ONDERZOEK NAM KRACHTENBUNDELING BOSKOOP IN DE BAN VAN CARNAVAL Wij zijn weer bij u in de buurt KOM OVER EN HELP VOEDSELVEILIGHEID BINNEN BUITEN KLEIN GRUT CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Ontwikkeling in Zuidplaspolder Samenwerking WEKELIJKS IN 2 9.0 0 0 BRIEVENBUSSEN HART VAN HOLLA Albert Heijn Nesselande Kretalaan 168 Rotterdam 27e jaarganc nummer 1113 9 februari 2005 Joop Maas geridderd Zie pagina 12 Overkapping voor station Nesselande Zie pagina 17 Rowah-dames kampioen Zie pagina 16 Deze week op pagina 10 en 11 Moerkapelle - In het kerkge bouw van de Gereformeerde Gemeente wordt zaterdag 12 februari een zangavond gehou den voor de stichting 'Kom over en help'. Op deze avond zingen het Ridderkerks mannenkoor en jongerenkoor Nethanja. Aan vang 19.30 uur. Moerkapelle - In het kader van het jaarthema "(H)eerlijk voed sel" houden Jan en Jolanda Weide op woensdag 16 februari bij Vrouwen van Nu een lezing over voedselveiligheid. De avond wordt gehouden in dorpshuis Op Moer, aanvang 20.00 uur. Intro ducés zijn welkom. Boskoop - Voor de leden van de Katholieke Vrouwen Vereniging wordt dinsdag 15 februari een informatieavond gehouden met als thema 'Binnen Buiten'. Door middel van een dia- en geluidspresentatie en een infor matiemarkt wordt er kennisge maakt met tuinieren, planten en bloemen, natuur en ontspan ning. De avond begint om 20.00 uur in de Parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. Introducés €2,50 zijn van harte welkom. Waddinxveen - De aquarium hobby ontwikkelt zich de laatste jaren in de richting van het hou den van kleinere vissen. Daarom houdt aquariumvereniging 'De Gouwe Vis' maandag 14 februari een thema-avond met als titel 'Klein Grut', ledereen is welkom vanaf 20.00 uur in gebouw Zon nig Zuid aan de St. Victorstraat 2. De toegang bedraagt 2,50. Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - De Provincie ont wikkelt momenteel voor de hele Zuidplaspolder - ruwweg het gebied tussen Rotterdam, Zoeter- meer en Gouda - nieuwe inrich tingsplannen. Het betreft hier veel woningbouw (15.000 tot 30.000 woningen), bedrijven (glastuin bouw) én de nodige infrastructuur. De gemeenten in dit gebied bepa len nu op welke manier zij het beste invloed kunnen uitoefenen op de plannen. Dat doen zij door in de eerste plaats een eigen visie te bepalen op de regionale ontwikke lingen. En vervolgens door te onderzoeken hoe ze in bestuurlijke zin de krachten met andere regio gemeenten kunnen bundelen. De gemeente Waddinxveen onderzoekt in dat kader een vergaande samenwerking met Boskoop. Ook startte het onlangs een onderzoek voor een bestuurlijke alliantie met Gouda. Tevens loopt er een bestuurskracht- onderzoek in het kader van de ont wikkelingen in de Zuidplaspolder. Behalve al deze bestuurlijke ont wikkelingen is de gemeente Wad dinxveen ook bezig met een groot scheepse reorganisatie van de gemeentelijke dienst. Er gebeurt dus erg veel in de gemeente in bestuurlijk opzicht. Burgemeester Henk Roijers geeft graag duidelijkheid over de koers die de gemeente in de komende tijd wil varen. Roijers: "Waddinxveen is in bewe ging. We bouwen een nieuwe woonwijk en winkelhart en ont wikkelen bedrijventerreinen, zoals het Gouwepark. Maar om ons heen gebeurt ook van alles. Bij onze buurgemeenten en in de regio. De zogeheten Z5-gemeenten - Wad dinxveen, Gouda, Boskoop, Nieuw- erkerk a/d IJssel en Moordrecht - besloten in de zomer van 2004 ieder een onderzoek uit te laten voeren naar de bestuurlijke daad kracht. De conclusie voor Waddinx veen luidde dat er zeker voldoende bestuurskracht aanwezig is, maar dat deze nog verder uitgebouwd moet worden. Waddinxveen moet nu in het kader van alle lopende ontwikkelingen bepalen wat ze in de toekomst wil zijn in de regio. Een stad of een dorp. Qua grootte zit Waddinxveen er nu een beetje tussenin. Dus kun nen we beide