KUNSTZINNIGE OPENING FIETSTUNNEL ONDER SPOOR EN A12 rd rifjgr 4 ALER het nieuwe menu van uitneembare editie' dame gezocht CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. de StrmdSSPer Tax-free shopping RIOOL VERSTOPT? Zinderende zomeravond EINDHOVEN 29e jaargang nummer 1186 5 juli 2006 HOLLAND HART VAN WEEK HET SKR-vakantieproject Waddinxveen gaat voor windenergie Zie pagina 25 Huldiging biljartkampioenen Zie pagina 27 Zie pagina 5 <HEDBEN ENJ MATRASSENJ Verbouwingsopruiming In aller ernst be|: 0180 (Primeur gekookte zeeuwse mosselen bij het Keukencentrum reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Gewoon even bellen!!! Hortus Conclusus Startsein Eendragtspolder AUTOBEDRIJF mm Hortus Conclusus' -W* J J fcv.. W 4 **"^2006 k V1 KIJK OOK OP: HARTVAN HOLLAND. UW N I E U W S N l ■V......-.- - Tel. 0180-631655 www.perdijkmakelaardij.nl Te,: iVlö)42lJ? De tunnel loopt onder de A12 en het spoor door en is daar mee een belangrijke schakel in een lange afstand fietsroute. De tunnel is geheel betegeld met spe ciaal ontworpen tegels. De ope ning van de tunnel was onderdeel van een fietsfestival georganiseerd door het Recreatieschap Rotteme- ren onder het motto 'Zinderende Zomeravond'. Naast de onthulling van de kunstwerken werden twee Zie de advertentie in deze krant Door Karin Heeren documenten ondertekend: de Samenwerkingsovereenkomst Hoekse Park en de Realisatieover eenkomst Eendragtspolder. Naast de officiële delen waren er verschillende activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen bij onder andere Outdoor Valley en de Bleiswijkse Zoom, zoals klimmen, boogschieten, een kunsttentoon stelling en een aantrekkelijk kin dermenu met pannenkoeken. Bij het Koornmolengat werd een excursie gehouden en de molen viergang werd gepresenteerd door de Molenvrienden. En dat alles onder prima weersomstandighe den zodat de belofte waar gemaakt kon worden: het was een zinderende zomeravond. De performance van kunstenaar Lichel van den Ende, die de ope ning van de tunnel bijzonder kun stig maakte, sloot goed aan bij het kunstwerk in en om de tunnel: het kunstwerk 'Hortus Conclusus' gemaakt door het kunstenaarsduo Berkman en Janssens. Het kunst werk is geanspireerd op het mid deleeuwse verhaal van 'De Dame en de Eenhoorn', over een rijke jonkvrouw die vaak in haar tuin (Hortus) verblijft. De tuin is omringd, is afgesloten en wordt begrensd (Conclusus) door een laag muurtje. In de tuin voelt de jonk vrouw zich gelukkig, ze maakt muziek, weeft een kleed of speelt met de dieren die haar omringen: de leeuw, het lam, het hondje, de haas en de eenhoorn. Deze bijzon dere dieren met een mythische betekenis voelen zich thuis in het stukje paradijs. In de 'Hortus Con clusus' onder het spoor en de A12 zijn de dieren uit de verhalenserie 'De Dame en de Eenhoorn' terug. De dame is er niet. Als de dame ooit terugkomt zullen de vogeltjes op de wanden haar aankondigen. Met het ondertekenen van de reali satieovereenkomst Eendragtspol der is het startsein gegeven voor het transformeren van de polder naar een gebied met multifunctio neel ruimtegebruik voor waterber ging en recreatie. In de overeen komst zijn afspraken gemaakt over de realisatie en toekomstig gebruik en beheer van de Eendragtspolder. Namens de provincie, als opdracht gever, is de overeenkomst onderte kend door gedeputeerde Van der Sar. De heer Den Uil zette zijn handtekening namens het Recre atieschap Rottemeren, de heer Van der Klugt namens het Hoogheem raadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en wethouder mevrouw Te Meij namens de gemeente Zevenhuizen-Moerka- pelle. Rioolservice P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0181 3758» 08-53373931 ZEVENHUIZEN 0180-638013 Regio - Met een indrukwekkend optreden is donderdagavond 29 juni de fietstunnel en het kunstwerk 'Hortus Conclusus' geopend. Burgemeester Wolf van Bleiswijk betrad samen met 'de dame en de eenhoorn' als eerste de tunnel. Hij had eerst teruggekeken op de ont staansgeschiedenis van de tun nel. Wolf memoreerde zijn ei gen lange persoonlijke geschie denis met de fietstunnel: "In 1985 sprak ik als lid van Provin ciale Staten als eerst over het fietspadenplan waar deze tun nel onderdeel van is. Het heeft even geduurd, maar hij is er gekomen en ik verklaar hem voor geopend."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1