autowereld KNALLEND, ELUITEND EN SPETTEREND HET JAAR UIT ONTMOETINGSOCHTENDEN IN WERELDWIJD STARTEN IN JANUARI f? Miner NIEUWJAARSRECEPTIE GOUWE VIS OLIEBOLLEN- APPELFLAPPENACTIE VOX JUBILANS TRUDY STADHOUDERS- BALK EXPOSEERT IN BIBLIOTHEEK de ZWALUW^? CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. BADMINTONVERENIGING BEGINT 2005 SPORTIEF EINDHOVEN AUTOBEDRIJF Zie pagina 19 saw?;» HHimH HART VAN HOLLANDS 27e jaargan» nummer 1107 29 december 200-ï\ Scholengroep Holland van start Terugblik op 3 jaar theater Swanla Oliebollen, bak ze bruin! Zie pagina 11 Zie pagina 17 Boek veilig en vertrouwd www.zwaluw.nl Soorten vuurwerk Vuurwerkshow Regels en wetten Zaterdag 15 januari van 9.00 tot 12.00 uur is de open ochtend voor jeugd- leden (basis-en-middelbare scholieren), ledereen is wel kom in de sporthal van dorpshuis Swanla aan de Burg. Klinkhamerweg. Voor meer informatie: 010-4228835. Waddinxveen - Aquarium-, terrari um- en Vijververeniging de Gouwe Vis houdt zaterdag 8 januari een nieuwjaarsreceptie in gebouw Zonnig Zuid aan de St. Victorstraat 2 van 15.00 tot 17.00 uur. Waddinxveen - De jaarlijkse olie bollen- appelflappenverkoop van Vox Jubilans wordt dit jaar op vrijdag 31 december gehouden. Met de verkoop van deze lekker nijen hoopt het koor in het nieu we jaar diverse activiteiten te financieren. De verkoop-vindt dit jaar plaats vanuit een kraam op de Groensvoorde van 10.00 tot 15.00 uur. Het is ook mogelijk te bestellen: 0182-610021/614708. Waddinxveen - In de openbare bibliotheek Waddinxveen expo seert Trudy Stadhouders-Balk (1946) haar werk van 4 januari tot en met 1 februari. Zij maakt schilderijen in aquarel, houts kool, pastel, acrylverf en de point-techniek met Oost-lndi- sche inkt. Haar inspiratie voor wat betreft kleuren en vormen V haalt zij voornamelijk uit de natuur. ehalve het lawaai hebben we ook het siervuurwerk. Ook hiervan gaat de geschiedenis heel ver terug. Waarschijnlijk heeft men in de Bengalen (het huidige Bangla desh) ontdekt dat salpeter in het vuur begint te knetteren. Salpeter komt daar aan de oppervlakte voor en werd gebruikt voor de berei ding van eten. Het is onbekend wie het eerste bus kruit maakte, waarschijnlijk was dit al bekend in China in de 6e eeuw, maar het wordt voor het eerst genoemd in een Chinees boek uit het jaar 1044. Zij waren toen al heel bedreven in het maken van vuurwerk met mooie kleuren en snelle raketten. Pas in de 13e eeuw kwam deze kennis in Nederland en werd het buskruit een geliefd middel om harde knallen mee te maken tij dens oudjaar. Toen de scheikunde in de 19e eeuw grote vooruitgang boekte, had dat ook gevolgen voor de ontwikkeling van het siervuur werk zoals wij dat nu kennen. Vuurwerk hoort tot de explosieve stoffen, maar onderscheidt zich omdat het bedoeld is om alleen licht-, geluid- en rookeffecten te geven zonder schade te veroorza ken. Er zijn veel verschillend soor ten vuurwerk, maar je kunt een globale indeling maken: •Akoestisch grondvuurwerk: vuur werk dat op of vlakbij de grond lawaai of een speciaal geluid maakt zoals de strijker of de ratelband. Grond- en siervuurwerk: vuur werk dat vlakbij de grond felle of gekleurde vlammen, vonken of rook uitstoot. Soms maakt dit ook geluid. Voorbeelden zijn de fontein of de grondbloem. Luchtvuurwerk: Het effect van dit vuurwerk is te zien op 3 meter of hoger. Meestal komen er gekleur de sterren, vonken of rook uit de pijlen en gaat het gepaard met gefluit bij het opstijgen. Bijvoor beeld: vuurpijlen en raketten. Kamervuurwerk of schertsvuur- werk: Sterretjes, klappertjes en confettibommen Vuurwerk koop je niet alleen voor jezelf. Je wilt graag dat anderen ook zien wat je allemaal afsteekt. Om extra aandacht voor je vuur werk te krijgen kun je het beste bij het afsteken de volgorde aanhou den die ook de makers van de grote vuurwerkshows gebruiken. Begin met het afsteken van rotjes om flink aandacht te trekken. Ver volg je show met wat kleinere arti kelen zoals wondertollen en fon teintjes. Dan is het de beurt aan de babypijlen met knal of fluit. Ook de gillende luchthuiiers en zevenklap pers worden nu aangestoken. Een ratelmat zorg ervoor dat nu alle aandacht op jouw vuurwerk is gericht. Oorverdovend gaan we op naar de grote finale. Heb je grote fonteinen en Bengaalse potten? Dan is dit het moment om die aan te steken. Als grote finale stuur je nu je de meest spectaculaire grote vuurpijlen de lucht in. Met deze volgorde ben je verzekerd van de meeste aandacht van de omstan ders. Behalve de regels voor het aanste ken