L IT I EBER|CHTEN NIEUWJAARSNACHT MOERKAPELLE RUSTIG VERLOPEN MUSICALSTERREN NAAR MOORDRECHT VOOR Z0NNEBL0EM-THEATERT0ERN00I Hart van Mand - Ir. Arie Hendrik van Rijs Hendrik Cornelis Bos deHaij vanderWende Probleemoplossers voor het bedrijfsleven Ir. Arie Hendrik van Rijs UITVAAR ORGING OIO - 5216016 079 - 3426070 Hart van Holland 7 januari 2004 pagina 3 m i I ieberichten Opbaargelegenheid o.a.: Ltl t ineer de tijd voor u even etiletaat nemen wij voor u all Zevenhuizen: Mengelmoes Groeiende behoefte MET RESPECT EN EN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT Uw verdriet is onze zorg 29.000 exemplaren Telefoon OIO 522 27 90 ADVOCATEN (Afspraak op locatie mogelijk) Barbizonlaan 82 - 2908 ME Capelle aan den IJssel - Tel. 010-2204400 www.haijwende.nl Dankbaar voor de goede jaren die wij samen mochten hebben delen wij u mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 15 november 1927 t 27 december 2003 Jos van Rijs-Siemons Jan en Xandra Richard Marisa Tom Peter en Marga Julia Sam Machteld en Rinus Leliestraat 18 2761 HC Zevenhuizen Liever geen bezoek aan huis. De oprichter, oud-voorzitter en erelid van onze vereniging is op 27 december overleden. Wij zijn hem dankvoor voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. Wij wensen de familie van Rijs sterkte bij het verwerken van dit verlies. Bestuur en leden van Tennisclub Zevenhuizen Heden overleed toch nog onverwacht onze broer, zwager en oom Zevenhuizen 21 februari 1914 Correspondentieadres: A.J. Maasland-Hoogendoorn Tweede Bloksweg 60a 2742 KK Waddinxveen Rotterdam 28 december 2003 Uit aller naam: J.H. Bos De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zevenhuizen. Rouwkamers Zevenhuizen: Zuidplasweg 3 Moerkapelle: Akkerweg 84 Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Zevenhuizen-Moerkapelle, TEL 0180-328094 Vooraf regelen van uw DAG EN NACHT DIRECTE HUU> NA OVERUJDEN uitvaart mogelijk UITVAARTVERZORGING Voor Zevenhuizen en Moerkapelle Alef eerbied en respect Uitvaartverzorging IV van den Bogerd Zorgverlening toe in het kleinste detail ieanne Matze4toch Inbraak: Bij een bedrijf aan het Zui deinde is in het weekend van 20 tot 22 december ingebroken. De dader(s) hebben eerst een gat gemaakt in het hek en daarna een deur opengebroken. Het vermoe den bestaat dat de dader(s)met een vrachtwagen is gekomen, want er werd een vijftigtal vrachtwagen banden meegenomen. Belediging politieman:Tijdens een surveillance 25 december bij La Baraque werd een politieman door een jongeman beledigd. De jonge man werd aangehouden. Geboeid is hij, onder voortdurend protest, afgevoerd naar Gouda. Ook op het politiebureau bleef hij vervelend, waarop werd besloten hem in de cel te zetten. Een proces verbaal is opgemaakt en in de loop van eer ste kerstdag is hij heengezonden. Diefstal mobiele telefoon: Uit een kleedkamer van dorpshuis Swanla is zaterdag 27 december, rond 12 uur 's-Middags, een mobiele tele foon uit een broekzak gestolen. Auto inbraak: Zaterdagochtend is ingebroken in een auto, die gepar keerd stond in de Esdoorn. De lin ker achterruit was ingeslagen. De dader heeft een navigatiesysteem met toebehoren meegenomen. Inbraak in schuur: In de nacht van vrijdag (26) en zaterdag (27) heeft men de poortdeur van een woning in de Staringstraat opengebroken. De schuurdeur was niet afgesloten. Uit de schuur is divers (elektrisch) gereedschap (boormachine, decou- peerzaag, doppendoos, soldeer- pistool en een radio gestolen. Auto uit de bocht: Door vermoede lijk een te hoge snelheid is een inwoner uit Zevenhuizen met zijn auto op de Weth. Kreftlaan uit de bocht gevlogen. Hierdoor was de onderzijde van de auto zodanig beschadigd, dat een takelbedrijf de auto heeft moeten afvoeren. De bestuurder dient zijn verzeke ringsbewijs en de verklaring van de APK alsnog op het bureau komen tonen. Controle vuurwerk verkopers: De milieudienst en de brandweer heb ben op 29 december een grote con trole uitgevoerd op de inrichtings eisen bij alle verkooppunten van vuurwerk. De verkooppunten in Zevenhuizen voldeden volledig aan alle eisen. Inbraak in auto: In het weekend van 27 en 28 december is ingebro ken in een auto, die geparkeerd stond in de Multatulistraat. De rechterachterruit was ingeslagen en de dader heeft uit het dash- bordkastje 7 CD's meegenomen. Te vroeg vuurwerk afgestoken: Naar aanleiding van meldingen van overlast van afgestoken vuurwerk zijn op 30 december in de Lente twee jongemannen uit Zevenhui zen betrapt op het afsteken van vuurwerk. Beiden hadden nog 52 (illegaal) knal vuurwerk in bezit. Van dit vuurwerk hebben zij vrijwil lig afstand gedaan. De jongeman nen zullen in het jaar 2004 nog wel eens over hun daad nadenken als zij de alternatieve straf