najaar BIBLIOTHEEK MET DWAALSPEL 'LEUKER DAN JE DENKT' BOSBEWONERS EN SPROOKJE UREN IN EENDRAGTREVUE kaarten bij BlEDki «1t«VJ ZEVENHUIZENAAR BIEMOND WAAR NEMEND DIJKGRAAF EXPOSITIE ALY KOUWENHOVEN-PAUL ZANG EN KLEUR OPBRENGST KWF OUD VERLAAT SCHRIJFSTER BIJ JOUWEN VAN NU P' VISSER EN ZN. VOOR NOG MEER SFEER IN EN OM HET HUIS 25e jaargang nummer 1045 15 oktober 2003 ZIE PAGINA 1 DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLA Burgemeester geeft les op 't Reigerbos Zie pagina 8 Reischeque voor lege batterijen Zie pagina 9 500e lid voor fitness centrum Koornmolen Zie pagina 21 Jf lijs T VAN HOLLAND WEKELIJKS IN 2 9.0 0 0 BRIEVENBUSSEN r editie zevenhuizen- |mOERKAPELLE NESSELANDE Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben de heer A. Bie- mond benoemd tot waarnemend dijkgraaf. Hij volgt de heer ir. J.J. de Graeff op die per 1 oktober de functie van algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonu menten aanvaardde. Tot benoe ming van een waarnemend dijk graaf is besloten in verband met de fusie met het hoogheemraad schap van de Krimpenerwaard per 1 januari 2005. Zevenhuizen - In de hal van het gemeentehuis en de bibliotheek exposeert tot en met 29 oktober Aly Kouwenhoven door haar gemaakte kunststukken. De expo sitie bestaat uit een twaalftal schil derijen variërend van onderwerp, zo zijn er onder andere prachtige Tulpen, een bootje aan de kust, koeien op het land en een gedicht van Hans Bouma. Onder de naam "een bijzonder portret" wordt een 1 aantal schilderijen in een nieuwe Wchnrek geëxposeerd, waarbij nüto's worden verwerkt op doek. De schilderijen zijn te bekijken tij dens de openingstijden van de bibliotheek en tijdens de ope ningsuren van het gemeentehuis. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 17 oktober vanaf 20.00 uur een kaart avond. ledereen is welkom in het uubgeblouw aan de Zuidplasweg. Oud Verlaat - De opbrengst van de onlangs gehouden collecte voor Koningin Wilhelmina Fonds beeft in Oud Verlaat 830,- opge bracht. Collectanten en gevers worden hartelijk bedankt voor nun bijdrage. "oerkapelle - Aanvankelijk zou wijfster Marjan van den Berg de otavond in april verzorgen, maar oor omstandigheden kon dat jet doorgaan. Op de afdelings- ond van woensdag 22 oktober omt zij alsnog naar Moerkapelle Jü c6-n 'ez'n9 Ce geven over haar bric In haar boek "Zij is de viool- Tfc2uek, ver9eten" neemt zij cheidvan haar moeder, die leed „k-.® ziekte van Alzheimer. Ook bjijft zij wekelijks de column ari"ne' in het weekblad Mar in J' ayond wordt gehouden in?°rPsb>uis Op Moer, aanvang o-UOuur; zaal open 19.30 uur. Ook tr°ducés zijn welkom. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - "Een bibliotheek is leuker dan je denkt." Om dat ook in beeld te brengen, heeft de openbare bibliotheek vorige week woensdagmiddag een feestmiddag gehouden onder het kopje 'Dwalen door bet Wilde Woeste Woud'. De middag werd bezocht door zo'n vijftig kinderen van 8 tot en met 12 jaar, kundig begeleid door bibliothe caresse Hettie Kolijn en vier vrij willigsters. Mevrouw Kolijn: "Kinderen die hier regelmatig komen, weten wel wat hier alle maal te doen valt en daarom komen ze ook regelmatig. Met een feestmiddag, jaarlijks in de kinderboekenweek, willen we ook kinderen over de streep trek ken die niet of nauwelijks komen. Die weten gewoon nog niet, dat een bieb leuker is dan ze denken." In het dwaalspel was, met hulp van de Stichting Pro