5000,- LIONS SCHENKEN AAN 'T REIGERBOS iiSUS) Hl 1 SS R extra korting Ed I p EFIT-DEALER S Zie onze advertentie B op pagina 34 RIOOL VERSTOPT? Zie onze advertentie op de achterzijde van deze krant! In aller ernst... 103 jaar!! Poepzak voor paarden verplicht Wilt u ook een Lampionnenoptocht in Moordrecht Stevige afspraken op een nog wankel bankje j j Hoogendoorn Meijer www.hmhoveniers.nl Z U I D P L A S einiging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Gewoon even bell en!!! Zie pagina 26 WWW. PROOM-TUIN.ni? Van der Mee Jansen zorgt ervoor! Zie pagina 29 Zie pagina 22 30e jaargang nummer 1216 7 februari 2007 Bilderdijkstraat 10 - Zevenhuizen Vraagprijs: ^229.000,— k.k. Van Harte!! /uidplaslaan 432. Waddinxveen. T. 0182 - 61 80 55 Zijde 25. Boskoop, T. 0172 - 23 24 94 ^Dorpsstraat 154. Zevenhoiaen. T. 0180 - 63 26 55 Lions en leerlingen: hoe groter de letters, hoe harder het geluid. zie pagina 14 O tijdens de EHstedenweken bij het Keukencentrum i ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Tuin-en terreininrichting Bredeweg 15 Waddinxveen 0180-638183 www.edplaizier.nl itwerp straatwerk tuintimmerwerken etc 0180-631206 Zevenhuizen Door Paulien de Graaf Zevenhuizen - Lionsclub Zeven huizen stelt 5000,- beschikbaar voor de openbare basisschool 't Reigerbos voor besteding aan de verdere uitwerking van het Leef stijlprogramma dat de school dit jaar heeft ingevoerd. De cheque werd overhandigd door de presi dent van de Lionsclub Wiebe Ben- nink aan Elma Jense, directeur van de school. Voordat de cheque werd uitge reikt in de aula van de nieuwe school, toonden de leerlingen een energizer. Dit is een vorm van ontspanning uit het nieuwe leer pakket, en wordt gebruikt om de leerlingen even af te leiden na een lange periode van concen tratie. De kleuters gooiden naar elkaar met een onzichtbare bal, daarbij steeds de naam noemend van degene waar de bal naartoe moest. Groep 4 gaf een echte bal door in een kring op muziek. Als de muziek stopte, moest degene die de bal in handen had, hem op een andere manier doorgeven en dat vervolgens op die manier vol blijven houden, totdat ieder een een afwijkende manier van doorgeven had. Als afsluiting deed ook groep 8 een energizer: Zij moesten de geluiden maken die de leerkracht aanwees op een groot papier: hoe groter de let ters, hoe harder het geluid. De mannen van de Lionsclub moch ten meedoen. President Wiebe Bennink legde uit waarom de Li- ons een bedrag wilden schenken: "'t Reigerbos heeft besloten om dit programma, dat door de Li- ons-organisatie is ontwikkeld, op te nemen. De leerkrachten heb ben cursussen gevolgd en het les materiaal is aangeschaft. Hoewel het programma van de Lions-or- ganisatie uitgaat, had de plaat selijke afdeling van de Lionsclub geen weet van de deelname van de school aan het programma. Pas later kwamen wij daarachter. Zij wilden toch meewerken aan het implementeren van het pro gramma." Het bedrag is bedoeld om de leerkrachten verder te trai nen en het leerprogramma uit te werken. Hoveniers Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen Tel: 06-51257148 Leefstijl Het programma 'Leefstijl' is door de Lions-organisatie ontwikkeld: eerst voor jongeren van de mid delbare school en later ook lesma teriaal voor basisschoolleerlingen. 'Leefstijl' is een programma dat niet alleen de emotionele intel ligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de kennis-intelligentie. Het gaat uit van het standpunt dat voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten begrippen als zelfvertrouwen, doordachte be slissingen nemen, luisteren, het uiten van gevoelens en het reke ning houden met anderen, onmis baar zijn. De belangstelling voor sociaal- emotionele vaardigheden in het onderwijs neemt zeer sterk toe. Scholen willen ongewenst gedrag voorkomen en probleemgedrag bestrijden, en dus staan waarden en normen sterk in de belangstel ling. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar vooral praktisch door samen met klasgenoten acti viteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed omgaan met elkaar"versterken. Voor meer in formatie: www.leefstijl.nl President Wiebe Bennink overhandigt de cheque aan directeur Elma Jense. Rioolservice P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT OI82 3758X3 08-S337S93I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1