BOSKOOP EERT MODEL-VRIJWILLIGSTERS 60JAAR LIEF EN LEED! CURSUSSEN PRAATHUIS CONDITIETRAININGEN BIJ AV47 ZEVEN CHRISTELIJKE KERKGENOOT SCHAPPEN SAMEN HET NIEUWE JAAR IN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN TENNIS VOOR BOOMKWEKERS pagina 11 Ouwe taaie Goed voornemen Jongeren Door Frits Bromberg Boskoop - De jaarlijks uit te reiken bronzen conifeer is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boskoop, maandagavond in de veilinghal, toege kend aan mevrouw Tiny Klaver. Mevrouw Ageeth Blanken ontving 250 euro, te besteden aan materi aal voor speeltuin de Robbedoes. Burgemeester Rijsdijk reikte de conifeer uit, wethouder de Jager had zich vrijgevig over de duiten ontfermd. Maar in beide gevallen ging het, aldus De Jager, over 'model-vrijwilligsters'. Boskoop - Voor de zesde maal wor den in 2004 de nationale kampi oenschappen tennis voor boom kwekers, "Floramedia Open" geor ganiseerd, dit jaar op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari in de tennis- en squashhal van Sportcentrum Midden Boskoop. Een ieder, werkzaam in de Neder landse boomkwekerijsector en lief hebber van-tennis, kan deelnemen aan dit toernooi. Spelvreugde staat voorop bij dit onderlinge, sportieve gebeuren van vakgenoten. Inschrijven voor dit toernooi is mogelijk met één of meerdere heren-, dames- en/of gemengd- dubbeis per bedrijf of per combina tie van bedrijven. Per persoon is één inschrijving mogelijk. De indeling is naar speelsterkte en er wordt in 2 dagen tenminste drie maal een partij van ongeveer 45 minuten gespeeld. Voor meer informatie en inschrijving: http://home.wanadoo.nl/floramedi- aopen 0172-215172 of via E-mail: floramediaopen@wanadoo.nl Boskoop - Bij SOCS Praathuis Bos koop starten in 2004 verschillende cursussen. Op woensdag 4 februari start de cursus zijdeschilderen, voor en met mensen met een (verstan delijke) handicap en andere geïnte resseerden. De cursus duurt acht weken. Op woensdag 14 januari vanaf 19.30 uur is er een inloop avond waar voorbeelden van werk stukken tentoongesteld worden en kennis gemaakt kan worden met de docenten. Inschrijven kan bij het Praathuis, telefoon 0172-216386, of op de inloopavond. In januari start er in het Praathuis de cursus Technika 10 voor kinde ren van 10 tot en met 12 jaar. Op de cursus wordt gewerkt met hout, metaal, elektriciteit en zonne-ener- gie. De cursus voor jongens van 10 tot en met 12 jaar start op woens dag 21 januari en duurt 12 weken. De cursus voor meisjes van 10 tot en met 12 jaar start op 22 januari, inschrijven kan bij het Praathuis, telefoon 0172-216386. Voor kinderen van 4 maanden tot 4 jaar start in januari de cursus Muziek op Schoot. Samen met vader of moeder doen ze muziek spelletjes en luisteren ze naar lied jes. Aanmelden en informatie bij docente Marie-Alice van Zutphen, telefoon 0172-211505. Boskoop - AV'47 heeft met ingang van 1 januari 2004 een nieuwe ledencategorie, namelijk gastle- den. Regelmatig krijgt AV'47 het ver zoek van sporters om gedurende korte tijd de conditie op te kunnen vijzelen met looptrainingen. Om in deze behoefte te voorzien biedt AV'47 aan alle sporters nieuwe mogelijkheidheden. Gedurende zes maanden kan er twee keer per week worden getraind bij de loop groep. Dit kan op maandag, dins dag, woensdag of donderdag. Na deze zes maanden kan men weer de eigen sport oppakken, maar met een betere conditie. De looptrainingen worden geza menlijk uitgevoerd op de weg en baan. Op de weg wordt een bekend en veilig parcours uitgezet. De trainingsprogramma zijn zo ingedeeld dat iedereen op eigen niveau kan meetrainen. Op de baan wordt veel aandacht gegeven aan de warming-up en interval trainingen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen door middel van gevarieerde trainingen. Op alle avonden is de aanvang van de training om 19.30 uur. De atle tiekbaan van AV'47 bevindt zich bij de sportvelden in Boskoop aan de Hoogeveense weg. Voor aanmel dingen en meer informatie: Jan van der Meij, telefoon 0182-640355. "Een beetje meer rekening met elkaar te houden. Omdat