22 ■MJ GEMEENTE HELPT WERKZOEKENDEN PRIMA AAN WERK Witgoed specialist NEELEMAN Gratis koffie met apfelstrudel of gevulde speculaas9 6 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. DAK LEKKAGE? Keijm Hoveniers#/- L intratuin UW DROOMHUIS! - m- p DEZE WEEK IN HART VAN HOLLAND Sint zet voet aan wal Martijn Holleman Nederlands kampioen Block It! Vraagprijs 244.000 k.k, 0180-332222 www.vdpanne.nl k'l'iAi Parttime professionals onderscheiden In aller ernst... Sinterklaas weer in het land Santa Claus werpt zijn I schaduw vooruit renovatie, reparatie, isolatie, lood+ zinkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! www.hmhoveniers.nl er Rijskade i a ïrmeer Voorweg 192 www.intratuin.nl HART VAN HOLLAND DE K R A NT VOOR DE ZUIDPLAS Narcisstraat 14 te Moordrecht 31e jaargang nummer 1258 21 november 2007 Zie pagina 13 en 38 Zie pagina 28 Zie pagina 39 ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT 180-63120o Zevenhuizen Dakdekkersbedriff I P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT MOORDRECHT OI82 375823 08-53373931 Nieuwerkerk aan den IJssel/Zeven- huizen - Het werkgelegenheids project PRIMA werd donderdag 15 november nader toegelicht door 'jobcoach' Marit Wouda en 'jobhunter' Corina Rossen. Het project houdt concreet in dat de gemeente in samenwerking met de gemeente Zevenhuizen-Moer- kapelle als brug fungeert in het contact tussen lokale werkgevers en werkzoekenden die in een uit keringssituatie zitten. Door Niels Raas PRIMA werd in 2005 opgericht met als doel mensen die een uitkering hebben en werkzoekend zijn ac tief aan werk te helpen. Van de kant van werkgevers bestaat er een behoefte aan extra arbeids krachten, omdat door een goede economische situatie de arbeids markt op dit moment krap is. De persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de werk zoekenden bij lokale werkgevers, is jobcoach Marit Wouda. Hoewel de gemeente traditioneel geen intermediair is in het proces om werkzoekenden aan een baan te helpen, heeft de gemeente daar voor wel uitgebreide instrumenten ter beschikking. "Mensen met een uitkering zijn immers goed bekend bij de gemeente en daardoor kun nen wij zowel de werkzoekenden als lokale bedrijven gemakkelijk een stukje extra service verlenen. Het betreft vaak mensen die goed gemotiveerd zijn, maar door ver schillende omstandigheden een iets grotere afstand tot de arbeids markt hebben. De jobcoach bekijkt voor welk werk mensen geschikt zijn. Vervolgens wordt bekeken of de werkzoekende en de werkgever 'matchen.' Welke wensen heeft de werkgever om een geschikte werk plaats te kunnen bieden en welke instrumenten kunnen we inzetten om werkzoekenden te helpen." Wouda kan ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld een sollicita tietraining krijgen en bemiddelen in een stageplek of een werkerva- ringplek. "Ook omscholing en be geleiding bij psychische problemen behoren tot de mogelijkheden," aldus Wouda. sierbestrating beplanting vijver t beschoeiingen ..i fïfcf Schoolstraat 25 2912 CP Nieuwerkerk aan den IJssel tel. 0180 - 325002 Uw dealer voor Gouda e.o. VAN DER LINDEN GROEP WADDINXVEEN ^Coenecoop 140, Waddinxveen, 0182 - 62 18 66, www.vanderlinden-groep.nl Naast de jobcoach is jobhunter Co rina Rossen actief. "Het is belang rijk dat werkzoekenden en werk gevers tot elkaar komen. Ik leg contact met lokale ondernemers. Tevens kijken we naar de toekomst om deze contacten te behouden en een duurzame relatie op te bou wen," aldus Rossen. Voor de werk gevers zitten er ook veel voordelen aan PRIMA. De werkgevers hebben een vast aanspreekpunt en hoeven voor de dienstverlening niet te be talen. Daarnaast kan een werkzoe kende bijvoorbeeld met behoud van uitkering drie maanden bij een bedrijf aan de slag zonder werkge versrisico of loonkosten. Tevens is het voor werkgevers mogelijk een werkzoekende in dienst te nemen en daarvoor loonkostensubsidie te ontvangen. In 2008 wordt boven dien een werkcenter in de gemeen te geopend. Het CWI en de afdeling Sociale Zaken zullen bepalen wel ke mensen daar geplaatst worden. "Het werkcenter is vergelijkbaar met een werk-leerbedrijf waar verschillende werkzaamheden zul len worden verricht, bijvoorbeeld op het gebied van administratie, productie en metaalbewerking. Het doel van het werkcenter is een snelle doorstroming naar reguliere bedrijven. Een groot voordeel van het werkcenter is dat tijdens de werkzaamheden die daar verricht worden al intensieve begeleiding Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen 06-27094771 en scholing gegeven kan worden,' aldus Rossen. PRIMA heeft sinds de oprichting tientallen mensen de kans gege ven om via stages werkervaring op te doen én structureel aan een baan geholpen. "Het voordeel is dat mensen zich weer gewaar deerd voelen. Het zijn mensen die echt willen. Mensen die niet willen werken worden door de afdeling Sociale Zaken op een ander traject gezet. In 2007 zijn door het project tot nu toe ruim twintig mensen aan werk geholpen," aldus Ros sen. PRIMA is voordelig voor alle deelnemers. Werkgevers komen in aanraking met gemotiveerde en Jobcoach en jobhunter. betaalbare arbeidskrachten die ze normaal niet zo snel zouden be naderen. Werkzoekenden krijgen een echte baan, waardoor hun zelfvertrouwen stijgt. Voor de rest van de burgers is het project bo vendien voordelig, omdat er min der belastinggeld aan uitkeringen besteed hoeft te worden. Bedrijven die geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de mo gelijkheden van het project PRIMA kunnen contact opnemen met jobcoach Marit Wouda, telefoon (0180) 33 04 72 of jobhunter Co rina Rossen, telefoon (0180) 33 04 72. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1