IKtd VOGELVERENIGING EN DUIVENVERENIGING GELUKKIG MET NIEUW GEBOUW €1463,42 VOOR UNICEF Woon- en tuinwereld 1 PROVINCIALE FIETSTOCHT VROUWEN VAN NU SALER A ta Zie pagina 14 L W-KETEL NODIG? VISSER EN ZN. 1 DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND HvH-lezers lopen Vierdaagse Zie pagina 6 en 7 Zomertijd komkommertijd? 102-jarige in Zie pagina 10 Beth-San Zie pagina 12 levenhuizen 4*# E1N EINDHOVEN AUTOBEDRIJF VAN HOLLAND WEKELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN X 28e jaarga nummer 1137 27 juli 2005 V4 v\ Regio - De regionale afdelingen van de Vrouwen van nu houdt woensdag 7 september de pro vinciale fietstocht Zuid-Holland. Bij de organisatie zijn de afdelin gen Benthuizen, Bleiswijk, Moer- kapelle, Nieuwerkerk aan den Ussel, Zevenhuizen en Berkel en Rodenrijs betrokken. Het Rondje Rotte is ongeveer 35 kilometer lang. Onderweg zijn er verschillende bezienswaardighe den die de moeite waard zijn om even een stop te maken. Er zijn vier startplaatsen. In Zevenhuizen zijn dat restaurant De Strandgaper aan de Strand weg 1 en brasserie 't Graanhuys aan de Tweemanspolder 8. In Bleiswijk is de startplaats cafe en jachthaven Meerenbos aan de tnttedijk 13a en in Bergschen- ™>ek kan gestart worden bij het Skicenter aan de Rottebandreef 10- De start is vanaf 10.00 uur, sluiting om 17.00 uur. Introducés, °ok mannen, zijn van harte wel kom. Inschrijven kan, voor 31 juli, door middel van overschrijving van Per persoon op banknum mer 1064.86.950 t.n.v. A H.van erHeijden-Bregman te Benthui- zen °'V-V.Rondje Rotte, telefoon nummer en gewenste startplaats u-v.m. afhalen startpakket). °°Lmeer Informatie: telefoon -5931987 of jannyvanderlin- de@wanadoo.nl komkommertijd Door Karin Heeren Zevenhuizen - "Met alle lof voor de medewerking van de gemeente en de samenwerking met de bouwer", is de eerste opmerking die voorzitter Jan van den Berg van vogelvereni ging Zang en Kleur kwijt wil. "Want dat mag ook wel eens gezegd worden." De bouw van het nieuwe gezamenlijke ver enigingsgebouw van de duiven- vereniging en de vogelvereni ging vordert gestaag. Jan van den Berg verwacht dat de jaar lijkse tentoonstelling in decem ber in het nieuwe gebouw gehouden zal kunnen worden. Het oude verenigingsgebouw staat op de locatie waar de firma Voorbrood gvestigd zal worden. Deze firma vertrekt op haar beurt uit de Dorpsstraat om daar de nieuwe ontwikkelingen niet in de weg te staan. In een arti kel in deze krant haalde de heer van den Berg uit naar de betrokken projectontwikkelaar. Hiervoor wilde de gemeente excuses maar deze wilde de heer van den Berg niet geven: "Ik blijf wat dat betreft bij mijn standpunt maar ik moet wel kwijt dat de samenwerking en 6» Het nieuwe onderkomen van zowel Zang en Kleur als De Stormvliegers is gelegen aan het Nijverheidscentrum. met de goede samenwerking met de gemeente. Naast het feit dat beide verenigingen op een goede manier aan een andere plaats zijn gekomen om hun activiteiten vorm te geven, is er ook een pand in Zevenhuizen bij dat een multifunc tioneel karakter heeft. De heer Den Hertog licht toe dat ook nu al het pand van de duivenvereniging onderverhuurd wordt aan clubs en verenigingen voor een schappelijke prijs en in de toekomst in het nieu we pand zal dit ook zo blijven. Hierdoor zijn kleine verenigingen die niet de middelen hebben om grote ruimten te huren, ook in de gelegenheid hun activiteiten te blijven uitvoeren. ZEVENHUIZEN 0180-6380131 Op de huidige locatie zijn de vogel- en de duivenvereniging buren, in de nieuwe situatie delen ze hun onderkomen. overleg zowel met het bestuur als de ambtenaar buitengewoon goed is." Het nieuwe verenigingsgebouw is een gezamenlijk project van de beide verenigingen. Gezamenlijk hebben zij het pand gekocht. For meel is het gebouw nu nog van de gemeente en deze zorgt voor de bouw. Het pand is een 'oud' kan toorgebouw wat in gebruik was bij een voormalig asielzoekerscen trum. De heer Den Hertog, voorzit ter van de duivenvereniging: "Dankzij de politieke koers is dit pand vrijgekomen en wij hebben hiervan kunnen profiteren." Het pand is gevestigd aan het Nij verheidscentrum, een door de gemeente aangewezen locatie die bij beide verenigingen in goede smaak valt. De duivenvereniging is veruit de grootste gebruiker: van de beschikbare 445 vierkante meter wordt er 'slechts' 135 vierkante meter gebruikt door vogelvereni ging Zang en Kleur. De rest is voor de activiteiten van de duivenvere niging. De gemeente zet het casco neer en daarna zal het door de leden van de duivenvereniging en vogelvereniging verder ingericht en opgeknapt worden. De heer Den Hertog is net als de heer Van den Berg erg gelukkig Waddinxveen - De Unicef spon sorloop voor "Onderwijs en sport in Brazilië" heeft €1.463,42 opgebracht. Er heb ben in Waddinxveen vijf scho len meegewerkt, waarvan 80 kinderen tijdens de wandelvier daagse ook gelopen hebben voor Unicef. In Brazilië gaan nog altijd 1,5 mil joen kinderen in de schoolgaande leeftijd niet naar school en zijn 3,4 miljoen kinderen analfabeet. Een zwart kind heeft drie keer meer kans analfabeet te zijn dan een blank kind. Een arm kind heeft acht keer meer kans geen school te bezoeken dan een welgesteld kind. In de armste gebieden in Brazilië richt Unicef zich op naschoolse acti viteiten, waarbij de kinderen door middel van sport en cultuur gesti muleerd worden naar school te blij ven gaan. Veel kinderen in achter standswijken spelen niet vaak bui ten omdat het er te gevaarlijk is. Door ook in de arme gebieden iets te bieden, bijvoorbeeld voetbal toernooien, leren deze kinderen in een veilige omgeving samen te werken en leren in teamverband overwinningen te behalen. Op deze manier probeert Unicef gelij ke kansen te creëren voor kinderen van verschillende achtergrond. De opbrengst van de verschillende sponsorlopen in 2005 gaan recht streeks naar deze projecten in Bra zilië. De nieuwe Unicef najaarsbrochure verschijnt eind juli. Hierin staan de Unicef kaarten en cadeaus afge beeld die te verkrijgen zijn bij de Wereldwinkel in Waddinxveen. Voor meer informatie: 0182- 613024.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1