nieuws J Interpolis meldt Miljoenenschade in de Glastuinbouw |p Positief sentiment kan tegen een stootje Het is tijd voor: De bank waar je lid van wordt Grote belangstelling voor Informatiebijeenkomst Woonpartners Midden-Holland NIEUWE EMISSIE RABOBANK LEDENCERTIFICATEN II pagina 2 Hart van Holland 6 november 2002 voor u, van en door uw bank EXCLUSIEF VOOR 1 MlUOEN LEDEN EMISSIE LEDENCERTIFICATEN II SCHRIJF NU IN AGENDA Openingstijden: •:>b Rabofoon: yyH-jgjVglyjjTfl Rabo orderlijn: Helpdesk Telebankieren: Helpdesk Telebankieren Extra: Service centrum verzekeringen: E'mai'-adfes: Rabobank website: Telefoonnummer Algemeen: Telefoonnummer Beleggingsadvies: Blokkeren passen/cards: Helpdesk Internetbankieren: Rabobank Op 29 oktober is door Woonpart ners Midden-Holland een informa tieavond gehouden voor huurders van de huurwoningen die gelabeld zijn voor verkoop in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. De informatieavond werd gehouden in de Conference Room van de Rabo bank aan de Dorpsstraat in Zevenhui zen. De belangstelling was groot. Er waren circa 70 mensen aanwezig. Na een korte toelichting door Woonpart ners, de verkopend makelaar en de notaris was er na de pauze gelegen heid tot het stellen van vragen. Hier is ruimschoots gebruik van gemaakt. Na afloop kon er ook een afspraak met de makelaar gemaakt worden. Er zijn circa 8 concrete afspraken gemaakt. Met deze informatieavond is Woon partners Midden-Holland daadwerke lijk van start gegaan met het verkoop programma van bestaande huurwo ningen in de gemeente Zevenhuizen -Moerkapelle. De woningen worden alleen te koop aangeboden aan de huidige huurders of, bij leegkomst, aan belangstellende huurders van Woonpartners Midden-Holland in de wijk. Het verkoopprogramma betreft de woningen aan de Rozenstraat 37 - 95, de Rozenstraat 22 -56, de School straat 2 - 8 en de Wollefoppenweg 22 -32 in Zevenhuizen, de Raadhuis straat 53 -67, de Wilhelminastraat 4 - 20 en de Julianastraat 1 en 13 in Moerkapelle, alsmede 6 woningen aan de Bermweg 6 - 16 in de gemeente Rotterdam. Rob Beentjesjan Hordijk en Erwin Boorsma - Beleggingsadviseurs De aandelenkoersen konden in de afgelopen verslagweek opnieuw omhoog. Wisselende bedrijfscijfers en een slechter dan verwacht cijfer voor het Amerikaanse consumenten vertrouwen konden het toenemende optimisme over economisch herstel slechts kortstondig overschaduwen. Het Amerikaanse consumentenver trouwen bleek in de maand oktober te zijn gedaald naar het laagste niveau sinds november 1993. De daling van het consumentenvertrouwen was daarmee veel groter dan verwacht. Reden voor beleggers om opnieuw wantrouwig tegenover de economi sche ontwikkelingen te staan. Op de valreep werd ook nog bekend dat de Amerikaanse economische groei in het afgelopen kwartaal slechter was dan verwacht.Vooral de financiële waarden en de technologiegerelateerde fond sen ondervonden hinder van deze tij delijke omslag in het sentiment. Beide herstelden echter nadat de prima kwartaalcijfers van was- en voedings middelenproducent Unilever zorgden voor toenemend optimisme onder beleggers. De winststijging was te dan ken aan de hoge groei van de sterke merken, de verkopen van enkele bedrijfsonderdelen alsmede een mee vallende belastingdruk. De goede resultaten noopten Unilever verder tot het verhogen van de winstverwachting voor het hele jaar. De slechte progno ses die olieproducent BP halverwege de week wereldkundig maakte, schrok ken beleggers eveneens slechts korte tijd af. Ze straften de verschillende olie producenten weliswaar af, maar hiel pen de koersen een dag later alweer omhoog in de verwachting dat de cij fers van concurrent Koninklijke Olie wel goed zouden uitpakken. Deze stel de inderdaad allerminst teleur. De WPA bedroeg EUR 0,65, tegen EUR 0,86 in dezelfde periode vorig jaar. De winst daling is het gevolg van een verslech tering van de raffinagemarges. Op de valreep leek het er wel weer even op dat de verschillende financiële dienst verleners een forse tik zouden krijgen van de teleurstellende resultaten die grootmacht Deutsche Bank boekte over het afgelopen kwartaal. De bank maakte een verlies bekend, waar de meeste analisten een bescheiden winst hadden voorzien. Dit leidde echter niet tot al te heftige koersreacties. Blijkbaar hebben beleggers alweer meer ver trouwen in de economie dan de Ameri kaanse consument. Bron: IRIS Research De zware storm van zondag 27 oktober jl. heeft ook in de glastuin bouw grote- schade aangericht. Bij de agrarische eenheid van Interpo lis in Leidschendam waren rond 16.00 uur op 28 oktober al zo'n 800 meldingen binnengekomen. Naar verwachting zal dit aantal de komende dagen oplopen tot circa 1.500. Een eerste raming van de totale schade in Nederland komt uit op 