MiT AMBULANCEPOST JAAR PROEF CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. PEUTERTHEATER IN 9E BIBLIOTHEEK ACTIE VOOR BOUW KINDEROPVANG NAMIBIË PAASKAARTEN BIJ ZANG EN KLEUR PAASZANGAVOND PAASZANGDIENST VOOR ££trouwMR£ ])£Al£Ry HFt UAT5TP AUTOMfuwy 25e jaargang^ nummer 1019 16 april 2003 Groeneharthopper ingewikkeld Zie pagina 13 OP DE ACHTERZIJDE: WEKELIJKS 29.000 BRIEVENBUSSEN AN H O L L A N Echtpaar Roos 55 jaar getrouwd Werkvakantie naar Afrika Zie pagina 10 Zie pagina 15 Nieuwerkerk aan den IJssellZevenhuizen - Het zenuwslopende wach ten op een ambulance zal niet minder zenuwslopend worden, al probeert Nieuwerkerk aan den IJssel, in samenwerking met Zevenhuizen- Moerkapelle, dit wachten tot een minimum te beperken. Hiertoe heb ben de twee buurgemeen ten als proef een uitruk post gevestigd op het voormalige terrein van de gemeentewerf van Nieuwerkerk, pal aan de A20. ansa»*!! wij verwijzen u naar onze advertentie op pagina 29 Eén ambulance met de gebruikelijke bezetting van twee verpleegkundigen, nu nabij de A20 op grondge bied van Nieuwerkerk aan den IJssel. rrR^^^?EVENHU IZ E N - □ÏÏÏaPELIE NESSELANDE_ Burgemeester drs. J.D. Westendorp van Zevenhuizen/Moerkapelle, hand in hand met zijn collega A.F. Bonthuis van Nieuwerkerk en twee dienstdoende verpleegkundigen. Niettemin hebben zowel de ambu lancedienst als de burgemeesters A.F. Bonthuis en drs. J.D. Westen dorp van respectievelijk Nieuwer kerk en Zevenhuizen elkaar gevon den in een oplossing die voor zover mogelijk beantwoordt op de vraag naar snellere aanrittijden. Wanneer van de nieuwe uitrukpost driftig gebruik wordt gemaakt, zal de proef vermoedelijk worden voort gezet. Burgemeester Bonthuis: "Na een jaar gaan we evalueren. Misschien staan we hier over een jaar wéér, met een glas in de hand." Zevenhuizen - In het kader van de peutermaand brengt het theater Van Niks Van Alles een bezoek aan bibliotheek Zevenhuizen. De voorstelling "Beer leest is voor kinderen van 2 tot en 4 jaar en is op woensdag 23aprilvan 10.15tot 11.15 uur. Kinderen mogen een eigen knuffelbeer meenemen. De toegang bedraagt €2,50 per kind. Zevenhuizen-Moerkapelle - Een groepje jongeren, dat in augustus op werkvakantie gaat naar Namibië naar het plaatsje Rundu, voor de organisatie Livingstone, komt komende week langs de deur voor de verkoop van krake lingen en stroopwafels. Dit om de kosten van hun reis (ruim 1800,- euro per persoon, inclusief reis- en bouwkosten) te drukken. Om de 2000 straat- en weeskinde- j ren, die veelal de dupe zijn van de ziekte Aids, te helpen en te laten zien dat ze niet vergeten worden, bouwen deze jonge mensen mee san een kinderopvang. Zevenhuizen - Bij vogelvereniging Zang en Kleur wordt vrijdag 18 april in het clubgebouw aan de Zuidplasweg gekaart om eieren, ledereen is welkom vanaf 20.00 uur. Moerkapelle - Luisteren en zin gen. Dat kan beide op de paas- zangavond in de Nederlands Hervormde kerk. Zangvereniging Sursum Concordia houdt samen met de Evangelistencommissie van de Hervormde kerk zaterdag 19 j april een koor- en samenzang- avond. Het koor zal bekende en minder bekende liederen zingen van Pasen zoals koralen uit de Mattheüs Passion, Het ruw houten kruis en een Negro Spiritual. Maar ook de bezoekers