MOBIUTEITSDAG IN ANNE FRANKCENTRUM WK-ZILVER VOOR RESTAURATIE MOLENBOEZEMS IN VOLLE GANG MICHEL KREDER Woon- en tuinwereld kerkmuren gaan W-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. EXPOSITIE IN DE BIBLIOTHEEK KOPPEL- KLAVERJASSEN WADOEENKAART WEER OPEN 28e iaaraancHM nummer 1139^i| 10 augustus 2005 ernst... JAAP /EINDHOVEN AUTOBEDRIJF Kerk in Nesselande in nieuwe ruimte Zie pagina 10 Houthakkersroad- show op Oogstfeest Zie pagina 6 Jeugdweken van start Zie pagina 13 M V m-m l WEKELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN de molens! ZEVENHUIZEN 0180-638013 Waddinxveen - In het Anne Frankcentrum vindt zaterdag 3 september van 10.00 tot 15.00 uur een Mobiliteitsdag plaats voor ouderen en mensen met een handicap. Het doel van de Mobiliteitsdag is verschil lende mogelijkheden te laten zien om, ondanks fysieke beperkingen, mobiel te blijven of weer mobiel te worden. Bekende leveranciers van rolstoelen en rollators, trippelstoelen, scoot- en brommobielen tonen er hun producten. Ook kan men er inlichtingen krijgen over aanpassingen van auto en caravan voor mensen met een handicap en men kan diverse aange paste fietsen uitproberen. De gemeente Waddinxveen is aanwezig om vragen te beantwoorden over het aanvragen van een vervoersvoorzie ning en er is informatie verkrijgbaar over het CW, het Collectief Vraag afhankelijk Vervoer. De toegang is vrij. Wethouder mevrouw D. Gerts opent de Mobiliteitsdag. De organisatie is in handen van het Platform Gehandicapten Waddinxveen (telefoon 0182-619 615) met medewerking van de Fietsersbond Gouda-Midden Holland. Waddinxveen - In de openbare bibliotheek Waddinxveen is gedurende de maand augustus een tentoonstelling te bezichti gen van de heer Ed Vieveen. De heerVieveen is gespecialiseerd in de airbrushtechniek. Deze tech niek past hij voornamelijk toe op schilderijen en diverse voorwer pen, waaronder speelgoed, maar ook bodypaint is mogelijk. Op 30 augustus geeft hij van 14.00 tot 16.00 uur een demonstratie air brush. Voor meer informatie: 0182-636098. Waddinxveen - Koppelklaverjas- dub Waddeenkaart start op 27 augustus met het seizoen 2005/2006. Aanvang 12.00 uur in Buurtcentrum de Boog. Opgeven kan bij Leen Hogerbrugge, tele foon 06-13626885 of Herman van Niekerk, telefoon 0182-617891. Waddinxveen - De vakantiewe ken zijn voorbij en de deuren van de Kruiskerk gaan weer open. vanaf zaterdag 13 augustus is ereen weer welkom, in de hal va|i de kerk staan mensen klaar met koffie en thee. Daarbij is dan gelegenheid om ook de diepere ingen van het leven met elkaar e bespreken. De openingstijden J!)" 's ochtends van 10.30 tot 12.00 uur Zevenhuizen - De 17-jarige Michel Kreder bevindt zich momenteel in Wenen. Hij is deelnemer aan de WK baanwielrennen. De puntenkoers werd zondag 7 augustus verreden. De gouden medaille was voor een Let, die met 52 punten verreweg de beste was. Michel neemt een zilve ren plak mee naar huis; hij eindigde op 34 punten. Bij de individuele achtervolging op maandag 8 augustus werd Michel, in een deelnemersveld van 39 ren ners, 18e in een tijd van 3.32 (de snelste reed 3.18). Hij verbeterde hiermee zijn persoonlijk record. Voor woensdag staat een ploege- nachtervolging op het programma. Aanstaand weekend sluit de selec tie van het wielrennen op de weg zich aan bij de baanrijders. Michel is voor beide WK's geselecteerd en verhuist binnen Wenen naar een andere locatie om zich op te maken voor wederom een aantal dagen "heel hard fietsen". Door Karin Heeren Zevenhuizen - In de omgeving van de molenviergang wordt hard gewerkt: de boezems wor den van nieuwe beschotting voorzien en tegelijkertijd wor den de boezems uitgebaggerd. In de loop van de tijd zijn de dij ken bij