Coenecoop College bol van activiteiten tijdens KEI-week Afrikaanse De Gouwe Show kleindieren Leerlingen bezoeken vertelvoorstelling 'Hadassa' Jubilerende cormula's begeleiden lampionoptocht Klaveijassen Gouwe Rijders Concordia naar concours Sinterklaas groots onthaald in Waddinxveen Nieuwe koploper Waddinxveense schakers Trektochtdienst Wereldmaaltijd Smurfenvoetbal Klaveijassen voor de Sint Victorkerk Kinderbingo in de Paddestoel Prinsenbal Krooshappers Droste Cacao bij NWH Boskoop WADDINXVE EN/BOSKOOP Hart van Holland 6 november 2002 OK. Medische weekenddienst Dnor Karin Heeren Waddinxveen - Het Coenecoop College staat in de week van 11 tot en met 15 november geheel in het teken van de KEI-week. KEI staat voor 'Kreezy Ektif Impoet' en de week wordt dan ook KEI-gaaf. Deze week is geheel door leerlingen georganiseerd en is voor alle leer lingen. De hele week kunnen zij in de middag deelnemen aan allerlei workshops op het gebied van sport, spel, drama, dans, muziek, workshops op spiritueel gebied en nog vele andere mogelijkheden. Er is ook een goed doel verbon den aan de KEI-week. Op ver schillende manieren wordt geld ingezameld voor stichting 'Spieren voor spieren'. Tijdens de KEI-week gaan een heleboel leerlingen naar de Uithof om te schaatsen voor een sponsorbedrag. Ook zal er een extra bedrag gevraagd worden voor de entreekaartjes voor verschillende avondactiviteiten, zoals een bezoek aan de Europa Cup volleybalwed strijd van VC Nesselande, een caba retavond en het grote eindfeest op de donderdagavond. Van elk kaartje wordt de prijs met vijftig eurocent verhoogd ten bate van de stichting 'Spieren voor spieren'. De KEI-week wordt georganiseerd door veertig leerlingen van het Coenecoop College. Er is een cen trale organisatie van twaalf perso nen die de gehele coördinatie in handen heeft. Zij wordt daarin bijge staan door een docent van het Coenecoop College en Daniël Klijn, zelf oud-leerling van het Coenecoop College en vier jaar geleden actief betrokken bij de EVA-week. Alle leden van de centrale organisatie zijn maanden geleden begonnen met de voorbereidingen voor deze week. Het is een geweldige karwei geweest om alle inschrijvingen voor de workshops te verwerken. Er zijn 66 workshops en 1750 leerlingen die zich mochten inschrijven. Sommige workshops waren voor specifieke leerjaren maar velen waren ook vrij qua inschrijving. Met alle leerlingen- lijsten moest vervolgens gekeken worden of iedereen wel aan de beurt kwam, en moest er voor vele work shops worden geloot en vielen er dus ook veel leerlingen af. Er is een aantal verplichte workshops en ook de ouders worden hier en daar bij de KEI-week betrokken. KEIhard werken, maar het resultaat is naar verwachting dan ook KEI-tof. Waddinxveen - Door kleindieren- sportvereniging Midden Holland wordt op vrijdag 8 en zaterdag 9 november voor de 10e keer "De Gouwe Show" gehouden in sporthal Groenswaard aan de Wingerd 2. De inzenders komen uit de hele regio en stellen meer dan 500 dieren tentoon. Grote, kleine en dwergko nijnen in allerlei kleuren, grote en dwerghoenders, waaronder kippen met hele korte pootjes. Cavia's in verschillende "robes" zoals glad en ruwharig, dwerghamsters, muizen, gerbils (woestijnratjes), sierduiven in allerlei soorten, eenden en kleine duifjes die tot de oorspronkelijke duivenrassen behoren. De tentoon stelling is 8 november geopend van 20.00 tot 22.00 uur en 9 november van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Waddinxveen - De jaarlijkse lampion optocht van Zonnig Zuid zal ook dit jaar muzikaal begeleid worden door de Cormula's Waddinxveen. De optocht begint vrijdag 8 november om 19.00 uur. Het startsein wordt gegeven bij het wijkgebouw van Zon nig Zuid. Veel kinderen zullen mee lopen met hun zelfgemaakte lam pion, in elkaar