Half december verbouwing gemeentehuis gereed Presentatie meerjarenplan Recreatieschap Boelhuis van de Lions Club Zevenhuizen-Moerkapelle Natuurwandeling langs en rond de Zevenhuizerplas Zingen in de kerk Schakers Moerkapelle winnen in Den Haag ■Hm Activiteiten-Agenda pagina 8 Hart van Holland 30 oktober 2002 ZEVENHUIZEN-MOERKAP ÉT? Door Karin Heeren Zevenhuizen - Het laatste deel van de verbouwing van het gemeente huis vordert gestaag. De ingang en balie met de bijbehorende werk plekken en de raadszaal springen in het oog bij betreding van het gemeentehuis. Overal is activiteit, deuren verdwijnen, nieuwe toe gangen worden gerealiseerd, er worden muren afgewerkt en een terracotta vloertegel wordt gelegd. Voor de baliemedewerkers is het nog even afzien. Op geïmprovi seerde werkplekken wordt zo goed als dat kan de klant te woord gestaan en de telefoon beant woord. De muren worden licht en het geheel krijgt blauwe accenten. De bovenverdieping is op deze manier al afgewerkt, tot grote tevre denheid van de gebruikers van het gemeentehuis. De kluis is verplaatst naar een nieuw gebouwd deel en er wordt de laatste hand gelegd aan een rokersruimte met extra afzui ging en ventilatiemogelijkheden. De raadszaal is van nieuwe deuren voorzien en ook de luchtbehande ling in deze ruimte is nieuw. Er moet nog een plafond met nieuwe verlich ting komen en ook het meubilair voor de raadsledenwordt ver nieuwd. Er zijn voorzieningen getrof fen voor flex-werkplekken. In de muur zijn contactpunten met data, waar computers zonder probleem op aangesloten kunnen worden. De balie met drie loketten wordt in de komende maand gebouwd. Naast de hoofdingang komt de nieuwe leeska mer voor de raadsleden zodat deze ook in het weekend kunnen komen lezen zonder daarmee in de rest van het gemeentehuis te hoeven komen. Sluiting bibliotheek Vandaag, woensdag 6 november, is er nog een extra mogelijkheid om boeken te ruilen of in te leveren. Hierna gaat de bibliotheek voor vijf weken dicht. Tijdens deze-sluiting wordt ook de bibliotheek geheel ver- Bleiswijk - Het bestuur van Recreatieschap Rottemeren is bezig met het opstellen van een schapsplan. Het schapsplan legt het beleid voor de komende vijf jaar vast. Het recreatieschap vindt het belangrijk dat dit beleid draagvlak heeft bij betrokkenen zoals gemeentebesturen, ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Daarom wordt in de komende maanden over een concept van het schapsplan gepraat met al deze betrokkenen. Reacties en opmerkingen worden met het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren besproken en waar moge lijk verwerkt in het definitieve schapsplan. Het definitieve schapsplan zal begin 2003 klaar zijn. Het concept schapsplan is inmiddels aan de betrokken gemeenten aan geboden. Voor in- en omwonenden organiseert het recreatieschap een speciale avond. Op deze avonden zal het concept schapsplan gepre senteerd worden en is er ruimte voor reacties. De presentatie vindt vanavond, woensdag,6 november, plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Bleiswijk, Dorpsstraat 3. De avond begint om 19.30 uur. Alle bewoners die in- of om het gebied wonen, zijn van harte uitgenodigd. Zevenhuizen - Voor de 10e keer organiseert Lions Club Zevenhui zen-Moerkapelle de jaarlijkse Boel- huisveilig in La Baraque aan de Zuidplasweg. Van vorige boelhuisveilingen is bekend dat de bezoekers het altijd een gezellig gebeuren vinden waar menig koopje te halen is. Werd in het verleden de nadruk gelegd op "antiek en curiosa". Dit jaar heeft de veilingmeester beslo ten ook eigentijdse kavels te veilen, zoals kleinmeubelen, gebruiksvoor werpen in goede staat etc. Echter geen geluidsapparatuur, computers en dergelijke. agenda van kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten in J Moerkapelle. Wie activiteiten te melden heeft kan ze uitsluitend dij mevrouw G. Beunder, 0180-631733 Geef ook de activiteiten voor later in het jaar op. Juist een vroege vermelding kan voorkomen dat er meerdere activiteiten op één datum plaatsvinden! Zevenhuizen Iedere vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur: wereldwinkel