bij het buro HALT ondergaan. Brand: Op de Eendrachtsweg is op 30 december, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk bij twee van de zes kassen het zeil verbrand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Of de planten in de kas sen het vuur zullen overleven, zal pas van de zomer duidelijk zijn. Kledingcontainer in brand: In de nieuwjaarsnacht is -de kledingcon tainer bij het Kerkepad in brand gegaan. Oorzaak vermoedelijk brandstichting of vuurwerk. Omdat er gevaar voor de omgeving was, werd besloten de container te laten uitbranden. Beginnende caravanbrand: Op het Nijverheidscentrum stond op 31 december een oude caravan in brand. De brand was voornamelijk binnen in de caravan. Het brandje was snel door de brandweer geblust. Om meer problemen te voorkomen is de caravan veilig ach ter een hek weggezet. Uitgebrande caravan: In de nieuw jaarsnacht is, vermoedelijk door brandstichting, een caravan volle dig uitgebrand op de Swanlaweg. Pas na een paar uur (4.00 uur) is de brandweer gewaarschuwd om de smeulende caravan af te blussen. Auto te water: Op nieuwjaarsoch tend om ongeveer 11.00 uur is op de Zuidelijke Dwarsweg, als gevolg van de gladheid, een auto in het water gereden. De bestuurder heeft de auto gelukkig zonder let sel kunnen verlaten. Een takelbe drijf heeft de auto weer op het droge gezet. Moerkapelle - De politie Hollands Midden, de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de werkgroep oud en nieuw kunnen terugzien op een rustige jaarwisseling op het zgn. 'kruis' in Moerkapelle. Mede dankzij actieve medewerking van de volgende Moerkapelse bedrijven: Drukkerij van Marie, John Kadiks Elektro, Bakkerij Eshuis, Supermarkt Dick Pak, Installatiebedrijf Kadiks, Stoffeerderij Bontenbal en De Fotoboetiek, Kapsalon Verheul en Herdi. seren zij tal van activiteiten, zoals excursies, vakanties en in dit geval een middagje uit naar het theater. Zij voorzien daarmee in een sterk groeiende behoefte. Regio - De Nationale Vereniging de Zonnebloem houdt in het nieuwe theaterseizoen 85 voorstellingen door het hele land voor ruim 30.000 langdurig zieken, lichame lijk gehandicapten en hulpbehoe vende ouderen. Met het sterren kwartet Danny de Munk, Lucie de Lange, Brigitte Nijman en Rob van de Meeberg in de hoofdrol. "Onder Ons" is een middagvullen- de, speciaal voor de Zonnebloem geschreven musicalshow, met een mengelmoes van luchtig acteer werk en vele vocale, vaak humo ristisch getinte hoogstandjes. Daar bij is gekozen voor een brede selec tie uit het wereldrepertoire van het cabaret, de Nederlandstalige pop muziek en bekende songs uit de recente geschiedenis van het Euro visie Songfestival. De Zonnebloem Theater Tournee trekt nog tot en met 7 juni kris kras door het land. Op 17 januari is de regio Gouda van de Zonnebloem, waaronder Zeven huizen en Moerkapelle vallen aan de beurt. Met bijna 1500 afdelingen en meer dan 36.500 vrijwilligers is de Zonne bloem de grootste vrijwilligersor ganisatie van Nederland. De vere niging wil langdurig zieken, licha melijk gehandicapten en hulpbe hoevende ouderen, die veelal aan huis gebonden zijn, zoveel moge lijk deel laten nemen aan het maat schappelijk leven. Plezier en per soonlijke aandacht staan daarbij centraal. Zo leggen de Zonne bloemvrijwilligers ruim een miljoen huisbezoeken per jaar af en organi- De Rietvoorn 23, 2661 KC Bergschenhoek Marian v,d. Bogerd-H Begrafenisverzorging voor Benthuizen - 3 B'hoek - Moerkapelle Moordrecht - Zevenhuizen - Zoetermeer en omstreken Uitvaartverzekeringen - Spaarfonds - Wilsbeschikkingen - Grafstenen Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud Verlaat, Nes- selande en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Drukkerij Elgersma Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Tel. 0180-632289* - Fax. 0180-633503 E-mail redactie: redactie@hart-van-holland.nl E-mail advertenties: verkoop@hart-van-holland.nl Algemene informatie: info@hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 12.00 uur S luitings termijn ad verten ties: Maandag 14.00 uur. Kan t-en-klaar a d verten tiema teriaal (indien gereserveerd) dinsdag 10.00 uur. De uitgever stelt zich NIET verantwoor delijk voor eventuele onjuistheden in telefonisch opgegeven advertenties!! Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en inge zonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Voor klachten over de bezorging van Hart van Holland in Zevenhuizen en Moerkapelle: Drukkerij Elgersma, telefoon 0180-632289. Overige klachten: donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur: 0172-217615 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoekeindseweg SO - 2665 KK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 3