geknutseld tijdens de kinderclub. Vanaf 18.30 uur verspreiden de kin- der-en zich door de wijk om de bewo ners te verrassen met liedjes ter gelegenheid van St. Maarten De 40-jarige Cormula's zijn blij dat het aantal leden nog steeds groeit. Desondanks zijn nieuwe leden altijd welkom, vooral tamboers, jongens en meisjes, kunnen geplaatst wor den. Voor meer Informatie over de Cormula's: 0182-616959 of 0182- 616573. Waddinxveen - Autoclub de Gouwe Rijders houdt donderdag 7 novem ber haar klaverjasavond in Hotel De Unie aan de Kerkweg Oost 226. KERKDIENSTEN - 10 november Waddinxveen RK. kerk Ontmoetingskerk 11.15 uur viering. Geref. kerk 9.30 uur ds. P.A.C. Bon gers; 13.30 uur Trektochtdienst. Herv. Kerk 10.00 uur mw.ds. M. Jan sen: 13.30 uur Trektochtdienst in Geref. kerk vrijgemaakt 9.30 uur ds. E. Brink; 16.30 uur ds. K. de Vries. Herv. Conf. De Rank 10.00 uur ds M.A. Bos; 18.30 uur G.J. van Beek. Herv. Gem. 9.30 uur ds. R. de Reu- Jjer; 18.30 uur ds. M. Lorier. He Stek 9.30 uur mw.drs. E.A. van Halsema. Geref. kerk 9.30 uur ds. J.A. vanj Hooijdonk; 18.30 uur drs. M. Lorier m HK. Chr. Geref. kerk 9.30 uur ds. C.C1 den Hertog; 17.00 uur ds. J. Groen- leer. Geref. Gem. 9.30 en 16.30 uur M. Golverdingen. Vrijz. Prot. Gel. Gem. 10.00 uur jPw.ds. M.F. de Vries. Evang. Gem. Parousia 10.00 uur A. Uomkens. benthuizen Geref. Gem. 9.30 uur en 18.00 uur Eeesdienst. enthuizen, Boskoop en Waddinx veen: voor spoedeisende huisart- ^enhulp buiten kantooruren 117.00-8.00 uur, weekenden/feest dagen): HuisArtsenPost Midden- 'and (HAP MH), Jan van Beam Pontstraat 4. Gouda, 0182-322488. !jienst Apotheek Midden-Holland AM), Ronsseweg 138 (tegenover e Uleuland-locatie van het Groene 698820iekenhuiS)' Gpuda' 0I82" Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.15 uur. Elke avond worden er 4 ronden gespeeld, ledereen is wel kom. Waddinxveen - Het harmonieorkest van muziekvereniging Concordia Waddinxveen neemt op zaterdag 9 november deel aan een concours. Na meer dan 10 jaar geleden, is dit weer de eerste keer dat het orkest deel neemt aan een concours. De reden om weer aan een concours deel te nemen, in plaats van deelname aan een festival, is onder andere om nader te bepalen op welk niveau het orkest staat en dat het orkest van daaruit verder kan gaan opbouwen. Het orkest komt dan ook eerst uit in de introductieafdeling. De beoorde ling van deze dag geeft aan in welk niveau het orkest thuishoort. Op zaterdag 9 november zal het orkest zich laten beoordelen op 2 muziek werken tijdens een concours wat gehouden wordt in Enschede. Door een vakjury zullen deze werken beoordeeld worden op ritme, klank, zuiverheid samenspel e.d. De 2 muziekwerken die gespeeld worden zijn Aquarium en de Telemark Fanta sy. Waddinxveen - Ruim 200 kinderen van groep 8 van het primair onder wijs bezochten op 29 en 30 oktober de vertelvoorstelling 'Hadassa'. Ver teller John de Winter kwam bij Krea- ter en vertelde het verhaal over de bijbelse figuur Esther. De voorstelling is een onderdeel van Kunstmenu, dat gecoördineerd wordt door Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland. Kunstmenu heeft tot doel elke leer ling van het primair onderwijs in Zuid-Holland in aanraking te bren gen met professionele kunst. In het menu zijn zes kunstdisciplines opge nomen: dans, film, muziek, beelden de kunst, theater en literatuur. Kunstgebouw, de provincie Zuid- Holland, de gemeente Waddinxveen en de werkgroep, die bestaat uit ver tegenwoordigers van de deelnemen de scholen in Waddinxveen, realise ren gezamenlijk Kunstmenu. Daar naast verzorgt Kreater een aanvul lend aanbod voor de scholen. Hadassa Hadassa is een vertelling over moed en onverwachte wendingen. Het eeuwenoude verhaal gaat over wie je wilt zijn als mens: een verrader of een dappere held. Alle jonge, opgroeiende