DE EERSTELING" VIERT JUBILEUM ADRIAANS WENS ALSNOG IN VERVULLING OPEN-HUIS ACTIE ZATERDAG 21 JUNI ■■■U'HII nieuwe huisstijl? ÖEEBEBHECa TBwnrwrw&wwmm LET OP DE KRANT VAN VOLGENDE WEEK! AVONDVIERDAAGSE GROTE AVOND ZEVEN MUZEN ff CV-KETEL NODIG? R VISSER EN ZN. PH-H Hi li ii= 25e jaargang nummer 1027 11 juni 2003 DEZE WEEK IN HET H Open Huis bij Willemsen Ut JadtUmtmt Paddestoel viert 50e verjaardag Zie pagina 8 Zie pagina 13 VMBO- timmerwedstrijd Zie pagina 18 Sfcr- editie zevenhuizen moerkapelle/nesselande uw partner in drukwerk j Noordelijke Divarsveg la 12761 GA Zevenhuizen T0180^32289 f0180-633503 j FJ-ukkerijelgerMnj .fcouil XTOvv.drulikerijelgersma.nl WUK EN SPEELTUIN ij 11 JUNI 1953 Zevenhuizen - Dit jaar wordt de avondvierdaagse voor Zevenhui zen en omgeving gehouden van 16 tot en met 20 juni. Het thema is "sprookjes"Er wordt vijf avonden gewandeld waarbij naar vrije keuze één avond kan worden overgeslagen. Gekozen kan wor den voor een route van 5 of 7,5 kilometer. De allerkleinsten kun nen op vrijdagavond meedoen aan de puppie-avond. De voorinschrijving vindt plaats op zaterdag 14 juni van 10.30 tot 13.00 uur op het Dorpsplein. Iedere avond wordt er gestart tus sen 18.15 en 18.45 uur vanaf het Dorpsplein. Op de slotavond star ten de deelnemers om 18.30 uur. Voor alle deelnemers ligt op het eindpunt een medaille klaar. Voor meer informatie: telefoon 0180- 633365. Zevenhuizen - De Zeven Muzen houdt zaterdag 14 juni 'de Grote Avond'. Alle leerlingen muziek laten van zich horen en de leerlin gentekenen laten zien wat zij dit seizoen zoal geleerd hebben. Het ithema van de avond is 'de zee', hwordt muziek gemaakt op ver schillende niveaus, van leerlingen die al jaren les hebben tot dege nen die nog maar kort een instru ment bespelen. Zo kan iedereen horen hoe goed er gepresteerd wordt. Natuurlijk zullen er weer veel ouders en andere familiele den komen luisteren, maar de avond staat open voor iedereen. Dus wie belangstelling heeft en misschien zelf denkt iets met muziek te gaan doen, is deze avond van harte welkom. De Grote Avond' wordt gehouden m de gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 106. Aanvang 19.00 our. De toegang is vrij. Door Frits Bromberg Moerkapelle - Met veel bloemen en bezoek heeft het gezinsver vangend tehuis voor geestelijk gehandicapten "De eersteling" aan de Hollevoeterlaan 41 afge lopen zaterdag het 25-jarig bestaan gevierd. De ochtend was bestemd voor informeel bezoek: familie van de bewo ners, de 26 bewoners zelf, colle ga's van de verzorgers en vrij willigers. De middag was iets formeler tijdens een receptie die zes sprekers tot felicitaties en terugblikken bood, met onder anderen wethouder M. Zijder hand en de leidster van het tehuis, mevrouw Corrie van den Berg. Het tehuis 'De eersteling' is zo genoemd, omdat dit onderko men het eerste was van de stichting Siloah (de naam van een riviertje in Israël) die zich richt op leden van de Gereformeerde Gemeente en met dit tehuis een gezinsvervangend onderdak biedt. Mevrouw Van den Berg: "We zijn 25 jaar geleden op deze plek begon nen, met 24 mensen, van wie er nog twaalf hier wonen. De bewoners, allen lichamelijk volwassenen, vari- Bloemen voor het hoofd van de locatie aan de Hollevoeterlaan Corrie van der Berg lipp eren in leeftijd van 27 tot 78 jaar, maar allen ook met de intelligentie vaneen kind van drietottwaalf jaar, worden niet langer gezellig bezig gehouden, maar worden ook naar vermogen aan het werk gezet, 's Ochtends staan hier tien taxi's klaar om ze naar hun werkplek te bren gen." Ook in de benadering van de bewo ners is verandering gekomen. Mevrouw Van den Berg: "Vroeger bood de stichting diensten aan, nu komt de stichting aan de vraag van de bewoners tegemoet. Niet dat alles maar kan, dat is in een normaal gezin ook niet mogelijk, maar we doen ons best het de bewoners zo prettig mogelijk te maken." De bewoners mogen dan verstan delijk zijn achtergebleven, sinds de geboorte of door een later opge treden oorzaak, vriendelijk zijn ze wel. Althans: ze reageren vriende lijk op een vriendelijk gebaar. Mevrouw Van den Berg: "Sommigen zijn welkom in gastge zinnen in het dorp, met de buren leven we in goede harmonie. Wat ze zelf kunnen, zoals wassen en aan kleden, laten we ze ook zelf doen. Maar boodschappen doen, bijvoor beeld, is uitgesloten. Geen bewoner heeft besef van de waarde van geld. Toch heeft iedere bewoner zijn of haar eigen eigenschappen en gaven. Sommigen hebben een ver bluffende herinnering, anderen kunnen goed tekenen of schilderen. Maar alles toch binnen zekere voor waarden. Ze zullen niet gauw boos zijn, maar als ze boos zijn, dan ook letterlijk mateloos." Tijdens de feestelijke viering waren de bewoners zich goed bewust van een feest, voor de meesten een kin derfeest, dat wel. En op de foto mogen: niets liever dan dat. nvr/i NVM XE L A Dorpsstraat 146 - Zevenhuizen Tel. 0180-631655 - Fax: 0180-633808 Internet: www.perdijkmakelaardij.nl rsjjfrte'? 'v3» Zevenhuizen- Adriaan en Christina waren op 14 juli 2002 60 jaar getrouwd. Dat was vorig jaar te lezen op de voorpagina van het Hart van Holland. In dat artikel vertelde Adriaan nog één wens te hebben: ooit nog eens een rondvlucht maken. Een familie uit Moekapelle las het artikel en ondernam onmiddel lijk actie. Er werd contact gezocht met de dochter van Adriaan en Christina en er werd er een afspraak gemaakt om binnenkort het luchtruim te kiezen. Twee pogingen mislukten, door het slech te weer en later kwakkelde Adriaan met zijn gezondheid. Maar afgelopen woensdag 4 juni was het zover. Rond 14.00 uur was het 'ready for take off vanaf Rotterdam-airport en werd gevlo gen over de Maas richting Nieuwekerk aan den IJssel en Gouda door een wat onstabiele lucht. Adriaan genoot en was letterlijk en figuurlijk helemaal in de wolken: "Het was een dag om niet te verge- ■MMMmNMmM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1