Zevenhuizen-Moerkapelle Gemeente TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN VERGADERSCHEMA BURGERLIJKE STAND BOUWZAKEN pagina 4 Hart van Holland 13 november 2002 Registratie van de kiesgerechtigheid van de Nederlandse kiezers, die buiten Nederland wonen. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer (22 januari 2003) geeft de Kieswet aan Nederlandse kiezers, die buiten Nederland wonen of op de dag van de stemming voor beroep of werkzaamheden buiten Nederland zullen verblijven, de gelegenheid om per brief te stemmen. Personen, die tot de kring van zo'n kiesgerechtigde behoren (echtgenoot, geregis treerd partner, levensgezel, kinderen, voor zover zij een gemeenschappelijke huishouding vormen) kunnen eveneens van deze mogelijkheid gebruik maken. Om per brief te mogen stemmen gelden de volgende voor waarden: 1op de dag van de kandidaatstelling (10 december 2002) bui ten Nederland wonen en zich daadwerkelijk hebben uitge schreven (GBA) uit de laatste gemeente: 2. voldoen aan de vereisten voor het uitoefenen van het stem recht, en 3. indienen van een schriftelijk verzoek (officieel model D3-1) om als kiezer te worden geregistreerd en gelijktijdig aangeven hoe de stem uitgebracht zal worden (per brief, bij volmacht of in een stembureau naar keuze). Het verzoek dat kan worden gedaan vanaf heden tot 10 december 2002, moet worden gezonden via de consulaire post waaronder de woonplaats van de verzoeker in het buitenland valt. Wanneer Nederland geen diplomatieke banden met het woonland onderhoudt, dan moet het verzoek rechtstreeks naar burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage worden ver zonden. Voor Nederlanders in openbare dienst, dienst, die hun woonplaats op de Nederlandse Antillen of Aruba hebben, moet het verzoek worden gericht aan het kabinet van de Gouverneur van het landsdeel. Het benodigde D3-2 formulier is verkrijg baar bij het ministerie, waaronder de werkzaamheden van de betrokken functionaris ressorteren. Wanneer het verzoek om als kiezer te worden geregistreerd wordt toegekend, dan zorgt de burgemeester van 's-Gravenhage voor de verdere afwikke ling en zullen de nodige besheiden worden toegezonden. Het aanvraagformulier (model D3-1) is verkrijgbaar bij ieder gemeentehuis in Nederland. Stemmen per brief voor kiezers die op de dag van de stem ming voor beroep of werkzaamheden buiten Nederland verblijven Voor deze categorie kiezers geldt in de regel, dat zij reeds als kiezer zijn geregistreerd en dus een oproepingskaart ontvan gen. Als extra mogelijkheid om de stem uit te brengen wordt hen de gelegenheid geboden om per brief te stemmen, wan neer zij een daartoe strekkend verzoek (formulier M3) bij de burgemeester van hun woonplaats hebben ingediend. Dit ver zoek kan uiterlijk 25 december 2002 worden gedaan. Bij een toegekend verzoek wordt het verzoek doorgezonden naar de burgemeester van 's-Gravenhage, die vervolgens zorgt voor toezending van de stembescheiden naar het opgegeven adres in het buitenland. Voor vragen over het stemmen per brief kan rechtstreeks contact opgenomen worden met het bureau ver kiezingen bij de gemeente 's-Gravenhage. Kandidaatstelling Op dinsdag 10 december 2002 zal de kandidaatsteling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer de De eerstvolgende commissie- en raadsvergaderingen vinden plaats op: Raad 26 november 2002 Dorpshuis op Moer te Moerkapelle Door de verbouwing van het gemeentehuis vinden de raads- en commissievergaderingen niet plaats in de raadzaal maar in bovengenoemde locatie. De aanvang is 19.30 uur. Leeshoek voor publiek in hal gemeentehuis In de hal van het gemeentehuis kunt u de agenda's, notulen, besluitenlijsten en voorstellen van respectievelijk raad en de commissies I en II inzien. Ook in de dorpshuizen "Op Moer" te Moerkapelle, "Swanla" te Zevenhuizen, "De Vierkap'Te Oud Verlaat en in de Openbare Bibliotheek te Zevenhuizen is een plek ingericht met gemeente-informatie. Tevens kunt u deze stukken raadplegen op de gemeentelijke website wrww.zevenhuizen-moerkapelle.nl Geboren Caroline