Dier vermist of gevonden? IJsclub Otweg leert de jeugd schaatsen Zorgcentrum gneiet van Excelsior Oogstdankviering WLTO Appèl-avond: Hart voor Israël! Orgelconcert Everhard Zwart Mandala's tekenen in bibliotheek Boskoop Bezoek directeur Ethiopische ontwikkelingsorganisatie aan Kerngroep GLOBAL kleintje plaatsen? OOK EEN GRATIS VEL DE BON IN OP PAGINA 4! €375,- 140,- 375,- 89,- 69,- FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten Consumentendaien: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur REGIO Hart van Holland 30 oktober 2002 Stichting AMFVEDI. Kosteloze registratie vermiste en gevonden 3B-Hoek- In week van 28 oktober tot 4 november werden de volgende vermiste/gevonden huisdieren geregistreerd: VERMIST: GEVONDEN: Haisbandparldet, groen, Bleis- wijk" Kater, gecastr. witte bek, neus, bef, buik en voetjes, de Leeuwerik, Zevenhuizen; Kater, jong, cypers met een wit snoetje, bei, buik en sokken, De LeeuwerikZevenhuizen. ledereen die vragen heeft of infor matie kan geven kan bellen naar Stichting Amivedl Hulppost 3B- Hoek/Zevenhuizen- telefoon 010-5121937. Boskoop - Harmonie Excelsior gaf woensdag 30 oktober een concert voor de bewoners van Zorgcentrum Gouwestreek en Parkzicht. Veel bejaarden hadden de moeite geno men naar de recreatiezaal te komen. "Ik heb een hartstikke leuke avond gehad", zei een enthousiaste toe hoorster na afloop. Het concert begon gelijk al met een intermezzo, mevrouw Catharina te Kop maakte haar opwachting bij inval-dirigent Vincent van den Bijlaard. Ze had altijd al eens met een fanfare willen meedoen en vroeg ol het mogelijk was dat er voor haar een plaatsje werd ingeruimd. Excelsior zette in met 'The happy cyclist", zodat mevrouw Te Kop een solo op fiets bel kon vertolken. Daarna werden de Blue Tango, een ragtime en de parade van de houten soldaatjes gespeeld. Na de koffie vervolgde Excelsior met een cha cha cha en muziek uit de musical Chess. Excelsior mocht uiteindelijk niet weg zonder een toegift, die door ere lid Arie de Jong werd gedirigeerd. Als u er niet geweest was, dan waren wij er ook niet geweest", zei presentatrice Marianne de Jong. Uw jarenlange steun in allerlei opzichten heeft Excelsior gebracht tot waar het nu is". En dat ontlokte Publiek en muzikanten een applaus. Jan zit uit te waaien, maar kan zijn leeftijd niet meer omdraaien. "Schorpioentje" Boskoop - Het is alweer een paar jaar geleden dat Nederland een echte winter had met ijs in de sloten om op te schaatsen. Dat weerhoudt het bestuur van de ijsclub echter niet om druk bezig te zijn met het promoten van de schaatssport. De laatste activiteit die het bestuur heeft opgezet is het starten van een jeugdtrainingsgroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Elke zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur wordt er door een groep van veertig kinderen enthousiast getraind op de pas geopende ijsbaan van Zoeter- meer. Hoewel de baan in Zoeter- meer geen officiële 400 meter- baan is, de baan is 300 meter, is dit voor het jeugdschaatsen geen enkele probleem. Onder deskundige leiding van vier trainers wordt op een speelse manier de techniek van het schaatsen bij gebracht. Als er in Boskoop of omgeving nog kinderen zijn die wat meer willen weten over het jeugd schaatsen, kunnen ze contact opnemen met de coördinatrice van het jeugdschaatsen bij ijs- club Otweg, Antoinette Har- ting, telefoon 0172230227. (foto's IJsclub Otweg) P Waddinxveen - De Echaristieviering