10.000 meldingen met een scha debedrag van 100 miljoen Euro. De schademeldingen komen uit geheel Nederland. Het uiterste noor den en zuiden van ons land lijken ove rigens minder zwaar getroffen. Ook in België, in de streek rond Antwerpen, is forse stormschade aangericht. In Engeland lijkt de schade in de glastuinbouw mee te vallen. De kracht van de storm van zondag laat zich vergelijken met die van 1990. Toen noteerde de Hagelunie -sinds juli 2002 opererend onder de naam Interpolis- na de januaristormen voor 75 miljoen euro schade in de glastuinbouw.Toch zal de omvang van de schade onder die van 1990 blijven, omdat de storm iets minder zwaar was en korter van duur. Afgelopen zondag waren met name de zware windstoten de oorzaak van veel scha de. Verder is de kwaliteit van de kas senbouw sinds 1990 sterk verbeterd op basis van de nieuwe kassenbouw- norm NEN3859, die op basis van de ervaringen in 1990 verder is aange scherpt. Op het kantoor van Interpolis Leid schendam zijn extra medewerkers ingezet om de schademeldingen zo snel mogelijk te registeren. Verder zijn freelance taxateurs ingeschakeld om samen met de eigen experts de scha de aan kassen, gebouwen en gewas sen vast te stellen. De schades zullen zo spoedig moge lijk worden uitbetaald onder aftrek van het eigen risico. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met ons Verzekeringsteam. Telefoonnummer 0180-637323. ZOEKT U EEN BELEGGING DIE EEN AANTREKKELIJK RENDEMENT COMBINEERT MET EEN GEMATIGD RISICO, DIE U IEDER KWARTAAL INKOMSTEN KAN OPLEVEREN? SOLIDE EN STABIELE BELEGGING LAAG RISICO ELK KWARTAAL EEN AANTREKKELIJK DIVIDENDUITKERING; 1% MEER DAN OP DE 10-JARIGE NEDERLANDSE STAATSLENING GEEN AANKOOPKOSTEN EXCLUSIEF VOOR LEDEN INSCHRIJVEN OP DE LEDENCERTIFICATEN II KAN TUSSEN 28 OKTOBER EN 15 NOVEMBER 2002 VIA WWW.RABOBANK.NL, DE RABO ODERLIJN EN VIA UW ADVISEUR VAN DE RABOBANK. UW ADVISEUR VAN DE LOKALE RABOBANK VERSTREKT U GRAAG MEER INFORMATIE OVER DEZE SOLIDE BELEGGINGSMOGELIJKHEID. Rabobankstudie schetst toe komst groothandel De groothandel moet voortdurend aandacht besteden aan zijn relaties in de keten. Doet de groothandel dat niet dan krijgt hij problemen met zijn positie in de bedrijfskolom.i Dat staat in een vorige week ver schenen marktstudie van de Rabo- bank over deze sector.'In de studie i signaleren wij trends en ontwikke-i I lingen in de groothandel', zegt Lie- the Kluijtmans van de afdeling] Bedrijven. 'Het gaat daarbij om krappe marges, toenemende con- currentie, internationalisering en de j gevolgen van internet. Op basis] daarvan schetsen wij verschillende] j toekomstbeelden zoals die zouden j kunnen gaan gelden voor de groot-1 I handel.'Het internet zal geen regel rechte bedreiging voor de groot j handel vormen, verwacht de Rabo- bank in het rapport. Het is eerder] een extra afzetkanaal en het zal de communicatie van productinfor- matie bevorderen. Internet is een] belangrijk instrument voor leveran ciers en afnemers om samen te] j werken. De macht van leveranciers] en afnemers blijft stijgen. De markt- studie is uitgevoerd voor lokale] Rabobanken om klanten van dienst] te kunnen zijn. Kick van der Pol nieuwe topman Interpolis Kick van der Pol neemt de voorzit- tershamer van Interpolis op 1 december over van Piet van Schijn- del, die zitting neemt in de raad van bestuur van de Rabobank Groep. Van der Pol studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amster dam en bleef daarna als weten schappelijk medewerker verbon den aan dit instituut. Sinds 1982 bekleedde hij diverse directiefunc ties op het terrein van sociale zeker heid en pensioenen. Vanaf 1998 was Van der Kik voorzitter van de hoofddirectie van arbo- en pensi oendienstverlener Relan. Na de fusie zat hij in de hoofddirectie van Interpolis. Event 'Uit elkaar' op Rabobank.nl 34% van de huwelijken in Neder- s land eindigt in een echtscheiding] en ook samenwonende partners] gaan vaak weer uit elkaar. Wat] gebeurt er dan met de verzekerin gen, het pensioen, de hypotheek?] Allerlei praktische informatie over financiële zaken die bij het beëindi gen van een relatie om de hoek komen, staan in 'Uit elkaar'. Dit] event is te vinden onder het thema 'Gezin'op www.rabobank.nl. 2e editie YoungDynamic InvestorGame Op 5 november is de tweede editie van de YoungDynamic lnvestor6a-j me van start gegaan, een beleg-, gingsspel op www.youngdyna- I mic.com, speciaal ontwikkeld voor jongeren. Deelnemers kunnen een maand lang een miljoen virtuele euro's beleggen in dertig aanspre- j kende bedrijven als Coca Cola, Nokia en McDonalds. Er zijn dag- en weekprijzen voor de beste spelers. De uiteindelijke winnaar gaat op snowcamp. International Horti Fair 6 t/m 9 november Rabobank i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 2