TURKSE PRODUCTEN VOORTAAN BIJ NEFISS JUBILEUM-TENTOONSTELLING HISTORISCH GENOOTSCHAP kaarten bij zang en kleur kaartavond de GOUWE rijders KERK IN NESSELANDE NAJAARSLEZING TOfOSA BINGO VOOR SENIOREN CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Zevenhuizen, rijmt dat op Moerkapelle? Zie pagina 8 Prestigieuze prijs voor Paddle's Zie pagina 17 Open Huis Van Hasselt weg Zie pagina 22 Wadd V°°r a"6 ^->"P'ussers 'n Een stukje geschiedenis Nesselande - In de Brede School aan het Zuideinde 43 wordt zon dag 21 september een kerkdienst gehouden. Aanvang 10.00 uur. Met ingang van die zondag zet de kerk de deuren elke zondag open voor alle bewoners van Nesselan de. Vanaf 9.30 uur is iedereen wel kom. Tijdens de diensten is er kin deroppas aanwezig en wordt een kindernevendienst gehouden. De dienst op 21 september wordt geleid door evangelist Gert van den Bos. Moerkapelle - De Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Zévenhuizen/Moerkapelle houdt donderdag 9 oktober een infor matieavond over algemeen maatschppelijk werk. Op deze avond geven twee maatschappe lijk werksters van de Vierstroom een lezing over "Maatschappelijk werk voor iedereen." De avond wordt gehouden in de grote zaal van dorpshuis Op Moer aan de Raadhuisstraat 40 en begint om (20.00 uur. ledereen is welkom. Moerkapelle - Zendingsvereni- ging Tryfosa houdt komend week end haar jaarlijkse verkoping in de grote zaal van de kerk van de Gere formeerde Gemeente aan de Kerk straat 8a. Allerlei artikelen worden te koop aangeboden, zoals hand werken, textiel, kaarten, boeken, levensmiddelen, bloemen en plan ten. De opbrengst is voor de zen ding en de evangelisatie, ledereen is welkom op vrijdag 19september van 19.15 tot 21.45 uur en op zater dag 20 september van 10.00 tot 12.00 uur. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur start vrijdag 19 sep tember met het winterkaarten. vanaf 20.00 uur is iedereen wei tom in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. waddinxveen - De Stichting Wad- vinxveens Welzijnswerk, afdeling sniorenwerk, houdt dinsdag 23 ePtember een bingoavond voor enioren in het Anne Frank-activi- «itencentrum. De zaal gaat open JP19.-30 uur, de bingo begint om ,0 uur. Deze activiteit is toe- '"addinxveen - Autoclub De uwe Rijders houdt donderdag september een klaverjasavond v i Unie aan de Kerkweg Oost H ■Inschrijven kan vanaf 19.45 uur. klaverjassen begint om 20.15 not worden vier rondes ■I peeld. Het is niet verplicht lid ^inwmdevereniging, iedereen Door Frits Bromberg Waddinxveen - Sinds wethouder mevrouw T.M.B. Gerts afgelopen zaterdagmiddag een lint door knipte aan de Kerkweg-Oost, hoeven de 50 tot 60 Turkse gezin nen in deze gemeente niet meer naar Gouda of Rotterdam. Het door te knippen lint betrof de Turkse bakkerij Nefiss (Turks voor heerlijk) aan deze door gaande weg, die vanaf dat moment feestelijk als geopend kon worden beschouwd. Nefiss is de enige Turkse bakkerij in Waddinxveen, al dekt de bena ming bakkerij niet de hele lading. Brood moet nog komen, olijfolie ook. Maar broodjes shoarma of (dunne) Turkse pizza's en ande re, doorgaans zoete lekkernijen, zijn al op volle sterkte aanwezig. De eigenaar, de 21-jarige S. Celikoglu en zijn kompaan en oom N. Akgoz, zijn beiden van Turkse afkomst, het voltallige personeel ook. Celikoglu: "Zelfs allemaal familie van elkaar." De twee kompanen proberen het Turkse karakter van hun producten zo goed mogelijk te benaderen. Wethouder mevrouw T.M.B. Gerts, klaar om met toestemming het openingslint van Nefiss door te knippen. Celikoglu: "We importeren niks uit Turkije. Wie daar iets heeft geproefd en dat product bij ons koopt, zal wel licht een klein verschil opmerken. Ons brood wordt hier gebakken, niet daar. De geitenkaas komt niet uit Turkije en dat geldt straks ook voor olijfolie en dergelijke. Maar de shoarma wordt wel op Turkse manier gemaakt, met de juiste krui den en het lamsvlees dat hiervoor wordt gebruikt." Nefiss is gevestigd in een voormali ge tv-zaak aan de Kerkweg-Oost en als de klantenstroom van zaterdag aanhoudt, kunnen