Première musical "Heerlijk duurt het langst": Annie M.G. Schmidt zou trots zijn geweest IT-DEALER 1 11 !U Cursus tekenen en schilderen Voorverkoop Wintershow Vrouwen van Nu: ernst humor ju de taal Opbrengst collecte Wintersportkleding- verkoop op Kerstmarkt DlZE WEEK IN HET Actie schoenendoos bij de Eendragt Zie pagina 8 HART VAN Prijswinnaars 'Dream of peace' Zie pagina 11 Wh f Herinneringen aan... De Nessepolder, deel 2 Zie pagina 18 31206 Zevenhuizer KERSTKAARTEN VOOR UW BEDRIJF? BEL: 01 80-632289 WótèfapjXX VW?<Wt 7 foppen 1 j maieri rri'T^s^? 4 J- Nosso f i d...X Zevenhuizen - De Zeven Muzen start in januari een cursus 'teke nen en schilderen' voor volwasse nen. De cursus wordt begeleid door de Bleiswijkse kunstenaar Piet Kouwenhoven. Jaarlijks zul len er twee keer 10 lessen van twee uur gegeven worden op de dinsdagavond. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen zich opgeven en/of infor matie inwinnen bij Lydia Vos, tele foon 0180-631912. Moerkapelle - Rolling '90 houdt vrijdag 15 november van 20.00 tot 22.00 uur een voorverkoop van kaarten ovor de Wintershow in dorpshuis Op Moer. De winters- hows worden gehouden op 23, 24, j 27 en 28 december. Moerkapelle - De Vrouwen van Nu, afdeling Moerkapelle, ontvan- gen woensdag 20 november de heer P. Waelput Hij houdt een lezing over "Ernst Humor in de taal". Tijdens de lezing zal aandacht worden besteed aan de nieuwe spelling, het taalgebruik in de politiek en de media, alsmede aan de toenemende invloed van j Engels en Duits. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Introdu cés welkom tegen betaling van 3,40. Oud Verlaat - De opbrengst van de collecte van het Diabetes Fonds heeft in Oud Verlaat 255,37 opge bracht. Alle collectanten en gevers worden door de organisa tie hartelijk bedankt voor hun medewerking. Zevenhuizen - De Middenstands j hereniging Zevenhuizen houdt zaterdag 14 december een Kerst markt op het dorpsplein. Tijdens deze Kerstmarkt bestaat de moge- j jijkheid tweedehands wintersport- j kleding te kopen. Iedereen die wat w'l laten verkopen tijdens deze markt op het gebied van winter- sPortkleding kan daar gebruik van maken. De kleding kan worden j ingeleverd op zaterdag 30 novem- her van 10.00 tot 16.00 uur aan de achterzijde van de winkel Wonder- j «jke Verleiding bij Alita Wuite. voor meer informatie: Wil van Log- chem, telefoon: 0180-633070. Door Ron Krul Zevenhuizen - De musical "Heer lijk duurt het langst" beleefde afge lopen zaterdag, na maandenlange voorbereiding, dan eindelijk de première. Ruim 90 personen voor en achter de schermen stonden al weken onder hoogspanning en zaterdagavond betekende de eer ste ontlading in een reeks van zes voorstellingen. Het publiek in de uitverkochte theaterzaal ging er eens goed voor zitten en wachtte vol spanning af of de spelers en speelsters de hoge verwachtingen waar konden maken. Het verhaal van de musical speelt zich af in de 60'er jaren en vertelt over twee echtelie den, Marian en Ido die langzaam maar zeker uit elkaar groeien. Het enige houvast in hun huwelijk lijkt hun dochter Pinky te zijn. Als ook Pinky dreigt te ontsporen door in plaats van te studeren het ene vriendje na het andere er op na te houden, Ido zijn secretaresse ook na werktijd de puntjes op de i laat zet ten en Marian aanpapt met de buur man, lijkt het uit met de liefde en dreigt iedereen zijn eigen weg te gaan. Als Pinky op een dag thuis komt met een Turkse werknemer van Ido die door het aflopen van zijn werkvergunning terug moet naar Turkije en Pinky hem wil volgen omdat ze zegt zwanger te zijn, dwingt zij Marian en Ido weer met elkaar te praten en hoopt zo dat haar ouders weer tot elkaar komen. Of dat lukt? Het prachtige decor, de simpele doch geraffineerde kleding, de belichting, het geluid, de opvallende grime en de professionele muzikale begeleiding maakt de musical hele maal af. Slechts over de vele decor wisselingen was hier en daar in de zaal een kritische noot te beluiste ren. Aan de andere kant kon het publiek in de zaal ook eens meema ken hoe hard de mensen achter de schermen werken voor de artiesten op het podium. Marjan Pacuk, die de hoofdrol van Marian speelde, deed dit fantastisch en met groot élan en trok veel van haar medespelers mee naar het hoge niveau dat de uitvoe ring van de musical beoogde en ook haalde. We mogen hierbij ook Geert van der Burg niet vergeten die met veel humor Ido vertolkte en dit geheel op eigen wijze vakkundig deed. Maar ook de andere artiesten deden van zich spreken. Zo kreeg bijvoorbeeld Kees Wiggers, die de rol van de kruidenier speelde, de zaal helemaal plat met "Kom Kees het is maar tijdelijk". Ook het ballet kreeg regelmatig de handen op elkaar met spetterende showele menten en gevoelige liedjes. Het koor begeleidde deze "zusters" en anderen vocaal en deed dat op uit stekende wijze. "(H)eerlijk duurt het langst" is begonnen en Annie M.G. Schmidt, Anne Sytsema, Margré van Gestel, Emmie de Graaff en alle anderen die betrokken zijn bij deze musical mogen met rechte trots zijn op hun product.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1