van de Sint Victorparcohie staat zondag 10 november in het teken van de Oogstdankdag. In de viering, om 11.15 uur in de Ontmoetings- kerk, is pastor W. van der Meer voor ganger en wordt de mis muzikaal ondersteund door het themakoor His Revolution. Het thema van de viering heeft - hoe kan het anders - een agrarisch tin tje. De versiering in de kerk is afge stemd op landbouwproducten en de viering heeft als titel "Broodnodig" meegekregen. Hoewel de viering voor iedereen toe gankelijk is, zijn met name de (oud)leden van de WLTO afdeling Zuidpias uitgenodigd. De WLTO is ontstaan uit een fusie van de Katho lieke Land- en Tuinbouwbond (KLTB), de Hollandsche Maatschap pij van Landbouw (HMvL) en de Christelijke Boeren- en Tuinders- bond (CBTB). Voor de (oud)leden van de Westelijke Land- en Tuin bouw Organisatie (WLTO) is er na afloop een gezellig samenzijn in de Raadkamer van de Ontmoetings- kerk. Jean Guillou. In 1987 studeerde hij bij de Duitse organist Günther Kaun- zinger te Würzburg (orgelsymfonie ën van Widor en Vierne en improvi satie). Zijn internationale debuut als concertorganist maakte Ever- hard Zwart in 1983 te Barcelona, waarna hij regelmatig concerteerde in verschillende Europese landen, maar ook in Amerika en Canada. Sinds 1987 is hij hoofdorganist van de Nederlands Hervormde Nieuwe Westerkerk te Capelle a/d IJssel. Het concert begint om 20,00 uur, de toe gang bedraagt 4,- en 2,- voor kinde ren t/m 12 jaar. De opbrengst is bestemd voor de voltooiing van het orgel in de Morgenster. Waddinxveen - Het orgel in de Mor- gensterkerk wordt zaterdag 9 november bespeeld door Ever- hard Zwart. Hij zal werken ten gehore brengen van Asma, Wal- ther, Bach, Franck, Becker en Zwart; tevens is er samenzang. Everhard Zwart (1958) ontving op jonge leeftijd zijn eerste orgellessen van zijn vader Willem Hendrik Zwart, waarna hij al spoedig deze lessen (koraalspel en literatuur) ver volgde bij Feike Asma. Hij studeerde in 1983 af aan het Conservatorium te Rotterdam. In 1983 en 1984 volgde hij de internationale meestercursus- sen (interpretatie en improvisatie) bij de bekende Franse orgelvirtuoos Boskoop - De laatste jaren staat het tekenen van mandala's erg in de belangstelling, maar wat zijn manda la's precies en wat kun je er mee? Hierover gaat de workshop die gege ven wordt in de bibliotheek. Deze workshop wordt gegeven door Petra Grootes en Diny Arend op woens dagavond 13 november. Geïnspi reerd door meditatie, met behulp van aquarel-potloden is het tekenen van je eigen mandala een ware ont dekkingsreis. Na een korte theoreti sche inleiding zullen Petra en Diny addinxveen - De Kerngroep Ont- 'Kkelingssamenwerking houdt •'('nsdag 13 november een infor- atieve bijeenkomst waarop aan- gegeven zal worden aan de I Projecten in Ethiopië die de erngroep steunt. De avond wordt uden in het Anne Frankcen- um en begint om 20.00 uur. De oegang is vrij. Speciale gast die avond is Tekle- woini Asseia, directeur van de 1 mo 'e' Society of Tigray waar- e de Kerngroep sinds 1996 I Hm ®en onderhoudt. I eerste onderdeel van het pro- ;(/|nrna. is een vraaggesprek met I °'nU «e Kerngroep zal hem I hJen ste"en over de situatie in 1 ton'?