de ZWALUWE VAKANTIE-INFORMATIE AVOND CURSUS 'WORD 2 VOOR SENIOREN' OUD PAPIER IN OUD VERLAAT PAPIERINZAMELING DE EENDRAGT D0KI CURSUS JAARVERGADERING VROUWEN VAN NU CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 26e jaargang nummer 1056 7 januari 2004 Spinning in Boskoop Boskoop eert model-vrijwilligsters Assepoester op rolschaatsen Zie pagina 15 Zie pagina 10 Zie pagina 11 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Reisburo de Zwa luw in Zevenhuizen aanstaande donderdag 08 januari 2004 Filmpresentatie over Brazilië en informatie over Mexico, de Dominicaanse Repu bliek en de RlU-hotels. Ook worden er wetenswaardigheden over met name Euro pese bestemmingen uit de nieuwe zomergidsen verteld. Zaal open: 19.00 uur Aanvang programma: 19.30 uur Aanmelden: Reisburo de Zwaluw Telefoon: 0180-632131 Plaats: Theaterzaal Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen EDITIE ZEVENHUIZEN- MOERKAPELLE NESSELANDE Zevenhuizen - Bij voldoende inschrijving start in januari een cursus 'Word 2 voor senioren'. Deze cursus is bestemd voor cur sisten die de cursus Word en Windows, hebben gevolgd en meer willen weten over het pro gramma Word. De cursus bestaat uit 8 lessen van anderhalf uur en wordt gegeven op vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek aan de Dorpsstraat 87. Voor meer informatie/aanmelding: Biblio theek Zevenhuizen 0180-638388 of gemeente Zevenhuizen-Moer- kapelle: 0180-637777. Oud Verlaat - Voor het inleveren van oud papier kan men komend weekeinde (vrijdag 9 en zaterdag 10 januari) terecht bij de contai ner naast de Vierkap. De opbrengst is bestemd voor extra leermiddelen voor basisschool de Nessevliet. De container is open op vrijdag en zaterdag. Zaterdagavond wordt hij afgesloten. Men wordt verzocht het oud papier gebun deld of in dozen verpakt in te leveren en zoveel mogelijk achter in de container op te stapelen. Als de container vol of op slot is, wordt men verzocht geen papier naast de container te zetten. Zevenhuizen - De oud papier-con tainer staat donderdag 8 januari van 13.00 tot 18.00 uur en vrijdag 9 januari van 8.00 tot 12.00 uur bij basisschool de Eendragt. De opbrengst is bestemdvoor de wereldwinkel en de school. Het papier dient in dozen of gebun deld te worden aangeboden. Nesselande - DoKi start woens dag 21 januari met een cursus "persoonlijke -/ intuïtieve ontwik keling". De cursus van vijf avon den wordt gegeven in het Cultu reel Centrum aan de Wollefop- penweg 91a te Rotterdam (vlakbij Zevenhuizenplas). Voor meer informatie: DoKi, tele foon 010-22 22 999 of www.doki- center.nl. Zevenhuizen - In zorgcentrum de Zevenster wordt woensdag 21 januari de jaarvergadering gehouden van de Vrouwen van Nu. Aanvang 20.00 uur. Na de pauze is er een presentatie van natuurproducten. Aanmelden kan tot 10 januari bij: 0180- 632396. Op de foto van links naar rechts: Jeffry van den Haak, Wout Verschoor en Cees Edeling. Zevenhuizen - Bij de jaarlijkse ten toonstelling van postduivenvereni ging De Stormvliegers zijn diverse leden in de de prijzen gevallen: Onbev. duivin: Joop Hoevelaken; Onbev. doffer: Bert Hertog. Jonge duivin 0-250 km: Jeffry van den Haak; Jonge duivin 250 km e.v.: Andre en Marjan. Jonge doffer 0- 250 km: Jeffry van den Haak; Jonge doffer 250 km e.v.: Wout Verschoor. Oude duivin 0-400 km: Ben Koole; Oude duivin 400 km e.v.: Cees Ede ling. Oude doffer 0-400 km: Wout Verschoor; Oude doffer 400 km e.v.: Cees Edeling. Schoonste jonge duivin: Jeffry van den Haak; Schoonste jonge doffer: Wout Ver schoor; Schoonste oude duivin: Cees Edeling; Schoonste oude dof fer: Cees Edeling; Schoonste van het geheel: Cees Edeling. Door Karin Heeren Oud Verlaat - De inwoners van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle hadden maandag 5 januari de gelegenheid elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie. In het