Reünie bij koffiebar Meet-Inn Sparen bij Albert Heijn komt neer op kinderspel p- VISSER EN ZN ^■If IB -een 9rat»s t Opbrengst collecte Prinses Beatrix Fonds I Jeugddisco j Kinderkleding-en j speelgoedbeurs Opbrengst collecte kankerbestrijding Workshop bij de Kleine Trompetter SPf; voor HfH informatie- Pakket! °2^3èaB9I SI DEZE WEEK IN Nieuwe naam schoolbibliotheek Zie pagina 17 HET HART VAN HOLLAND Braderie Boskoop als vanouds gezellig Zie pagina 10 Fotowedstrijd 'molen viergang bij night' Zie pagina 15 BOORDEVOL TIPS INFORMATIE: PAGINA 1 1 T/M 1 4 25e nummer 25 september VERPSTÜDIO N O Ti O Z Cl Moerkapelle - De jaarlijkse collec te van het PBF, het fonds voor spierziekten en hersenaandoeniri- gen, heeft in Moerkapelle 1058,69 opgebracht. Alle gevers en collec tanten worden hartelijk bedankt voor hun medewerking. Wie de collectant gemist heeft en alsnog wil geven: giro 969 t.n.v. het Prin ses Beatrix Fonds. Zevenhuizen - La Baraque organi- I seert in samenwerking met Jeugd- II en Jongerenwerk Midden-Holland I een kinder-/jeugddisco op vrijdag 27 september van 19.00 tot 23.00 i uur. De disco is bedoeld voor kin deren van 10 tot en met 15 jaar. De entree bedraagt €2,-. De disco I is rook- en alcoholvrij. Voor meer informatie: 06-12839280. I Zevenhuizen - De kinderkleding- I en speelgoedbeurs ten bate van I Unicef wordt donderdag en vrij- Jdag 4 oktober gehouden in de gereformeerde kerk aan de Dorps straat 106. Er kan najaar/winter- ikleding, schoon en heel, en goed speelgoed worden ingeleverd op donderdag 3 oktober van 9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur. De verkoper bepaalt de verkoop prijs; éénderde van de opbrengst is bestemd voor Unicef. De ver koop is donderdag van 19.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie: 0180- 633971, 631261, 638094 of 079- 15932797. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Elke vrijdagavond kunnen jongeren vanaf 15 jaar elkaar ontmoeten in Koffiebar Meet-Inn, de Christelijke jeugdver eniging van de Hervormde kerk Zevenhuizen. En dat sinds 1977, reden dus activteiten te ontplooien vanwege het 25-jarig bestaan. De koffiebar is een plek voor jongeren van de kerkelijke gemeente, waarbij ook buiten- of randkerkelijke jongeren welkom zijn. Ook biedt de koffiebar ruimte voor jongeren om zich met elkaar te verdiepen in het christelijk geloof. Vanaf begin september tot eind juni is er gelegenheid bij elkaar te komen in het Hervormd Centrum. Koffiebar Meet-Inn is opgericht in oktober 1977 als zelfstandige jeugd vereniging van de Hervormde Kerk, met een eigen budget en eigen bestuur, of teamleden zoals zij bij de vereniging heten. De teamleden zijn verantwoordelijk voor de organisa tie van de activiteiten zoals deze worden gehouden in de Koffiebar. Sociale ontmoeting en verdieping van het geloof staan hierbij centraal. In de begintijd was de Koffiebar eens per maand geopend, sinds een aan tal jaar is er elke vrijdagavond een programma. Het programma in de koffiebar kan bestaan uit de 'speakercorner' waar bij een gast een verhaal houdt ter verdieping van het geloof, een optreden van een toneel- of cabaret groep of gewoon gezellige samen komst met een spelletje en een hapje en een drankje. Naast de vrij- dagayonden zijn er op de zaterdag ook regelmatig uitjes, zoals bijvoor beeld een bezoek aan een zwembad, schaatsen, een strandwandeling of sporten. Twee keer per jaar is koffie bar Meet-Inn actief op de dorps feesten van Zevenhuizen met een schiettent. 25-jarig bestaan In het weekend van 4 en 5 oktober staan feestelijke gebeurtenissen gepland. Iedereen is vrijdagavond 4 oktober welkom in de Hervormde Kerk vanaf 19.30 uur. Alle belangstel lenden kunnen genieten van een band, een theatercabaretgroep en het huidige team zal ook een bijdra ge leveren met de opvoering van een stukje en het zingen van twee lied jes. Zaterdagavond 5 oktober is er een reünie gepland van oud-teamleden en oud-bezoekers van het Hervormd Centrum. Er zal die avond door teamleden van het begin, halverwe ge en het heden een verandering worden geschetst van het tijds beeld. Er zal geprobeerd worden om van elke 'jaargang' een foto te maken. Het huidige team is op