ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE MET EIGEN SITE OP INTERNET OPEN HUIS ONS VERLEDEN familiedrukwerk? JEUGDDIENST LUNCHCONCERT ZEVEN MUZEN OUD PAPIER-ACTIE MANNENONTBIJT OPRUIMING WERELDWINKEL CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 25e jaargangX nummer 1005 X 8 januari 2003 Nieuwjaarsconcert in dorpshuis Swanla Zie pagina 11 Winteruitmarkt grandioos succes Echtpaar Vink 60 jaar getrouwd Zie pagina 13 Zie pagina 17 HOLLAND- WEKEIIJK S IN 2 9.00 0 BRIEVENBUSSEN editie zevenhuizen- OERKAPELLE NESSELANDE uw partner in drukwerk Noordelijke Dwarsweg la 12761 CA Zevenhuizen T0180.632289 FOI8U3SD3 j Edrukkerijelger5moSbox;nlhuv%v.drukl(eriielgerima.ni Zevenhuizen - In de hervormde kerk wordt zondag 5 januari een i jeugddienst gehouden. De dienst, 1 die om 19.00 uur begint, heeft als thema "The God who is always there". Voorganger is dominee Varkevisser uit Hilversum. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Obadja uit Dordrecht. Zevenhuizen - De Zeven Muzen houdt zondag 19 januari een lunchconcert in de Vrijzinnig Hervormde kerk aan de Dorpsstraat 139. Het wordt een optreden van twee pianisten van het Corbulo trio, Peter Schaareman en Bert ter Horst, met voordracht van Ben Schaareman. Er zullen vier- handige stukken gespeeld worden van onder ande re Grieg, Dvorak en De Falla, en een enkel stuk met voordracht met tekst van Godfried Bomans en muziek van Moussorgsky. Het concert begint om 13.00 uur, de zaal is om 12.45 uur open. De toegang is vrij. Zevenhuizen - De Wereldwinkel en basisschool de Eendragt hou den donderdag 9 en vrijdag 10 januari een oud papier-actie. Papier kan gebracht worden bij de container bij de Eendragt op don derdag van 12.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 13.15 uur. Men wordt verzocht papier {geen lege melk- en viapakken) gebun- ideld of in stevige kartonnen dozen aan te leveren. De opbrengst komt ten goede aan de school en Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle. Zevenhuizen - Vanaf zaterdag 11 januari wordt op elke tweede zaterdag in de maand (behalve juli/augustus) een mannenontbijt georganiseerd. De ontbijten zijn in het Hervormd Centrum, Dorpsstraat 156 te Zevenhuizen op de volgende dagen: 11 janua ri, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni. Aanmelding kan tot 9 januari bij: mib@solcon.nl, www.manneninbeweging.nl Zevenhuizen - Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle houdt van 10 tot en met 31 januari een grote opruimingsactie. Met aan trekkelijke kortingsprijzen, soms tot 50% worden restanten aange boden, zoals speelgoed, sieraden, potten, manden en mandjes etce tera. De producenten in de ontwikke lingslanden hebben voor hun pro- j ducten al een eerlijke prijs gekre gen. Zij ondervinden dus geen nadeel van de afgeprijsde artike len. I De Wereldwinkel is iedere vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en staat op het parkeerterrein van Albert Heijn. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - "Op vele punten gaat het goed, laten we dat niet verge ten. We moeten niet doen alsof alles fout gaat..." Tot zo ver was burge meester Westendorp gekomen tij dens zijn nieuwjaarstoespraak, don derdagavond 2 januari in Dorpshuis Swanla, toen een dienster een wei beladen blad met volle glazen uit handen glipte en het vaatwerk op een open ruimte uiteen spatte. Westendorp moet dit vaker hebben meegemaakt, want het voorval bracht zelfs geen rimpeling in zijn gezicht teweeg. Na een kort moment herhaalde hij flegmatiek: "...niet doen alsof alles fout gaat, hoe groot of hoe ernstig de proble men ook kunnen zijn." Pas nadat hij zijn volzin had voltooid, stelde hij met een glimlachje een pauze voor: "Misschien is het beter als ik eerst mijn toespraak afmaak, dan ruimen we daarna de boel wel op". Aldus geschiedde, onder enige hilariteit: "De scherven hebben we, nu het geluk nog", zoals werd opgemerkt. Westendorp toonde zich in zijn toespraak gematigd optimistisch, voorzag groei en herstel, maar kon niet om de inci denten heen in Moerkapelle tijdens de nieuwjaarswisseling. Gaat het in het centrum van Zevenhuizen juist goed met de aanpak van de jeugd- overlast, over het treffen van 200 jongeren met de politie en ME, had Westendorp één woord over: "onverantwoord!" Erwin van der Net liet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zien, hoe internettende inwoners gemeentelijke informatie kunnen opvragen. Namens de ondernemers sprak ver enigingsvoorzitter A.B.P.M. Lamot die diep inging op het ondernemer schap, maar daaruit weinig vreugde leek te kunnen ontlenen. Wat geluk en succes betreft sprak hij over onbalans en afgunst. Ook de komst van de euro had van hem geen vro lijker mens gemaakt. "De euro heeft alles fors duurder gemaakt en de politici blijven dat ontkennen. Veel zaken kosten nu al net zoveel in euro's als guldens en dat heet in de volksmond belazeren en zo voelt dat ook", zei hij. Later zou hij met burgemeester Westendorp een compositie onthul len, waarmee de aansluiting van het gemeentehuis van Zevenhuizen- Moerkapelle op het Internet werd gesymboliseerd. Elders in de grote zaal van Swanla konden de belang stellenden per computer en een groot beeldscherm uitproberen, wat van nu af in elke huiskamer mogelijk is: gemeentelijke informa tie opvragen via dit nieuwe medi um. Gemeentelijke informatie nodig over Zevenhuizen en Moerkapelle? Wie nu op Internet surft naar www.zevenhuizen-moerkapelle.nl vindt vermoedelijk precies het ant woord op zijn of haar vraag. En is dat antwoord er niet, dan zal de gemeente er alles aan doen om dat antwoord alsnog aan de informatie toe te voegen. De internettende inwoners worden op hun elektroni sche wensen naar behoren bediend. De internetter kan raadstukken inzien, informatie krijgen over bouwaanvragen en wat dan ook. Deze informatie wordt statisch genoemd. Het is de bedoeling van de gemeente om in te spelen op de actualiteit door aan deze informa tie het laatste nieuws toe te voegen. Ook het Raad Informatie Systeem is een actuele databank (opslag van gegevens) waar inwoners raadstuk ken kunnen inzien en thuis uitprin ten. Directeur Jaap Breugem bood namens de Rabobank burgemeester Westendorp aan het einde van het officiële deel een zeefdruk aan voorstellende koningin Beatrix, gemaakt door Suzan Offereins, bestemd voor de vernieuwde raads zaal. Burgemeester Westendorp en de voorzitter van de Ondernemers Kring Zevenhuizen-Moerkapelle A.B.P.M. Lamot: "Proost!" Zevenhuizen - De Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle houdt in de Oudheidkamer "Ons Verleden" aan de Tweemanspolder open huis op dinsdag 14 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur. De avond staat in het teken van de nieuwjaarsreceptie. Op de bovenverdieping van het museum is de tentoonstelling te bezoeken van de molens van Amsterdam, genaamd: "Molenrijkdom van Amsterdam". De stichting roept bezoekers op deze avond materiaal aan te leveren voor de komende tentoonstelling, dit betreft de tentoonstelling van de ver enigingen in Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Voor meer informatie: 0180-638180 of jomolen@cistron.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1