"ZO MOOI ALS MOGELIJK KON WORDEN" PUBLIEKE EIGENDOMMEN MOEDWILLIG GESLOOPT SS TEN 0NDERP METRO NESSEMNDEs NEFIT-DEALER theaterprogramma VAKANTIE- JEUGDACTIVITEITEN NATUURGENEES KUNDE BIJ NWH ROMMELMARKT GOUWEBLOEM CRAZY SHOW IN JEUGDHUIS ':M ra BM °P pagina 26e jaargangx nummer 1062 18 februari 2004 In de ban van de CITO-toets Zie pagina 8 Jonge helden dichten ook in Boskoop Zie pagina 15 Korbis in derby naar titel Zie pagina 17 MET UW HULP NIET!! LEES UE BRIEF Bil DEZE KRANT fCt/'lk voor onze advertentie op pagina 7 (Wonderlijke Verleiding 0180-631206 Zevenhuizen Kijk voor onze advertentie F op pagina 7 \x -fjrnu♦- V ,v r.i'.r v W~r 4 ■*-«" .af m x Zevenhuizen - Jeugdgroep Zevenhuizen-Moerkapelle en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland houden in de voorjaarsvakantie een aantal acti viteiten voor de jeugd. Een mega tafelvoetbalspel staat maandag 23 februari opgesteld in dorps huis Swanla van 10.00 tot 13.00 uur. Na 13.00 uur is het tijd voor film. Er worden deze middag en avond drie films vertoond. De activiteiten zijn gratis toeganke lijk voor jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. Voor meer informatie: 06-12839280. Boskoop - Bij de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen komt Lisette Tim mermans, natuurgeneeskundig therapeut, vertellen over onder andere diagnosemethode Irisco- pie en colonhydrotheranie. De lezing vindt plaats dinsdag 24 februari in de Loods vanaf 20.00 uur. Leden hebben gratis toe gang, introducés betalen 2.50. Waddinxveen - De Gouwebloem houdt zaterdag 28 februari een rommelmarkt van 9.30 tot 14.30 uur aan de Tollenslaan. De stich ting zet zich in voor gehandicap ten en chronisch zieken. Bruikba re spullen die voor de verkoop geschikt zijn, kan men brengen- zaterdag 21 februari tussen 9.00 en 12.00 uur in het gebouw van De Gouwebloem, Tollenslaan 161 Boskoop - In samenwerking met het Praathuis en Ons Jeugdhuis wordt dinsdag 24 februari een kindershow gehouden. De Crazy kindershow is een middag vol entertainment voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Een span nende Jeugdshow met humor en muziek. De show bestaat uit goo chelen, muziek, wedstrijd, zingen met hindernissen, ballonfiguren maken en een discoquiz. De mid dag begint om 13.30 uur in het Jeugdhuis aan de Julianastraat 50. De entree bedraagt 2.50. Door Frits Bromberg Nesselande - "Tja, wat de één mooi noemt, vindt een ander lelijk. Dat de metro die het toe komstige centrum van Nesse- lande moet verbinden met het centrum van Rotterdam en alles wat daar tussen ligt, in het oog springt, valt niet te ontken nen." Dat is de mening van één van de vele bouwers die bezig zijn de Rotterdamse nieuw bouwwijk Nesselande uit de grond te stampen. Al lijkt het er rond deze tijd meer op, dat die bouwers bezig zijn 5000 wonin gen in de grond te stampen, want de heiwerkzaamheden zijn soms oorverdovend. Ruw berekend staan de huizen in deze wijk straks op100.000 palen en niet alleen die huizen. Wat nu nog een zandwoestijn is, moet over en jaar of twee een attractief centrum worden en dat is nu precies de plaats, waar de metro naartoe leidt. Het metrostation in Nesselan de, nu nog een kale plek tus sen twee aan- en afvoerba- nen, heeft al een bijnaam: 'Loch Nesselande'. Eind volgend jaar moet het hele traject gereed zijn: een lijn van 1,7 kilometer naar het eerstvolgende station, De Tochten in de wijk Zevenkamp. En wanneer Speelse lijnen moeten de metro in de Nesselande een vriendelijk tintje geven. gebeurt, wat de planologen voor ogen stond: bewoners van de Nes selande kunnen met spoed worden vervoerd naar Rotterdams centrum, terwijl Rotterdammers een water sportgebied binnen handbereik weten. "Niet mooi", vond een bewoonster van de Nesselande. "Groot en grijs, 3ÉE Twee metrobouwers: "Hier achter ons komt het station. voor het zelfde geld had die lijn in een tunnel aangelegd kunnen wor den." Die mening wordt bestreden. "In een tunnelbak", aldus een bou wer, "was de aanleg bijna twee keer zo duur geworden. Toegege ven, de lijn zie je wel degelijk. Maar in Rotterdam is er ook goed over nagedacht. Door de speelse lijnen van het baanvak heeft deze lijn toch ook iets aardigs meegekre gen, hoewel deze aanpak de bouwtijd heeft verlengd en die boogvormen technisch niet nood zakelijk waren. Ais het-dan toch boven de grond moest, dan zo licht, luchtig en zo ruim mogelijk." Met de in aanbouw genomen metrolijn wordt de Calandlijn ver bonden met het toekomstige hart van de nieuwe wijk. Het nieuwe eindpunt komt vlak bij de gepro jecteerde boulevard, het winkel centrum en het strand aan de Zevenhuizerplas. Het viaduct loopt door het Rietveldpark, het Nesse- landestation wordt het eindpunt en komt te liggen op een eilandje in het Rietveldpark. Het ontwerp is van architect Hans Moor, ook ver antwoordelijk voor de inmiddels geplaatste brug Wind en Water. De metrolijn wordt een verleng stuk van de sneltramlijn die nu bij De Tochten eindigt. Door in Nesse lande te kiezen voor een metrover binding, wordt een veilige en snel le verbinding tot stand gebracht: de metro wordt door geen andere wegen gekruist. Behalve ene metrolijn krijgt Nesse lande verschillende busverbindin gen: twee snelle regionale verbin dingen en een lokale lijn met veel halten. Met de lokale buslijn wor den woningen bereikt die buiten het bereik liggen van de metro en de regionale bussen. Van een moeilijke bereikbaarheid zal in het toekomstige centrum geen sprake zijn. Hoewel Nesselan de een mooie en rustige wijk moet worden, komen aan de Zevenhui zerplas óók vier woontorens, met 22 verdiepingen elk. Najaar 2005 kunnen de bewoners daarvan zien, hoe de eerste metro binnenrolt met Rotterdammers die willen zwemmen. De metro terug zal wel worden bevolkt door Nesselanders die willen zien hoe Rotterdam cen trum eruit ziet. Waddinxveen - Slechts twee en een half uur stond de betonnen prullen bak ongeschonden op het evenemententerrein. De prullenbak, op 12 februari door de gemeente geplaatst om ervoor te zorgen dat Waddinxveen ook op deze plek schoner zou worden, werd daarna door vandalisten gesloopt. Het gemeentebestuur is teleurge steld dat op deze wijze wordt omgegaan met publieke eigen dommen, temeer daar de kosten van deze prullenbak, €800,- nu niet op een andere wijze kunnen worden ingezet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1