Boskoop dan schoner, het verkeer veiliger en de sfeer prettiger zou zijn." Hoewel Rijsdijk ook prettige zaken in herinnering kon brengen: het bezoek van koningin Beatrix, 100- jarig Concordia, de realisering van de sneltramlijn, was zijn nieuw jaarsboodschap niet overdreven opgeruimd. Boomteelt, waar het in Boskoop om draait: minder produc- tiegrond gekregen dan waarom was gevraagd; een nagenoeg onmogelijk beleid voor de meest kwetsbare groepen in de Boskoop- se samenleving. Ook wordt Bos koop minder veilig. Rijsdijk was zich ervan bewust, dat hij geen 'gewone' nieuwjaarsbood schap had geschreven en uitge sproken. Maar relativerend wist hij daarover te melden: "Stelt u zich voor: u komt morgen op uw werk - mits aanwezig - en een collega vraagt aan u waar de burge meester het over heeft gehad." Het antwoord had Rijsdijk al voortref felijk gereed: "Nou, eigenlijk ner gens over". Ook zó'n opmerking, is een bronzen conifeer waard. Maar die gaat naar model-vrijwilligers. Hiep hiep hoera op 7 januari wordt onze zoon Niels van Kempen 1 jaar. Kus van papa en mama Door Karin Jongkind (TekstUeel) Waddinxveen - De heer en mevrouw Kerkhoven-van Os delen al jaren lief en leed met elkaar. Afgelopen maandag vierde het echtpaar hun 60-jarige huwelijks dag. En dat liet het gemeentebe stuur niet ongemerkt voorbij gaan. Burgemeester Jonkman bracht het echtpaar, samen met zijn vrouw, een bezoek in hun woning aan de Burgemeester Trooststraat. Bij binnenkomst van de burgemeester was er een teken van herkenning: vijf jaar geleden bracht burge meester Jonkman het echtpaar Kerkhoven ook de felicitaties namens het college van B&W. Naast de bloemen en de attentie van het burgemeestersechtpaar kreeg het bruidspaar op hun huwelijksdag een felicitatiebrief van de Konin gin. Het echtpaar Kerkhoven trouwde in 1944 in Zevenhuizen. Dit is ook de geboorteplaats van de heer Kerkhoven. Mevrouw Kerkhoven komt oorspronkelijk uit Est en Opij- nen. Na hun huwelijk woonde het echtpaar zeven jaar in Moordrecht, waarna ze in 1951 naar Waddinx veen verhuisden. De heer Kerkho ven heeft altijd gewerkt als meu belmaker. Mevrouw Kerkhoven zorgde voor de kinderen. In hun huis aan de Burgemeester Troost straat wonen ze nu al 53 jaar. En nog altijd met veel plezier. Het echtpaar kreeg hier twee dochters en een zoon. Inmiddels zijn er negen kleinkinderen en zes achter kleinkinderen geboren. De heer en mevrouw Kerkhoven zijn beiden in goede gezondheid. Ondanks hun hoge leeftijd reizen ze nog heel wat af met hun eigen auto of per vliegtuig. Zo waren ze op hun trouwdag net terug van een vakan tie op Tenerife. De speelse bena ming van 'ouwe taaie' die Burge meester Jonkman mevrouw Kerk hoven toedichtte lijkt geheel op zijn plaats, gezien de actieve levenshouding van het echtpaar. Als ze thuis zijn wordt er in Huize Kerkhoven ook veel gepuzzeld of gelezen. Het echtpaar Kerkhoven viert hun 60-jarig huwelijksjubi leum met de hele familie. Met Pasen gaat het hele gezelschap gezellig brunchen in een restau rant. Mevrouw Klaver, meer dan 25 jaar werkzaam bij de EHBO, heeft zich jaren ingezet in de ziekenhulp, waarvoor zij ook alle vervoer regelde en regelt. Ook was en is zij op ander gebied soci aal actief, zoals de voetbalvereni ging Floreant in de kantine weet. En, zoals dat meestal het geval is, zonder daar luidruchtig over te doen. De Jager bracht in herinnering, dat Boskoop wel rijk is aan vrijwilligers, maar dat er toch nooit genoeg van kunnen zijn. Maar dat hoeven de leerlingen van groep 8 van de Immanuelschool zich niet aan te trekken: die zongen dat het een lieve lust was, terwijl anderen met gepast plezier, ook al vrijwillig, de bla den met hapjes en drankjes niet ongezien voorbij lieten gaan. Daarvoor had bur gemeester Rijsdijk voorgedragen uit geheel eigen werk, een nieuw jaarstoespraak waaraan Rijsdijk bij het schrijven al het nodige plezier moet hebben beleefd. Bij voortdu ring gaf de eerste burger aan, waar hij het deze keer niet over zou heb ben, met veelbelovend gerinkel van glazen op de achtergrond, waarna