ALLES VOOR WINNAARS KERSTPUZZEL HART VAN HOLLAND SPINNINGMARATHON VOOR DE HARTSTICHTING LEVERT 2400 OP VROUWEN GROOT SUCCES Wij zijn weer bij u in de buurt ONTMOETINGSOCHTEND OP VOO*1 zie pagina 17-20 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. de ZWALUW^ KAARTEN BIJ ZANG EN KLEUR CURUS SOCIALE VAARDIGHEDEN EXPOSITIE I N KREATER KLAVERJASAVOND Schoolplein Nesse vliet opgeknapt Zie pagina 6 Zevenhuizen-Moerkapelle 28 Januari in actie voor Azië Oplossingen EINDHOVEN AUTOBEDRIJF feftï&U Zie pagina 23 Boek veilig en vertrouwd www.zwaluw.nl O? PM/NA Kledinginzameling Sri Lanka Casino bij Gouwe Smash Zie pagina 10 27e jaargant nummer 1110 19 januari 2005 Albert Heijn Nesselande Kretalaan 168 Rotterdam "Mensen konden een fiets 'kopen' voor 10,- per uur. Dat bedrag gaat helemaal naar de Hartstichting. We hebben een aantal grote sponsors gevonden dat de kosten van deze dag betaalt en ook daarvan blijft nog over en dat gaat ook naar het goede doel", aldus Van der Hoorn "Ook wilde fysiotherapeut Ronald Berends kosteloos de hele dag zijn diensten ter beschikking stellen." Onder leiding van twee instructrices werd er 6 uur lang gefietst. De eerste drie uren waren alle fietsen bezet, later op de dag werd de bezetting minder. Vooral de eerste uren waren er veel mensen die via-via van de marathon hadden gehoord. Later waren het voornamelijk vaste sport schoolbezoekers. Om 16.00 uur kon een bedrag van 2400,- overhandigd worden aan de vertegenwoordigster van de Hartstichting. 555 Zevenhuizen - Zo'n 100 oplossingen kwamen er binnen van de kerstpuzzel uit de editie van woensdag 22 december. Dat zijn er wei eens meer geweest! Puzzel moeheid, te hoge moeilijk heidsgraad of te weinig tijd in dat korte kerstweekend? We zullen het nooit weten. Uit de goede inzendingen zijn •door receptioniste Femke van het Hart van Holland drie win naars getrokken. De eerste prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 50,- is voor mevrouw C.C. Rietveld- Piris van de Akker 31 uit Wad- dinxveen. Mevrouw W. van Vliet-de Knegt, Julianastraat 39 in Moerkapelle, wint 20,- en de heer of mevrouw F.N. Hart van de Mozartlaan 16 uit Wad- dinxveen is de winnaar van de derde prijs, 10,-. Prijzen kunnen vanaf heden tot en met 18 februari opgehaald worden bij het kantoor van Hart van Holland aan de Noordelijke Dwarsweg 1a in Zevenhuizen, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Puzzel 1: vrolijk kerstfeest; puz zel 2: 36 (Antwoord: Jan is 48, Piet is 36, twaalf jaar geleden was dat 36 en 24, Jan is 2x zo oud als Piet - toen - was.); puz zel 3: Tweemaal twee paar tweelingen zijn 16 kinderen; puzzel 4: Goed nieuwjaar; puz zel 5: Kerstboompiek. ZEVENHUIZEN 0180-638013 K3BOEEB3ÖOI port CULTUREEL CENTRUM Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 21 januari vanaf 20.00 uur een kaartavond, ledereen is welkom. Door Paulien de Graaf Vanaf de provinciale weg Brandingdijk Nesselande inrijden. Rechts aanhouden en bouwweg volgen richting Zevenhuizer- plas. U vindt ons aan het strand van Nesselande Waddinxveen - De ontmoetings ochtend voor vrouwen uit verschil lende culturen die gehouden is op woensdag 12 januari, blijkt te voor zien in een behoefte. Het lokaal was bijna te klein voor alle belang stellenden. Het eerste thema was "Kennisma ken". Dat werd er volop gedaan in de vier gevormde subgroepjes van 10 a 12 personen. De gesprekken waren zeer geanimeerd, serieus, maar er klonk ook veel gelach. Oud-docenten van het nu opgehe ven AZC hielpen met uitleg, die soms nodig bleek. Ze legden ook, op verzoek, grammaticale regels uit. Zo kregen ook mensen die (nog) niet zo vaardig zijn in de Nederlandse taal, gelegenheid hun verhaal te doen. De bijeenkomsten worden weke lijks gehouden elke woensdag, bui ten de schoolvakanties. De eerst volgende bijeenkomst is op woens dag 26 januari van 9.15 tot 11.15 uur in Wereldwijd aan de Maurit- slaan 55. Het thema is dan "Huwe lijk". Alle vrouwen die belangstel ling hebben voor een ontmoeting met vrouwen uit andere culturen zijn van harte welkom. De organi satie is in handen van een initiatief groep van St. Tawiza en St. Vluchte lingenwerk Waddinxveen e/o. Voor meer informatie: Naima El Yousfi, telefoon 06-4135027 of Noortje Meskers, telefoon 0182-613094. Zevenhuizen - Dit voorjaar start er wederom een cursus sociale vaardigheden voor kinderen van de midden- en bovenbouw. De cursus is geen therapie. Het doel van de cursus is het sociaal func tioneren te verbeteren en het zelfvertrouwen te vergroten. Woensdag 2 maart start de serie van 8 lessen. Voor kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van 15.15 tot 16.15 uur, voorde groepen 6, 7 en 8 van 16.15 tot 17.15 uur. Locatie is basisschool 't Reiger- bos. Kinderen van andere scho len in Zevenhuizen en omgeving zijn, uiteraard, eveneens wel kom. Voor meer informatie: www.goanna.nlof 06-51466583. Waddinxveen - De jaarlijkse ten toonstelling van werkstukken van cursisten van Aleid Abels wordt dit jaar geopend op vrij dag 21 januari om 20.00 uur. De werkstukken die getoond wor den, zijn gemaakt naar aanlei ding van thema's waar vanuit gewerkt werd tijdens de drie jaarcursussen van Aleid. De ten toonstelling is tot 11 februari te bezichtigen in het hoofdgebouw van Kreater aan de Kerkstraat. Boskoop - Judith Kramer en Marjan van der Hoorn organi seerden zaterdag 15 januari in het Fitness Centre Boskoop een spinningmarathon in samen werking met de Hartstichting. Van 10.00 tot 16.00 uur kon er worden gefietst voor het goede doel. "Ik las over een andere afdeling van de Hartstichting die in samen werking met een sportschool een spinningmarathon organiseerde. Dat bracht ons ertoe om contact te leggen met de sportschool in Bos koop. Deze reageerde daar posi tief op", vertelt Barbara van der Meer, rayoncoördinator van regio Rijn- en bollenstreek van de Hart stichting. "We hebben deze spon soring georganiseerd op een open dag" aldus Rob van der Hoorn, echtgenoot van een van de organi satoren "maar die is eigenlijk ondergeschikt geworden." Boskoop - De eerstvolgende kla- verjasavond van carnavalsvereni ging De Krooshappers in de Rozenburcht is op dinsdag 25 januari, ledereen is welkom en gezelligheid staat voorop. De avond begint om 20.00 uur. De volgende klaverjasavonden zijn op 22 februari en 15 maart.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1