op het plein van AH. Zeven Muzen: 17 nov.: 13.00 uur: Vrijz. Herv. kerk: lunchconcert; 8 febr. 2003:14.00 uur: Swanla: kindermusical "Peter en de Wolf". De Zevenster: Lunchrestaurant de Hertenkuil geopend elke werkdag van 12.00- 13.30 uur; info 6371 I Ikoffie-inloop elke morgen 10.00 uur; welfare handwerken elke dinsdag 14.00 uur. Avondrestaurant de Hertenkuil:geopend elke Ie en 2e woensdag van de maand voor 55-plussers (vooraf reserveren 0180-637 III). ANBO: Spelmiddag: elke maandag Zevenster 14.00 uur; Soosmiddag (lx per 14 dagen op woensdag): 14.00 uur in De Zevenster; Fietsen: (lx per 14 dagen): verza melen bij dorpshuis Swanla vrijdagmiddag 13.30 uur; Gymnastiek: gebouw geref. kerk dinsdag 9.30 en 10.30 uur; Zwemmen: in zwembad De Koornmolen: dinsdag van 10.00-1 1.00 uur; donderdag om 9.00, 10.00, 13.30 en 14.30 uur. Musea Zevenhuizen: Openstelling Historisch Museum "Ons Verleden", het Molen museum en het museum van de Jan. C. Lunenburgstichting, alle gevestigd in het pand Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen, elke laatste dinsdagavond van de oneven maan den van 19.00-21.00 uur en elke laatste zaterdagmiddag van de even maanden van 13.30-16.00 uur en verder op afspraak. Vogelvereniging Zang en Kleur: zomerkaarten: winterkaarten: 15 nov., 13 dec., 20 dec. kerstkaarten; 27 dec. oliebollenkaarten. De Vierkap - Oud Verlaat Iedere woensdag 13.30-15.00 uur: creatieve middag voor de jeugd; Soos: 14.30 uur: 19 nov., 3,17 dec.; Schakel: 20.00 uur: 26 nov., 17 dec.; Klaverjassen: 20.00 uur: 15 nov., 13 dec.; Bingo: 2 nov.: 20.00 uur: 8 nov: Kinderdisco: 19.00 uur; Marathon- kaarten: 25 jan.; Buurtfeest: 21 juni. MOERKAPELLE Dorpshuis Op Moer.Ouderensoos: 14 nov., 12 dec.; 2003:9 jan., 13 febr., 13 mrt„ 10 april, 8 mei. Zaterdag 30 nov.: 20.00 uur: Ned. herv kerk: jubileumconcert Sursum Corda. Zevenhuizen - Gidsen van Natuur- en Vogelwacht "Rotta" organiseren zaterdagmiddag 9 november een wandeling bij de Zevenhuizerplas. De bomen zijn inmiddels bijna kaal gewaaid en hebben alweer knoppen gevormd voor de nieuwe bladeren in het komende voorjaar, het riet is dor geworden en de vogelbevolking is van samenstelling aan het wisselen. De zomervogels, broedvogels in deze omgeving, zijn voort het merendeel naar warmere streken verhuisd en andere vogels uit noor delijk gelegen landen hebben hun plaats ingenomen. Op de dag, 's avonds en 's nachts zijn er weer bouwd en geverfd. Op 16 december is er dan weer de mogelijkheid om boeken te ruilen. Alle boeken, com puters en andere materialen worden in de tussentijd verpakt zodat zij niet kunnen beschadigen tijdens de verbouwing. Verwacht wordt dat circa 200 kavels zullen worden aangemeld. Zowel koper als verkoper staan 12,5% af voor het goede doel waarbij het dit jaar gaat om aanschaf van laboratorium-apparatuur voor nood lijdende poliklinieken in Suriname. Op zaterdag 16 november kunnen de kavels vanaf 12.00 uur worden beke ken waarna om circa 13.15 uur de veiling begint onder leiding van vei lingmeester Kroes. Aangezien in de beschikbare tijd niet meer dan ruim 200 kavels kun nen worden geveild, raadt de Lions Club aan de kavels zo spoedig moge lijk aan te melden: 0180-633618 of 0182-618080. KERKDIENSTEN - 10 november Zevenhuizen Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. Kalkman; 19.00 uur ds. C. Haas noot. Kapel Oud Verlaat 10.00 uur ds. C. Haasnoot. Geref. kerk 9.30 uur ds. S. v.d. Veen: 10.30 uur Jeugdkapeldienst. R.K. Gem. 10.15 uur Eucharistievie ring. Moerkapelle Geref. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. H Paul. Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Harte- man; 18.30 uur ds. G.C. de Jong. MEDISCHE WEEKENDDIENSTEN Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen: voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooru ren (17.00-8.00 uur, weekenden/feestdagen): HuisArt- senPost Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat 4, Gouda, 0182-322488. Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het Groene Hart Ziekenhuis), Gouda, 0182- 698820 NPV Vrijwillige Thuiszorg: mu>. C. van der Spek-Ebbers, 079-593.27.06 (19.00-20.00 uur); Mw. J. Snoep 079 593.27.02 (13.30-14.30 uur); Mw H.M.C. Cammeraat 079-593.21.49 (18.00-20.00 uur). Verslavingszorg Midden-Holland, Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda, tele foon 0182-563500, fax 0182-563521 Bereikbaar: maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 17.00 uur. overvliegende ganzen te zien en te horen. Overal zijn er paddestoelen te zien. Kortom het is volop herfst, een van de mooiste perioden, zoniet de mooiste van het jaar. Een tijd om er op uit te trekken en te genieten van al die mooie dingen die de natuur ons biedt. Startplaats is restaurant de Strand- gaper aan de Zevenhuizerplas. Start- tijd: 14.00 uur. Duur van de wande ling ongeveer 1,5 a 2 uur. Aangera den wordt goede wandelschoenen of laarzen aan te doen en een verrekij ker mee te nemen. Voor meer infor matie: 010^1213432. Zevenhuizen - In kerken wordt gezongen, al eeuwen lang. In sommi ge kerken men nog steeds plechtig en gedragen psalmen in een Neder landse vertaling uit 1773. De meeste protestantse kerken zin gen uit het Liedboek voor de Kerken. In de Rooms Katholieke Kerk wordt uit diverse gangbare bundels gezon gen. Het oude Gregoriaans hoort men er zelden meer. In evangelische kringen zingt men veelal uitsluitend zo genaamde "opwekkingsliederen Met als thema "Zingen in de kerk., menselijke behoefte of Goddelijke opdracht?" wordt er op woensdag 13 november een informatieavond georganiseerd in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat in Zeven huizen. Aanvang 20.00 uur. Wim Kloppenburg, cantor-organist geeft daarin een overzicht van een aantal belangrijke stromingen in de kerkmuziek. Hij doet dat aan de hand van concrete voorbeelden, deels op band en deels door met de aanwezigen te zingen. De avond is gratis toegankelijk. Voor meer informatie: Bert Robben, 0180- 634257. Moerkapelle - Het eerste team van Schaakvereniging Moerkapelle heeft ook zijn tweede competitie wedstrijd gewonnen. In Den Haag werd De Vogelwijk met 5-3 versla gen. Gerard van Ommeren, Hugo van Elteren, Wouter Vroegindeweij en uitblinker Maarten Vroeginde weij wonnen hun partij. Jesse van Elteren en Wim Vroegindeweij speelden remise, terwijl Ben van Geffen en Dick Bac verloren. In de derde klasse E van de KNSB bezet Moerkapelle de tweede plaats met vier matchpunten. In de onderlinge competitie werd ronde 9 gespeeld. Hugo van Elte ren, met wit spelend tegen Marcel de Haan, berustte na een Weense opening vrij snel in remise. Dick Bac, met zwart tegen de gevaarlijke Arno Luinenburg, bereikte een winnende positie. Hij begon echter kleine fout jes te maken en Arno kreeg tegen- kansen. Het resulterende eindspel werd briljant gewonnen door de wit- speler. Andre Nieuwlaat ontwikkelde een enorme aanval op de witte koningsstelling van Arie Hoogduijn, die echter pas in het eindspel zwichtte. Opvallend waren verder de overwinningen met wit van Christiaan Noorland tegen Jacques de Lange en van Dirk Molenaar tegen Andre Corpeleijn. Overige uitslagen: Boudewijn Weijermars - Michiel Rensen 0,5-0,5; Ron Droog - Jan Blok 0,5-0,5; Kevin Bakker - Matthias Freeke 1-0; Pieter Perdijk - Freek Hofman 1-0; Maarten Pilgram - Gerrit van Meeteren 1-0. De stand bovenaan: 1. Gerard van Ommeren; 2. Hugo van Elteren; 3. Arno Luinenburg; 4. Marcel de Haan; 5. Ben van Geffen. Ook de jeugd speelde de negende ronde. De beide koplopers maakten geen fout. Matthias Freeke versloeg Remco Vollebregt, terwijl Stefan van der Zalm weinig moeite had me David Bontenbal. Nummer drie_rte- ter Perdijk echter verloor van Dir Jan-van den Berg, die zijn tegenstan der op de ranglijst passeert. Overige uitslagen: Jojanneke Weijet mars - Marius van der Torren Thijs van der Torren - Daniel Noo - land 1-0; Jan van den Hoek - Arn Oudijk 1-0; Stefan Noorland - Harm de Wild 1,0; Job Noorland - Thomas Roest 1-0; Bas Schoemaker - R°"e van der Torren 0-1; Gerben K°01' Hielke Hendrikse 1-0; Robin \i-s-se Wietse van Leeuwen 0-1. De stand aan kop: 1. Matthias n ke; 2. Stefan van der Zalm; 3. V"* Jan van den Berg; 4. Pieter Perdij Jojanneke Weijermars.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 8