KLEINTJE Zevenhuizen-Moerkapelle Gemeente BOUWZAKEN VERGADERSCHEMA WERKEN VIA DE WSW BON VOOR GRATIS BEREIKBAARHEID GEMEENTEHUIS BURGERLIJKE STAND Hart van Holland 6 november 2002 Ingekomen bouwmeldingen/aanvraag bouwvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenhui zen-Moerkapelle maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat zij de volgende aanvragen om bouwvergunning/ meldingen bouwvoornemen hebben ont vangen: aanvraagdatum: 31 oktober 2002, nr. 181: Zadel en Tuig- makerij van Rijs b.v. voor het veranderen van een win kel/magazijn/werkplaats op het perceel Potgietersingel 1 te Zevenhuizen. Bezwaar verleende (sloop)vereunn in een Indien u zich niet met genoemd besluit kunt verenigen, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar aantekenen. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na toe zending/uitreiking van het desbetreffende besluit aan de aanvrager. Indien u direct belang heeft bij de gevolgen van de verleende vergunning/beschikking, kunt u bij de presi dent van de rechtbank Den Haag vragen om een voorlopige voorziening (dit betekent dat hij een speciale regeling kan treffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is). Het adres van de rechtbank is: Postbus 20302, 2500 EA Den Haag. De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis, sectie V.R.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. Als u wel wilt werken maar om de één of andere reden in het arbeidsproces niet zo makkelijk aan het werk komt, kunt u terecht bij Sterrenborgh, Zuider IJsseldijk 46 te Gouda. U kunt bijvoorbeeld net iets te lang uit het arbeidsproces zijn of, door een burn-out, niet meer optimaal in een arbeidspro ces functioneren. Daarnaast kan er sprake zijn van een ver standelijke of lichamelijke handicap waardoor u lastiger aan een baan kunt komen omdat veel bedrijven daar niet op ingesteld zijn. Sterrenborgh is gespecialiseerd in het zoeken van een baan die bij u past ondanks uw belemmeringen. Sterrenborgh voert de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (nWSW) uit voor 10 gemeenten in de regio Midden-Holland. De toelatingscriteria voor een baan via Sterrenborgh zijn: Door een arbeidshandicap bent u aangewezen op aange past werk respectievelijk werkomstandigheden. Het is voor u niet mogelijk een (aangepaste) baan te vin den op de arbeidsmarkt. U bent niet ouder dan 65 jaar en woont in Gouda, Wad- dinxveen, Bergambacht, Boskoop, Moordrecht, Ouder kerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist of Zevenhuizen- Moerkappelle.. Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw arbeidsmogelijkheden en capaciteiten. Tijdens dit intakegesprek wordt over het volgende gesproken: De reden van uw aanvraag: welke beperkingen hinderen u bij uw werk. Wat zijn uw wensen ten aanzien van werk. Een medische keuring: deze is verplicht en hiervoor krijgt u na het intake-gesprek een schriftelijke uitnodiging. In hoeverre u in staat bent om regelmatig (aangepast) werk te verrichten. Uw toestemming om uw gegevens door te sturen naar de Indicatiecommissie, Uw toestemming om gegevens op te vragen bij derden (bijvoorbeeld uw huisarts, enz.) Uw medewerking om, indien nodig, deel te nemen aan nadere onderzoeken. Deze onderzoeken worden uitsluitend verricht om meer inzicht te krijgen in uw arbeidsmogelijkheden. Wanneer alle gegevens compleet zijn, wordt uw dossier voorgelegd aan een onafhankelijke Indicatiecommissie. Deze commissie beoordeelt of u wel of niet wordt toegela ten om bij Sterrenborgh te gaan werken. Als u bent