hij alles waar hij het niet over zou hebben, tóch uitvoerig toelichtte. Die glazen kwamen later toch wel, maar pas nadat Rijsdijk had uitgelegd, hoe iedere aanwezige een radertje vormt in het geheel, dat tezamen mooi Boskoop vormt. Nu ja, mooi; Rijsdijk zag graag, dat fietsver lichting deugt, de Bos kopers niet te hard rij den over het Reijers- koop en de Zijde en zéker geen rommel op straat gooien. Ook zou hij het op prijs stellen, als de Boskopers niet te beroerd zouden zijn ook andermans rom mel op te ruimen. Door Josine Timmermans Boskoop - Voor het vijfde jaar achtereen werd afgelopen zon dag in de veilinghal een groot interkerkelijke nieuwjaarsvie ring gehouden. Op één na werkten ook dit jaar alle Christelijke geloofsgemeen schappen mee. "Omdat we uit het verleden weten dat het ondenkbaar was dat verschil lende kerken met elkaar samen werkten", noemt Ingrid Smit, bestuurslid van de Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeen schap, het dan ook een 'bijzon dere viering.' "Ik ben er trots op dat zoveel mensen met ver schillende achtergronden samen het nieuwe jaar willen ingaan." Met de woorden 'De beste wensen of gelukkig nieuw jaar', groeten de meeste bekenden elkaar wanneer zij de veilinghal binnenkomen. Terwijl heel wat handen worden geschud, zoekt iedere bezoeker intussen een plekje in de grote ruimte. Dat de nieuwjaarsviering wordt gehouden in de ruime hal, is overigens geen overbodige luxe. Deze middag wordt namelijk georganiseerd door zeven verschillende kerkge nootschappen, namelijk de Rooms Katholieke Parochie, de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeer de Kerk, de Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeenschap, de Bethel Gemeente en de Parousia Gemeen te. Er worden veel mensen ver wacht. Smit vertelt dat het succes van de eerste viering, voor het Bos- koopse Convent van voorgangers, aanleiding was om dit ook de jaren erna voort te zetten. "Met onver minderd enthousiasme kwamen tot nu toe namelijk steeds zo'n dui zend bezoekers aan het begin van het nieuwe jaar bij elkaar." Ook deze zondag is het aantal bezoekers groot. Daarop zegt Pastor M. Ameling dan ook tijdens haar welkomstwoord: "Een goed voornemen is weer werkelijkheid geworden, want we zijn weer bij elkaar. We voelen ons één., Waar u ook vandaan komt, gelovig of ongelovig." Dat de nieuwjaarsvie ring bedoeld is voor iedereen, wil ook Smit benadrukken: "We willen de drempel om naar deze viering te komen zo laag mogelijk houden. Daarom is gekozen voor een loca tie als de veilinghal en dus niet in een kerk, waar ieder de 'eigen' mensen al kent." Er komen bezoe kers van buiten de gemeente, zo vertelt zij, en ook niet-kerkelijke of randkerkelijke kunnen de dienst zonder schroom bijwonen. 'Nie mand kijkt vreemd op als je hier binnenloopt." Het thema dit jaar is 'Mijn vrede geef ik u.' Volgens Smit zijn de lie deren, gezongen door het koor, dan ook zoveel mogelijk hierop aangepast. Daarnaast worden veel al bekende liederen als 'Samen in de naam van Jezus' en 'Geef vrede heer, geef vrede' ten gehore gebracht. Door menigeen werd dan ook uit volle borst meegezon gen. Het koor stond dit jaar onder begeleiding van dirigent de heer Oomkes van de Vrijzinnig Pro testantse geloofsgemeenschap. Organist Ben Kramer had de muzi kale leiding op zich genomen, zoals tot nu toe ieder jaar. Jongeren hadden ook een aandeel in de dienst. Zo had scoutingband de Schouw haar medewerking toegezegd, danste een dans groep van de Bethel Gemeen te op muziek van Vangelis en speelde de negenjarige Mau reen Koek een knap stukje viool. Bij het dankwoord werd deze laatste dan ook geprezen om haar 'dappere en mooie vioolspel.' Tot slot kwam van iedere kerk een voorganger naar voren, om gezamenlijk de zegenwens uit te spreken. Dat het voor Smit en velen met haar een speciale middag was mag duidelijk zijn: 'Ik heb nog nergens gelezen dat zoveel kerken uit één gemeente zo nauw samenwerken. Ik vraag me af of we niet uniek zijn in Nederland."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 11