Sinterklaas ook veilig aangekomen in Moerkapelle en Zevenhuizen nefit-dealer Duiven- tentoonstelling Jeugddienst Extra voorstellingen musical "Heerlijk duurt het langst" Oud papier container Kerstmarkt met verkoop winter- en wintersportkleding Bel voor een gratis informatie pakket! Q'mo-63aaB«r J Mevrouw Ardon 100 jaar Zie pagina 19 25e j nummer 27 november bel: 0180-631206 Zevenhuizen DEZE WE 'Hollandsch Diep' gedoopt Zie pagina 8 Zie pagina 11 I N HET HART VAN H Wethouders bekijken Passage KERSTKAARTEN VOOR UW BEDRIJF? BEL: 01 80-632289 STUDIO ZEVENHUIZEN- ELLE NESSELANDE Zevenhuizen - Postduivenvereni ging de Stormvliegers houdt op 7 december de jaarlijkse tentoon stelling. Nadat de duiven gekeurd zijn, is iedereen welkom om de mooiste duiven van de vereniging te komen bezichtigen. Ook is er de mogelijkheid om duiven van de kampioenen te kopen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Zevenhuizen - In de hervormde kerk wordt zondag 1 december een jeugddienst gehouden. Aan vang 19.00 uur. Voorganger is dominee Van Walsum uit Zoeter- meer. Het thema is "Twijfelaar of geloofsheld". Muzikale medewer king wordt verleend door de jeugddienstband uit Zevenhuizen. Zevenhuizen - Gezien het over weldigende succes van de musical 'Heerlijk duurt het langst" is besloten twee extra voorstellin gen te geven voor de mensen die geen kaartje konden bemachtigen en natuurlijk en voor hen die de musical 'gewoon nog een keer wil len zien'. Over de data, tijd en kaartverkoop volgt binnenkort nader bericht. Oud Verlaat - Op de parkeerplaats naast de Vierkap staat op vrijdag morgen 8.30 tot en met zaterdag middag 18.00 uur de oud papier container. De opbrengst is voor de christelijke basisschool "De Nes- sevliet". Zevenhuizen - Op het Dorpsplein wordt zaterdag 14 december van 11.00 tot 15.00 uur een Kerst markt gehouden, georganiseerd door de Middenstands Vereniging Zevenhuizen. Op deze Kerstmarkt zullen een 15-tal kramen staan met uiteenlopende zaken. Het geheel zal sfeervol worden aangekleed. Meer informatie hierover is te lezen in het Hart van Holland van Ij december. Tijdens deze Kerstmarkt wordt °ok tweedehands winter- en wintersportkleding verkocht. Kle ding hiervoor kan men inleveren op zaterdag 30 november bij Alita Wuite tussen 10.00 en 16.00 uur achter de winkel van de Wonder lijke Verleiding aan de Dorpsstraat 163. Voor meer informatie: Wil van hogchem (19.00-21.00 uur) tele foon: 0180-633070. plein. Daar aangekomen zag de Sint een paar Pieten op zijn troon zitten die direct door hem werden wegge stuurd. Ook in Zevenhuizen werd de Sint welkom geheten door burge meester Westendorp die deze eer volle taak bekwaam verrichtte. De burgemeester kon natuurlijk ook niet anders, want ook hij wil op 5 december vast graag een cadeautje krijgen. Ook in Zevenhuizen waren vele kin deren naar 'de intocht' gekomen. Nadat de Pieten de pepernotendans hadden opgevoerd mochten een kleine hulppiet, een kleine hulpsin terklaas, Piet Winterpeen en Piet Pepernoot speciaal voor Sinterklaas een liedje komen zingen. Nadat de Kleine Trompetter enthousiast alle kinderen hadden begeleid met liede ren vertrok de stoet naar dorpshuis Swanla waar Sinterklaas de prijzen voor de mooiste kleurplaten uitreik te en V.O.O. wederom haar speciaal voor deze gelegenheid geschreven toneelstukje opvoerde. Helaas bleek ook hier dat Juffrouw Centjes en dokter Drankje, zelfs na overleg met dokter Spuitje, geen oplossing hadden voor de zieke cir- cusdieren. Gelukkig wisten de Clown en de artiesten van circus Parazani een oplossing. De clown en de cir cuspieten traden namelijk zelf op en gezien de reacties van de vele aan wezige kinderen deden ze dat erg leuk. Na afloop kreeg ieder kind een lekker cadeautje en ging iedereen blij en vol verwachting naar huis. Bijna kon de voorstelling niet door gaan omdat het paard van meneer de Directeur ziek was. Daarbij kwam ook nog dat de olifant verkouden was, de circuskrokodil kiespijn had en de struisvogel een voetbalknietje had opgelopen. Toch kwam uitein delijk alles goed en had Sinterklaas het erg naar zijn zin in Moerkapelle en beloofde dat hij alle lieve kinder tjes op de dag van zijn verjaardag te verrassen met een cadeautje. werd verwelkomd door de ceremo niemeester van de Middenstand Ver eniging Zevenhuizen. Sinterklaas deed trouwens vlak voor hij aan land stapte nog iets geks. Hij wilde namelijk het laatste stukje zwem mend afleggen. Gelukkig wisten zijn Pieten hem van dit idee af te bren gen. Het water in november kan namelijk heel erg koud zijn. Door Ron Krul Moerkapelle - De Sint en zijn Pie ten kwamen zaterdagochtend, ver gezeld van een stralend november zonnetje, aan in Moerkapelle. Onder begeleiding van de Kleine Trompetter en de artiesten van Cir cus Parazani, beklom Sinterklaas zijn troon op het Raadhuisplein. Daar werd hij hartelijk welkom geheten door de ceremonie meester van de Winkeliersvereni ging en burgemeester Westendorp. Sinterklaas had een verassing voor de kinderen. Zijn Pieten hadden namelijk een peperno tendans ingestudeerd en deze werd speciaal voor de kinderen opge voerd. Hierna werd enkele kinderen gevraagd bij Sinterklaas een liedje te komen zingen. Het was in Moerka pelle een drukte van belang en vele kinderen hadden zich verkleed als zwarte piet. Na nog een paar keer voor Sinterklaas gezongen te heb ben vertrok het hele gezelschap naar dorpshuis Op Moer waar Sin terklaas prijsjes uitreikte aan de kin deren die de mooiste kleurplaten hadden gemaakt. Hierna wilde de toneelgroep V.O.O. het toneelstukje "Het paard van dikke Don" opvoe ren. Zevenhuizen Sinterklaas moest de afstand tussen Moerkapelle en Zevenhuizen per boot afleggen. Dit nam enige tijd in beslag maar om kwart voor twee kwam hij aan bij het redactiekantoor van het Hart van Holland waar hij Na op zijn paard Americo te zijn gestapt ging Sint naar het Dorps-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1