m- - Mannen? SPORTIEVE AFTRAP PROJECT "BUITENKANS" B0SK00PSE JIU JITSUKA NAAR EUROCUP CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. zie fcasrii ia 13 BOEKENWEEK IN BOSKOOP KAMERMUZIEK CONCERT GAAT NIET DOOR ZIN IN ZATERDAG KLAVERJASAVOND KROOSHAPPERS KINDERBINGO EINDHOVEN AUTOBEDRIJF BuitenKans Tandarts in de klas bij Passe-Partout Zie pagina 8 Gemeente geeft strooizout weg Zie pagina 12 Deze week op pagina 10 en 11 Jeroen Ooms kampioen webdesign Zie pagina 19 27e jaargant nummer 1117 9 maart 2005 Sportstad HART VAN HOLLAND - WEKELIJKS i N 29.000 BRIEVENBUSSEN ZEVENHUIZEN 0180-638013 Boskoop/Hamburg - In het Duitse Hamburg wordt komend weekend een eurocup wedstrijd jiu jitsu gehou den. Roy van Klooster van Budocentrum Heimig doet voor het eerst mee als lid van de Nederlandse kernploeg. Roy_jra)nt' sinds zijn tweede plaats vorig jaar op het NK jiu jitsu mee met de kernploeg. Roy zal op deze wed strijd uitkomen in de klasse tot 62 kg. In deze categorie zal hij een aantal zware tegenstanders treffen met ruime internationale ervaring. Roy van Klooster heeft de laatste 3 weken al een aantal succesvolle toernooi en gedraaid. Zo werd hij derde op de Open Zuid-Hollands kampioenschappen fighting system. Op dit inter nationale toernooi verloor hij alleen van de uiteindelijke Deense winnaar en wist hij in de herkansing zich als nog op het erepodium te plaatsen. Ook op een internationaal toernooi in Limburg wist hij eindelijk via de herkansingsronde de derde plaats te bemachtigen. Dit Eurocup toernooi is voor hem een goede voorberei ding op het NK jiu jitsu op 2 april in Zoetermeer. Boskoop - Het thema van de goekenweek 2005, van 9 tot 19 maart, is dit jaar 'Spiegel van de lage landen'. In de bibliotheek wordt speciaal aandacht best-eed aan de geschiedenis van het Groene Hart, door middel van een posterexpositie en boeken. In de bibliotheek kunnen lezers tevens meedoen aan de boeken weektest. Waddinxveen - Wegens omstan digheden gaat het komende kamermuziekconcert vrijdag 11 maart in Kreater niet door. Het tango-ensemble Nuevos Tangue- ros treedt niet op deze avond; getracht wordt om aan het eind van het seizoen of begin volgend seizoen alsnog een concert met dit veelbelovende ensemble te organiseren. Het eerstvolgende concert in de serie is op vrijdag 8 april in Krea ter. Het gaat hierbij om het duo Music Hands; Lidy en Ton van der Voort (zang en piano) zullen dan een avond verzorgen. Voor meer informatie: 0182-614422/ info@kreater.nl Waddinxveen - In de Immanuël- kerk wprdt zaterdag 12 maart vanaf 19.30 uur een 'Zin In Zater dag' jongerenviering gehouden. Het thema is: Waar ben jij bang voor? De viering is speciaal voor jongeren vanaf 13 jaar. Boskoop - Carnavalsvereniging De Krooshappers houdt op dins dag 15 maart voor de laatste keer dit seizoen een klaverjas- avond. De avond begint om 20.00 uur in de Rozenburcht. Men hoeft geen lid van de carna valsvereniging te zijn om te komen klaverjassen. Waddinxveen - In buurtcentrum 'de Boog' is op woensdag 16 maart een kinderbingo. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. Toe gang is gratis. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte wel kom. Door Geertrude Verweij Rotterdam/Regio - Ondanks de sneeuwval en de kou werd woensdag 2 maart de aftrap van het project "Buitenkans" geheel in stijl grotendeels bui ten gehouden. In dit project wordt een aantal werkloze jongeren uit de regio Rotterdam de kans gegeven wer kervaring op het gebied van groe nonderhoud op te doen en een diploma te halen. Na een stage van enkele weken kregen zij een jaarcontract aange boden bij G.Z-H, dat daarna nog een jaar verlengd zal worden. Tegelijkertijd zullen zij een oplei ding volgen. Na afloop van de twee jaar die voor het project uitgetrok ken zijn zullen sommigen van hen wellicht werkzaam kunnen blijven bij G.Z-H, anderen zullen met hun diploma en werkervaring een andere baan in deze sector kunnen vinden. Mevrouw Huizer, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland ver telde in haar toespraak dat er twee momenten waren die tot het idee van dit project geleid hebben. Het eerste moment was tijdens een rondrit langs de recreatiegebieden in Zuid-Holland. Er ontstond een gesprek over hoe belangrijk het is dat jongeren de kans krijgen te werken in dit soort gebieden, mede omdat er een tekort aan medewerkers dreigt te ontstaan. Het tweede moment was toen de taskforce jeugdwerkloosheid een bezoek bracht aan het provincie huis. Een op de tien jongeren heeft geen werk en geen diploma's. Het doel van de taskforce is tussen 2003 en 2007 te proberen 40.000 jonge ren weer aan het werk of naar school te krijgen. De tien jongeren die aan dit project deelnemen ontvingen hun leero vereenkomst uit handen van mevrouw Huizer: "Ik hoop dat jul lie slagen in wat je je hebt voorge nomen. Ik wens jullie veel plezier en veel succes." Groenservice Zuid-Holland verzorgt het groenonderhoud van 10.000 ha recreatiegebied. De afdeling reali satie bestaat uit zo'n 50 mensen, grotendeels onderhoudsmedewer kers. De heer Louwerse, afdelingshoofd realisatie G.Z-H: "Ik sta hier met een trots gevoel. Met name omdat jullie met zijn tienen dit voor elkaar gemaakt hebben. We zijn begon nen met 10 mensen. Er was ons voorspeld dat slechts 21% het tra ject gaat afmaken. We zitten nu nog op 100% en daar ben ik trots op." Er heeft dan ook een grondige voorselectie plaatsgevonden. De jongeren hebben een volledige sol licitatieprocedure doorlopen. Uit eindelijk is er met 50 kandidaten gesproken waar er 10 uitgekozen zijn om deel ten nemen aan dit leer/werkproject. De heer Louwerse wenste de jon geren veel succes. "En ik hoop dat jullie, als we elkaar weer ontmoe ten, nog steeds met zijn tienen zijn." De heer Nico Jansen, wethouder Sport voor Rotterdam legde vervol gens uit wat het sportjaar 2005 inhield. De gemeente Rotterdam profileert zich dit jaar als sportstad. In de loop van het jaar zullen er verschillende grote en kleine sport evenementen georganiseerd wor den en zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het stimuleren van sporten onder kinderen en jon geren. Om ook bij de jongens die deelne men aan het project Buitenkans het sporten te stimuleren hadden ze die ochtend kennisgemaakt met mountainbiken. Een van de taken die ze de komende tijd zullen heb ben is het opknappen van de mountainbikepaden bij Skicentrum Bergschenhoek. Mevrouw Huizer zette symbolisch de eerste schep, waarna de jongens het overnamen en een klein gedeelte van het pad egaliseerden met schelpenklei. Daarna mochten de jongens hun kunsten op de mountainbike laten zien. Het project BuitenKans is een initi atief van de taskforce jeugdwerk loosheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met centraal P&O van de provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Werkstad Rotterdam, Helicon Opleidingen en G.Z-H. Het project wordt gefinan cierd door de provincie Zuid-Hol land, subsidie van de gemeente Rotterdam, de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs en jeugdwerk garantiecheques.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1