^ en d'e 'n Tigray in het bij- tOnH "s'ay in uei uij- U twe® projecten die de "groep steunt, zullen daarbij in het bijzonder de aandacht krijgen. Daarna zal aan Teklewoini de Wad- dinxveense bijdrage voor de beide projecten worden overhandigd. Na de pauze volgt een presentatie door Loes van der Meer over een bezoek aan de Ethiopische hoofd stad Addis Abeba. In september heeft Loes daar een bezoek gebracht aan IHA-UDP, een kleine Ethiopische organisatie die werkt aan de verbetering van de levens omstandigheden in de armste krot tenwijken in Addis. Gedurende een aantal dagen heeft zij samen met enkele andere bezoekers 'meege lopen'. Aan de hand van een diapre sentatie zal zij hiervan verslag doen. De opbrengst van de sponsorloop voor de basisscholen die dit voor jaar door de Kerngroep is gehouden, gaat ook naar het project van IHA. Bezoek delegatie REST De heer Assefa is woensdag de hele dag de gast van de Kerngroep, 's Ochtends wordt hij ontvangen door burgemeester Jonkman en wethou der Gerts. Verder staan er onder meer een bezoek aan een basis school en een boerderij op het pro gramma. En natuurlijk zal de Kern groep de gelegenheid aangrijpen om de contacten met REST te verstevi gen. Assefa zal vergezeld worden door Haile Getachu die aan het hoofd staat van het waterdeparte ment. Dit is een belangrijke afdeling binnen REST, die zich bezig houdt met verschillende methodes en technieken om te voorzien in vol doende en schoon (drink)water voor de landbouw en het huishou den. Boskoop - In samenwerking met de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden wordt maandag 18 november in de Hervormde Dorpskerk (bij de Hefbrug) een appèlavond gehouden: Hart voor Israël. Op deze avond spreekt dominee Joseph Ben Zvi, voorganger van de Bat Tsion- gemeente van Messias-belijdende Joden te Jeruzalem. Het optreden van de Jodse predikant wordt afge wisseld met een optreden van het Hervormd Kerkkoor. Op uitnodiging van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden is ds. J. Ben Zvi in Nederland. "De situatie in Israël is verschrikke lijk moeilijk" aldus ds. M.D. van der Giessen. De Hervormde predikant, die al in een vroeg stadium contact zocht met zijn collega uit Jeruzalem, vindt dat een oplossing in de staat van oorlog tussen Isreael en de Palestijnen verder weg lijkt dan ooit. Zal er ooit vrede komen voor Joden en Arabieren? Op de vraag aan Ds Ben Zvi hoe hij aankijkt tegen de hui dige situatie antwoordt hij: "Als mens ben ik net als alle andere men sen zeer bezorgd. Maar op hetzelfde moment moet ik als gelovige niet alleen alle leden van mijn eigen volk, maar ook mijn buren, de Palestijnen, onvoorwaardelijk lief hebben." Ds. Ben Zvi zal met name ingaan op de centrale betekenis van de Grote ver zoendag in "het chrtistelijk geloof. De voordracht van ds Ben Zvi zal worden vertaald. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen en nader in te gaan op de voordracht van de gastspreker. De thema-avond in de Dorpskerk begint om 19.45 uur en de toegang is vrij .Wel zal er een inzameling wor den gehouden voor het werk in de Bat Tsion-gemeente van Jeruzalem. de aanwezigen tijdens de workshop begeleiden bij het tekenen van een eigen mandala. Omdat we aan een maximum aantal deelnemers gebon den zijn is het raadzaam vooraf een kaartje te kopen of telefonisch een kaartje te reserveren. Op de avond zelf worden de overgebleven kaar tjes verkocht. De workshop begint om 20.00 uur en de bibliotheek is open vanaf 19.45 uur. Kaarten zijn vooraf te verkrijgen in de biblio theek en kosten 5,-. NASA MATRAS BOXSPRING POWER MATRAS VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT OP WIELEN MATRASSEN BEDBODEMS VANAF VANAF BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 9