"ZONDER AFSCHEID KOMT HET NIEUWE NIET" AFSCHEID BURGEMEESTER WESTENDORP KAARTEN BIJ ZANG EN KLEUR EXPOSITIE IN BIBLIOTHEEK VIERDAAGSE GELOPEN? meld HET ONS! W-KETEL nodig? p' VISSER EN ZN. ^EINDHOVEN AUTOBEDRIJF 28e jaargang^ nummer 1136 20 juli 2005 IÉ Fietsen en masseren voor Olympische eer Zie pagina 6 Sport in opkomst: Nordic Walking Zie pagina 10 Internationale jeugduitwisseling Zie pagina 12 ZEVENHUIZEN 0180-638013 Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 22 juli vanaf 20.00 uur een kaart avond. ledereen is welkom. Waddinxveen - In de maand juli is in de bibliotheek van Waddinx veen een expositie van 'bloemen in aquarel' te zien, geschilderd door Hilde Laan-Verruijt uit Gouda. "Bloemen, in alle vormen en kleuren, zijn al jaren mijn favoriete onderwerp om te schil deren." De expositie is te bezoe ken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Deze week wordt de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Het Hart van Holland weet dat jaarlijks veel van haar lezers deelnemen aan dit wereldberoemde wandel festijn. jn de uitgave van volgende week aten wij graag onze andere ezers weten hoe het de wande- aars vergaan is. Dus deelnemers: °tos met een korte begeleiden- e tekst kunnen worden ingele- tot maandag 25 juli 12.00 .pj Via e-mail naar: edactie@hart-van-holland.nl. os en tekst graag apart ver enden: tekst als Word-bestand, lOOdpf) ^P9"bestand (resolutie ?{fu.r.ej of brengen kan ook aar. Nrd. Dwarsweg 1a, 2761 GA enhuizen. Voor meer infor- a,le: 0180-632289. Verhand neemt roer Zevenhuizen - Met een buiten gewone raadsvergadering heeft eerst de gemeenteraad officieel afscheid genomen van burgemeester Westendorp. Een vergadering waarbij door de vakantieperiode zes raadsleden niet aanwezig waren. De snel heid van de benoeming in Los ser en het daaraan gekoppelde afscheid heeft vele raadsleden verrast en vakanties waren inmiddels geboekt. Na deze vergadering was er tijdens de afscheidsreceptie voor inwo ners, bestuurders en vertegen woordigers van maatschappe lijke organisaties gelegenheid afscheid te nemen van de heer en mevrouw Westendorp. Na het voorlezen door de grif fier van het Koninklijke Besluit met de benoeming van de heer Westendorp als burge meester van Losser, en daarmee van het eervolle ontslag in Zeven- huizen-Moerkapelle, was er een aantal toespraken. Mevrouw Hoog- ma (GemeenteBelangen) keek terug op de installatie van de bur gemeester op 16 januari 2001Hier voor had zij een persoonlijke reden: zij werd tijdens diezelfde buitengewone vergadering geïn stalleerd als gemeenteraadslid. Griffier Sterken had het over een vergissing: met een huis op maat Burgemeester en wethouders: Eendracht binnen het college. aan de Rotte veel anderen had hij samen met niet verwacht dat burgemeester Westendorp snel zou vertrekken. Daarnaast had de heer Sterken het over de uitdaging die wacht in de nieuwe gemeente Los ser, waar het college naar huis is gestuurd en er sprake is van ver stoorde verhoudingen tussen raad en burgers. Wethouder Zijderhand keek terug op de periode binnen het college vanaf 2001: de verbouwing van het gemeentehuis, de vorming van een nieuw college na de verkiezingen en de invoering van het dualisme. In zijn toespraak stond wethouder Zijderhand uitgebreid stil bij de recente discussies over de samen werking met de gemeente Nieuw- erkerk aan den IJssel, een dossier waar het college voortvarend aan gewerkt heeft en waarbij zij terug gefloten werd door de raad. Wet houder Zijderhand vond het jam mer dat de raad pas in een laat sta dium had kenbaar gemaakt dat zij het tempo niet kon bijhouden en onderschreef in zijn toespraak de mening van burgemeester Westen dorp: "We zullen als we echt iets over ons dorp te zeggen willen houden in deze hectische provin cie, ons moeten aanpassen aan onze omgeving, hoe jammer dat ook lijkt. Het gaat om de bewaking van de kwaliteit en identiteit. We kunnen alleen maar proberen het beste van een onvermijdelijke toekomst te maken." Na wethou der Zijderhand nam gemeentese cretaris Mes als één van het duo burgemeester-secretaris en namens het ambtenarenkorps afscheid. Burgemeester Westendorp over handigde de voorzittershamer aan de vice-voorzitter van de raad en de ambtsketen aan de loco-burge meester. Hij benadrukte niet gemakkelijk afscheid te nemen, achterlaten van collega's en ieder een met wie er gewerkt is, is moei lijk. Maar zonder afscheid komt het nieuwe niet, en niet nalaten om steeds weer opnieuw te beginnen is een persoonlijk motto van burge meester Westendorp. Ook hij keek terug op het proces om te komen tot samenwerking met Nieuwer- kerk aan den IJssel, waarbij hij benadrukte dat een kleine gemeente het niet redt in een hec tisch gebied. De verdere ontwikke ling van de Zuidplaspolder en het verder ontwikkelen van de glastuinbouw in de gemeente noemt hij een belangrijke opgave voor de nabije toekomst. Hij deed daarbij een beroep op de aanwezi ge provinciale bestuurders om goed inhoud te geven aan de sane ring van bestaand glas en de 'ruim te voor ruimte regeling' die nu nog niet voldoende ingevuld wordt. Als laatste advies aan de raad gaf hij mee zelf aan het roer te blijven door tijdig belangrijke beslissingen te nemen, voordat er voor de gemeente besloten wordt. lees verder op pagina 13 De heer en mevrouw Westendorp schudden velen de hand tijdens de afscheidsreceptie in dorpshuis Op Moer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1