het nieuwe menu van Makelaar OUD-BURGEMEESTER GEEFT GELD TERUG AAN LOKALE ORGANISATIES w i RATI Sl Bij kg kaas TREINSTATION IN ZEVEN HUIZEN-MOERKAPELLE? a EALER HHHHIHMHHnMmHHHI 28e jaargan nummer 1147 5 oktober 2005 Lees de mtneembare editie' DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND Stickeractie tegen verkeerscampagne Zie pagina 12 Mini-kinderclub van start Zie pagina 19 Diamanten bruids paar in Waddinxveen Zie pagina 29 In aller ernst... 'IF PAGINA Alles voor uw computer: wwiy. CompuFacility.nl Tel. 079-593 6442 DE I PARASOL De Kaasgigant venhuizen Verzilvering Elke vrijdagmiddag roarkt Zevenhuizen y oo gram kaas I IJsselThuis AUTOBEDRIJF TTT"ii brasserie glasvezel heeft de toekomst 20 TOTENMET levering - installatie - onderhoud bloemsty ling te keur, voor aparte bloemen en interieur Door Geertrude Verweij Zevenhuizen - In het jaar 2000 werd op verzoek van vertrek kend burgemeester Schoots het Schootsfonds opgericht. De inhoud van het fonds moest ten goede komen aan de lokale samenleving. Vrijdag 30 sep tember reikte de oud-burge meester drie cheques uit aan lokale ouderenverenigingen. De heer L.M Schoots was van 16 september 1995 tot 17 april 2000 burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle. In de jaren daarvoor, van 1 december 1993 tot 16 september 1995 was hij waarnemend burgemeester. Hij heeft nog steeds goede herin neringen aan zijn tijd hier. "Ik vind het buitengewoon leuk om hier terug te zijn. Ik heb me altijd ver bonden gevoeld met deze gemeen te. Als ik het met mensen over mijn vorige gemeentes heb, merk ik dat ik het altijd over Zevenhuizen heb, nooit over een van mijn andere posities." Een van de redenen om het fonds op te richten was dan ook een gezellige. "Zo kon ik tenminste nog eens terugkomen." Maar de belangrijkste reden was dat hij vond dat het geld dat hij bij zijn vertrek kreeg, terug moest naar de gemeente zelf. "Een bur gemeester die weggaat heeft een goed betaalde functie gehad. Daarvoor hoeft geen cadeau te komen." Vanuit het Schootsfonds vindt ondersteuning plaats van instellin- Drie ouderenverenigingen ontvingen op het gemeentehuis een bijdrage uit het Schootsfonds. gen en activiteiten die de gemeen te een warm hart toedraagt. "Het verenigingsleven in Zevenhuizen is buitengewoon actief. We leven in een tijd waarin de vraag naar vrij willigers steeds groter wordt, maar het aantal mensen dat zich wil inzetten afneemt. Laten we hopen dat dat tijdelijk is. Een samenleving zonder vrijwilligers is geen samen leving. Vrijwilligers dragen bij tot de leefbaarheid van de omgeving. Dat is essentieel voor de gemeen te." "Met behulp van het college heb ik uiteindelijk een keuze gemaakt. Ik wilde ook zo kiezen dat er werke lijks iets mee gedaan kon worden. Dit zijn de jaren van de vergrijzing. Ik spreek liever van verzilvering, want dat klinkt positiever. Het is een prioriteit van de gemeente er naar te streven dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Voor de ouderen is het belangrijk dat er organisaties zijn die toezien op de kwaliteit van de ouderenzorg en de belangen van mensen naar voren brengen. Het gaat om een relatief laag bedrag, maar ik hoop dat het een onder steuning mag zijn bij het heel belangrijke werk dat u doet." De heer Schoots overhandigde che ques aan vertegenwoordigers van de Algemene Bond van Ouderen, afdeling Zevenhuizen-Moerkapel le, Stichting Welzijn Moerkapelle en Ouderensoos Levensvreugd uit Oud Verlaat. "Wij willen de burgemeester en mevrouw Schoots van harte bedan ken. Wij zullen het geld goed en nuttig besteden." Hierna vertrok de heer Schoots met zijn gezelschap naar Nieuwerkerk aan den IJssel waar hij een cheque uitreikte aan het Hospice IJsselT huis, 'bijna-thuis-huis' voor de regio Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moer kapelle. Voorzitter van de Stichting IJsselThuis, mevrouw E. Geerdink- Officier, nam de cheque in ont vangst. Mevrouw Ceerdink is blij met de chegue uit het Schootsfonds, bestemd voor het hospice IJsselThuis. ZEVENHUIZEN 0180-638013 Zevenhuizen-Moerkapelle - De provincie Zuid-Holland is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een treinstation bij de kernen Moerkapelle en Zevenhuizen van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. Dit station zal mogelijk een tussenstation worden op het traject Gouda - Den Haag. De mogelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw zou de komst van een station nodig maken. Volgens voorlichter de heer J. Disco van de provincie Zuid-Holland staat het onderzoek nog in de kinderschoenen. De zegsman van de provincie denkt dat het nog enkele jaren zal duren voordat het sta tion er eventueel komt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1