BURGEMEESTER PLEIT VOOR BEHOUD EIGENHEID, OOK HA FUSIE mm GEZOCHT I Witgoed specialist de &irmdpip BEZORGERS m NEELEMAN VAN RIJK FIJEN: "MOETEN ER ECHT SLACHTOFFERS VALLEN?" Alle medewerkers van Van der Panne Woning- en Bedrijfsmakelaardïj wensen u een voorspoedig 2009! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. voor de buitenwijken van Waddinxveen. DEZE WEEK 2009 in teken van fusie en afscheid Nesselande maakt ijskoude start Briljanten bruiloft in Waddinxveen VEILIG INVESTEREN BU HET KEUKENCENTRUM I Kijk snel in deze krant voor de advertentie zen VERSPREIDING Tel: 0182 615438 Staringlaan 17d - 2741 GC Waddinxveen Fax:0180-638451 Mobiel: 06-22223459 www.vanrijkverspreiding.nl O m Z ALTIJD; WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINt. 32e jaargang nummer 1316 7 januari 2009 0180-332222 www.vdpanne.nl Zie pagina 21 Zie pagina 19 Zie pagina 9 ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT •riwjtranJgaper.nl tec. H0-4212025 Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Ma-za open vrijdag koopavond www.iangroentegels.nl Moerkapelle - Tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie van de ge meente Zevenhuizen-Moerkapelle keek burgemeester Jo Fijen voor uit op de toekomst van de nieuwe gemeente en blikte hij terug op een nieuwjaarsnacht die niet zon der ongeregeldheden is verlopen. Door Elias van der Plicht De goed bezochte nieuwjaarsre ceptie werd luister bijgezet door het harmonieorkest De Kleine Trompetter, dat voor en na afloop van de nieuwjaarstoespraak van Fijen enkele muziekstukken ten gehore bracht. In zijn nieuwjaars rede benadrukte de burgemeester dat Zevenhuizen-Moerkapelle aan de vooravond van de fusie met Nieuwerkerk en Moordrecht ge richt moet zijn op het behoud van de eigen kenmerken: "Nu we per 2010 een gemeente gaan worden met een groeiend inwoneraantal, is het belangrijk om te weten wat we willen behouden waar we aan gehecht zijn. We willen en we kun nen hier middenin de Randstad nog steeds over de polder naar de einder kijken. In de Zuidplasont- wikkeling houden we dat beeld steeds voor ogen. Dat willen we koesteren voor de toekomst. Ook de volgende generaties willen we dat beeld meegeven. Dat er groen en blauw is tussen steen en as falt." Fijen wees op de eigen verant woordelijkheid van de burger: "Tijdens mijn bezoek aan een ju bilerende inwoonster op leeftijd, sprak zij de wijze woorden: 'Och burgemeester, ons dorp blijft toch ons dorp.' En zo is dat. Het gevoel en het karakter van de kernen be paalt u als inwoners zelf. De iden titeit dat bent u zelf. Met het ver enigingsleven, door samen met de buren iets te doen, in het kerkelijk leven en door goede tradities ver der te brengen." Inhakend op dit laatste punt sprak de burgemeester zijn ergernis uit over een traditie die hij liever kwijt k De Kleine Trompetter zette de nieuwjaarsreceptie luister bij. dan rijk is: "Tradities zijn niet per definitie waardevol of iets dat kos te wat kost doorgezet moet wor den. Neem het vreugdevuur van Oud en Nieuw in Moerkapelle. Het is van de zotte dat voor de derde keer in betrekkelijk korte tijd de ME op moest draven, ondanks de aanwezigheid van zestien agenten die bedreigd en bestookt werden. En dat terwijl er opnieuw zeer veel energie in de voorbereiding is gestoken. Enkele inwoners zijn van tevoren gewaarschuwd zich te gedragen. En dan loopt het toch weer uit de hand." Fijen liet weten niet meer voornemens te zijn een vergunning af te geven voor een volgend vreugdevuur. De burgemeester besloot zijn toe spraak met de woorden: "Nog een jaar te gaan en dan heten wij gemeente Zuidpias. Een grote ge meente gaat het worden, uitgroei end naar zestigduizend inwoners met een eigen dynamiek. Onze fusiepartners Moordrecht en Nieu werkerk kunnen er op rekenen dat wij als trotse en zelfbewuste part ner zullen toetreden." Opnieuw ging het tijdens de jaar wisseling mis in Moerkapelle. Rel schoppers wilden voorkomen dat het vreugdevuur gedoofd werd, waarna de inzet van de ME nodig was om de rust te doen terugke ren. Burgemeester Fijen is niet meer voornemens om voor de vol gende jaarwisseling een vergun ning te geven voor een vreugde vuur in Moerkapelle. Zijn reactie op de onlusten: "Er is veel energie gestopt in de voorbereiding. We zijn daar een paar maanden mee bezig geweest. Gemeente, politie, brandweer, ondernemers en an dere inwoners onder wie een groep jongeren, zij hebben allemaal posi tief aangestuurd op een feest dat veilig zou moeten verlopen. Op de avond zelf ging alles goed tot het moment dat rond drie uur 's nachts het vuur geblust zou worden. Een groep mensen heeft willen belet ten dat er geblust zou worden. De politie werd bekogeld met vuur werk en stenen, waardoor ik de ME heb moeten inzetten. De ME heeft klappen uitgedeeld en er zijn aanhoudingen verricht. Het is voor de derde keer in zeven jaar dat de ME is ingeschakeld. Daar moet een punt achter gezet worden. Moeten er echt slachtoffers vallen met fa tale afloop?' Volgend jaar geen vreugdevuur in Moerkapelle. 70 rn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1