peIduü b "SOMS PIJN IN MIJN KEEL VAN LETTER G" i Wilt u ook een wMOOM-TUIN.ni? IT-DEALER NIEUWE HEDERUNDERS TIJDENS FEESTELIJKE NATURJLUSATIEDAG DAK- LEKKAGE? CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 'm tfopen/ Van der Mee Jansen zorgt ervoor! DEZE WEEK 24e internationale vakbeurs voor de boomkwekerij Zie pagina 6 HET HART VAN HOLLAND Ballonnen voor verkeersveiligheid Zie pagina 20 Zandzakken voor de deur Zie pagina 22 In aller ernst... renovatie, reparatie, isolatie, lood+ zinkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! aase. 29e jaargang nummer 1194 30 augustus 2006 LN HUIZEN <0-638013 Dakdekkers bedrijf P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0181 375813 Ob-53373931 3-631206 Zevenhuizen -4 K E L A M 31655 www.perdijkmakelaardij.nl Door Paulien de Graaf Waddinxveen - Vanaf dit jaar moeten alle gemeenten in Neder land op 24 augustus een Natura lisatiedag organiseren. Dit be sloot het kabinet afgelopen juni. Waddinxveen organiseerde een eenvoudige maar feestelijke cere monie in het gemeentehuis voor een aantal nieuwe Nederlanders en hun familie. denken ze dat ik uit België of Lim burg kom!" Zij kregen een pen met een inscriptie overhandigd en twee boekjes: een boekje met allerlei handige adressen en tele foonnummers. "U kunt hier mis schien ook het telefoonnummer van koningin Beatrix in vinden!" grapte burgemeester Roijers. Daarnaast kregen zij het boekje "Wij" met sfeerimpressies van Ne derland en haar inwoners. Voortaan de rechten en plichten van het Nederlanderschap se taal. De vijf nieuwe Nederlan ders in Waddinxveen doorliepen allen de naturalisatietoets en ont vingen op een eerder tijdstip hun Nederlandse paspoort. Dit jaar heeft het kabinet beslo ten om, in navolging van andere landen zoals de Verenigde Staten, een Naturalisatiedag in te stellen. De datum 24 augustus is gekozen omdat op deze datum in 1815 de eerste grondwet van het Konink rijk der Nederlanden van kracht werd. Dit jaarlijkse fenomeen geeft een feestelijk tintje aan de naturalisatie maar wil ook bena drukken dat naturalisatie geen vrijblijvende zaak is en nieuwe Nederlanders alle rechten en plichten krijgen die bij het Neder landerschap horen. Kabinetsbesluit: naturalisatiedag op 24 augustus Naturalisatie Vreemdelingen die legaal in Ne derland verblijven kunnen bij een verblijf van minimaal vijf jaar een verzoek indienen tot naturalisatie. Om de Nederlandse nationaliteit te ontvangen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. In de vijfjaar dat men in Nederland woont moet men beschikken over een verblijfsvergunning voor on bepaalde tijd. Verder moet men goed ingeburgerd zijn: dat wil zeggen dat men goed Nederlands moet kunnen verstaan, spreken, schrijven en lezen. Ook moet men bereid zijn afstand te doen van de huidige nationaliteit en beschik ken over een geboorteakte. De nieuwe Nederlander mag in de laatste vier jaar geen gevangenis straf of hoge boete hebben ge kregen. Verder moet men de na turalisatietoets met goed gevolg doorlopen hebben. Deze toetstest enerzijds de kennis van de Neder landse samenleving en anderzijds de beheersing van de Nederland- Natte boel in vogelbuurt Vijf nieuwe Nederlanders met hun familie in gemeentehuis Van de dertien genodigden, kwa men er vijf naar de feestelijke bij eenkomst: vier vrouwen en een man, allemaal met verschillende nationaliteiten: Roemeens/Hon gaars, Chinees, Keniaans, Brazili aans en Turks/Koerdisch. Burge meester Roijers maakte met elk van hen een informeel praatje. Opmerkelijk was dat alle dames met een Nederlander getrouwd zijn, en niet als vluchteling naar Nederland kwamen. Allen heb ben een baan en spreken redelijk tot goed Nederlands. Zij vinden de Nederlandse taal erg moeilijk, vooral de woordvolgorde en de letter g. "Ik heb 's avonds soms pijn in mijn keel van die moeilijke klank," vertelde de Braziliaanse. "Als ik de letter anders uitspreek.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

HH | 2006 | | pagina 1