rs Dactylo. LITI E Boten Klimopgroep uit het water Ouders, zorg dat uw kind gezien wordt Hart van Mand BERICHTEN Cursus Communicatie met Doven actylo lüL m Veel animo voor Startersdag Voorlichtingsavond pleegouder worden Hart van Holland 13 november 2002 pagina 3 deHaij vanderWende Probleemoplossers voor het bedrijfsleven m i lieberichten 1947 55 JAAR 2002 9t{annus vanTLiswijfc^ en (Wi(fie(mina van "EtsvAjf^de Jong zijn op 18 noveméer 55jaar getrouwd. 9(arte(ijkgefeliciteerd namens de familie i&i t TEL. 0182-615055 Opbaargelegenheid o.a.: ïmm Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd RITMANAGER m/v Mijn uitzendburo. Stichting lakker Pi 29.000 exemplaren ADVOCATEN (Afspraak op locatie mogelijk) Barbizonlaan 82 - 2908 ME Capelle aan den IJssel - Tel. 010-2204400 www.haijwende.nl 'De Zevenster - Leliestraat 3 "Kamer 313 - 27613(D Zevenhuizen^ 1 UITVAARTVERZORGING Voor Zevenhuizen en Moerkapelle Met eerbied en respect BOEKWEITAKKER 1 - 2743 DL WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN Zevenhuizen: Schoolstraat 18 Moerkapelle: Aula begraafplaats "Westhage" Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Ultvaartvorxorglng van dan öogard Zorgverlening tot in het kleinste tictuil Jeanne Matze Marian van den Bogerd Uiivuurtbngelxitlxr Uitvaaribegsleider Uitvaartverzorging van den Bogerd Hoekefndseweg 50 - 2665 KE Bleiswtjk Telefoon 010 522 27 90 Zoetermeer - Gebarentaal is de eer ste natuurlijke taal van dove men sen. In plaats van het gesproken woord gebruiken zij handen en gezicht om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt. Op school, op het werk, onder familie of kennissen, in het buurthuis of bij de sportclub kan men doven ontmoeten of doven zien gebaren. Er bestaat in de praktijk Drempelvrees om met doven in con tact te komen. Horende begrijpen doven niet of doven begrijpen horende niet. Ook de angst om niet verstaan te worden of te kunnen ver- staan, speelt hierbij een grote rol. UI ezier Voor een distributiecentrum zijn wij op zoek naar een Je geeft leiding aan ongeveer 60 chauffeurs en bent verant woordelijk voor het beheer van het wagenpark. Het betreft een uitdagende functie op hbo-niveau. Voor een uitgebreide functie omschrijving kun je contact opnemen met onze vestiging. Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij Dactylo Uit- zendburo in: Waddinxveen, Koningin Wilhelminaplein 4, 0182-630877. www.dactylo.nl Boskoop Automobilist rijdt onder invloed fietser aan: Een 19-jarige vrouw uit Boskoop werd op vrijdag 8 novem ber rond 18.20 uur op de Boskoop- seweg op haar fiets aangereden door een achteropkomende 53-jari- ge automobilist uit Boskoop. De automobilist zag de vrouw op haar fiets te laat. De vrouw is met onder meer beenletsel en een gescheurde milt overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda overge bracht. De automobilist bleek onder invloed van alcohol te verkeren. De politie hield hem aan. Aan het bureau onderging hij een ademana lyse. De uitslag daarvan was 380 ug/1. Boven de limiet van 220 ug/1. Tegen de verdachte wordt proces verbaal opgemaakt. Moerkapelle Politie zoekt getuigen ongeval: De politie zoekt getuigen van een onge val op de Bredeweg op dinsdag 5 november rond 18.00 uur. Hierbij is een 32-jarige automobilist uit Gouda ter hoogte van een asverspringing in een sloot naast de weg terechtgeko men. Hij raakte hierbij niet gewond en kon op eigen kracht uit de auto komen. Het ongeval zou door een aantal mensen zijn gezien. De politie wil graag met deze getuigen in con tact komen. Zij kunnen bellen met 0900-8844 (lokaal tarief). Waddinxveen Politie onderzoekt inbraken: In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 is in drie huizen op de Schielandweg ingebroken. In alledrie de gevallen is het bij een poging gebleven. Men heeft geprobeerd sloten en hang- en sluitwerk te forceren om binnen te komen. Waddinxveen - De boten van de scouting Klimopgroep zijn afge lopen zaterdag omgevaren. De boten, die 's zomers in de Reeu- wijkse plassen liggen, zijn vanuit Reeuwijk door de binnenstad van Gouda over de Gouwe naar de Los- wal gevaren. Hier zijn ze uit het water getakeld en naar het club huis narist de WSE-velden gebracht waar het winteronderhoud gaat plaatsvinden. Om halfacht 's ochtends werd verzameld op het clubhuis waarna ze met zo'n 25 kinde ren en leiding vertrokken naar Reeu wijk. In Reeuwijk werden de boten ingeladen met alle zeil- en roeispul- len. Hierna gingen de zeven boten roeiend en zeilend richting Gouda, waar om kwart voor tien de sluis open ging. De boten werden roeiend en wrikkend door de bruggetjes in Controles verlichting Waddinxveen/Boskoop - Het poli tieteam Waddinxveen - Boskoop gaat in november en december extra toezicht en controles houden op fietsverlichting. De gezamenlijke rijwielhandelaren, in combinatie met de plaatselijke 3VO's in Waddinxveen en Boskoop hebben onlangs gratis reparaties aan de fietsverlichting verricht. Jarenlang al laat de fietsverlichting nogal te wensen over. En juist fiet sers - onder hen veel scholieren - zijn het meest kwetsbaar, zeker tij dens duisternis, in de schemering en in geval van slecht weer. Jaarlijks vinden onnodig veel ver keersongevallen plaats, waarbij het niet voeren van de verlichting van cruciaal belang was. De politie kondigt deze actie aan, Hierdoor wordt communicatie soms gemeden, met gevolg dat dove men sen apart blijven zitten en geïso leerd raken. Een van de gevolgen daarvan is, dat doven (ze zijn in de minderheid) in de marge van de samenleving gedrongen zijn. In deze gebarencursussen wordt geleerd om soepeler, gemakkelijker en met minder angst met doven te communiceren. Voor inlichting: Stichting Welzijn Zorg Doven Zuid-Holland (WEZO- DO), teksttelefoon 079-3167649 (voor horenden via telecom 0900- 8410). maar zij gaat er ook vanuit, dat ouders en wettelijke vertegenwoor digers hun verantwoording blijven nemen en er ook voor zorgen, dat de kinderen veilig op weg kunnen gaan. Geef de kinderen een veilige fiets. Controleer de fiets regelmatig en zorg - wanneer nodig - voor snelle reparatie. Een slogan is dan ook "Uw kind veilig op de fiets? - Help ze dan goed op weg". Help de kippen uit de legbatterij en stuur nu een protestmail via www.legbatterij.nl of vraag een gratis actiepakket aan (020) 4638924 L Steun Wakker Dier giro 4868 Regio - De landelijke starterdag, die vorige week gehouden werd door de Kamers van Koophandel heeft meer dan 15.000 belangstellenden getrok ken. Dat zijn er veel meer dan de 8000 die verwacht werden. Op de vestigingen van Kamer Rotterdam zijn in totaal ruim 2000 bezoekers geweest. In het Stadskantoor te Dordrecht telde men 270 bezoekers, aan het kantoor in Gouda 250 en aan de Blaak 40 in Rotterdam stopte de teller bij 1500 mensen. Het was de eerste keer dat de KvK's op een dergelijke manier informatie gaven over het beginnen van een bedrijf. Op 24 plaatsen in het land konden potentiële ondernemers zich via infomarkten, workshops en individuele gesprekken op de hoog te stellen van wat er komt kijken bij het eigen-baas zijn. De Kamer had op veel minder belangstelling gerekend gezien de slechte conomische ontwikkelingen. Zij verwacht dat het komende jaar ongeveer 40.000 mensen een bedrijf beginnen. Dat zijn er veel minder dan de 63.700 van 2000 en de 58.900 van 2001. Rotterdam - Het Centrum voor Pleegzorg houdt woensdag 6 novem ber in Rotterdam en donderdag 14 november in Gorinchem voorlich tingsavonden over pleegzorg. Pleeg ouders zorgen (tijdelijk) voor het kind van een ander dat om een of andere reden niet 'thuis kan wonen. Soms is dat een weekend in de maand, soms blijft een kind tot aan de volwassenheid bij een pleegge zin. Het Centrum voor Pleegzorg is op zoek naar mensen die deze zin volle uitdaging aan willen gaan. De voorlichtingsavond is bedoeld voor mensen die meer willen weten over pleegzorg. Tijdens de avond wordt verteld hoe men pleegouder kan worden en welke mogelijkheden van pleegzorg er zijn. Verder wordt informatie gegeven over de redenen waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen en wat men kan verwachten van een pleegkind in huis. Voor informatie en aanmeldingen: 0800 022 34 32 of e-mail info@rotter- dam.pleegzorg.nl of: www.pleegzorg- rotterdam.nl t f Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Boskoop, Bent huizen, Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud-Ver laat en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Drukkerij Elgersma Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Tel. 0180-632289* - Fax. 0180-633503 e-mail: hartvanholland@box.nl www.hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 12.00 uur Sluitingstermijn advertenties: Maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar materiaal (indien gereserveerd) tot dinsdag 10.00 uur. De uitgever stelt zich NIET verantwoor delijk voor eventuele onjuistheden in telefonisch opgegeven advertenties!! Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en inge zonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Voor klachten over de bezorging van Hart van Holland in Zevenhuizen en Moerkapelle: Drukkerij Elgersma, telefoon 0180-632289. Overige klachten: Netwerk VSP telefoon 040-2628018 de binnenstad van Gouda gevaren. Dit verliep allemaal vrij vlot. Nadat rond twaalf uur de boten de laatste sluis gepasseerd waren, begon de tocht op de Gouwe. Al jagend (langs de kant trekken) en roeiend werd om halftwee de Loswal naast de Hefbrug bereikt. Hier stond een kraan klaar om de boten één voor één op de kant te takelen. Vanaf de Loswal reed een auto met trailer om de boten naar het clubhuis te vervoeren. Op het clubhuis wer den de boten van de trailer afgehaald en klaar gelegd voor het winteronderhoud. Om halfzeven was de laat ste boot gearriveerd op het clubhuis. Na de sluiting ging iedereen naar huis. Dankzij de goede organisatie en het weer dat mee zat, was deze dag erg geslaagd. Op www.klimopgroep.nl is meer te vinden over het omvaren en de scouting Klimopgroep.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 3