MET STICHTING WERELDPRESTATIE NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA VEELZIJDIG MUSEUM 'ONS VERLEDEN' ZATERDAG OPEN WEINIG OVERLAST HONDENPOEP NA OPRUIMPLICHT IN NESSELANDE kijk op PAGINA 12 VISSER EN ZN. VOLLEYBALLERS NESSELANDE VOOR EUROPA CUP NAAR CURSUS BABYMASSAGE «SLAAGDE REIS STICHTING SELA ZOMERBRIDGE- COMPETITIE Duivenmelker» als hobby Zie pagina 14 De glazers akkers van de Zuidpias (slot) Zie pagina 15 27ejaargangs nummer 1084 21 juli 2004 Orion zoekt kunstenaars BESHBHBS Zie pagina 7 Zevenhuizen - Het Historisch Centrum Ons Verleden is zater dag 24 juli open voor publiek van 13.30 tot 16.00 uur. Op de benedenverdieping van het museum vindt de bezoe ker de Stichting Oud Zeven- huizen-Moerkapelle met haar prachtig ingerichte oudheidkamer en de thematentoonstelling over de boerderijen uit de regio. In de film zaal is de première van het tweede deel van de dvd over Joh. Chr. Van Zuylen. Op de film zijn de boerderij en te zien die hij tussen 1943 en 1946 geschilderd heeft om zijn gezin te onderhouden. Op één na zijn alle toen geschilderde stukken bekend en te zien. Tevens vindt men er de genealogische werkgroep die zich bezighoudt met familiestambo men. Op de bovenverdieping is een Rotterdam - De loting van de Europa Cup volleybal is zaterdag 17 juli in Luxemburg verricht. Ortec.Nesselande is als landskam pioen ingeschreven bij de Top Tien Cup en zal van 22-24 oktober 2004 deelnemen aan het kwalifi catietoernooi, georganiseerd I door Trentino in Italië, Naast het Italiaanse Trentino krijgt Nesse- lande Famagusta uit Cyprus en Strassen uit Luxemburg als tegen standers. Regio - In Nieuwerkerk aan den iIJssel start 20 augustus de cursus babymassage. Cursisten leren de lichaamstaal van hun baby te ver staan. Deze cursus bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur en is bedoeld voor ouders van baby's van ongeveer wee tot negen maanden oud. I Voor meer informatie en aanmel ding (vóór 2 augustus): de Vier- stroom-Zorglijn, 0182-594500 of mailen: ledendienstenOvier- sfoom.r.l. Boskoop - Wim Jan van 't Wout is vorige week teruggekomen van een drieweekse reis naar Szotyor, Roemenië. Namens deze stichting heeft hij er opnieuw veel goed werk kunnen doen voor zowel het verenigingsgebouw, dat door de stichting is opgezet als voor door deze stichting gesteunde jeugdproject. Er zijn veel materia len aangeschaft, zoals een alarm installatie, computers, meubilair, een tafeltennistafel etcetera °ver enige tijd is alles over deze 'eis te vinden op de website van dichting Sela http://sela.christe nen. info Ben gift voor deze stichting blijft welkom op gironummer 400.770 van Stichting Sela te Alphen aan den Rijn. ^addinxveen - De zomercompe 'e van de bridgers is al in volle 3 ng. Tot en met eind augustus Jn, °P iedere donderdag alle geliefhebbers welkom in het hnü6 franlccentrum om mee te lQnoen' De zaa' is °Pen vanaf •uo uur en de wedstrijden finnen om 19.30 uur. De laat- WorHt 9 van au9ustus gespeeld zomerbrid9efinale Door Paulien de Graaf Waddinxveen - Helen van Winden zal via Stichting Wereldprestatie met een groep van ongeveer 15 mensen de laatste 63 km naar San tiago de Compostella in Spanje lopen. Voor deze tocht wil zij sponsorgeld inzamelen voor de Hersenstichting. De Waddinxveense Helen van Winden is sinds januari van dit jaar werkzaam bij de Hersen stichting als medewerkster marke ting en fondsenwerving. Daar heeft zij onder meer gewerkt aan het opstarten van de Stichting Wereld prestatie. Dit is een samenwerkings verband van ongeveer 25 kleine goede doelen en biedt avontuur lijke reizigers de mogelijkheid deel te nemen aan grensverleggende actieve reizen, waarbij zij gelijktijdig een goed doel naar keuze sponso ren. Er worden op dit moment verschil lende reizen aangeboden: een fietstocht door Cuba of Uganda en een wandeltocht door de Sinaï- woestijn. Omdat het initiatief nog niet zo bekend is, wordt de wandel tocht naar Santiago de Compostella van 8 tot 12 september uitgevoerd door medewerkers van de verschil lende goede doelen. Op deze manier proberen zij de stichting Wereldprestatie onder de aandacht te brengen. Bedevaartsoord Santiago de Compostella is een bedevaartsoord in Spanje waar al vele pelgrims naar toe zijn gelopen of gefietst. Al sinds de Middeleeu