partycentrum op het sporteiland kwamen bestuurders, vertegenwoordi gers uit de politiek en samenleving, bedrijfsleven en andere belangstel lenden samen. In de toespraken werd zowel terug als vooruit gekeken en het werd duidelijk dat 2004 het jaar van belangrijke bestuurlijke beslis singen wordt. Zevenhuizen - Het pand op de hoek van de Bur gemeester Klinkhamerweg Rozenstraat is in de late ochtend van dinsdag 6 januari door brand verwoest. Naar de oorzaak van de brand werd toen nog gegist. Er is een onderzoek gaande. Mevrouw Trudy van Hoven opende de avond namens de winkeliersvereniging van de kern Moerkapelle. Zij blikte terug op een goed verlopen nieuwjaars viering op het kruis in Moerkapelle, zo anders dan het jaar ervoor. Ver der deed mevrouw Van Hoven een dringend beroep op de politiek met de vraag om alert te zijn met beslui ten over de dorpskern. "De kern heeft steun nodig om te kunnen overleven en daarom vraag ik aan de gemeenteraad om een betere verdeling van de voorzieningen." De heer Breugem sprak de aanwezi gen toe namens de Ondernemers kring. De economische malaise van het afgelopen jaar is ook voelbaar geweest in de gemeente, hoewel de financiële situatie van veel onderne mers niet slecht te noemen is, vol gens de heer Breugem. Hij sprak verder over het verlies van vertrou wen in het bedrijfsleven door de grote schandalen die er op dat ter rein zijn geweest, bijvoorbeeld de bouwfraude en het debacle van Ahold. "Er is ook nog iets funda- mentelers mis in de samenleving, we hebben veel menselijks uit het oog verloren." Met deze woorden vroeg Breugem ook aandacht voor de sociale samenhang en het terug winnen van het vertrouwen in elkaar. "Succes is de helft inhoud en de andere helft hoe je met de ander omgaat," zo deed hij een oproep om vertrouwen te hebben in de lokale ondernemers omdat dit goed is voor de lokale economie en daar mee goed voor de samenleving. Burgemeester Westendorp keek vooruit naar de taken die er liggen voor het gemeentebestuur: de ver dere ontwikkeling van de Eendragt- spolder, de ontwikkeling van de dorpscentra in Zevenhuizen en Moerkapelle, de Zuidplaspolder, Moerkapelle-West, Groot Swanla, de ontwikkeling van twee nieuwe scholen in de kern Zevenhuizen, de zorgcentra en de uitvoering van de begroting. Burgemeester Westen dorp sprak ook over veiligheid en de reactie van de samenleving op ram pen. De brand in Volendam en vuur werkramp in Enschede heeft gezorgd voor beleid, en daarmee voorschriften en regels. "Honderd procent veiligheid bestaat echter niet. De wereld is een wereld van mensen en ook de overheid kan niet alles voorkomen." Aldus de burge meester. Burgemeester Westendorp keek nog eens extra naar de ontwikkelin gen in de Zuidplaspolder en de door de provincie gewenste bestuurs krachtmeting. "De ontwikkelingen in de Zuidplaspolder zullen onze regio veranderen en dat vergt een eensgezinde aanpak. We zullen samen tot gezamenlijk beleid moe ten komen. De provincie wil inzicht in het feit of de gemeenten vol doende toegerust zijn en een der gelijke taak kunnen uitvoeren. Op de achtergrond speelt natuurlijk de gedachte dat gemeenten kleiner dan 10.000 inwoners te klein wor den bevonden voor een goede stu ring en dan dringt de gedachte aan intergemeentelijke samenleving zich op en dan zal de discussie gevoerd moeten worden of we wel zelfstandig kunnen en moeten blij ven." Burgemeester Westendorp maakte aan het einde van zijn toespraak complimenten aan alle betrokkenen die ervoor gezorgd hebben dat de nieuwjaarsviering in Moerkapelle een succes is geworden.. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid voor de aanwezigen het glas te heffen, een oliebol te eten en elkaar het allerbeste toe te wensen. Een muziekgroep van de Stichting Orion heeft gezorgd voor een muzikaal intermezzo.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1