het Gastouderbureau op tele foonnummer 0182-619591 of de web site van het bureau bezoeken; www.gastouderbureau-waddinx- veen.nl De eerstvolgende informatieavond voor aankomende gastouders is op maandag 9 september a.s. Geef je gerust op en kom vrijblijvend een kijkjenemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1