kanten op. Het colle ge van burgemeester en wethou ders heeft inmiddels haar stand punt bepaald: het landschappe lijke, vitale en dorpse karakter dat we hebben moet behouden blij ven. De inwoners van Waddinxveen vormen een hechte lokale gemeen schap. Het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en de kerkgenoot schappen zijn hier flink actief. En dat moet je koesteren." Waddinxveen kijkt nu actief naar verschillende vormen van samen werking in de regio. Boskoop en Gouda liggen beide vlakbij. De karakters van beide gemeenten zijn sterk verschillend. Een samen werkingsvorm met Boskoop ligt voor de hand omdat deze groene gemeente goed aansluit bij het toekomstprofiel dat de gemeente heeft gekozen. Roijers: "Het stand punt van het college is dat er een onderzoek moet komen naar een vergaande samenwerking met Bos koop. Uit de resultaten moet blij ken of dit kan leiden tot een fusie. Het woord fusie klinkt overigens zwaarder dan het is. Eigenlijk houdt het 'slechts' in datje op poli- tiek-bestuurlijk niveau gaat samen werken. Op den duur zal een fusie voor iedereen voordeel opleveren. Door de schaalgrootte kun je snel ler en beter inspelen op allerlei ontwikkelingen, zoals veranderen de regelgeving. En zijn we beter in staat de burgers te bedienen." De gemeenteraad heeft zich inmiddels positief over het college voorstel uitgesproken. Maar gaf terecht aan dat Waddinxveen ook breder in de regio moet kijken. Roijers: "Met Gouda wordt al op veel terreinen samengewerkt (GGD/IMSH). Bovendien liggen we midden in de Zuidplaspolder erg dicht tegen elkaar aan. Gouda en Waddinxveen kunnen samen een groot deel van de geplande woningbouw in de Zuidplaspolder op zich nemen. Om die reden is besloten ook een onderzoek te starten naar een bestuurlijke allian tie-feitelijk een vergaande ambte lijke samenwerking - tussen Wad dinxveen en Gouda." Vanaf de provinciale weg Brandingdijk Nesselande inrijden. Rechts aanhouden en bouwweg volgen richting Zevenhuizer- plas. U vindt ons aan het strand van Nesselande stond. Het weer zat mee en duizen den mensen stonden langs de route. Het duurde tot 15.00 uur voordat de eerste wagen de hefbrug bereikte, waardoor er minder publiek over bleef voor de staart van de optocht, toen het aanmerkelijk frisser werd en het bier van de huiskamerjury inmiddels op was. In de afgeladen warme Rozenburcht werden vervol gens de prijzen uitgereikt. De optocht in Kwakveen (Boskoop) was het hoogtepunt van een fan tastisch (en drukker dan ooit) carna valsweekend, dat hoegenaamd zon der wanklank is verlopen. Vrijdag was er al een drukbezocht Bal Mas qué met schitterend verklede carna valsvierders en de band Shoreline, zaterdag was er een nog veel druk ker Boerenbal met de uitstekende formatie 'Flippen' en tijdens het clownsbal ging iedereen uit z'n dak op de klanken van 'Sesam'. Na een druk weekend werd het feest maan dagavond afgesloten met het 'Tot de Bojum'. Prins Pipo (Tonco Cap- teijn) en Hofdame Tessa (van Eijk) krijgen voorlopig weer even rust tot na de zomer als alleen nog de After Summer Party en het Prinsenbal op het programma staan. (foto: Krooshappers) ZEVENHUIZEN 0180-638013 Boskoop - Om precies elf over elf hield de Prinsenkar van carnavals vereniging De Krooshappers zater dag halt op de Parklaan, ter hoogte van het station. Daar werd de impo sante kop van de vliegenier omhoog geheven en werd de praalwagen gereed gemaakt voor de optocht. In de uren daarna arriveerden steeds meer karren en loopgroepen zodat er een bonte carnavalsstoet ont stond van zo'n 35 deelnemende groepen. De route over de Zijde, Boezemlaan, Koningin Wilhelminalaan, Juliana- straat stond vol publiek, waarbij met name de ouderen in het zorg centrum genoten van de kleurrijke karren en loopgroepen en in de Juli- anastraat menig stoeltje buiten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1