Intratuin Zoetermeer MINISTER CRAMER VERHEUGD OVER VERBETERD PLAN ZUIDPLASPOLDER Zondag 18 mei open van 10.00 tot 17.00 uur! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Vraagprijs 239.000 k.k 0180-332222 In aller ernst, www.tegelgereedschap.nl Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551, donderdag en vrijdag koopavond. Pijnacker is zondag 18 mei gesloten. VAN DER C^HYUnOHI LINDEN GROEP OCCASION CENTER "Ontwikkelingshulp is eigenlijk geen overheidstaak" "Kenianen weten heel goed wat hun land nodig heeft" Debat afgelast Publieke en private partners tekenen intentieovereenkomst Rode Waterparel Beachvolleybalseizoen van start PARKET EN LAMINAAT Edisonlaan 28-30 010-5223137 32e jaargang^ nummer 1282 14 mei 2008 www.vdpanne.ni NIEUW: alles voor de tegelzetter De minister ondertekent een verklaring waarin zij de duurzame ambitie van het energieweb Zuidpias ondersteunt. Regio -In Waddinxveen werd op woensdag 7 mei een intentieovereen komst ondertekend waarin wordt bepaald dat publieke en private orga nisaties het komende half jaar een studie gaan verrichten naar de haal baarheid van een duurzame ontwikkeling van de Rode Waterparel. Bij de ondertekening was minister van VROM Jacqueline Cramer aanwezig, die zich door verschillende experts liet informeren over de stand van za ken in het gebied. Ook ondertekende de minister een verklaring waarin zij de duurzame ambitie van het energieweb Zuidpias ondersteunt. Door Niels Raas De bijeenkomst werd geopend door een zichtbaar trotse Nieu- werkerkse wethouder Jan Slagt. De wethouder toonde zich tevre- den dat er nu eindelijk een vorm is gevonden om het ontwikkelings proces te sturen. "Ik ben blij dat nu alles op orde is, want de minis ter vond sommige onderdelen bij haar bezoek vorig jaar maar een rommeltje," aldus Slagt. De wet houder overhandigde vervolgens het kwaliteitshandboek en het Ontwikkelings Strategie Kader aan minister Cramer. Het centrale punt dat vrijwel alle sprekers naar voren brachten, is dat bij het realiseren van een duurzame inrichting samenwer king tussen allerlei organisaties van levensbelang is. "In het be gin werden in Nederland overal VINEX wijken neergezet zonder dat er rekening werd gehouden met vervoer. Er werd pas later gedacht aan infrastructuur. Het COENECOOP 140 - 141 Waddinxveen Tel. 0182- 632 100 WWW.VANDERLINDEN-GROEP.NL is belangrijk dat de markt, het openbaar bestuur en het maat schappelijk middenveld geza menlijk de behoeften in een gebied vaststellen," aldus Ellen Verkoelen, directeur van de Zuid- Hollandse Milieufederatie. Een tiental wensen voor de leefomge vingkwaliteit zijn geformuleerd in een lagenbenadering. "Via participatieprocessen ontstaat er meer recreatie en natuur, zonder dat de ecologische hoofdstruc tuur wordt losgelaten," aldus Verkoelen. Riek Bakker, ambas sadeur en supervisor van het pro ject, gaf aan dat de houding van het publiek over de Zuidplaspolder moet ver anderen. "De media is kortzich tig. Er zijn inderdaad een aantal lelijke plekken die aangepakt moeten worden, maar er zijn ook een heleboel leuke plekjes in de polder," aldus Bakker. Zij maakte duidelijk zich in te zullen zetten voor het leggen van verbindin gen tussen organisaties, om zo voorgestelde veranderingen in het gebied mogelijk te maken. Samenwerking is volgens Bakker een garantie voor succes. Lees verder op pagina 3 Zie pagina 9 Zie pagina 17 Zie pagina 23 s a vv.slardrift.nl - BLEISWUK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2008 | | pagina 1