Khushboo van der Meer, dochter van Bauke R. van der Meer en Elizabeth C. Matthijsse; Xandra Melissa de Graaf, dochter van Wilma de Graaf, op 16 oktober 2002; Nikki Nadine Keijmel, dochter van Joost H.J.Keijmel en Maria H. Fokkes op 4 november 2002; Loes Stormbroek, dochter van René Stormbroek en Jeanette Markus, op 6 november 2002. Overleden Frans Hertog, echtgenoot van Alida Verschoor, op 1 november 2002, oud 87 jaar; Johanna Cornelia van Vliet, weduwe van Gerrit van der Wilt, op 6 november 2002. <hid 96 jaar. Staten-Generaal plaatsvinden. Op die dag kunnen tussen 09.00 en 15.00 uur bij de voorzitter van het hoofdstembureau, of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau, op het gemeen tehuis van Leiden afdeling Burgerzaken de kandidatenlijsten als bedoeld in artikel Hl van de Kieswet worden ingeleverd. De benodigde formulieren zijn tot nu tot en met de dag van de kandidaatstelling op elk gemeentehuis kosteloos voor de kie zers verkrijgbaar. Registratie als kiezer In verband met deze verkiezing kan iedereen het college van burgemeester en wethouders verzoeken hem/haar mee te delen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. Als u van mening bent dat u niet of niet behoorlijk geregistreerd bent, kunt u schriftelijk om herziening van registratie vragen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de sectie Burgerzaken, telefoon 0180-637744. Ingekomen bouwmeldingen/aanvraag bouwvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat zij de volgende aanvragen om bouwvergunning/ mel dingen bouwvoornemen hebben ontvangen: aanvraagdatum: 5 november 2002, nr. 183: G.W. Haan voor het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achter zijde op het perceel Perkstraat 61 te Zevenhuizen; aanvraagdatum: 6 november 2002, nr. 184: DANA Interna tional voor de bouw van een vriescel en twee woonhuizen aan de Bredeweg-Zuidplasstraat te Moerkapelle. Verleende vrij stellingen/bouwvergunningen/beschikkingen bouwmelding P. Merbis, bouwvergunning voor het vergroten van de woning d.m.v. een opbouw, plaatselijk bekend Wethouder Kreftlaan 17 te Zevenhuizen (verzonden 7 november 2002); R.A. Kempers, bouwvergunning voor het vergroten van de woning d.m.v. een opbouw, plaatselijk bekend De Beuk 4 te Zevenhuizen (verzonden 8 november 2002); A. Sokolowski, bouwvergunning voor het bouwen van een schuur, plaatselijk bekend Knibbelweg 79 te Zevenhuizen (ver zonden 8 november 2002); W.G.M. Tas, bouwvergunning voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Knibbelweg 62 te Zevenhuizen (verzonden 8 november 2002); P. Schuur, bouwvergunning voor het vergroten van de woning en de bouw van een garage, plaatselijk bekend Moerkapelse Zijde 106 te Moerkapelle (verzonden 8 november 2002). MELDINGSFORMULIER 0180-634275. Verleende sloopvergunningen In de periode van 22 oktober 2002 tot en met 7 november 2002 is/zijn de volgende sloopvergunning(en) verleend Exportslachterij Clazing BV Bierhoogtweg 17 te Zevenhuizen (SA 20020029), voor het slopen van een waterzuiveringsinstal latie op de locatie Bierhoogtweg 17 te Zevenhuizen, (verzon den 6 november 2002). Bezwaar verleende sloopvergunningen Indien u zich niet met genoemd besluit kunt verenigen, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar aanteke nen. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na toezending/uit reiking van het desbetreffende besliut aan de aanvrager. Indien u direct belang heeft bij de gevolgen van de verleende vergun ning/beschikking, kunt u bij de president van de rechtbank Den Haag vragen om een voorlopige voorziening (dit betekent dat hij een speciale regeling kan treffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is). Het adres van de recht bank is: Postbus 20302, 2500 EA Den Haag. De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis, sectie V.R.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen. Tervisielegging bouwplan Burgemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle maken bekend, dat vanaf 14 november 2002 gedurende vier weken, ter gemeentesecretarie, sectie VR.O.M., Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen, het volgende bouwplan ter inzage ligt van: •de heer L.G. Jongenelen voor het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning Boslaan-71 te Zevenhuizen. Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan Dorpsgebied Zeven huizen" en is in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften van het geldende bestemmingsplan. Wij zijn voornemens medewer king te verlenen aan dit bouwplan via een vrijstellingsprocedure. Alvorens hieromtrent een beslissing te nemen wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om gedurende de termijn van de tervisie legging. i.e. van 14 november 2002 tot en met 11 december 2002 tegen het verlenen van de vrijstelling bedenkingen bij ons in te dienen. TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN WEEK 46 Om de twee weken plaatst de gemeente op deze pagina een meldingsbon onderhoudswerkzaamheden. Via onderstaande meldingsbon kunt u onderhouds werkzaamheden aan wegen, straatmeubilair, riolering, openbaar groen en straatverlichting aan de gemeente doorgeven. Let op, de meldingen worden op basis van urgentie afgehandeld en er wordt niet schriftelijk op gereageerd. U kunt ook telefonisch een melding door geven van maandag t/m vrijdag van 12.00-14.00 uur, Omschrijving van de melding: naam: adres: woonplaats: telefoon*: *ik wil wel/niet teruggebeld worden (doorhalen wat niet van toepassing is) Zevenhuizen/Moerkapelle,2002 Handtekening: Alarmering Algemeen alarmnummer 112 Brandweer alarm 0182-550550 Politie Zevenhuizen-Moerkapelle melding 0900-8844 Openingstijden politiebureau Dorpstraat 154, Zevenhuizen maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur Zorgloket ouderen p.a. De Zevenster, Leliestraat 3, Zevenhuizen. Consulente Riek Groenewegen. Tel. 0180-637111. Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Medische hulp Ambulancedienst Artsen: Van Bruggen Onderwater Vroegindeweij/ Kwakernaak Storingsdiensten Gas en Elektra Water C.A.I. 0182-545580 0180-631783 0180-631204 079-5931687 0800-1890 015-3691100 0900-8896 015-8881905 06-65178147 0182-545700 0900-8853 0180-637777 0180-637728 0180-637747 0180-637748 info: storingen: Riolering Milieutelefoon Lijntaxi Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Kadastrale balie Voorlichting en redactie gemeentepagina Abonnement raads- en commissiestukken Leerplichtspreekuur: Na telefonische afspraak met de heer A. Eriks van de dienst Onderwijs en Welzijn van de gemeente Gouda, 0182-588211 Openingstijden Gemeentesecretarie, Dorpsstraat 89 te Zevenhuizen elke werk dag van 8.30-12.00 uur. Sectie Burgerzaken is daarnaast elke dinsdagmiddag geopend van 14.00-18.00 uur. Spreekuur college burgemeester en wethouders Telefonisch afspraak maken met mw. K. van den Broek-Kersse- boom van 8.30-12.00 uur. Klachtencommissie Secr. Postbus 30, 2760 AA Zevenhuizen e-mail: klachtencommissie@zevenhuizen-moerkapelle.nl Gemeentewerkplaats Zuidplasweg 14b in Zevenhuizen, telefoon 0180-634275 Melding onderhoud: ma t/m vr 12.00-14.00 uur Reiniging Huishoudelijk afval grijze minicontainer in de even weken; groene minicontainer in de oneven weken; Voor weeknummer zie bovenaan deze pagina. Uw container dient uiterlijk 07.30 uur 's-morgens op de aanbiedplaats te staan. Grof huishoudelijk afval Aanmelden t.b.v. ophaaldienst dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur, telefoon 0182-547500. Niet aangemeld afval wordt niet meegenomen II Afvalbrengstation, Zuidplasweg 14b te Zevenhuizen. Geopend op dinsdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. Inzameling oud papier kern Zevenhuizen: Iedere derde vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 uur aanbieden op inzamelplaats waar norma de wekelijkse containers staan. Inzameling oud papier kern Moerkapelle: Iedere vierde zaterdagmorgen van de maand. Aanbieden op de inzamelplaats van de minicontainers. Chemocar: Elke tweede zaterdag van de maand v 09.00 - 12.00 uur bij de gemeentewerkplaats aan de Zui plasweg 14b te Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 4