Ons dorp "ONS DORP BLIJFT ALTIJD ONS DORP" uAPgWW Denk itgoed specialist KEELEMAN DE SCHRIKKELBABY VAN HART VAN HOLLAND Ruimtelijk wonen in de randstad? In aller ernst... Fusie verdient schoonheidsprijs www.hmhoveniers. Autoschade Waddinxveen www:vanderlinden-groep.nl Vul de bon in op pagina 6 UW DROOMHUIS! Burgemeester Fijen ziet fusie met vertrouwen tegemoet Fruitbomen voor de Schakel Waor is ie dan? Hollands glorie in Nesselande? Al H ij ra moskee staat midden in de maatschappij f met mogelijkheid om vuil weg te brengen op zaterdag WflL-nr H_-A_R_ T VAN HOLLAND: DÉ KRANT V O OR DE ZUIDPLAS KfiHEffiMF&*nuR ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Kn.bbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen Tel: 06-51257148 VAM PER LINDEN GROEP COENECOOP 360 Waddinxveen Tel. 0182-611 976 Vraagprijs 269.000 k.k. 0180-332222 www.vdpanne.nl womnq-S bedrijf smokeloordii Goudmos 91 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zie pagina 17 Zie pagina 27 Zie pagina 7 Door Christine de Vos Zevenhuizen-Moerkapelle - Bur gemeester Jo Fijen nam op 1 janu ari het stokje over van zijn Nieu- werkerkse collega Bonthuis en is dit jaar voorzitter van de stuur groep fusie, die het samengaan van de gemeenten Zevenhuizen- Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht voorbe reidt. En goed moment voor om kijken en vooruitzien. Toen Fijen twee en een half jaar geleden aantrad als waarnemend burgemeester, was de gangbare opvatting nog dat Zevenhuizen- Moerkapelle zelfstandig zou moe ten blijven en liever de bestaande samenwerkingsverbanden met Nieuwerkerk aan den IJssel zou verdiepen. Dat stond zelfs in het collegeprogramma. "Maar al vrij snel groeide het besef dat de ge meente niet voldoende toegerust was om de opgave die voor ons ligt uit te voeren." Fijen: Dat de gemeenten afzonderlijk niet zijn berekend op hun taken, heeft niet alleen met de inrichting van de Zuidplaspolder te maken. In het kader van het decentralisatie beleid van de landelijke overheid, hebben gemeenten er steeds meer taken bij gekregen zoals bijvoor beeld de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand. Dat vraagt om bestuurskracht. Je kunt het niet uitleggen aan burgers als zaken niet optimaal georgani seerd kunnen worden omdat we, zeg maar, niet beschikken over een batterij juristen of een batterij ingenieurs. Daarom moeten we als gemeenten onze krachten bunde len en onze capaciteit en kwaliteit vergroten." Een grote gemeente staat ook sterker tegenover bijvoorbeeld grondclaims van omliggende ge meenten. "Maar", zo benadrukt Fijen, "ook Rotterdam en Gouda profiteren van een gesprekspart ner die iets voorstelt, wanneer we elkaar treffen in de ISMH of een ander samenwerkingsverband." De fusie zoals de stuurgroep die voorbereidt, zal op 1 januari 2010 geen in steen gehouwen gegeven zijn. Fijen: "Natuurlijk bereiden we nu dingen voor met betrekking tot harmonisatie van diensten, maar het is aan de nieuwe gemeente raad om na verkiezingen handen en voeten aan de nieuwe gemeen te te geven en prioriteiten te stel len." In een enquête die werd gehouden onder inwoners van alledrie de fu siegemeenten, springen vooral in woners van de kern Moerkapelle eruit als weinig hoopvol voor het bij elkaar steken en ik sluit niet uit dat ze die samenwerking verder verdiepen." In gesprek met de gemeente raad vorige week, waarschuwde de Commissaris van de Koningin voor een te snelle groei, waar door de cohesie en identiteit in de knel zouden kunnen komen. Hij noemde hierbij de gemeente Spijkenisse, die sinds de jaren 70 explosief is gegroeid, maar geen eigen gezicht heeft. "Ik zie wat hij zeggen wil", zegt Fijen, "maar de vergelijking met de fusiege meenten gaat mank. In Spijkenisse en andere groeikernen is vrij een zijdig ingezet op bouw en groei. Die steden zijn nu op zoek naar een identiteit. Maar de identiteit van een gemeente, zoals iemand op de dialoogavonden zei, zit hem niet in de grootte van een gemeente. Identiteit, dat zijn de mensen zelf. Dat zijn mensen die zich, soms al generaties lang, ver bonden voelen met de plaats waar zij wonen en werken. Dat is een gemeenschappelijke geschiedenis, niet het feit dat je je paspoort nu drie kilometer verderop moet ha len. In Sittard-Geleen waar ik oor spronkelijk vandaan kom, bestond ook veel weerstand tegen de fu sie. Maar als ik er terugkom is er nog steeds ieder jaar kermis, staat nog steeds de visboer elke vrijdag op het plein en is de carnavalsver eniging nog steeds actief. Ik was hier in Moerkapelle eens voor een jubileum op bezoek bij een oud echtpaar. Toen ik vroeg of ze het fusieproces nog een beetje volgen zei mevrouw: 'Ach weet u, meneer de burgemeester. Ons dorp blijft altijd ons dorp.' Zij heeft het vol gens mij helemaal begrepen." Regio - 2008 is een schrikkeljaar; een dag extra in februari. Wie op 29 februari geboren is, kan zichzelf jong blijven rekenen en aardig besparen op de kosten van het jaarlijkse verjaarsfeestje. Of eenmaal per 4 jaar (ieder jaartal dat deelbaar is door 4) goed uit pakken. Enfin, 29 februari is een bijzondere datum. Hart van Holland is op zoek naar de schrikkelbaby van 2008 en ver rast deze boreling graag met een bijzonder cadeau. De redactie roept de ouders (/grootouders) van baby's geboren op vrijdag 29 februari 2008 op een geboorte kaartje te sturen naar: Redactie Hart van Holland, Postbus 85, 2760 AB Zevenhuizen. Op een gepast tijdstip komen wij graag op kraamvisite. post-fusietijdperk. Velen van hen vrezen een teruggang in voorzie ningen. "In Moerkapelle vinden veel mensen dat sinds de fusie met Zevenhuizen het voorzieningenni veau drastisch is gedaald. Los van de vraag in hoeverre dat klopt, zijn wij - Moordrecht en Nieuwerkerk incluis - van mening dat Moerka pelle op dit punt bijzondere aan dacht moet krijgen." Burgers van de fusiegemeenten zullen in 2010 niet van de ene op de ander dag verschil merken, afgezien van verplaatsing van bepaalde diensten. "Mensen heb ben een aantal veranderingen ook zelf in de hand", meent Fijen. "Bijvoorbeeld wanneer culturele verenigingen contacten aangaan met hun broeders en zusters in andere gemeenten en kijken wat men eventueel samen kan doen. Ik weet dat de ondernemersver enigingen zo af en toe de koppen 32e jaargang nummer 1271 27 februari 2008

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2008 | | pagina 1