van vuurwerk, die nu overal onder de aandacht gebracht wor den, gelden ook voor de verkopen de winkeliers heel veel wetten en regels. Zeker na de vuurwerkramp in Enschede zijn de regels verder aangescherpt. Bij Weikoop, het enige verkooppunt in Zevenhuizen, voelen ze dit jaarlijks aan den lijve, leder jaar worden de winkel en de opslagruimte geïnspecteerd door de milieupolitie, de gemeente en de brandweer. "We hebben dit jaar nieuwe bun kers gebouwd, zodat we een grote re voorraad kunnen opslaan" ver telt Henk Blankstein, assistent bedrijfsleider "maar deze moesten na de inspectie toch nog weer aan gepast worden. Er gelden dit jaar ook nieuwe regels voor de opslag en de sprinkler-installatie. Maar alles is nu goedgekeurd en we mogen verkopen; we hebben de vergunning binnen." De drukke verkoopperiode gaat beginnen en omdat er maar weinig verkoop punten overgebleven zijn, verwachten ze nog meer drukte dan vorig jaar. "We werken de verkoopdagen met ongeveer 15 man in de winkel" aldus Blank stein "Een aantal voor bij de vuurwerkverkoop, een aantal aan de gewone kassa en een ploeg achter in de bunkers om de voor raad uit te pakken en aan te vullen. Het worden drukke dagen, maar we gaan ervoor en daarna genieten van ons eigen vuur werk!" v.1 muui vvcilliy VCI AUUfJ- VVCIM Waddinxveen - Sinds enige tijd maken de stichting Vluchtelingen- Werk Waddinxveen e.o. en de stichting voor Marokkaanse vrou wen TAWIZA gebruik van de loca tie Waddinxveen Wereldwijd aan de Mauritslaan 55. De organisaties kwamen met- elkaar in contact en ontdekten dat ze gemeenschappe lijke vragen en ideeën hadden. Bij beide organisaties bleken de vrou wen behoefte te hebben aan (meer) contacten binnen de Neder landse samenleving. De taal was een barrière om goed contact te kunnen maken. "We leren op school de taal, maar we zouden meer mogelijkheden moeten heb ben om die te oefenen en te gebruiken. Bovendien willen we graag meer weten over de Neder landse cultuur. En we zouden zelf graag iets over ons eigen land en cultuur vertellen aan Nederlandse mensen, die daarvoor interesse hebben. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen". Er werd een initiatiefgroep geformeerd, die in gesprek ging en vragen en moge lijkheden op een rij zette. De doel stelling werd geformuleerd en een jaarprogramma opgesteld voor 2005. Het enthousiasme van de ini tiatiefgroep werd al pratend en onderzoekend, steeds groter. Het werd duidelijk dat de behoefte aan ontmoeting groot is. Er blijken veel onderwerpen waar over de vrouwen graag eens met Nederlandse vrouwen willen pra ten en waarover ze nader uitleg zouden willen hebben. "Als ik ergens ga wonen, hoe kan ik dan het beste met de buren kennisma ken. "Waarom vieren jullie ver jaardagen en Sinterklaas?" Hoe voed ik mijn kinderen goed op zodat ze een goede plaats in dit land kunnen krijgen?" Kunnen we niet eens recepten uitwisse len?" Allerlei ideeën, serieuze en grappige, gingen tijdens de voor bereidingen over tafel. Duidelijk werd meteen: de voertaal tijdens deze gesprekken moet het Neder lands zijn. Het plan werd concreter en 12 januari is de eerste ontmoe tingsochtend in Waddinxveen Wereldwijd. Elke woensdagmor gen van 9.15 tot 11.15 uur (uitge zonderd de schoolvakanties). Voor kinderen tot 12 jaar is gratis kin deropvang geregeld. Ter tege moetkoming in de kosten zal aan elke deelnemer een bijdrage van 1,- worden gevraagd. Per maand staat één thema centraal. De the ma's tot de zomervakantie zijn: cul tuur, opvoeding, gezondheid, leef omgeving, kookkunst, vakanties. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan: infor matie-uitwisseling, dialoog, vergro ten van de Nederlandse taal vaardigheid. Bij voldoende belangstelling zullen er naar aanleiding van enkele onderwerpen kleine uitstapjes of excursies worden voorbereid. Voor meer informatie 06 41315027 (Naïma el Yousfi) of 0182 613094 (Noortje Meskers). ZEVENHUIZEN 0)80-638013 Zevenhuizen - Badminton Vereni ging Zevenhuizen houdt woens dag 5 januari van 20.30 tot 23.00 uur een gratis open avond voor wie graag eens kennis wil maken met het badmintonnen. De avond is bedoeld voor geïnteres seerden vanaf 16 jaar. Door Paulien de Graaf Overal ter wereld wordt het begin van het nieuwe jaar gevierd met verschillende gebruiken en rituelen. Eén daarvan is het oude jaar uitknallen. Deze gewoonte stamt al uit de tijd van de Germa nen; zij verjoegen met veel lawaai de kwade geesten van het voor bije jaar en verwelkomden het nieuwe.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1