meisjes zijn opgeroe pen om voor de koning te verschij nen. Hadassa wordt door de koning als bruid gekozen. Ze krijgt een nieu we naam, Esther, die ster betekent. Ze wordt tegengewerkt door de gemene intrigant Haman, die haar volk, de Joden, wil uitroeien. Ze overwint haar angst en verschijnt ongevraagd voor de koning. Ze komt tot een oplossing voor haar volk en wint de liefde van de koning. John de Winter John de Winter, die begon als pop penspeler, is gefascineerd door alle mogelijkheden van theater. De vorm geving is simpel. In een handom draai creëert hij met slechts enkele rekwisieten een nieuwe sfeer of speelsituatie. Met een arsenaal aan stemmen vertelt John de Winter het verhaal van Hadassa, van oorsprong een verhaal uit het Oude Testament. Educatief materiaal Bij alle Kunstmenu-activiteiten wordt door Kunstgebouw educatief materiaal voor de leerkrachten gele verd. Het doelhiervan is dat de voorstellingen en tentoonstellingen, die door de leerlingen bezocht wor den, geen op zichzelf staande gebeurtenissen zijn. Naar aanleiding van wat de kinderen gezien hebben vinden klassengesprekken plaats, die ingaan op vorm, inhoud en bete kenis van de voorstelling of tentoon stelling. Daarnaast gaan de kinderen ook zelf actief aan de slag. Op deze manier kan een vertelvoorstelling uit Kunstmenu weer een inspiratie bron zijn om zelf verhalen te gaan vertellen of schrijven. Waddinxveen - Sinterklaas en zijn Pieten worden zaterdag 16 november in Waddinxveen verwacht. De bedoeling is dat ze om 10.00 uur aanmeren bij de Nesse, waarna de Spaanse kindervriend per koets en paardentram de winkelcentra afgaat. De Sint wacht een groots welkomstfeest in de Dorpstraat vanaf 12.30 uur. Alle kinderen zijn dan welkom in de Dorpstraat waar voor kinderen tot 8 jaar leuke spelletjes te doen zijn zoals hoefijzer werpen, stokpaardenrace, pepernootpoepen en nog veel meer. Ook kunnen de kinderen zich laten schminken als hulppiet. Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar is er een rebus op te lossen; daarvoor moeten ze goed zoeken in de etalages van de Dorpstraatwinkeliers. Voor alle papa's en mama's is er koffie of warme chocolademelk met iets lek kers erbij. Alle kinderen kunnen een stempelkaart halen, waarop alle spelletjes of de rebus vermeld staan. Bij het inleveren van een volle stempelkaart krij gen de kinderen een zakje patat. Om 13.30 uur moeten de spelletjes gedaan zijn, want dan arriveert Sint. De kinderen krijgen alle gelegenheid om Sint te spreken, op schoot te zit ten en zelfs samen met hem op de foto te gaan. Deze foto kan een week later gratis afgehaald worden. Waddinxveen - Op de negende club avond van WSV speelde het derde een thuiswedstrijd tegen het zeven de van VastNed Rotterdam. Na een spannende strijd trok de thuisclub met een punt verschil aan het lang ste eind. In het bekertoernooi was de remise van Henk van Erk tegen Hans van Woudenberg de verrassing van de avond; weliswaar won Hans het vluggeren. Ryan den Drijver hield Wim Mulder ook netjes op remise, maar verloor het vluggeren. Arie Versluis wist dat Anton van Nieukerke een zware tegenstander was, maar schudde het hoofd over de wijze waarop hij was "afge droogd". Arjan Hennink bleef eerst tegen Adriaan van der Starre op remise steken, maar won het vlugge ren. Frans Draaisma zette (met wit tegen Barthold Jansen) het hele bord onder een soort waterlinie, maar verloor toch, al was het geen makkie. Randi Girdhari gaf Dirk van Offeren een beurt en ging met een punt naar huis. In de interne competitie leverde Wim van Os een volwaardige presta tie door Eduard Philipse te verslaan. Leo van der Haven was niet tevre den over zijn spel tegen Wim Hen nink en verloor dan ook. Mark van Putten was te sterk voor Laurens Ellers. Hennie de Roodt en Herman Smitskamp