de molens steeds slech ter geworden: door afkalving werden zij steeds breder en minder diep. Na de restauratie komen zij terug in hun authen tieke situatie: smaller en dieper waardoor ook de molens beter functioneren. Een groot pro ject, in belangrijke mate moge lijk gemaakt door de donateurs van de Stichting Molenvrien- den. "Tijd om te laten weten wat er met het geld van 746 donateurs gebeurt", vindt molenaar Johan Ottevanger samen met de voorzitter van de stichting, Arno Lamot. De stichting Molenvrienden is inmiddels drie jaar bezig om dit project te realiseren. De heer Lamot licht toe dat tot voor kort de aandacht voornamelijk gericht is geweest op de molen zelf, alleen het gebouw, en dat die aandacht nu is verplaatst naar de molen in zijn omgeving, de zoge naamde molenbiotoop. De molens zijn inmiddels redelijk optimaal maar de boezems klopten niet meer. De vraag is dan wie er ver antwoordelijk is. De boezems van de molens vielen niet onder de ver antwoordelijkheid van het hoog heemraadschap, die wel de verant woordelijkheid heeft over de rest van het water. De provincie was eerst verantwoordelijk maar op een gegeven moment niet meer, kortom de boezems waren een stuk waarvoor niemand zich echt verantwoordelijk voelde. De heer Lamot: "Met het oprichten van de stichting Molenviergang is dat ver anderd. Hierin zijn verschillende partijen samengebracht zoals de burgemeester van Zevenhuizen- Moerkapelle, het hoogheemraad- J°ban nodigt u uit om te komen kijken Johan Ottevanger (rechts o de schap en het recreatieschap. Hier door ontstaat een gedeelde verant woordelijkheid en meer kennis en begrip over de molenviergang." Inmiddels is de afspraak gemaakt dat het hoogheemraadschap de verantwoordelijkheid van de boe zems op zich neemt. Deze taak neemt zij over als de boezems gerestaureerd zijn en in goede con ditie. De provincie heeft een bedrag beschikbaar gesteld om de achterstallige situatie op te lossen waardoor de nieuwe beschoeiing en het baggeren mogelijk is. Het recreatieschap Rottemeren zal het onderhoud van het groen op zich nemen, dit houdt onder andere in dat zij er voor zorgt dat de omlig gende bomen niet te hoog worden omdat dit gevolgen heeft voor de foto) "Er zit ook een enorm voordeel wind en daarmee voor het functio neren van de molens. Ook dit is een gevolg van de veranderde manier van kijken naar de molens: van gebouw tot de molen in zijn omge ving, er zijn tal van invloeden die een bedreiging kunnen zijn voor de molenviergang. De haar Lamot spreekt in dit verband ook zijn zorg uit over de nieuwbouw-ontwikke- lingen in dit gebied, want hoewel de molenviergang in de Tweeman spolder staat en deze 'leeg' blijft zal er toch in de nabije omgeving veel gaan veranderen. Als mogelijk toekomstscenario ziet hij dat boe ren in het gebied straks onvoldoen de ruimte hebben om hun bedrijf in stand te houden en dat daarmee de agrarische sector uit deze omge ving verdwijnt. In dat geval ziet hij de mogelijkheid om van het gebied aan de molens om deze te bezoeken: Ze staan namelijk buiten!" een soort openluchtmuseum te maken zodat de polder open en toegankelijk is. De restauratie van de boezems is inmiddels in volle gang. Door de persoonlijke betrokkenheid van molenaar Johan Ottevanger, die als het nodig is zelf op pad gaat om zo goedkoop mogelijk materialen aan te schaffen. En ook door de betrok kenheid van de lokale aannemer, loonbedrijf Jan van Dorp en zoon, die bezig is met het werk. De heer Ottevanger: "De samenspraak is uitstekend en dat is merkbaar. Hier door is het mogelijk om aanzienlijk te besparen op het eindbedrag wat nodig zal zijn om deze klus tot een goed einde te brengen."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1