FEESTELIJK JUBILEUM EN AFSCHEID VAN BRANDWEERCOMMANDANT CEES FIJAN OPEN TUINEN IN MOERKAPELLE jeugddienst kaarten bij OPBRENGST ANGO-COLLECTE BEDRIJFSBEZOEK OTTEVANGER MACHINEFABRIEKEN INFORMATIEBIJEEN KOMST nieuw bouw BETH-SAN CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. H*asn°ot ËG EN KLEUR HOLLAN Sprookjesachtige intocht A4D Zevenhuizen heeft eigen Idols WÊÊm Zomerfeest bij De Grobbebollen Zie pagina 8 Zie pagina 13 Zie pagina 18 Moerkapelle - ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Or ganisatie) hield in de week van 2 tot en met 7 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen meteen handicap. De opbrengst vandecollecte in Moerkapelle was 6887,15. De organisatie bedankt gevers en collectanten voor hun bijdrage. Zevenhuizen - De Ondernemers kring Zevenhuizen-Moerkapelle houdt donderdag 26 juni een bedrijfsbezoek bij Ottevanger Machinefabrieken BV; dit is tevens de halfjaarafsluiting. Ottevanger Machinefabriek BV met vestigingen in Moerkapelle (Moerkapelse Zijde 32) en Aalten, is gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van machines en installaties voor de graanverwer- kendeen mengvoederindustrie en beeft in die branche een toonaan gevende positie verworven. Om 16,30 uur is de ontvangst met een korte introductie, daarna vindt er een rondleiding en pre sentatie plaats. Vanaf 18.00 uur is er een informeel samenzijn. Voor meer informatie of aanmelding: 0180-637301. Moerkapelle - Zorgcentrum Beth- san heeft plannen om het 30 jaar l0^ complex te vervangen door volledige nieuwbouw. Op het ter- mm zal een modern zorgcentrum, nieuwe woningen voor senioren ,n woningen voor oudere ver- )andelijk gehandicapten van d' Hei- i g worden gerealiseerd. e'plan zal voor omwonenden en were belangstellenden worden gelicht op woensdag 2 juli af 20.00 uur in de grote zaai 3centrum Beth-San aan het i.H P'ein 1. Vanaf 19.30 is een 'ei)er welkom. Door Frits Bromberg Moerkapelle - Groot was het aantal belangstellende collega's dat naar de receptie kwam van brandweercommandant Cees Fijan, vorige week donderdag in Op Moer. Zoals burgemeester J.D. Westendorp deze bijeen komst noemde: "Een jubileum én een afscheid, want deze bij zondere jongen neemt, zoals bij de vrijwillige brandweer gebrui kelijk, op 55-jarige leeftijd afscheid. Maar hij was ook, totaal, 35 jaar brandweerman. Sterker nog, hij en zijn vrouw waren beiden al lid van de jeugd brandweer." Voor zijn verdiensten is Cees Fijan benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, waar van Westendorp hem de versierse len opspelde. Voorts werd zijn bezit aan klokjes met één vermeerderd. Westendorp: "Je hebt al eens een horloge gekregen om bij de tijd te blijven. Doetie het nog?" Ja, dat deed het nog. Toch kreeg hij er nog een zilveren exemplaar bij, van de gemeente Zevenhuizen-Moerka pelle, plus de akte van ontslag die per 1 juli ingaat, een oorkonde en de penning van de vrijwillige brand weer. Cees Fijan wordt opgevolgd door staflid Marc van der Laan. Noemde burgmeester Westendorp Fijan een bijzondere jongen, het 17 man (en vrouw) sterke korps Moerkapelle wist ook precieste ver tellen waarom. "We zijn in feite uit hetzelfde hout gesneden en we ervaren ook steeds hoe kameraad- Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Westendorp speldde Cees Fijan de versierselen op. schappelijk en gezellig de sfeer bij de vrijwillige brandweer is", meld de een collega. "Toch onderscheid de Cees zich van anderen. Niet alleen door zijn joviale, prettige houding, maar vooral door zijn ongekend enthousiasme. Daarin is hij steeds uitzonderlijk geweest." Cees Fijan was 5,5 jaar lid van de vrij willige brandweer in Bleiswijk, de afgelopen 29,5 jaar in Moerkapelle. Dat bracht met zich mee, dat Fijan zich eerst in Bleiswijk feestelijk moest melden, waarna hij zich over de Rotte naar Moerkapelle heeft laten roeien. De receptie van Cees Fijan en echt genote, ook bijgewoond door alge meen commandant Arie Roos, had het karakter van een familiereünie. Op de mensen na die op hun post moesten blijven, was de hele Moerkapelse brandweer present, maar toonden ook mensen uit omliggende gemeenten hun belangstelling, met bloemen en cadeau's. Met een paar meter terug een groot spandoek bij de brand weerpost, waarop Cees het beste werd toegewenst. Ook als een soort collegiale oorkonde, voor en na de receptie. Cees Fijan wordt door zijn collega's het beste toegewenst. Moerkapelle - De tuinclub van de Vrouwen van Nu afdeling Moerka pelle komt met een nieuw initiatief. Zaterdag 28 juni worden vijf tuinen van leden van de tuinclub openge steld voor de leden van Vrouwen van Nu en andere belangstellenden. De tuinen zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Voor koffie en/of thee wordt gezorgd tegen een vrijwillige bijdrage. De opbrengst hiervan wordt bestemd voor een goed doel. Inlichtingen over de opengestelde tuinen zijn verkrijgbaar bij mevrouw J. van der Vorm, telefoon 079- 5931262 en mevrouw J. Zuidema, telefoon 079-5931319. tèrT/1U'zen 'n de Flervormde e»n' Zev®nhuizen wordt 6 juli 3; jau9ddienst gehouden. Deze r,eJ die om 19.00 uur begint, hpJ a's thema "Laat Uw Groot- kirrn 2ler,1"' Muzikale medewer- Qioirr01^ ver'eend door The ^rt7nTny.' ?nder leidin9 van kina m ™assm'c m samenwer- <ö0r !en P'aatselijk project- Indo'np - blnnenkort afreist naar WorlH v6- 0m te z'n9en voor S en Z|cin uVo9elvereniging Wni v ^laur houdt vrijdag 27 avond uj 20-°0 uur een kaart- %iph een 's welkom in het uw aan de Zuidplasweg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1