BSO SPORTIEF IN TREK BIJ KINDEREN specialist! NEELEMAN <S>HYunoni CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. DAK LEKKAGE? DROOM-TUIN WEEK I Gezond sportend de zomer door Zie pagina 6 HART VAN HOLLAND Het mooiste gebouw van.... Zie pagina 10 Wandelend door Nesselande Zie pagina 27 Drive your way www.vanderlinden-groep.nl In aller ernst... renovatie, reparatie, isolatie, lood+ zinkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! VAN DER LINDEN GROEP C0ENEC00P 141 WADDINXVEEN TEL. 0182-632100 jammer van al die mooie panden tv tv iv 31e jaargang nummer 1242 1 augustus 2007 •*"■1 De Bas heeft verdriet van verdwijnen villa's Af ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT W/y bieden standaard een uur sport per dag aan. "We hebben hier een zee aan ruimte, midden in het dorp." HSH »1 Door Elias van der Plicht Waddinxveen - Vanaf 1 augustus moeten alle basisscholen zorgen voor de opvang van kinderen bui ten de schooltijden. In Waddinx veen werken vrijwel alle scholen samen met Kinderopvang Huma- nitas, die sinds juni een buiten schoolse opvang (BSO) heeft ge opend, speciaal ingericht op sport: BSO Sportief. In de Korbistro, het clubhuis van korfbalvereniging Korbis, kunnen kinderen vanaf ze ven jaar deelnemen aan verschil lende sportieve activiteiten. Saskia van der Wijk, competentie manager van Kinderopvang Hu- manitas, vertelt dat BSO Sportief de derde BSO in Waddinxveen is, die door Kinderopvang Humanitas is geopend. Omdat het grootste gedeelte van de kinderen in de an dere twee BSO's tussen de vier en zeven jaar oud is, haakten de ou dere kinderen af. Om in te spelen op de behoeften van de kinderen van zeven jaar en ouder werd ge zocht naar een nieuwe, uitdagen de locatie. De Korbistro voldeed aan deze eisen. Van der Wijk: "We hebben hier een zee aan ruimte, midden in het dorp." De leiding van BSO Sportief is be zig om verschillende sportvereni gingen warm te krijgen voor het geven van sportclinics. Van der Wijk: "Als ouders een hele week werken, moeten ze soms veel moeite doen om de kinderen te kunnen laten sporten. Een interes sante variant zou kunnen zijn om de kinderen tijdens de opvang te laten sporten. Door de clinics wor den de kinderen bekendgemaakt met verschillende sporten. Dit is tevens reclame voor de sportver enigingen." Sporten is op de BSO Sportief niet verplicht. Van der Wijk: "Wij bie den standaard een uur sport per dag aan. Al onze medewerkers hebben affiniteit met sport. Maar het is een gewone BSO. Als kinde ren een keer geen zin hebben om te sporten, mogen ze ook knutse len of iets anders doen. En naast sport bieden we bijvoorbeeld ook workshops koken aan en zetten we een speurtocht uit of gaan we een dagje naar een speeltuin of een museum." Van der Wijk geeft aan dat BSO Sportief themagericht en activi- teitgericht werkt. Dit betekent dat er door het jaar heen verschil lende thema's worden uitgediept: "Het kunnen geijkte thema's zijn, "De kinderen kunnen zelf aangeven wat ze leuk vinden." zoals herfst, winter Pasen en Kerst, maar ook bijvoorbeeld mode. Toen dit laatste thema op het pro gramma stond, hebben de kinde ren kleren gemaakt en was er een modeshow. De kinderen kunnen zelf aangeven wat ze leuk vinden. Zo hebben ze inspraak bij de aan schaf van nieuwe spullen. Willen ze een skelter of hockeysticks? Dit wordt met hen overlegd." BSO Sportief is inmiddels erg po pulair. Van der Wijk: "We hebben plaats voor twintig kinderen. Dit Dakdekkersbedrijf P. VAN ADRICHEM willen we graag uitbreiden naar dertig kinderen, want het loopt storm. Kinderen uit onze andere BSO-afdelingen geven aan dat ze ook naar BSO Sportief willen. Dat het zo snel zou gaan, lag niet in de lijn der verwachting. Het is toch iets nieuws dat we hebben opge start. Wat ons betreft loopt het geweldig. De kinderen hebben het naar hun zin en de leiding en het gros van de ouders zijn tevre den. Wat wil je nog meer? Wij zijn dik tevreden."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1