oom en neef vast omzien naar een groter pand, ook al is er nu nog voldoende parkeer ruimte in de directe omgeving. De Turkse gemeenschap in Waddinx veen is hecht en relatief groot. En modern of traditioneel, geboren hier of daar, het Turks bloed blijft stromen en vandaar de meteen al grote belangstelling voor een fami liebedrijfje, waaraan duidelijk behoefte bestond. Celikoglu: "Als ik opnieuw geboren moest worden, zou ik voor Nederland kiezen. Maar ik ga eens in de twee jaar, soms één keer per jaar, naar Turkije. Als het bedrijf hier goed loopt, kan ik m'n familie in Turkije nog beter onder steunen. Maar dat deed ik toch al." Shoarma op z'n Turks, evenals de Turkse pizza's op volle sterkte aanwezig. Waddinxveen - Het Historisch Genootschap Waddinxveen bestaat tien jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een tentoon stelling over ruim 300 jaar geschiedenis van de Waddinx- veense polders. De expositie, ondergebracht in de zaal van de Verenigde Vergadering van het Waterschap "Wilck Wiericke aan de Herman Heijermanslaan, toont voorwerpen, prenten en atlassen uit vervlogen jaren. De tentoonstelling wordt zater dag 20 september geopend door ing. C. M. Kroes, dijk graaf van Wilck Wiericke en is daarna van maandag tot en met zaterdag toegankelijk tussen 14.00 en 16.00 uur en op koopavonden van 19.00 tot 21.00 uur. De toegang is vrij. De laatste dag dat de expositie bezocht kan worden is woensdag 8 oktober. Het begin van de door het slagtur- ven uitgebaggerde plassen moet in de 16e eeuw gezocht worden. De geschiedenis van de polders gaat echter terug tot 1700. Dan wordt een poging ondernomen om een octrooi tot vervening, bedijking en droogmaking te verkrijgen van de Staten van Holland en West-Fries land. Dat lukt pas op 12 mei 1759. Na het droogvallen in 1765 blijkt de bodem van de plas nogal wat hoog teverschillen te vertonen. Dit leidt tot geschillen in het beheer. Wat voor de ene een normaal waterpeil geacht wordt, is voor de andere onacceptabel hoog. Oorspronkelijk zijn ook de "Butter- polder" en polder "De Putte" (vanaf 1883 deel van de polder "Achterof" en "De Putte") in de bedijking en droogmaking begrepen. Deze wor den echter pas respectievelijk in 1814 en 1872 drooggemaakt. Voor het beheer van de ringdijk wordt een apart waterschap ingesteld: het waterschap "De Omringdijk van de Drooggemaakte Noordpias". Nadat door de Commissie van beheer en toezicht over de droog making van de Zuidpias zorg is gedragen voorde droogmaking van de Zuidpias en door verkoop van gronden alle landen in bezit is geko men van particulieren, wordt het noodzakelijk geacht het beheer en de directie van de polder overte dra gen aan een in.te stellen polderbe stuur. Bij Koninklijk Besluit van 21 september 1843 wordt het polder bestuur ingesteld en de leden benoemd. Eind 1859 verzoeken de dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland aan het ambachtsbestuur van Broek, Thuijl en het Weegje een ontwerpbesluit tot opheffing en vereniging van de ambachten in het hoogheemraadschap. Er wordt langdurig bezwaar aangetekend. Het voornaamste argument is dat als de landerijen van deze polders veel lagerliggendandievan Moordrecht en die gronden onder één bemaling en één peil worden gebracht, die van Moordrecht droog komen te lig gen terwijl die van Broek, Thuijl en het Weegje dan nog onder water blijven. De oplossing van dit pro bleem wordt de oprichting van twee waterschappen in plaats van één waterschap en het leggen van een schutsluis. De opheffing wordt een feit in 1863 als de polders samen met die van Broekhuizen, Zuid-Wad- dinxveen en Gouda worden vere nigd tot één waterschap onder de naam "Oostpolder in Schieland". Dit en andere verhalen over de pol ders en de daarin gevestigde boer derijen zijn de kern van de jubi leumtentoonstelling. ledereen is van harte welkom. Vrijwilligers van de vereniging Historisch Genoot schap Waddinxveen zijn aanwezig om waar nodig een toelichting te geven bij de uitgestalde expositie materialen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1