Biblia, de bieb ver anderd in een woest woud met vijf, ook in kleur verschillende bos paden: het Dwaalsporenpad, het Junglepad, het Bos in gevaarpad, het Bosgamenpad en het Kriebel- •P ■snift» Mevrouw Hettie Kolijn legt in haar rol van opperbos wachter de spelregels uit wiebel-beestjespad. Elk pad bevatte vier opdrachten, die de kinderen aanspoorde te gaan knutselen, vra gen te beantwoorden en te inter netten. De kinderen hebben genoten, al vie len er geen prijzen te winnen. Mevrouw Kolijn, ook verantwoor delijk voor vijf keurige boswachter- hoeden voor de leiding: "Het is elk jaar tijdens de kinderboekenweek de gewoonte iets feestelijks te doen en dat hoeft niet met alle geweld een wedstrijd te zijn. Deze keer stond de gezelligheid voorop van het alleen iets uitknobbelen of in kleine groepjes. Dat internet daar tegenwoordig ook bij hoort, is van zelfsprekend geworden, zolang het maar met boeken te maken heeft. En prijzen? Kinderen konden ook voor knutselen kiezen, waarvoor een heleboel materiaal klaarlag. Wat ze knutselden, mochten ze mee naar huis nemen. Dat was óók prijs." De feestmiddag is een gematigd dolle boel geworden, waarbij geblinddoekt een pad vinden tussen rijen nogal sleetse boeken door, al wild voldoende werd gevonden. Toch stoven kinderen ook af op tal van vragen, om bij goede antwoor den stempeltjes te halen bij de orga nisatie. Niet alle vragen waren even gemakkelijk. Zo was er één bij: waar hebben kerkuilen hun nest? Het vóór de hand liggende 'in kerken natuurlijk' werd niet goed gere kend. Het juiste antwoord was: "Kerkuilen maken hun nesten in oude holle bomen". Kom daar maar eens op, als kerkuil. Hoewel het idee en de regels voor het spel afkomstig waren van een daartoe strekkende stichting, moet het voor de bieb een hele klus zijn geweest, een en ander zindelijk voorelkaarte krijgen. Niet alleen de leidinggevende hoedjes en slingers, maar ook alle gekleurde voetsporen in vijf tinten waren Zevenhuizenss handwerk. Mevrouw Kolijn: "Maar daar doen we het ook allemaal voor, om kinderen binnen te halen om ze ervan te overtuigen dat een biblio theek leuker is dan ze soms denken. Ook deze keer zijn we daar behoor lijk in geslaagd." Door Paulien de Graaf Zevenhuizen - Op basisschool "De Eendragt" werd op vrijdagmorgen voor de herfstvakantie de Eendragtrevue opgevoerd door de leerlingen van de school. Iedere groep toonde zijn eigen bijdrage aan de andere leerlingen. leder jaar wordt aan de hand van een thema de revue opgevoerd. Dit jaar was gekozen voor het thema van de kinderboekenweek: Diep in het bos. Het podium van de Kwekruimte was omgetoverd tot een donker bos en in de hele ruimte waren bladeren en takken opgehangen. Alle groepen hadden iets ingestudeerd: de lagere groepen met de hele klas, de hogere groepen in klei ne groepjes. Er passeerden allerlei sprookjesfiguren de revue: kabouters, heksen. Roodkapje en Hans en Grietje. Verder waren er bosbewoners te zien, zoals de uiltjes. Maar ook echte buitenaardse wezens kwa men voor in de stukjes. Veel liedjes werden gezongen, de kabouterdans werd gedanst en een heel aantal spannende toneelstukjes was te zien, allemaal met goede afloop. Het geheel werd aan elkaar gepraat door twee leerkrachten, verkleed als heks en Rood kapje. Het publiek deed erg leuk mee, zodat ieders bijdrage goed tot zijn recht kwam. Al met al een heel geslaag de ochtend. w? n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1