wen worden er melding gemaakt van pelgrimage naar Sint Jacob of Jacobus de Meerdere (in het Spaans Sant lago). Ook in onze tijd wordt de Camino de Santiago (de speciale pelgrimsweg) nog door velen gelopen; er is zelfs een toename van het aantal bedevaartgangers: in 1986 ontvingen ongeveer 2500 mensen de Compostella,. de speciale oorkonde die men ontvangt als men minimaal 100 km gelopen of 200 km gefietst heeft. In 2003 waren dat er al bijna 75.000. De groep van Wereldprestatie loopt niet de hele route, maar slechts de laatste 63 km in Spanje. Zij gaan met het vliegtuig via Madrid naar Santiago en daar zullen zij drie dagen lopen. Voor deze reis zoekt Helen nog sponsors. "De reissom betaal ik zelf," vertelt Helen, "het gesponsorde geld is helemaal bestemd voor de Hersen- stichting. En niet alleen omdat ik daar werk, maar vooral voor het werk dat zij kunnen doen voor men sen met een hersenbeschadiging. Zelf heb ik een neefje dat bij de geboorte zuurstoftekort heeft gehad en daardoor voor een deel verlamd is geraakt. Zo zie je van heel nabij hoeveel impact zo'n her senbeschadiging kan hebben." Hersenstichting In ons land krijgt 1 op de 5 mensen te maken met een hersenaandoe- ning. Wie kent niet iemand met bij voorbeeld de ziekte van Alzheimer of iemand die een beroerte heeft gehad? Maar ook dyslexie en migraine zijn hersenaandoeningen. De Hersenstichting zet zich in voor bestrijding, preventie en genezing van hersenaandoeningen door middel van het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichting aan een zo breed mogelijk publiek. Voor meer informatie of sponsoring: telefoon 070-3604816 of giro 860 t.n.v. Her senstichting Nederland, Den Haag, o.v.v. "Wereldprestatie Helen". 'echt streekmuseum': t'Molenver- leden - de naam zegt het al - dat geheel in het teken staat van de molens. De tentoonstelling van de molens van Overschie door de jaren heen, samengesteld door de heer van de Bos en de Stichting Jan C. Lunenburg is hier eveneens te bewonderen. Wie iets wil proeven van de regio geschiedenis kan zaterdag 24 juli zijn/haart hart ophalen; de entree is vrij (een vrijwillige bijdrage is wel kom) en de koffie staat klaar. Het Historisch Centrum "Ons Verle- den"is te vinden op de Tweeman spolder 15 te Zevenhuizen. Voor meer informatie: johan@bovenmo- len.nl of 06-53385372. Op de foto één van de schilderijen van Joh. Chr. van Zuylen. Het betreft hier de voor malige boerderij van de familie Van Vliet aan het Zuideinde. (foto A. Dekker) Nesselande heeft weinig over last van hondenpoep sinds de invoering van de opruim- plicht. Dat blijkt uit de recen te evaluatie. Bij het Meldings systeem Buitenruimte is één melding geregistreerd. Bij de deelgemeente 6 en bij het opbouwwerk zijn in totaal 7 vragen en meldingen binnen gekomen. Bij de maandelijkse schou- wrondes is gebleken dat er op de schouwpunten niet of nauwelijks honden-uitwerpselen liggen. De milieucontroleurs van Stadstoezicht hebben tijdens de gewenningsperiode 12 gele kaar ten uitgedeeld. Na de gewen ningsperiode hebben de contro leurs 25 keer gesurveilleerd, waar bij zij 12 waarschuwingen hebben gegeven en één keer proces ver baal hebben opgemaakt. Op 1 juni stonden in Nesselande 80 honden geregistreerd op onge veer 900 huishoudens. De bewonerswerkgroep "honden in Nesselande", allen bezitters van honden, constateert dat bewoners zich niet altijd houden aan de opruimplicht. Vaak voeren vooral nieuwe bewoners als excuus aan dat ze niet bekend zijn met de opruimplicht. Hieruit blijkt dat het nodig is om zowel oude als nieuwe bewoners steeds te wijzen op de opruimplicht. Met het wegvallen van bouwterrei nen, waar hondenpoep relatief' weinig overlast veroorzaakt, is de verwachting dat de overlast in de opgeleverde woongebieden zal toenemen. De aanpak voor het invoeren van de opruimplicht in Nesselande is stedelijk grotendeels overgeno men, nadat de eerste signalen sinds de start van de opruimplicht positief waren. De opruimplicht houdt in dat iedere hondenbezit ter verplicht is om de uitwerpse len van zijn/haar hond op te rui men. De aanpak is erop gericht om de overlast van hondenpoep te minimaliseren en daarmee één van de grootste ergernissen van de Rotterdamse bevolking te beperken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1