toegelaten tot de nWSW wordt vanaf dat moment door Sterrenborgh gezocht naar een passende baan. Zo'n baan kan zijn bij het Leerwerkbedrijf van Sterren borgh of bij een bedrijf of organisatie buiten Sterrenborgh. U krijgt een eigen consulent toegewezen, die u persoonlijk daarbij gaat begeleiden. Ook kan er gezorgd worden voor aanvullende opleidingen, werkplekaanpassingen, aange paste arbeidsomstandigheden enz. Sterrenborgh heeft heel veel mogelijkheden: lichte, eenvou dige, zittende werkzaamheden, elektronica of pneumatiek, montage, houtbewerking en meubel maken. Maar ook onderhoud van tuinen en plantsoenen, schoonmaakwerk, diverse kantoorfuncties, toezicht- en leidinggevende func ties enz. Deze werkzaamheden kunnen binnen en buiten Sterrenborgh onder aangepaste omstandigheden en onder begeleiding opgepakt worden. Voorbeelden van functies zijn: Administratieve of dienstverlenende functies, Kantine medewerker, horecamedewerker, brugwachter, productieme dewerker, museumbediende, bibliotheekmedewerker, mede werker sportaccommodatie, enz. Als u denkt in aanmerking te komen voor werk via Sterren borgh kunt u zich aanmelden telefonisch, schriftelijk of per E-mail. Ook kan u u (laten) aanmelden door een instantie zoals de Sociale Dienst of het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Adresgegevens Sterrenborgh Zuider IJsseldijk 46 2808 PB GOUDA Telefoon Fax E-mail website 0182-684752 0182-582 882 algemeen@sterrenborgh.nl www.Sterrenborgh.nl De eerstvolgende commissie- en raadsvergaderingen vinden plaats op: Begrotingsraad 12 november 2002 (Aanvang 16.30 uur) Dorpshuis Swanla te Zevenhuizen Raad 26 november 2002 (Aanvang 19.30 uur) Dorpshuis op Moer te Moerkapelle Leeshoek voor publiek in hal gemeentehuis In de hal van het gemeentehuis kunt u de agenda's, notulen, besluitenlijsten en voorstellen van respectievelijk raad en de commissies I en II inzien. Ook in de dorpshuizen "Op Moer" te Moerkapelle, "Swanla" te Zevenhuizen, "De Vier- kap"te Oud Verlaat en in de Openbare Bibliotheek te Zevenhuizen is een plek ingericht met gemeente-informatie. Tevens kunt u deze stukken raadplegen op de gemeentelijke website www.zevenhidzen-moerkapelle.nl In verband met de verbouwactiviteiten en de daannee gepaard gaande geluidsoverlast kunt u de komende weken bij het bellen met het gemeentehuis daarvan last ondervin den. Onze telefonistes zullen proberen u zo goed mogelijk te woord te staan. Ook is het mogelijk dat door interne ver huizingen de baliehandelingen langer duren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Geboren Tom Cornelis Rijm, zoon van Cornelis Rijm en Maria J. Schiebaan, op 31 oktober 2002. Huwelijk Hendrikus Leendert de Bruin en Adriana Klazina Groene- veld op 31 oktober 2002 TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN WEEK 45 uitsluitend voor particulieren (geen personeel, onroerend goed of dieren) max. 4 regels, plaats in elk vakje één letter of leesteken en laat tussen twee woorden één vakje open! Naam: Adres: Postcode:Plaats: INLEVEREN BIJ OF OPSTUREN NAAR: HART VAN HOLLAND - Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen OF INLEVEREN BIJ: BAC mode - Dorpsstraat 1 - Moerkapelle - Gé de Slijter - Puttelaan 146 - Boskoop Heemskerk electra - Dorpsstraat 33 - Waddinxveen - C1000 - Passage - Waddinxveen Slagerij Buijs - Dorpsstraat - Benthuizen De redactie behoudt zich het recht voor KLEINTJES te weigeren. Inlevering is geen garantie voor plaatsing in de eerstkomende editie. Maximaal 1 bon per gezin! Kleintjes per fax, telefoon of email