veerman VARKENSHOUDERS WILLEN LANDBOUWONDERWIJS GEVEN IN OOST AFRIKA GEMEENTE EN DEELNEMERS BRUGPROJECT SLUITEN OVEREENKOMST MEIVAKANTIE- ACTIVITEITEN JEUGDGROEP ROMMELMARKT VOOR HAÏTI CV-KETEL NODIG? P- VISSER EN ZN. HART van HOLLAND W K I I i K S *N 29.000 BRIEVENBUSSEN Van der Mee Jansen hoveniers zorgt ervoor! 27e jaargang, nummer 1124 27 april 2005 Indrukwekkend optreden Marco Bakker Zie pagina 8 Ambtsjubileum Koningin Beatrix Zie pagina 10 Gevaarlijke situatie Brandingdijk Zie pagina 16 V.in. fls specials hsrrte.nkmq bij het mnnumsni m rte Rotte is m kantoor vrijdagavond 29 aprii gesloten. In aller ernst... Een leven lang leren JAAP EINDHOVEN AUTOBEDRIJF Zevenhuizen/Moerkapelle - De Jeugdgroep heeft voor in de mei vakantie diverse activiteiten georganiseerd. Op maandag 2 mei wordt er een Megatafelvoet- baltoernooi gehouden. Van 11.00 tot en met 15.00 uur vindt het toernooi plaats bij de skatebaan bij Op Moer in Moer- kapelle en van 16.00 tot en met 20.00 uur in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen, ledereen van 10 tot en met 15 jaar is van harte wel kom, deelname is gratis. Moerkapelle - Zoals elk jaar is er i op koninginnedag in Moerkapel le een rommelmarkt bij dorps huis Op Moer. Een gedeelte hier- van is georganiseerd door Woord Daad. De opbrengst van het door Woord Daad georgani seerde gedeelte is bestemd voor f een 12-klassige school met zie- f kenhuis in Jeanton in Haïti. De NCDO verdubbelt de i opbrengst voor het goede doel. Door Paulien de Graaf Zevenhuizen - De broers Jan en Leon Smits hebben samen een moderne varkenshouderij met 5000 varkens. Zij hebben het plan opgevat om in Oost Afrika op een aantal scholen lager landbouwonderwijs te geven om jonge mensen op die manier een kans te geven een toekomst op te bouwen. Zij hebben hun plannen voorgelegd aan minister Van Ardenne voor Ont wikkelingssamenwerking en daarvoor kwam zij een kijkje nemen op hun bedrijf aan de Zuidelijke Dwarsweg. "Vorig jaar werden wij benaderd door een groepje jongeren dat via een christelijke organisatie 'Livings tone' naar Oeganda geweest was om daar tijdens hun vakantie te helpen bij een weeshuis", vertelt Jan, "De eigenaar van dat weeshuis hield ook varkens, maar zij merk ten dat hij daar weinig verstand van had." Ze hebben een aantal keren heen en weer gemaild met Martin Mpenga, de eigenaar van het weeshuis, en in het afgelopen najaar is de Oegandees in Neder land geweest. Zij hebben hem een aantal bedrijven laten zien. Hij nodigde hen vervolgens uit om naar Oeganda te komen. Het bedrijf van beide broers is ver regaand geautomatiseerd en heeft daarnaast ook een adviestak, die collega-varkenshouders advies geeft over voeding en automatise ring. Ze hebben dus veel kennis in huis. "Rond de tijd dat we werden uitgenodigd naar Oeganda, ging er ook een handelsmissie uit Neder land naar die regio. Deze werd georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwer king. Daar werden we in contact gebracht met boeren uit Tanzania, Kenia en Oeganda en daar bleek ook dat de kennis rondom varkens houderij nihil was." Na terugkomst in Nederland begonnen er plannen te ontstaan om daar scholen op te zetten, waar heel praktisch en basaal landbouwonderwijs wordt gegeven op het gebied van var kenshouderij, maar ook op gebied van akkerbouw. Daarnaast willen ze een aantal bedrijfjes helpen opzetten, die meteen als leerbe drijf kunnen dienen voor de scho len. "We hebben al contact met verschillende mensen die concrete plannen hebben om varkens te gaan houden." Een aantal weken geleden was Minister Van Ardenne in Waddinx veen bij de Victorkerk en daar heeft Leon Smits haar aangesproken en haar over de plannen verteld. Zij was geïnteresseerd en daarom kwam zij op maandag 25 april kij ken op het bedrijf van de gebroe ders. Zij heeft de gebroeders Smits aangemoedigd deze plannen ver der uit te werken, daarbij rekening houdend met wat de behoefte in Oeganda zelf is. Ook moet er geke ken worden met welke bestaande organisaties er samengewerkt kan worden, maar zij heeft beloofd con creet mee te denken. Dorenda Gerts stak de cursisten in een toespraak een hart onder de riem. De wethouder wees de vrou wen op het nut en de voordelen van 'een leven lang blijven leren'. Alle deelnemers lieten de wethou der weten dat ze erg tevreden zijn over de cursus en met veel plezier naar 'school' gaan. Maria Qader is één van de cursisten. Bijna vier jaar geleden kwam ze met haar man en twee kinderen (nu 13 en 10 jaar oud) uit Afghanistan naar Nederland. Na een kort ver blijf in een Asielzoekerscentrum ZEVENHUIZEN Q180-638013 Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - Wethouder Dorenda Gerts sloot afgelopen maandag een overeenkomst met de deelnemers aan de cursus 'brugproject in de buurt'. Dit is een zogeheten oudkomerscursus voor allochtone vrouwen. Tijdens de cursus leren de vrouwen over alledaagse dingen uit de Nederlandse maat schappij en tal van zaken specifiek gericht op Waddinxveen. De cursus is praktisch ingericht, met veel bezoeken aan bedrijven en instellingen. Ook gaan de deelnemers stage lopen, onder meer bij kinderopvangcentra, zor ginstellingen en scholen. In de eerste maanden ligt de nadruk op het ver groten van de taalvaardigheid. De cursus is half maart van start gegaan en duurt nog tot eind december. In de overeenkomst, die de deelnemers tekenden, staan de gemaakte afspraken en regels. Zo neemt de gemeente Waddinxveen alle cursusgelden voor haar rekening én stelt ze faciliteiten zoals het cursuslokaal en dergelijke ter beschikking. De deelnemers ver plichten zich om de cursus af te maken en af te sluiten met een eindtoets. D /i+en Voorlopige Kèg&lt>&*w\ bouwde het gezin inmiddels een bestaan op in Waddinxveen. Maria was in Afghanistan leerkracht op een basisschool. "Dat zou ik hier ook het liefste willen doen. Maar de weg is nog lang. In de eerste plaats moet ik ervoor zorgen dat ik de taal goed kan spreken en schrij ven. Daarom heb ik zelf contact gezocht met de gemeente en gevraagd of ik een cursus kon vol gen. Mijn kinderen praten inmiddels al goed Nederlands, maar thuis vervallen we toch snel in onze moedertaal, omdat dat gemakkelij ker gaat. Voor de kinderen, maar ook voor mijzelf en mijn man zou het beter zijn dat we Nederlands spreken. Deze cursus helpt daar hopelijk bij."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1