Twintigste editie Plantarium geopend door Commissaris van de Koningin Veelzijdig Oogstfeestprogramma week: 1 What's new?? Zwemvierdaagse I Collecte up Kijk op pagina DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: I Najaarsbeurs luidt herfstseizoen in... Achter de geraniums Mooi niet! t Hongerproject deel 3 (slot) Gospelkoor "El Jakim" Onderlinge wedstrijd van der Knijff CV-KETEL NODIG? p. VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L L A N D N L 25e jaargang nummer 988 28 augustus 2002 N, -■ V Zie pagina 9 1 pi 'WV a|| r jgffin ij Zie pagina 11 - m F-': pWKppre.' j s Zie pagina 11 Zevenhuizen - Bij interkerkelijk Gospelkoor "El Jakim" gaan op 5 september de repetities weer beginnen. Als er nog mensen zijn, tussen de 25 en 50 jaar, die zin hebben om met het koor mee te zingen, vooral tenoren en bassen zijn zij van welkom. Dit seizoen j viert het koor haar 3e lustrum, j dus het belooft een seizoen te worden met een extra feestelijk tintje. In april .wordt het 3e lustrumconcert gegeven. j Kom eens kijken, luisteren of mee j zingen. De repetities zijn op don-j derdagavond van 20.00 tot 22.00 j uur in de Gereformeerde Kerk aan j de Dorpsstraat 106. Waddinxveen - Gouwebad de Sniep organiseert de Nationale Zwemvierdaagse van maandag 2 i tot en met vrijdag 6 september. De deelnemers kunnen zich later j sponsoren en zwemmen voor het i Ronald Mc Donald kinderfonds, j De starttijden zijn van 16.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Na het banenzwemmen is het reereatiebad en bij goed weer ook i het buitenbad geopend. Tijdens de zwemvierdaagse is er gelegenheid om oude spulletjes of speelgoed te verkopen op de vrij markt voor kinderen. Moerkapelle - Op zaterdag 31 augustus wordt de laatste onderlin- ge wedstrijd van het zomerseizoen georganiseerd door Lr. Pc. Moer- veen. De wedstrijden van 4 mei en i 29 juni waren beide een succes. De laatste wedstrijd stond geheel in de belangstelling van het springen en er werd volop meegedaan door de jeugd. De wedstrijd van aanstaande zaterdag wordt gehouden aan de Rottedijk 24 in Moerkapelle. De wedstrijd begint om 8.30 uur met dressuur in alle klasse. Vervol gens wordt na de dressuur gestart met een cross. De verwachtingen zijn dat de eerste rond 15.00 uur van start zal gaan. De cross is uit gezet in een groot land met diverse spectaculaire hindernissen. Aan sluitend is er een parade met prijs uitreiking. Tevens wordt de club- en dagkampioen bekend gemaakt, ledereen is welkom. Koninklijk boomkwekerijgeschenk op Plantarium 2002 Door Karin Heeren Boskoop - Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Hol land, Dhr. J. Franssen verricht op woensdag 21 augustus de officiële openingshandeling van Plantarium 2002. De organisatie toont zich ver heugd dat Dhr. Franssen, als belang rijke afgevaardigde van de sierteelt provincie Zuid-Holland, ingaat op de uitnodiging van de Stichting Vak beurs voor de Boomkwekerij. De vakbeurs werd gehouden op het ITC-terrein en beslaat circa 15.000 vierkante meter. Er zijn circa 260 deelnemers, waarvan circa 200 groene deelnemers, circa 10 non profit instellingen en circa 50 niet groene deelnemers. De beurs heeft een internationaal karakter, er zijn circa twintig deelnemers uit zeven verschillende landen. De Commissaris van de Koningin sprak onder andere over de veran derende wijze van telen binnen de boomkwekerij sector. Er is sprake van een toename van teelt onder glas of in pot- of containerteelt. Deze toename betekent een forse toename van het verhard opper vlak in het gebied. Aangezien de ondergrond uit veen bestaat, zaFdit leiden tot bodemdaling met alle gevolgen van dien voor waterkwan titeit, infrastructuur en gebouwen. De heer Franssen: Deze cijfers bete kenen nogal wat. Het beeld van Boskoop en omgeving zal de komende jaren dus drastisch wijzi gen. Het tuinlandschap zal veran deren in een landschap met kassen en velden met potten en contai- Moerkapelle - De Nederlandse Kankerbestrijding houdt van 2 tot j en met 7 september haar jaarlijk- j se collecte in Moerkapelle. 