autowereld! STEM WATERSCHAPSVERKIEZINGEN: U STEMT TOCH 00! vJk OPEN HUIS 2 OKTOBER a.s. 'J dj r. na EHB0-CURSUS BRIDGECURSUSSEN TEAM VEILIG OP WEG BIJ NESSEVLIET "V-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. "OPEN HUIS" ROUTE hart van hollands 27e jaargan nummer 1093 22 september 200' DEZE WEEK IN HET H Afscheid Rabobank- directeur Breugem Zie pagina 7 Hydraulische lift voor Paardendal Zie pagina 8 Kunst en cultuur op de rails Zie pagina 13 Cl bij Perdijk Makelaardij ÜART VAN HOLLAND - WEKELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN k DEZE WEEK: 1 Zevenhuizen - De EHBO-vereni- ging Zevenhuizen start dinsdag 4 januari de opleiding Eerste Hulp in het hulpverleningsgebouw aan de Burg. Boerstraat. Voor meer informatie: 0180-631376. Zevenhuizen/Gouda - In de Ajourboerderij aan de Bloemen- daalseweg 41 in Gouda begint een bridgecursus op de vrijdag avond. De cursus bestaat uit 10 lessen en kost 59,-. Daarnaast start er ook een cursus voor gevorderden op dinsdagmiddag in dorpshuis Swanla in Zevenhui zen. Voor meer informatie en aanmelding: fcschiereck@homail. com of 0182-392590. Oud Verlaat - Het team van "Vei lig op Weg. Zorg dat je gezien wordt!" brengt donderdag 23 september een bezoek aan basis school De Nessevliet. Een team esgevers van Transport en Logistiek Nederland gaat de leer lingen wegwijs maken over vrachtauto's in het verkeer. De Veilig op Weg-demonstratieauto zal daarvoor naar school komen. Leerlingen van groep 5, 6,7 en 8 kr|jgen theorieles aan de hand van een video en een lesvel. Daar- na gaan de kinderen naar buiten _°m een praktijkles te volgen. UITVAARTVERZORGING Vrijdag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30. Zaterdag 25 september van li.oo tot 16.00 uur liet op onze advertentie elders in dit blad). Door Karin Heeren Regio - In de provincie Zuid-Hol land zijn er vanaf het einde van de week waterschapsverkiezin gen. Met een stemkaart kan iedereen die woont in de provin cie en ouder is dan achttien jaar een stem uitbrengen op een kan didaat voor het bestuur van het Hoogheemraadschap. Maar wat doet het waterschap nu precies? En wie zijn de kandidaten? En wat is het belang van stemmen? In een gesprek met drie kandida ten voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Schie- land en de Krimpenerwaard uit Zevenhuizen-Moerkapelle wordt een tipje van de sluier opgetild. In het verspreidingsgebied van het Hart van Holland is het lastig om iets algemeens te zeggen over de kandi daten omdat er sprake is van twee Hoogheemraadschappen: Schieland en Rijnland. De grens ligt bij de Jan Dorrekenskade in Waddinxveen. Alle inwoners die wonen aan de kant van de Zuidpias van deze kade stemmen voor Schieland, de noord zijde hiervan, richting Boskoop, voor Rijnland. Daarom wordt ook een kandidaat voor het Hoogheemraad schap van Rijnland nader belicht. Dan is er ook nog de kwestie van de categorieën: wat houdt dat nu pre cies in? Naast de categorie 'ingezete ne' waarvoor iedereen ouder dan 18 jaar waarvoor waterschapsbelasting voor wordt betaald stemrecht heeft zijn er nog drie categorieën: 'gebouwd', 'ongebouwd' en 'bedrij ven'. Eigenaren van onroerend goed hebben tevens een stem voor de categorie 'gebouwd'. Eigenaren van minimaal 2500 vierkante meter onbebouwde grond, veelal mensen met een akkerbouw- of veeteelt bedrijf hebben een stem voor 'onge bouwd'. Dat wil zeggen dat een akkerbouwer met een eigen boerde rij en ouder dan 18 jaar drie stem men heeft in drie categorieën. Het belang van goed waterbeheer De waterschappen zijn dagelijks bezig met het waterbeheer. Water zuivering is een belangrijk onder deel, maar ook 'droge voeten hou den' is een wezenlijke taak van de waterschappen. Waterberging bij overlast: een onderwerp dat recent nog eens in de publiciteit is geweest als het Westland overlast heeft van overmatige regenval. Dit gebied valt buiten de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Schieland. Theo Heemskerk licht toe dat Schie land zijn verantwoordelijkheid goed heeft genomen en de laatste jaren heeft gezorgd voor voldoende afvoer van overmatig water. Een ander aandachtspunt is het aanleg- Drie kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van links naar rechts: Daan Bac, Theo Heemskerk en Jan Boersma, voor respectievelijk de categorieën ongebouwd, gebouwd en ingezetenen. gen van voorraden, zodat in tijden van nood voldoende schoon water beschikbaar is. Daarnaast is een goed grondwaterpeil voor akker bouw en veeteelt van essentieel belang. Al deze belangen worden behartigd in het oudste democrati sche stelsel van dit land: de Hoog heemraadschappen. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de vorige verkiezing is geweest. Van wege de fusie met het Hoogheem raadschap van de Krimpenerwaard zijn de verkiezingen, die normaal gesproken elke vier jaar worden gehouden, een jaartje uitgesteld. Met de fusie worden de krachten tussen de schappen gebundeld. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard ligt globaal gezien tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Ruim zeventig kilome ter primaire waterkeringen, ofwel dijken, die in het lage woongebied van essentieel belang zijn. Droge voeten houden in het lage veenge bied is niet echt vanzelfsprekend, iedereen heeft belang bij een goed waterbeheer. De kandidaten Drie personen uit Zevenhuizen- Moerkapelle hebben zich verkies baar gesteld als hoofdingeland (bestuurslid) voor het Hoogheem- K E L A A. Meer weten? Zie onze "Open Huis" pagina volgende week in het Hart van Holland of bel 0180-631655 Dorpsstraat 146 - Zevenhuizen Tel. 0180-631655 - Fax: 0180-633808 Internet: www.perdiikmakelaardij.nl raadschap. Theo Heemskerk heeft er inmiddels twee termijnen opzitten. Hij is kandidaat voor de categorie 'gebouwd' met daarbij de subcate gorie 'glastuinbouw'. Als orchidee- ënkweker heeft de familie Heems kerk al 45 jaar een bedrijf in de Zuid- plaspolder. De vernieuwingen en toekomstplannen voor de Zuidplas- polder zijn natuurlijk ook van groot belang voor het waterbeheer. Daan Bac is kandidaat voor 'ongebouwd'. Zijn familiebedrijf aan het einde van de Herenweg in Moerkapelle teelt voornamelijk pootaardappelen. Hij gaat indien hij gekozen wordt zijn tweede termijn als hoofdingeland tegemoet. Daarnaast is Daan Bac ook voorzitter van de WLTO en weet vanuit de sector welke belangen er zijn bij goed waterbeheer. Jan Boer sma heeft zich voor het eerst kandi daat gesteld. Hij heeft wel vele jaren ervaring op bestuurlijk gebied. Naast fractievoorzitter voor het CDA is hij voorzitter van de Rabobank en vice voorzitter van de Raad van Toe zicht van Woonpartners Midden- Holland. Bestuurlijke ervaring heeft Jan Boersma genoeg en zijn betrok kenheid met water en waterbeheer is ook al vrij oud. Woonachtig in Friesland, vele jaren geleden, had hij een sterke affiniteit met de agrari sche sector en had destijds ook zit ting in een provinciale commissie voor de waterzuivering. Waddinxveen Binnen het verspreidingsgebied van het Hart van Holland heeft ook mevrouw Yvonne van Went-Riet- veld zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor hoofdingeland. Als raadslid in Waddinxveen vindt zij dat de integrale afweging tussen verstedelijking (woningen, kassen, bedrijven, wegen) en waterberging beter moet en beter kan. Deze dwingende vraagstukken vragen om een brede visie voor de toe komst.Schieland heeft een belang rijke taak in Waddinxveen gezien de ontwikkelingen van onder andere de wijk Triangel en de Zuid- plaspolder. Verdroging en de veilig heid van de veendijken moet meer aandacht krijgen, vindt zij. Ook in Waddinxveen is afgelopen zomer een veendijk gaan lekken, zo heeft zij geconstateerd. Hoogheemraadschap Rijnland Een belangrijk deel van het Hart van Holland-gebied valt onder het Hoogheemraadschap van Rijnland. Michiel van Veen, geboren in Bos koop, is met 28 jaar de jongste kan didaat op de lijst van Rijnland. In zijn werk heeft Michiel gewoonlijk te maken met waterkwaliteitsbeheer bij Rijkswaterstaat. Hij is kandidaat voor de categorie 'eigenaar gebouwd' en is van plan een kritisch geluid te laten horen binnen het Hoogheemraadschap. Stemmen? Gewoon doen! Kandidaten uit het landelijk gebied vormen een tegenwicht voor de vele andere kandidaten die veelal uit het stedelijk gebied komen. Daarom zijn alle kandidaten van mening dat het belangrijk is om een vertegenwoor diging te hebben vanuit het lande lijk gebied, waar de belangen op het gebied van water net anders zijn als in de steden. Daarnaast is het van belang om te realiseren dat wij ver onder de zeespiegel leven en een goed beheer noodzaak is. Jan Boer sma: "Stemmen dat moetje gewoon doen. Dat behoort bij de democra tie." Met deze krachtige uitspraak gaan alle kandidaten vol vertrou wen de verkiezingen tegemoet. De stemkaarten worden vanaf 24 sep tember per post verspreid en voor 6 oktober moet de stem zijn uitge bracht. Gewoon per post.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1