kwamen na hard werken op remise. Wim van Vuuren was naar verwachting te sterk voor Henk Erkelens. Ronald Dannis kreeg te veel medewerking van Jeroen van der Veen. Gerard Torenbeek was iets te aardig voor Arie Kardol. La^g op_ de. ranglijst^ hielden Jan Kraijesteijn en Jaap van der Heiden het spel in evenwicht. Marco de bruijn zette Jaap Smit zwaar onder druk, maar kreeg de stelling pas goed te pakken toen Jaap faalde bij het terugdringen van de aanval. Uiteraard probeerde Jaap, of hij een verloren eindspel kon houden, maar toen het laatste paard van het bord ging, was de situatie duidelijk. Frido Ritter heeft al enige tijd te weinig uit houdingsvermogen en bleef daardoor tegen Jan Klijn op remise steken. Ton Bronk was nu nog te sterk voor Sander van Veen. Aan de kop is de volgorde nu: 1. E. Hennink; 2. W. Hennink; 3. Van Os; 4. Van Put ten; 5. Philipse; 6. Van Nieukerke; 7. Van der Knaap; 8. Van der Born; 9. A. Hennink; 10. N. Dannis. Waddinxveen - In de Ontmoetings kerk wordt zondag 10 november een "Afrikaanse Trektochtdienst" gehouden. In deze dienst komen allerlei projecten uit Afrika aan de orde en na afloop is er een wereld maaltijd met hapjes uit Afrika. Kin deren mogen spullen of knuffel beesten meenemen van thuis die met Afrika of met de jungle te maken hebben. Deze dienst is voorbereid door gemeenteleden in samenwerking met ZWO (Zending, Werelddiaco- naat en Ontwikkelingssamenwer king). Aanvang 13.30 uur. Waddinxveen - De laatste smurfen training voor 3-, 4- en 5-jarige jon gens en meisjes wordt zaterdag 9 november vanaf 10.45 uur gehou den bij voetbalvereniging W.S.E. Voor meer informatie: 0182-614710 of 06-21295135. Waddinxveen - De Victor Activitei ten Commissie hield donderdag 31 oktober voor de derde keer dit sei zoen een klaverjaswedstrijd voor de Sint Victorkerk. Op de pastorie aan de Zuidkade 176 waren 32 kaarters afgekomen op het toer nooi. Ervaren kaarters en (met enige hulp) minder ervaren kaar ters zorgden voor een geanimeer de avond die de nodige euro's voor het restauratiefonds oplever de. Na drie wedstrijden wordt de ranglijst aangevoerd door:l. Cor- rie Muileman, 15457 pnt. 2. Frans Steenland, 13873 pnt. De opbrengst, na drie avonden inmiddels €600,-, komt ten goede aan het restauratiefonds van de Sint Victorkerk. Voor meer infor matie: 0182-615719. Waddinxveen - Bij wijk- en speel tuinvereniging de Paddestoel wordt woensdagmiddag 6 novem ber van 13.30 tot 15.30 uur een kin derbingo gehouden. De entree bedraagt voor leden €1,05, niet leden betalen €1,25. Klaverjassen De klaverjasavond wordt vrijdag 8 november gehouden van 20.00 tot 23.00 uur. Leden betalen €1,25, niet-leden €1,75. Boskoop - Bij carnavalsvereniging de Krooshappers krijgt de jaarlijk se wisseling van Prins en Hofdame z'n beslag op zaterdag 9 november tijdens het Prinsenbal in de Rozen- burcht. De avond staat in het teken van het thema, dat als een rode draad door het carnavalseizoen loopt: "Wat je van ver haalt is.... Misschien wel lekker". Muzikale medewerking wordt verleend door de band "Second Life". Prins Euro en Hofdame Marije zul len hun functie neerleggen en opgenomen worden in het convent van oud-Prinsen en -Hofdames. Om 23.11 uur worden hun opvol gers bekend gemaakt en ingewijd. "De Baggerbeugeis"en de Raad van Elf ontbreken niet op deze avond. Carnavalliefhebbers dienen om uiterlijk 21.00 uur aanwezig te zijn. Boskoop - In de Loods wordt op donderdag 28 november een lezing gegeven onder het motto "Droste Altijd Welkom". Aan de hand van veel product voorbeelden wordt de geschiede nis van Droste Cacao in vogel vlucht toegelicht waarbij de Droste pastilles geproefd kunnen worden. De avond begint om 20.00 uur en de toegang voor leden is gratis. Niet leden betalen €2,50.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 11