worden geweigerd! Cassette bekerhouder middenconsole 20,-; BMW 3 serie nw model 0180-634272 Damesfiets Batavus igst 60,-; 2 fietsendrager nw 12,-; 100 behangrollen 50,- 06-24188669 Naai- borduurmachine Pfaff 7570 0172-212613 Handgeknoopte wollen kleden okergeel 100x60 25,- 0182-617593 2 Gordijnen blauw geel zonnetje 2 x 260 breed 185 lang 0182-618500 Paardrijbroek wit m.40 Horka 12,-; Nummermel der 20,- 0182-632713 Wit kajuitbed ombouw kledingkast afgezet met kleurstrips 0182-610005 Babyphone 15,-; Vendex Naaimachine 75,- 0182-610422 Jongensfiets 125,- ca. 7 jr. izgst 0182-614635 Paardrijlaarzen m.37 10,-; regenpak m.152 zgan 7,50 0182-619392 Kinderwagen 50,-; box 10,- 0182-616087 Maxi-Cosi plus incl. voetenzak zgan 75,- 0182- 632113 Dubbeldeurs koelkast Bestron 100,- 0182-617906 Tienerbureau met opbouw 4 kleuren 20,- 0182- 613348 Knaus-Sport Caravan nwst ringvw chem.toilet sch.- vuilw.tank douche luifel 06-22398684 Alarmering Algemeen alarmnummer Brandweer alarm 112 0182-550550 Politie Zevenhuizen-Moerkapelle melding 0900-8844 Openingstijden politiebureau Dorpstraat 154, Zevenhuizen maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur Zorgloket ouderen p.a. De Zevenster, Leliestraat 3, Zevenhuizen. Consulente Riek Groenewegen. Tel. 0180-637111. Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Medische hulp Ambulancedienst Artsen: Van Bruggen Onderwater Vroegindeweij/ Kwakernaak Storingsdiensten Gas en Elektra Water C.A.I. 0182-545580 0180-631783 0180-631204 079-5931687 0800-1890 015-3691100 0900-8896 015-8881905 06-65178147 0182-545700 0900-8853 0180-637777 0180-637728 0180-637747 0180-637748 info: storingen: Riolering Milieutelefoon Lijntaxi Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Kadastrale balie Voorlichting en redactie gemeentepagina Abonnement raads- en commissiestukken Leerplichtspreekuur: Na telefonische afspraak met de heer A. Eriks van de dienst Onderwijs en Welzijn van de gemeente Gouda, 0182-588211 Openingstijden Gemeentesecretarie, Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen elke werk dag van 8.30-12.00 uur. Sectie Burgerzaken is daarnaast elke dinsdagmiddag geopend van 14.00-18.00 uur. Spreekuur college burgemeester en wethouders Telefonisch afspraak maken met mw. K. van den Broek-Kersse- boom van 8.30-12.00 uur. Klachtencommissie Secr. Postbus 30, 2760 AA Zevenhuizen e-mail: klachtencommissie@zevenhuizen-moerkapelle.nl Gemeentewerkplaats Zuidplasweg 14b in Zevenhuizen, telefoon 0180-634275 Melding onderhoud: ma t/m vr 12.00-14.00 uur Reiniging Huishoudelijk afval grijze minicontainer in de even weken; groene minicontainer in de oneven weken; Voor weeknummer zie bovenaan deze pagina. Uw container dient uiterlijk 07.30 uur 's-morgens op de aanbiedplaats te staan. Grof huishoudelijk afval Aanmelden t.b.v. ophaaldienst dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur, telefoon 0182-547500. Niet aangemeld afval wordt niet meegenomen Afvalbrengstation, Zuidplasweg 14b te Zevenhuizen. Geopend op dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. Inzameling oud papier kern Zevenhuizen: Iedere derde vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 uur aanbieden op inzamelplaats waar norma de wekelijkse containers staan. Inzameling oud papier kern Moerkapelle: Iedere vierde zaterdagmorgen van de maand. Aanbieden op de inzamelplaats van de minicontainers. Chemocar: Elke tweede zaterdag van de maan1d 09.00 - 12.00 uur bij de gemeentewerkplaats aan de l plasweg 14b te Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 4