6$feViC;ts€fd mét je fijbfivwjs. Interesse? bel: 0180-631206 ners. Het is de vraag hoe deze ont wikkeling zich verhoudt tot het karakter van het Groene Hart." De Commissaris kon tijdens de ope ning nog niets zeggen over het standpunt van de provincie over de toename van de ruimtebehoefte van de boomteelt in de regio Bos koop. Beste nieuwigheid Tijdens de opening van Plantarium werd de Beste Nieuwigheid 2002 bekend gemaakt. Het is de Rosa 'Mehamber' (Amber Nectar) van Jan Spek Rozen BV te Boskoop. Het is een compacte patioroos met een aansprekende kleur; uniek en vernieuwend in het assortiment. Koninklijk geschenk Dit jaar gaat de geschiedenis in als het jaar waarin kroonprins Willem- Alexander zijn jawoord gaf aan Maxima Zorreguieta. Ook de sier teeltsector kreeg in 2002 een koninklijk tintje. Koningin Beatrix opende persoonlijk de Floriade. De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij, organisator van onder meer Plantarium en Diveka, doet hier nog een schepje bovenop. Ter gelegenheid van het huwelijk van de kroonprins is het idee gebo ren om namens de Nederlandse boomkwekerij sector een huwelijks geschenk aan te bieden. Binnen de sector mogen elf bedrij ven het predikaat Koninklijk of Hof leverancier voeren. Gezamenlijk hebben ze een sortiment samenge steld dat recht doet aan het speci fieke Nederlandse boomkwekerij vakmanschap en assortiment. Hier in worden uiteraard ook soorten en cultivars met koninklijke namen ingepast. Tijdens Plantarium 2002 is er speci ale aandacht voor het oranje cadeau. Het sortiment dat aan het Prinselijk paar cadeau wordt gedaan, is in een speciale presenta tie te zien. De reden dat het cadeau van de Nederlandse boomkwekerij sector niet tijdens of rond de huwe lijksdag op 2 februari 2002 is aange boden, schuilt in de aard van het geschenk. Boomkwekerijproducten tonen nu eenmaal mooier in de zomer. Vandaar dat het Prinselijk paar het pas in augustus aangebo den krijgt. Night of Harmony Zevenhuizen - Voorafgaand aan het Oogstfeest zal op vrijdagavond 6 september, De Kleine Trompetter en Shantykoor Het Kraaiennest, samen met de solisten Anne Sytse- ma-Bakker en Judith Bink met hun backinggroup, een gevarieerd pro gramma brengen, dat voor iedereen herkenbaar is. Onder andere zal te horen zijn: in een gezamenlijk optreden van Anne en Judith met de Harmonie, songs van Randy Newman en Freddie Mercury en van het Kraaiennest met de Harmonie de song "in Con quest of Paradise." Maar ook num mers als "De hoogste tijd" van André Hazes zullen ten gehore wor den gebracht. Veelzijdig Oogstfeestprogramma Een traditioneel evenement in de sfeer van het oude boeren- en dorpsleven met onder andere op zaterdag-7 september het optreden van de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem, het schapendrijven en het boerenerf. Het boerenerf naast de Gereformeerde kerk zal een echte ouderwetse sfeer heb ben. Opgeluisterd met een tentoon stelling van bekende Nederlandse hoenderrassen. Verder komt men op het boerenerf prachtige rasko nijnen, schapen en andere kleine aaibare dieren tegen. Aangevuld met een boerenkoffietafel is het boerenerf zeker een bezoek waard. Naast de 'grote' evenementen vindt men de aloude activiteiten 'voor jong en oud 'in en rond de Dorps straat. De oude ambachten; de rommel markt voor de Nederlands Hervorm de kerk; honden gehoorzaam heidstrainingen; het rad van avon tuur van voetbalvereniging Groenen weg; veel braderiekramen; de stand van de Molenvrienden en stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Het podium met onder andere line-dan- cing; het jeugdorkest van De Kleine Trompetter; The Thunderbirds (rock en roll uit de jaren '50); slagwerk groep "Afslag 9" op het podium bij Albert Heijn de Moerkapelse band "Pingel" en de Waddinxveense zang groep Rock Vocals. Voor de kinderen is er: het speciale kinderplein, de skeeler clinic, het treintje van Bram Heij en de vele dieren. Helaas zijn er geen veilige grondplekken voor kinderen beschikbaar, omdat het optreden van de steltenlopers en het schapendrijven veel extra ruim te vergt voor het publiek.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1