'WINTERUITMARKT' BOSKOOP VOL MET CULTURELE ONTWIKKELINGEN ALLEENSTAAND? BEGIN 2004 GOED MET LU VA FRED VAN AALST: "CULTUREEL BOSKOOP MOET SAMENWERKEN" MANTELZORGCAFE VOORVERKOOP JEUGDDIS- C0 IN DE PADDESTOEL ^^^JaddTÏÏxveen/boskoop Hart van Holland 7 januari 2004 pagina 13 >C Door Frits Bromberg Boskoop - Het was huiverend koud, afgelopen zaterdag rond de veilinghal in Boskoop. Maar binnen deze hal bruisten warm bloedige initiatieven, particu lier en gemeentelijk. Wethou der de Jager en zijn kompaan mitsgaders projectleider Peter Vuijk stonden klaar om alles uit te leggen over het voorgeno men Multicultureel Centrum, terwijl de heer F. van Aalst pro beerde uit te leggen, waarom Boskoop alle culturele handen in elkaar moeten slaan én hoe dat wel zou moeten. Samenge vat: verenigd Boskoop presen teerde zich. Aanvankelijk voor een klein kleumend publiek, dat zich gestaag ontwikkelde tot een geïnteresseerde menig te, voor wie deze markt ook was bedoeld. Vragen over een in de Bos- koopse media vaag aange duid 'culturhus', waar Bos koop rijp voor zou zijn, bleven onbeantwoord. De Jager: "Tja. Dat Scandinavische woord heeft Probi- blio een keer laten vallen, maar wij weten nergens van. De gemeente Boskoop is op weg naar een multi cultureel centrum, voor zover daar behoefte aan is. Die behoefte wil len we meten en daarom staan we' hier. Daarom geven we ook folders mee, getiteld Multifunctioneel Centrum: een kans voor Boskoop. Met de ondertitel: 'samen met de gebruikers en omwonenden ver der'. Van een in de veilinghal opge stelde PC met de gemeentelijke site werd sporadisch gebruik gemaakt, maar wie dat wilde, kon dat thuis alsnog doen. Een mening ventile ren, daar of later thuis: het bleek allemaal mogelijk. Thuis zal de belangstellende het moeten zoeken op www.bos- koop.nl, waar per huiscomputer een reactie kan worden gegeven op de stelling 'het MFC is een kans voor Boskoop'. Maar of een reactie alsnog zinvol is, mag worden betwijfeld. Natuurvorsers en de omwonenden van het toekomstige centrum zijn fel tegen, sporters en scholen zijn voor. Dat een omwo nende achteraf zal zeggen: "Nou, Regio - Het Steunpunt Mantelzorg houdt vrijdag 16 januari van 10.00 tot 12.00 uur het mantelzorgcafé. Mensen die zorgen voor een naaste met een ziekte of handicap, heb ben hier de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar steun geven en kunnen er even uit zijn in een gezellige omge ving. De koffie is gratis. Het doel van deze bijeenkomst is het bieden van een plek aan man telzorgers waar zij elkaar onder- Ben je alleenstaand of alleengaand en heb je zin om actief te worden in het nieuwe jaar? Doe dan mee met de activiteiten van LUVA, De Leukste Uitgaansgroep Van Alle maal voor mensen tussen de 20 en 45 jaar. Deze herfst organiseert de club tal van leuke, gezellige en sportieve activiteiten. Deze acti viteiten bestaan weekendjes weg. Waddinxveen - De voorverkoop voor de jeugddisco van vrijdag 16 januari vindt plaats op maandag 12 januari. De voorverkoop wordt gehouden in het gebouw van "De Paddestoel" aan de Lijsterbesstraat 18, van 19.30 tot en met 20.00 uur. Kaartjes kosten 1,50 en worden op de avond van de disco niet meer L;* doe toch maar wél", ligt niet voor de hand. Naar het toekomstige MFC is uit voerig onderzoek verricht door een extern bureau, dat als beste locatie het Zwarte Pad-gebied heeft aan gewezen, direct naast de kinder boerderij en tussen Snijdelwijk en Waterrijk, dus mooi centraal en met veel scholen. Middels een nieu we brug wordt het MFC aangeslo ten op de Snijdelwijklaan. Het centrum zal worden bezocht door 1500 leerlingen van vijf basis scholen, het Coenecoop College en honderden leden van sportvereni gingen. Culturele en sociale acti viteiten die voorheen in onder meer het Praathuis werden gehou den, krijgen in het nieuwe centrum een plaats. Mogelijk wordt ook een peuterspeelzaal en naschoolse opvang in het centrum gevestigd. De sportzalen aan de Puttelaan en de Von Sieboldstraat - wat betreft ruimte niet meer van deze tijd - kunnen na de opening van het MFC worden gesloten. De opening van het nieuwe centrum wordt ver wacht eind 2005, april van dit jaar wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De wintermarkt stond ook dit jaar weer in het teken van de muziek, met name door de presentaties van100 jaar Concordia dat er lustig op los roffelde en harmonie Excelsi or, dat de 11-jarige Paul bereid had gevonden te laten horen wat op die leeftijd al op de altsax valt te bereiken. Glimmende instrumen ten lagen wervend te pronk en zelfs het zwart van de klarinetten van beide verenigingen leek dieper zwart dan normaal. Leden altijd welkom. Maar dat laatste was ook van toe passing op andere verenigingen: scouting, waarvan jonge