Zevenhuizen-Moerkapelle Gemeente B Jaarwisseling Moerkapelle positief verlopen VREUGDEVUUR OP HET KRUIS EEN SUCCES WET WERK EN BIJSTAND VAN KRACHT GEMEENTE OP ZOEK NAAR EEN LID VOOR DE PROGRAMMARAAD VERGADERSCHEMA RAAD EN COMMISSIES WELSTAND VEEL BELANGSTELLING VOOR NIEUWJAARSRECEPTIE TE OUD VERLAAT VERGUNNINGEN BESLUITEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING Gemeentenieuws januari 2004 Postbus 30, 2760 AA Zevenhuizen, telefoon 0180-637777 e-mail: gemeente@zevenhuizen-moerkapelle.nl WWW.ZEVENHUI2EN-MOERKAPELLE.nl I WEEK 2 *ém '\<m De inspanningen van de werkgroep Jaarwisseling Moerkapelle hebben hun vruchten afgeworpen: het vreugdevuur op het kruis in Moerka pelle is gezellig en veilig verlopen! De afspraken die werden gemaakt, zijn allemaal nagekomen. De tradi tie van het vreugdevuur kon zo in ere worden hersteld. Onder toeziend oog van de brandweer, de politie en uiteraard vele Moerkapellenaren was er een mooi vreugdevuur.Het vuur, dat in een container met enige moeite werd ontstoken, bleef goed branden. Om 0.400 uur is het vuur gedoofd en opgeruimd. Burgemeester Westendorp, die met zijn echtgenote ook kwam kijken, is zeer content met de wijze waarop de jaarwisseling is verlopen en hoopt dat deze voor de komende jaren kan worden voortgezet. Ook de politie heeft zijn waardering uitgesproken over het verloop van het feest. Namens het gemeentebestuur wil Westendorp de werkgroep Jaarwisse ling Moerkapelle ontzettend bedan ken voor de goede voorbereiding en coördinatie van de jaarwisseling. Met ingang van 1 januari 2004 is Wet werk en bijstand van kracht. Deze wet regelt alle zaken rondom de bij stand en de terugkeer van mensen met een uitkering op de arbeids markt. De wet vervangt de Algemene bijstandswet (Abw) en een aantal andere wetten op het gebied van bij stand en gesubsidieerd werk. Folder Meer informatie Haal de folder in het gemeentehuis. De programmaraad is een gezamenlijk adviesorgaaan opgericht door de gemeenten Capelle aan den IJssel, Berg- schenhoek, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Burgers die wonen in deze gemeenten kunnen via de programmaraad invloed uitoefenen op een deel van het televisie- en radioaanbod op de kabel. In totaal bestaat de programmaraad uit negen leden. De gemeente Zevenhuizen-Moerka pelle zoekt één lid voor de program maraad. U brengt samen met de andere leden minimaal een keer in het jaar advies uit aan Casema over de samenstelling en kwaliteit van het televisie- en radioaanbod op de kabel Vereisten U bent ouder dan 18 jaar en woon achtig in de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. U bent niet direct ver bonden met een kabelexploitant of met programma-aanbieders van tele visie en radio via de kabel. U bent niet werkzaam bij een binnenlandse of commerciële omroepinstelling. Uit interesse en betrokkenheid wilt u graag invloed uitoefenen op het pro grammapakket. Vaste vergoeding Voor deelname in de programma raad ontvangt u een vaste vergoe ding per vergadering. Procedure Voor de benoeming van de leden door de gemeenteraad houden wij in Cie I 26 januari 2004 Cie II 27 januari 2004 Raad 10 februari 2004 De openbare vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De aanvang is 19.30 uur. In het gemeentehuis kunt u de agen da's, notulen, besluitenlijsten en voorstellen van respectievelijk raad en de commissies I en II inzien. Ook in de dorpshuizen "Op Moer" te Moerkapelle, "Swanla" te Zevenhui- 'zen, "De Vierkap" te Oud Verlaat en in de Openbare Bibliotheek te Zeven huizen is een plek ingericht met gemeente-informatie. Tevens kunt u deze stukken raadplegen via de gemeentelijke website januari 2004 selectiegesprekken. Bij de selectie van de kandidaten stre ven we naar een redelijke verdeling naar leeftijd, sekse, religieuze en etnische achtergrond. Reactie Uw reactie met motivatie en een beknopt curriculum vitae dient u zo spoedig mogelijk op te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Postbus 30, 2760 AA te Zevenhuizen, onder vermelding van "programmaraad". Openbare welstandsvergadering Maandag 12 januari 2004 om 9.15 uur in het gemeentehuis te Zevenhui zen Openbare vergadering regionale wel standscommissie Delft-& Schieland en Gouwestreek Donderdag 15 januari in het gemeen tehuis Boskoop aan het Raadhuis plein 1 te Boskoop van 15.00-17.00 uur. De agenda's van beide vergade ringen liggen ter inzage in het gemeentehuis, sectie vrom. De nieuwjaarsreceptie voor inwo ners, ondernemers en het maat schappelijk middenveld op maandag 5 januari jongstleden is door zo'n 250 belangstellenden bezocht. Een drietal nieuwjaarstoespraken warden achtereenvolgens uitgesproken door mw. Van Hoven namens de winke liersvereniging Moerkapelle, de voor zitter van de Ondernemerkring Zevenhuizen-Moerkapelle, de heer J. Breugem en door burgemeester J.D. Westendorp. De avond werd muzikaal opgeluis terd door de muziektheatergroep Orion van de Orion Gemeenschap te Oud Verlaat onder leiding van Hans Rooijakkers. Ook was beeldend werk tentoongesteld van de bewoners van Orion. Hoogtepunten toespraak burge meester Burgemeester Westendorp sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over het vertrouwen in de overheid. Met