BRONS VOOR REBEKKA KADIJK IN VALENCIA SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEEFT EENDRAGTSPOLDER NIEUW GEZICHT W-ketel nodig? EHBO-CURSUS KIAVERJASAVOND SPORT 'TILL YOU DROP P' VISSER EN ZN. ■u'erKiiifc--" i Officiële steen bij AAP w^sé^m ^EINDHOVEN AUTOBEDRIJF re UiorcieM Wandelen over knuppels Zie pagina 8 H f Lees de uitneembare editie! Kampioenen op rolschaatsen Zie pagina 15 Boerderij Zegwaard Zie pagina 6 28e jaarganc nummer 1135 13 juli 2005 11 'I if Kk-iilnih ZEVENHUIZEN 0180-638013 Boskoop - EHBO Boskoop start IN oktober met een nieuwe EHBO- cursus. De cursus wordt op don derdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gegeven in 'de Stek'. Reani matie en verbandleer is in het programma opgenomen. Voor meer informatie en aanmelding: 0172-216795. Waddinxveen - Stichting Wijk- werk de Zuidpias houdt donder dag 14 juli een klaverjasavond. De avond wordt gehouden in Het Zuidhonk, aanvang 20.00 uur. ledereen is van harte welkom. Waddinxveen - De Jeugd Advies Baad Waddinxveen schreef onlangs een wedstrijd uit onder de jongeren van Waddinxveen, waarbij een geldbedrag beschik baar werd gesteld voor de uit voering van het beste idee. Sport Actief is het evenement dat uit deze wedstrijd is voortgekomen. tyort Actief is een evenement voor de jeugd van Waddinxveen, waar twee dagen lang verschil- ende sporten beoefend kunnen worden en waar tevens andere, aan sP°rt gerelateerde, activitei ten worden verzorgd. De organi se van Sport Actief bestaat uit enthousiaste, jonge vrijwilligers |J mvesteren om een onver- getehjk evenement neer te zet- n. Op 19 en 20 augustus zullen op het evenement minstens pnLV!rSILhi"ende sP°rten te zien "'of te beoefenen zijn. Deelna- ls gratis, iedereen is welkom. Een bord waarop het Inrichtingsplan is afgebeeld en tevens de wapens en logo's van de deelnemende partijen, diende als ondergrond voor de symbolische ondertekening. Nesselande - Rebekka Kadijk heeft met haar partner Merel Mooren de derde plaats behaald in het Euro pese toernooi in Valencia. Rebekka en Merel moesten in de halve fina le de winst laten aan het Duitse team Pohl/Rau, de latere kampioen van deze Spaanse beachvolleybal open, met 2-1. In de strijd om brons wisten de Hollandse dames met 2-0 te winnen van de Noorse dames Hakedahl/Toerlen. Bij de heren speelde Rotterdammer Richard de Kogel met Emiel Boer- sma in Petersburg in een FIVB- worldserie toernooi; zij wisten in een sterk deelnemersveld een negende plaats te veroveren. Zij strandden in de vierde ronde tegen de als derde geplaatste Brazilianen Benjamin/Harley. Ook het andere Nederlands koppel Gijs Ronnes en Jochem de Gruijter behaalde daar een negende plaats. Zevenhuizen - Onder luid applaus werd woensdag 6 juli de Samenwerkingsovereen komst Eendragtspolder onder tekend door Gedeputeerde L.E. van der Sar (Provincie Zuid-Hol land), wethouder M.C.B. te Meij (gemeente Zevenhuizen-Moer- kapelle), waarnemend dijk graaf J.H.M. Kienhuis (Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en Gedeputeerde F.D. van Heijnin- gen (Recreatieschap Rotteme- ren). In de overeenkomst is afgespro ken dat de Eendragtspolder in Zevenhuizen wordt getransfor meerd van een akkerbouwgebied tot een recreatiegebied waar tevens, in geval van nood, 4 mil joen m3 water kan worden gebor gen. Deze inrichtingsafspraak is gekoppeld aan het inmiddels in procedure gebrachte bestemmings plan. Hieraan voorafgaand is een Milieueffectrapportage uitge bracht. De inrichting voorziet in een recre atieve plas met wellicht een inter nationale roeibaan. Bij deze plas zal niet de nadruk op de grote open ruimte komen te liggen maar veel meer op de beslotenheid.. Het gebied wordt zodanig ingericht dat het tegen grootschalige water berging is bestand. Het derde gebiedselement is het plasdrasge- bied dat wordt ingericht voor de ruige en actieve natuurbeleving. Ook hier kan, zij het minder fre quent, water worden geborgen. De kosten van het Voorkeursalter natief worden gedekt door subsi dies van het ministerie van LNV in de vorm van VINAC hectares en van het ministerie van V&W op basis van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Ter aanvulling hierop leg gen de vier ondertekenende partij en 12 miljoen euro bij. Ten aanzien van de realiseringster mijn zijn afspraken gemaakt die er ue vier ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Eendragtspolder in gezelschap van een tevreden projectleider, de heer G.J. Sytsema. toe moeten leiden dat het water- bergingssysteem in 2008 gereed is en de gehele gebied in 2010 wordt opgeleverd. Hiertoe is een strakke planning opgesteld voor het bestemmingsplanproces en is afge sproken dat zo nodig gebruik wordt gemaakt van het onteige ningsinstrument. De heer Van der Sar, voorzitter van de Stuurgroep Eendragtspolder, memoreerde in zijn toespraak dat zo'n drie jaar geleden met het pro ject is gestart dat "eendragtige" samenwerking ertoe heeft geleid dat sluitende afspraken zijn gemaakt over de realisering van weer een stuk groen-blauwinrich- ting in de Provincie Zuid-Holland. "Zeker in het gebied rond de Een dragtspolder is dat hard nodig, aangezien de druk op het gebied vanuit bijvoorbeeld de verstedelij king groot is." Hij signaleerde dat op meer plaatsen de groene inrich ting, die nu nog wordt gevormd door de akkerbouw, plaats zal gaan maken voor andere groene inrichting door de recreatie. Hij benadrukte dat de Samenwer kingsovereenkomst niet het eindre sultaat is maar slechts een fraai tus senresultaat en dat er nog veel moet gebeuren in de komende jaren om het project te doen sla gen. Bij de symbolische onderteke ning die aan de formele handeling vooraf ging sprak hij de woorden "van denken naar doen" uit. Ook de andere ondertekenaars hadden de opdracht om de onder tekening te motiveren met een zogeheten oneliner. Wethouder Te Meij gaf hierbij aan de kans te grij pen om in Zevenhuizen een groene watertuin te realiseren als buffer tegen de verstedelijking. De heer Kienhuis sprak de woorden "in water geborgen" waar de heer Van Heijningen de nadruk legde op Razende en Rustige Recreatie in de Roerige Randstad en hierbij de link legde naar het plan RR 2020 van de Rotterdamse Regio.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1