EEN VOLKSUNIVERSITEIT VOOR WADDINXVEEN DIRK DOORNHEIN MET BRANDWEERPENSIOEN OPEN DAG GEMIST? m 0 STANDPLAATS JIP/J0P-BUS BORRELUURTJE ONDERNEMERS KRING CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 26e jaargan nummer 1065 10 maart 2004 Ontmoeting op Vrouwendag Zie pagina 10 Creatieve oplossingen nieuwbouw scholen Zie pagina 14 Expositie Russische kunstenares Zie pagina 35 Een beetje geschiedenis Volksuniversiteit 206 Ze HART VAN HOLLAND WEKELIJKS 29.000 BRIEVENBUSSEN Zevenhuizen - Gedurende de periode van maart tot en met december is voor de jeugd elke vrijdag van 15.30 tot 18.00 uur de Jip/Jop-bus bij het skate-terrein aan de Leliestraat te bezoeken. In de bus kunnen jongeren infor matie krijgen over uiteenlopende onderwerpen, zoals scholen, sport, drugs, hulpverlening en gezondheid, maar ook andere jongeren ontmoeten, voor een computerspelletje, om een tijd schrift te lezen of om te tafelten nissen (bij mooi weer buiten). Naast een JlP-werker is in de bus ook een sportwerker aanwezig die in samenwerking met de jon geren verschillende sportactivitei ten zal opzetten. Zevenhuizen - De Ondernemers kring Zevenhuizen-Moerkapelle houdt donderdag 11 maart een borreluurtje in dorpshuis Swanla aan de Burg. Klinkhamerweg van 17.00 tot 19.30 uur. Het borreluurtje is een bijeen komst waarin ondernemers erva ringen kunnen uitwisselen en waarin op informele wijze met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur kan worden gesproken. Ook wordt aan jonge ondernemers de gelegenheid geboden hun activiteiten in een korte presentatie toe te lichten. Daarnaast zal de heer Breugem namens het bestuur verslag doen van de recente ontwikkelingen en activiteiten. Voor meer infor matie/aanmelding: 0180 637 301. Li Door Paulien de Graaf Waddinxveen - De nieuwe volksuniversiteit hield afgelopen don- derdag- en vrijdagavond open avond. In zalencentrum "Het Tref punt" stonden allerlei verschillende kraampjes opgesteld waar men voorlichting kon krijgen over de verschillende cursussen en workshops die zullen worden gegeven in het komende seizoen. De belangstelling hiervoor was erg groot. Mevrouw Gerts, wethouder van onderwijszaken, opende de eerste avond met een toespraak waarin ze aangaf heel blij te zijn met deze nieuwe ontwikkeling. De geschiedenis van de volksuni versiteiten gaat ver terug. In de tweede helft van de 19e eeuw, ten tijde van de Industriële Revolutie, begint men zich zorgen te maken over de tweedeling van het volk: een kleine groep wetenschappelijk geschoolden en de grote groep van 'het volk', de groep van onweten den. Het woord "volksuniversiteit" is door de eerste oprichters geko zen vanwege de oorspronkelijke betekenis van het woord 'universi- tas': "een harmonsich geheel van studiën, van middelen tot geestelij ke ontwikkelingen, aangeboden en berekend voor het volk in zeer velen zijner lagen, maar niet bestemd voor aanstaande beroeps- geleerden, noch tot voorberei ding tot geleerde beroepen" Een universiteit voor iedereen dus. Al bijna een eeuw zijn er volksuniversiteiten in Neder land. De eerste werd opge richt in Amsterdam in 1913 met het doel "voor de Amsterdamsche bur gerij van alle klassen de gelegen heid tot meer algemeene ontwik keling en hoogere beschaving te openen, door cursussen op velerlei gebied te doen houden, waarbij schoolschheid en dwang geheel zijn buitengesloten." In 1918 werd de Bond van Nederlandse Volksuni versiteiten (BNVU) opgericht. Momenteel zijn er in Nederland zo'n 100 volksuniversiteiten en ongeveer 250.000 mensen maken jaarlijks gebruik van het cursusaan bod. In de loop der jaren is het aan bod van cursussen steeds aange past aan de plaatselijke educatieve behoeften en omstandigheden. Wethouder Gerts en initiator Ronald Schaeffer. De nieuwe volksuniversiteit is een initiatief van de heer Ronald Scha effer. Hij geeft met zijn bedrijf ondersteuning voor Internet en websites aan bedrijven. Op zijn zoektocht naar passende compu tercursussen, ondekte hij dat die er eigenlijk niet waren; ze waren of te duur of voor beginners. Zo is het idee ontstaan om zelf een volksuni versiteit te starten. Zijn echtgenote is eigenaar van zalencentrum "Het Trefpunt", dus daar kunnen de cur sussen gegeven worden. Hij wil met de cursussen niet concurreren met de bestaande aanbieders zoals Stichting Welzijn Waddinxveen, Kreater en de bibliotheek, maar juist een aanvulling bieden. Voor het komende voorjaar staan 30 cursussen gepland, uiteenlo pend van talencursussen, creatieve cursussen en cursussen voor uiter lijke verzorging, maar ook faal angsttraining en een workshop "veiligheid in huis" worden aange boden. De prijs voor de cursussen wordt laag gehouden. Er is geen winstoogmerk, men wil slechts kostendekkend werken. Er hoeft voor de cursussen geen examen gedaan te worden. Als er voldoen de belangstelling is, zal er in het najaar een uitgebreider aanbod komen. Voor meer informatie: www. vol ksuni versite it-waddinx- veen.nl. Bel vrijblijvend voor een afspraak om onze kleurrijke en gezellige school te bezichtigen met Wim de Roos, 0180 631819 Door Paulien de Graaf Moerkapelle - Bevelvoerder van de Moerkapelse brandweer Dirk Doornhein nam na 27 jaar afscheid van het korps omdat hij de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Door het korps werd een ludiek tintje gegeven aan het afscheid. Speciaal voor de gelegenheid is het oude gele brandweervoer tuig, dat eind jaren '70 is ver kocht, teruggehaald naar Moerka pelle. Momenteel is het voertuig in bezit van een particulier uit Win- sum. Dit weerzien met de oude wagen bracht heel wat emotie te weeg, en niet alleen bij Dirk Doorn hein. Uiteraard was hij heel verrast toen de wagen, samen met de twee huidige brandweerwagens, met loeiende sirene bij zijn huis kwam voorrijden om hem en zijn familie op te halen voor een rondrit door het dorp. Na de rondrit moest er nog een brandje geblust worden bij de kazerne en vervolgens werd hij, in bijzijn van de leden en enkele oud leden van het korps, familie en vrienden, gehuldigd door burge meester Westendorp. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij een medaille en een oorkonde. De bur gemeester memoreerde in zijn toe spraak de verschillende taken die Dirk gehad heeft bij de brandweer, maar ook sprak hij een compliment uit naar Dirks echtgenote, die altijd als 'stille kracht' achter haar man heeft gestaan. "Er gaat veel tijd zit ten in het brandweerwerk en hoe wel het een hobby is, is het ook een zeer serieuze zaak. Soms moet je je verhaal kwijt kunnen." Dirk is niet bang dat hij zich zal vervelen in de tijd die nu vrij komt. Hij heeft vol doende sportieve hobby's zoals voetballen, motorrijden, schaatsen en fietsen, waarmee hij zijn tijd wil gaan vullen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1