leden met dunne stokjes iets toepasselijks maakten en de kanoclub, als steeds paraat. Present was ook weer de stichting Soeb, dat zich met name inzet voor Roemenië en op een fikse tafel liet zien, wat voor prachtig handwerk dit arme land te bieden heeft. KERKDIENSTEN - 11 januari Waddinxveen Victorkerk 9.30 uur Eucharistie viering pastor W. v.d. Meer. Ontmoetingskerk 9.30 uur dhr. M. de Ridder; 11.15 uur Eucha ristieviering pastor W. v.d. Meer. Immanuelkerk 10.00 uur ds. C. de Jong. De Rank 10.00 uur ds. T. Poot; 18.30 uur ds. M.A. Bos. Geref. kerk vrijgemaakt 9.30 uur ds. W. de Groot; 16.30 uur ds. K. de Vries. Boskoop De Stek 9.30 uur ds. R. de Reu ver. Herv. kerk 9.30 uur ds. M.D. van der Giessen; 18.30 uur ds. J.W. Sparreboom. Ger. kerk 9.30 uur ds. J.H. Lan- gelaar; 18.30 uur ds. R. de Reu ver. Chr. Geref. kerk 9.30 en 15.00 uur ds. C.C. den Hertog; 17.00 uur ds. J.G. Schënau. Geref. Gem. 9.30 en 16.30 uur ds. M. Golvérdingen. Evang. Gem. Parousia 10.00 uur D. Wijker. MEDISCHE WEEKENDDIENST Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen: voor spoedei sende huisartsenhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekenden/feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Hol land (HAP MH), Jan van Beau- montstraat 4, Gouda, 0182- 322488. Dienst Apotheek Midden-Hol land (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het Groene Hart Zieken huis), Gouda, 0182-698820. steuning kunnen bieden, waarbij lotgenotenervaringen en informa tie uitgewisseld kunnen worden, onder beqeleidinq van een deskun dige. De bijeenkomsten worden iedere derde vrijdag van de maand gehou den en vinden plaats in café Résistance, bij het Verzetsmuseum in Gouda, Turfmarkt 30. Men hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Voor meer infor matie: 0182-547920. feestavonden, avondje bioscoop, naar de kermis, het museum in, sporten en nog veel en veel meer. Om kennis te maken met LUVA wordt vrijdag 9 januari een Intro ductieavond gehouden in "Matrix" aan de Mauritsstraat 16 in Rotter dam-centrum. De toegang is vrij; de avond begint om 20.00 uur. Voor meer informatie: www.luva.org. verkocht. Er kunnen alleen kaartjes gekocht worden indien men in het bezit is van de PaddiePas. De deuren van de disco gaan op vrijdag 16 januari om 19.30 uur open. De jeugddisco voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar duurt tot 22.00 uur. Door Frits Bromberg Boskoop - "Er is veel cultuur in Boskoop. Maar van een georga niseerde samenwerking is geen sprake en daarin willen we ver andering brengen." Aldus Fred van Aalst, woordvoerder van het Regiomannenkoor Die Gouwe Sanghers, maar ook aanvoerder van een team, dat de her en der verspreide cul tuur in Boskoop tezamen wil brengen. Van Aalst: "We zijn bezig een bestuur te vormen van vijf man die een cultuur commissie moet vormen, die zo eens in de drie weken bijeen moet komen en alle cultuur in Boskoop in kaart moet brengen. Van de gemeen te hebben we al de toezegging, dat we in het gemeentehuis een kamer in gebruik kunnen nemen en een beetje geld is ons ook al beloofd." De cultuurcommissie in oprich ting, met Van Aalst voorop en met hem Thea de Langen, zien cultureel Boskoop als te veel versnipperd. Van Aalst: "Nu heb ben we een prachtig Rosarium. Maar wat doen we ermee, behalve naar rozen kijken? Daar zouden de Boskoopse muziekverenigingen uitvoeringen kunnen geven, om maar wat te noemen. Wat er nog meer te doen valt, wil het vijfman schap in oprichting rustig onder de loep nemen. Van Aalst: "Het is allemaal vrijwilli gerswerk, door mensen die er nun vrije avonduren in willen steken. Welnu. Tijdens die avonduren zijn er in het gemeentehuis een massa kamers leeg en dan ligt het voor de hand, dat we daar gebruik van kunnen maken. We hebben niet veel nodig, maar af en toe zullen we toch onze voorgenomen acti viteiten op schrift moeten zetten, uitnodigingen en dergelijke. Daar hebben we dat beetje geld voor nodig en dat krijgen we dus." Het project dat Van Aalst en de Langen voor ogen hebben, is nog gloednieuw en wordt nog nader uitgewerkt. Maar dat de Boskoop- se culturele verenigingen - en dat zijn er heel wat - meer moeten en kunnen samenwerken, ligt voor het tweetal vast. Onderhand wijst het Mannenkoor op een meezingconcert, onder het kopje: "Drie maanden oefenen en dan zelf een concert geven?" Wie daar meer van wil weten, kan terecht tot en met 23 april om 20.00 uur in het Wellantcollege aan de Zijde. Het mannenkoor geeft op vrijdag 23 april een 'meezing concert' in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. Belangstellenden in de leeftijd 20 tot en met 60 jaar kunnen daaraan meewerken. Voor meer informatie: 0172-217890.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 13