zoek naar oud-teamleden die in de Meet- Inn Koffiebar een langdurige relatie zijn begonnen en een stel zijn gewor den. Graag zien zij deze oud-teamle den tijdens de reünie, het liefst met foto uit die tijd en hun eigen verhaal op papier. Van deze verhalen met foto's zal een kleine tentoonstelling worden gemaakt. De foto's met ver haal kunnen ook van tevoren ingele verd worden bij de voorzitter Arjan Witte, Burg. Boerstraat 15 te Zeven huizen. Moerkapelle - De jaarlijkse collec te van de Nederlandse Kankerbe strijding KWF heeft in Moerkapelle 2.806,72 opgebracht. Alle gevers en collectanten worden hartleijk bedankt voor medewerking. Zevenhuizen - Muziekvereniging De Kleine Trompetter" houdt zaterdag 28 september van 13.00 tot 15.00 uur een workshop in dorpshuis Swanla. Iedereen vanaf 10 jaar is er wei som om te kijken, te luisteren en 'e proberen. Zf zijn diverse instrumenten te Proberen en er zijn leden en docenten aanwezig om op alle vra- §en een antwoord te geven. Het Saat om blaas- en slagwerldnstru- [Penten. ledereen die muziek wil dren maken kan bij De Kleine 'rompetter terecht. Uiteraard zijn ook de mensen welkom die de unst van het muziek maken al beheersen. EDITIE ZEVENHUIZblM- ,,nFRKAPELLE NESSELANDE Door Frits Bromberg Zevenhuizen - "Je kunt je werk zien als je broodwinning, je kunt er ook plezier aan toevoegen. Dat deed ik, als voorzitter van de Middenstandsvereniging, door een actie van Albert Heijn te koppelen aan de komst van een jonge onder nemer, Toys 2 play, eveneens gele gen aan de Dorpsstraat. Je kunt het ook zien als een woord van wel kom in onze gemeente." Dat zegt Jeroen van den Berg over de speelgoedactie 'Spaar voor spel len'. Het sparen gebeurt bij de AH- vestiging die bij sommige produc ten strippen levert die later, op een volle strippenkaart, recht geven op een fikse korting bij Toys 2 play. Van den Berg: "Jan-Willem Lie vers (33)en zijn partner Bianca Verwaal (19) begonnen hun speelgoedwinkel vorige maand. We juichen de komst van jonge onder nemers toe, die nog in staat zijn zich aan te passen aan de behoefte die in deze betrekkelijk kleine gemeen schap leeft. Vergrijzende onderne mers kennen dat niet meer zo. Natuurlijk zit er ook een commercië le kant aan: beide partijen hopen er beter op te worden. Maar dat is logisch; het heeft weinig zin een actie te beginnen die gedoemd is te mislukken. Toch is er meer aan de hand. Toys 2 play is de enige speel goedwinkel in Zevenhuizen. Zonder deze winkel gaan mensen voor speelgoed naar een andere gemeen te, waar ze ook meteen maar hun overige boodschappen doen. Mocht ook dit een commerciële kant heb ben, dan blijft er toch meer over: het bieden, als ondernemersvereniging, de voordelen die een kleinere gemeente kent. Het komt niet zelden voor, dat een zaak in een grote gemeente de klant, hoe goed bedoeld ook, onpersoonlijk bena dert. Gaat een aanschaf stuk, dan ben je afhankelijk van de verkoper die z'n werk zo goed mogelijk doet, maar geen persoonlijke binding heeft met de klanten. In Zevenhui zen ligt dat anders. Daar is de verko per vaak ook eigenaar met wie te overleggen valt. Zeker na een poosje ontwikkelt zich een persoonlijke relatie en daarom zijn we blij met de komst van Toys 2 play." Jan-Willem Lievers (links) en Bianca Verwaal flankeren Jeroen van den Berg, voorzitter van de middenstandsvereniging. De speelgoedactie begon 11 septem ber en duurt voort tot en met 2 okto ber. De strippenkaarten blijven gel dig tot 9 oktober. Jan-Willem en Bianca hebben zich inmiddels aangepast aan wat Van den Berg noemt 'de dorpsformule'. Hoewel ook zij afhankelijk zijn van wat de groothandel te bieden heeft, is ook hun benadering persoonlijk. Jan-Willem: "Ons assortiment ver schilt niet veel van wat speelgoedza ken in grotere gemeenten kunnen bieden. Maar het is wel waar wat Jeroen zegt: we voelen ons opgeno men in een gemeenschap, met per soonlijke contacten. Dat werkt en we hebben er geen moment spijt van dat we hier zijn neergestreken. Alleen ons magazijn hè, dat is wat krap en je zult nooit kunnen zeggen: zie zo, de winkel is leegverkocht, we vullen het magazijn weer bij."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1