hotelVOSbrü DUURZAAM WADDINXVEEN VALT IN PRIJZEN BRADERIE OCCASSION? LAATSTE OPHAALBRUG ZEVENHUIZEN HEEFT EEN NAAM: HOTELVOSBRUG COMPUTER LEERCENTRUM VISSER EN ZN. GEEN OUD PAPIER ACTIE IN JULI KOPPELKLAVER- JASSEN IN DE BOOG OPEN DAGEN Zoekt u een betrouwbare Neem dan een kijkje in de O vanaf pagina 16. Zomerkampen Klimopgroep Zie pagina 13 11 25e jaargang\N nummer 1032 16 juli 2003 Boskoper eeuwen terug in de tijd Sportief en zonnig jeugdtoernoi TZ Zie pagina Zie pagina 8 Waddinxveen - Steeds meer senio ren ontdekken dat de computer nieuwe wegen opent of vroegere hobby's nieuw leven kan inblazen. Voor hen die kennis willen maken met de computer of er meer mee willen doen, houdt het Computer Leercentrum Waddinxveen op de vrijdagen 18 juli en 8 augustus open dagen in het gebouw aan de Mauritslaan 55.Van 10.00tot 16.00 uur wordt gedemonstreerd met de uitgebreide apparatuur en peilen de medewerkers van het leercen trum hoe dit instituut de potenti ële cursisten nog beter van dienst Kan zijn. In het komende winter seizoen dat op 2 september uegint, staan de volgende cursus sen op het programma: Kennis maken met de en Kennismaken met Internet en e-mail. Daarnaast worden er workshops gehouden over de onderwerpen: Meer mogelijkheden met e-mail, adres enbestanden, tabellen maken, Wel, Power point, digitale foto- üratie en A5 boekjes maken. cursussen worden gegeven De rln vvuiueri yeyeveri °.or.deskundige en enthousiaste 'jwilligers en vallen onder de Paraplu van de Stichting Wad- m?oXfens Welzijnswerk, telefoon L? ledereen is welkom P de open dagen op 18 juli of 18 haküst,us'er 's koffie en een goede obel over de computer. uuiycinecïiei wesienuorp, reesrenjx Dijeen voor ae doop van de HotelVOSbrug met de heren Visser, Fermont en Heij. Door Frits Bromberg Waddinxveen - "Hoeveel pro cent van de Nederlandse huis houdens heeft groene energie?" Dat was een van de vijf vragen die zijn gesteld aan voorbijgan gers tijdens de braderie die 14 juni is gehouden op de Dorpstraat. Er kwamen 90 inzen ders van, met meer en minder goede antwoorden en uiteinde lijk vielen zes inzenders in de prijzen. Vijf kinderen konden worden beloond voor hun mooiste kleurplaat. Wethouder milieu, W.H.K. Dijksterhuis, reikte de prij zen uit, aan volwassenen en kinderen, donderdagmiddag in het gemeentehuis. Maar pas, nadat hij de vijf goede antwoorden had gege ven. Waaruit bleek dat 23% van de Nederlandse huishoudens groene energie gebruikt, een waterbespa rend toilet per persoon per jaar 7.500 liter water kan besparen, een gemiddeld huishouden per jaar aan 110 tot 165 kilo voedsel weggooit, Waddinxveen een vriendschaps band heeft met Pelhrimoven 10 pro cent van de Waddinxveners van het miminum-inkomen moeten leven. Dijksterhuis benadrukte ook, dat de gemeente Waddinxveen alles doet om energie te besparen ten behoe ve van de komende generaties. Aan woningbouw zullen hogere eisen worden gesteld wat energiegebruik 9«WW®®*»» Prijzen voor energiebewuste Waddinxveners. Wethouder Dijksterhuis deelde uit. betreft en ook de eigen gemeente lijke gebouwen zullen en worden energiebesparend verwarmd en verlicht. De wethouder kondigde de bouw aan van een moderne wind turbine, volgens de laatste inzichten geconstrueerd - "de provincie heeft al toestemming verleend." Voorts is eèn plan ingediend als bijdrage van de gemeente, om duurzaam gebruik van energie in Waddinx veen te vergroten. Dijksterhuis noemde het gebruik van zonneboi lers en -panelen en de opvang van regen in een ton, waarvan één exemplaar als prijs kon worden uit gereikt De prijswinnaars waren J. van der Mel, R.W. van der Craats, Lelieveld, Van Pelt, J.Maas en E. van Zanten. De kinderen die de mooiste kleur plaat hebben ingezonden waren Youri Boon (1,5), Marijn van Kreve len (6), Johan van Krevelen, Laurens Tamerus (15) en Nihad (13). Zevenhuizen - Voetbalvereniging Groeneweg houdt, in samenwer king met de gemeente Zevenhui- zen-Moerkapelle, maandelijks de oud papieractie. De inwoners van de bebouwde kom van Zevenhui zen zijn inmiddels gewend iedere derde vrijdag van de maand oude kranten en ander overtollig papier en karton aan de weg te zetten. In verband met de zomervakantie heeft Groeneweg besloten de maand juli over te slaan. Aan staande vrijdag dus geen oud papier aan de weg! In de maand augustus wordt het papier opgehaald op vrijdag de 15e. Waddinxveen - In buurtcentrum de Boog wordt vrijdag 18 juli een koppelklaverjasavond gehouden, j De zaal gaat om 20.00 uur open, het klaverjassen begint om 20.30 uur. In de maanden juli en augustus vindt het klaverjassen wekelijks plaats. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- per koppel. Het eer ste kopje koffie is gratis, ledereen is var. harte welkom in het buurt- 'Wbum aan de C. Huygenslaan. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - De ophaalbrug in de Noordelijke Dwarsweg die Piet Visser in 1928 voor Zeven huizen ontwierp en bouwde, heeft na 75 jaar trouwe dienst een naam gekregen: HotelVOS brug. Burgemeester J.D. Westen dorp onthulde deze naam vorige week donderdag kort nadat een dame met kinderwagen de nu niet langer naamloze brug zonder enige feestelijke bedoe ling in gebruik had genomen. De moeder moet hoegenaamd niets zijn opgevallen. Toch was er belangstelling voor de naamgeving: de heren J. Vis ser (een van de kleinzonen van de bruggenbouwer), R. Fermont (PvdA) en smid A. Heij, in een voor gaande publicatie abusievelijk 'voormalige smid'genoemd. "Ik ben toch niet per kist aangekomen", meende hij nog licht verbolgen. Maar een slok Zevenhuizer kruiden bitter spoelde na afloop van de korte plechtigheid, zijn laatste wrok weg. Voor de naam Vos is gekozen, aldus burgemeester Westendorp, omdat het Hotel Vos meer dan tachtig jaar een vooraanstaande plaats innam in de dorpsgemeenschap van Zeven huizen. "ledereen is er wel eens een keer per jaar geweest", zei Westen dorp. Hoewel de brug geen officië le naam droeg, was het begrip 'de brug bij hotel Vos' een goede rich tingaanwijzer. Ook dat was er de reden van, dat de brug naar hotel Vos is genoemd. Al had kleinzoon Fred Visser een klei ne kanttekening: "Het had ook de naam 'Piet Visser' brug kunnen wor den", meende hij. "Maar dat is er niet van gekomen, helaas."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1