Wand- en vloertegels Jan Groen "LAARZEN AAN, WE GAAN BEGINNEN IN DE EENDRAGTSPOLDER" GLOBAL GRATIS GEBAK NEFIT-DEALER i i i i wi I li CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Gedeputeerde Van der Sar als kraanmachinist RIOOL VERSTOPT? Zie onze advertenties vanaf pagina 41 MOORDRECHT^ In aller ernst... De mooiste verzameling keukens én badkamers vind u bij het Keukencentrum Nooit acties: het is altijd voordelig! www.te: .tegelhandel-groen.nl I Hoefweg 95, Bleiswijk IK Tel. 010-521 5055 ndoorn Meijer Hoveniers www.hmhoveniers.nl iniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Gewoon even bellen!!! 30e jaargang nummer 1220 7 maart 2007 BU TANK- EN WASSTATION VAN DER KNAAP? kijk snel op PAGINA(30) School stimuleert sporten waar mogelijk Droomschool wordt realiteit Zie pagina 22 23 Reigerbos, Eendragt en Kinderopvang samen in droomschool! Zie pagina 17 P. VAN ADRICHEM Zie pagina 27 Hand in hand., kameraden... Nieuwerkerks reilen en zeilen KRANT Z U I D P L A S BEDDEN MATRASSEN KASTEN Ma-Za i 9-17 u. Vrijdag koopavond Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen 06-27094771 l"***! Zie onze advertentie UKENCENTRUTH elders in deze krant. bel: 0180-631206 Zevenhuizen Zevenhuizen - Gedeputeerde Leen van der Sar is een paar da gen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op maandag 5 maart als kraanmachinist aan de slag gegaan. Om zo eigenhandig het eerste grondverzet te doen voor de inrichting van een groot deel van de Eendragtspolder. "Een mooie afronding van deze termijn", zo zegt hij zelf, "om te rug te kijken en te zien wat mo gelijk is geworden in de periode van gedeputeerde zijn." "Te snel want er is nog geen vergelijk met de grondeigenaren" zeggen kri- tici. Feit blijft dat de eerste schep is gedaan, de eerste stap is gezet "Aan het eind van mijn periode als gedeputeerde werkzaam als kraanmachinist." in de richting van een recreatiege bied van 300 hectare met een in ternationale roeibaan. Jaren van planning zijn aan het moment van de eerste handeling vooraf gegaan. De Eendragtspol der zal worden omgevormd van agrarisch gebied naar een gebied voor recreatie en waterberging in combinatie met een interna tionale roeibaan. De hele polder is 475 hectare groot, hiervan zal 300 hectare worden heringericht. Het wordt mogelijk om 4.000.000 kubieke meter water te bergen. De kosten worden geraamd op 32.000.000,-. Voorafgaand aan de officiële han deling hebben een aantal sprekers hun visie op de ontwikkeling van de Eendragtspolder gegeven. Burge meester Fijen sprak uit dat de ge meente Zevenhuizen-Moerkapelle blij is met de ontwikkeling van de Eendragtspolder: "Decennia lang heeft de oprukkende verstedelijk ing vanuit het zuiden ons zorgen gebaard, dit plan garandeert het behoud van een open groene rui mte." Gedeputeerde Van der Sar is blij aan het einde van deze periode als gedeputeerde terug te kijken en te zien wat onomkeerbaar is ge maakt: "De Eendragtspolder komt in uitvoering." Hij zei zich wel be wust te zijn van de gevoeligheden met de ondernemers die er nog liggen. De positie van de onderne mers is nog voor een deel onzeker. Ook de grondverwerving lijkt nog geen uitgemaakte zaak. Een aan tal ondernemers zijn vorige week door Raad v an State gehoord en zij wachten nog op een uitspraak. Van der Sar benadrukte dat de ontwikkeling van het recreatiege bied en calamiteitenberging van groot maatschappelijk belang is en bijdraagt aan een beter leefkli maat. Gedeputeerde Van der Sar staat niet op een verkiesbare plaats voor de Provinciale Staten. Hij is eventueel wel beschikbaar om nog een periode gedeputeerde te zijn voor zijn partij. Investeren in veiligheid Dijkgraaf Oosters van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard greep de uitnodiging met de leus 'de laar zen aan, we gaan beginnen' aan om duidelijk te maken dat wat hem betreft de investering in de ontwikkeling van een waterberg ing de beste garantie is om de laarzen later thuis te kunnen lat en. Hij betoogde dat de regenval rond de eeuwwisseling het wa tersysteem tot een kritisch punt heeft gebracht. Hierdoor werd het bij het Hoogheemraadschap duidelijk dat er een impuls nodig is om veilig en duurzaam te kun nen blijven wonen. Zijn boodschap is dat het Hoogheemraadschap vreselijke haast heeft om het hoe dan ook snel te regelen dat er een calamiteiten berging komt: "Het is belangrijk om te laten zien dat we doorzetten als de belangen groot zijn, wij willen hoe dan ook de wa terberging tot een succes maken." "Het is onomkeerbaar, de start is gemaakt.' Rioolservice MOORDRECHT OI82 375823 06-53373931

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1