name de veiligheid is een issue dat op nationaal, maar ook op lokaal niveau de aandacht krijgt als gevolg van rampen in Enschede, Volendam en de daaruit voortvloeiende ver plichtingen voor gemeenten. Wes tendorp vindt dat de overheid niet alle onveiligheid kan voorkomen en stelt de vraag hoever we moeten en kunnen gaan met het voorkomen, met de regels. Dit jaar verschijnt de lokale veiligheidsnota, waarin ook deze discussievraag het vertrekpunt zal zijn en waarbij de inwoners zul len worden betrokken. Ook de Zuidplaspolder kreeg in zijn nieuwjaarstoespraak de aandacht. De provincie heeft onze gemeente aangekondigd om de bestuurskracht voor de Krimpenerwaard en de Zuid- plas te gaan meten. Bij de ruimtelijke plannen in de Zuidplaspolder zijn 23 partners betrokken. Het is de vraag wie er aan het stuur komt te staan van alle ontwikkelingen. Voor Wes tendorp is samenwerking noodzake lijk. 'We zullen als gemeenten in de Zuidpias tot een gezamenlijke visie moeten komen. Het gevolg van een bestuurskrachtmeting is ook dat de discussie over de intergemeentelijke samenwerking, die langzaam maar zeker steeds meer op de agenda komt, verder getriggerd wordt. Samenwerken wil iedereen Maar wie met wie, en hoe (...)Onze hoofd taak is het bedienen van de burgers. De zorg voor ons woon- en leefkli maat, onze voorzieningen, het bui ten wonen, de dorpsheid staan op spel. Hoe houden we onze waarden het beste vast, daar gaat het om', aldus Westendorp. Tenslotte bedankte Westendorp de werkgroep Jaarwisseling Moerka pelle, de politie, de brandweer en de eigen medewerkers voor de gezellige en veilige jaarwisseling in Moerka pelle. U kunt de volledige uitgesproken nieuwjaarstoespraak van burgemees ter Westendorp nalezen op de gemeentelijke website. Ingekomen aanvragen bouwvergunning •aanvraagdatum: 30 december 2003, BL72003/0062: M.D.Engelen voor plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op het perceel De Wielewaal 44 te Zevenhuizen; "M. de Bruin Kaashandel" voor het innemen van een standplaats op de maandag op het Raadhuis plein te Moerkapelle voor het jaar 2004; de heer A.N.M. Jonker voor het innemen van een standplaats op de donderdag op het Raadhuis plein te Moerkapelle voor het jaar 2004; Dammers Zuivelhandel voor het innemen van een •standplaats op de woensdag op het Dorpsplein te Zevenhuizen voor het jaar 2004; de Lifeline Runners voor het houden van een col lecte in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle van 21 februari tot en met 7 maart 2004; Kaashandel G.l. den Dekker voor het innemen van een standplaats op de vrijdag op het Dorps plein te Zevenhuizen voor het jaar 2004; de heer A.N.M. Jonker voor het innemen van een standplaats op de vrijdag op het Dorpsplein te Zevenhuizen voor het jaar 2004; •de Gemeentelijke Brandweer voor het in de openlucht aan leggen, stoken of hebben van vuur op 7 januari 2004 op het NAM terrein aan de Moerkapelse Zijde te Moerkapelle, ten behoeve van een oefening van de jeugdbrand weer. •La Baraque B.V. voor het aanwezig hebben van twee kansspeelautomaten van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, in La Baraque aan de Zuidplasweg 12-14, 2761 JLte Zevenhuizen; •Voetbalvereniging Groeneweg voor het aanwe zig hebben van één behendigheidsautomaat van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, in Voetbalvereniging Groëneweg aan de Knibbel- weg 16, 2761 JE te Zevenhuizen; •Restaurant de Strandgaper voor het aanwezig hebben van één kansspeelautomaat van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, in Restaurant de Strandgaper aan de Strandweg 1, 2761 DM te Zevenhuizen; Mainstreet B.V. voor het aanwezig hebben van twee kansspeelautomaten in pub Mainstreet en één behendigheidsautomaat in cafetaria Mains treet van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, aan de Dorpsstraat 122, 2761 AH te Zeven huizen; •Hof van Holland voor het aanwezig hebben van twee kansspeelautomaten van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, in Hof van Holland aan de Dorpsstraat 105, 2761 AN te Zevenhuizen. Bezwaar vergunningen (ontheffingen) Voor de hierboven genoemde ingekomen aanvra gen om bouwvergunning geldt dat deze in dit sta dium van de procedure nog niet kunnen worden ingezien. Evenmin kan tegen deze aanvragen in dit stadium bezwaar worden aangetekend. Tegen de afgegeven vergunningen kunt u op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar aantekenen indien u direct belang heeft bij de gevolgen van de verleende vergunning. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na toezen ding/uitreiking van het desbetreffende besluit aan de aanvrager. Is een bezwaarschrift ingediend, dan kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondis sementsrechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bezoek Gemeentehuis Dorpsstraat 89 - Iedere werkdag van 8.30-12.00 uur Burgerzaken is ook elke dinsdagmiddag geopend van 14.00-18.00 uur en iedere eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 20.00 uur Alarm Alarm 1 1 2 Politie 0900-8844 Brandweer 0182-550550 Redactie gemeentepagina Telefoon 0180-637747 Raadpleeg uw gemeentegids voor overige informatie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 4