worden in de gelegenheid gesteld te zingen. Bekende liederen kunnen worden meegezongen zoals: "Is dat, is dat mijn Koning" en "Als ik in gedach ten sta...", ledereen is welkom vanaf 19.30 uur in de Hervormde kerk. De toegang is gratis. De kerk is vanaf 19.00 uur open. Nesselande - In de Brede School in Neselande (vlakbij het Shellsta- tion) wordt op zondag eerste Paasdag (20 april) een Paaszang- dienst gehouden. Aanvang van de dienst is 19.00 uur. In deze dienst gaat evangelist de heer G. van den Bos voor. Medewerking wordt ver eend door het kinderkoor "Levi" U|t Zevenhuizen. Er is oppas aan wezig voor de kinderen. Aanslui tend is er gelegenheid om iets te annken en elkaar te ontmoeten, iedereen is welkom. Voor meer mtormatie: mevrouw N. Roozen- eek, telefoon 010-4205390. in beide gemeenten samen de ambulance met licht- en geluidssig nalen 583 keer in actie. In 78 geval len werd de 15 minutennorm over schreden. Ongeveer 40 daarvan vonden plaats op doordeweekse dagen, van 9.30 tot 16.30 uur. Deze tijden worden ook gehanteerd op de nieuwe uitrukpost. Naar ver wachting zal deze post tijdens 50 procent van de doordeweekse dagen zijn bezet, met 1 ambulance en twee verpleegkundigen. Ten gevolge hiervan zullen ongeveer 20 spoedritten gemaakt kunnen wor den, die niet meer dan vijf minuten zullen vergen. Het antwoord op de vraag, waarom Nieuwerkerk/Zevenhuizen geen permanent bezette post krijgen, is van financiële aard. Directeur J.C. Bernsen van de Ambulancedienst Midden-Holland: "Alle gemeenten willen natuurlijk een ambulance post. Ook Nieuwerkerk met 22.000 inwoners en ook Zevenhuizen- Moerkapelle met Oud Verlaat, goed voor 10.000 inwoners. Maar de kosten daarvan worden overwe gend gedragen door de verzeke ringsmaatschappijen die niet alleen de huidige kosten voor vervoer per ambulance in hun premies hebben verwerkt, maar ook de aanschaf van de wagens en het salaris van de ver pleegkundigen." Het ligt voor de hand, dat de premies niet hoger mogen worden dan noodzakelijk is en dat de verzekeringsmaatschap pijen er weinig voor voelen ver pleegkundigen te betalen die stellig op een salariëring zullen aandrin gen, ook voor de uren die zij in alle rust met een computerspel door brengen. Ook wordt een stilstaande ambulance als een verliespost beschouwd. Door Frits Bromberg Het terrein is gekocht van Rijkswaterstaat, met de proef, die een jaar duurt, is 10 maart begonnen. Afhankelijk van de resul taten wordt bezien, of de proef kan worden voortgezet. Sinds 10 maart kon de nieuwe ambulance uitruk post zo'n 25 keer zijn goede dien sten bewijzen. De nieuwe uitrukpost zal niet voortdurend zijn bemand. Gebruik wordt gemaakt van wat wordt genoemd 'de derde en vrije ambu lance', wanneer zowel in Gouda als in Bergambacht een vrije ambulan ce aanwezig is. In dat geval wordt een van deze vrije ambulances door geschoven naar de post Zevenhui- zen/Nieuwerkerk. Ook Moerkapelle wordt in deze situatie opgenomen, al is de afstand tussen Gouda en Moerkapelle vrijwel gelijk aan de afstand Nieuwerkerk/Moerkapelle. Uit onderzoek is gebleken, dat de wachttijden zowel in Nieuwerkerk als in Zevenhuizen onbehoorlijk lang waren. In het jaar 2001 kwam

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1