VOETBAIPLAATJES RUILEN BIJ BE FAIR LEUK: ENERGIE BESPAREN! KREDIETCRISIS VERTRAAGT EERSTE PAAL CENTRUM RAADSLEDEN MOGEN MAAR ÉÉN PET TEGELIJK OP KERKDIENSTEN ZONDAG 22 FEBRUARI PyLITIE BERICHTEN EINDE BOEKVERKOOP BIBLIOTHEEK B00GBING0 JEUGDDISC0 IN PADDESTOEL pagina 10 Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Waddinxveen - In de kantine van voetbalclub Be Fair was het op woens dag 11 februari een drukte van belang. Wilden er zoveel jongens bij Be Fair komen spelen of was het een talentendag? Nee, het was een ruil beurs voor voetbalplaatjes die klanten bij de Albert Heijn bij hun bood schappen krijgen. Waddinxveen IpsedeBruggen Viering 11.00 uur ds. Frans Bos. Ontmoetingskerk Groensvoorde 9.30 uur ds. H.E. Wevers en 17.00 uur Vesper pastor G.J. Martini. Immanuelkerk 10.00 uur ds. A.A. van Houwelingen en 17.00 uur vesper in OK. Rank Coenecoopcollege 10.00 uur ds. C. van der Berg en 17.00 uur Vesper in OK. Ger.Kerk 9.30 uur ds. E. Brink en 16.30 uur ds. B. Visser. MEDISCHE WEEKENDDIENST Voor spoedeisende huisart senhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekenden/ feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH) en Dienst Apotheek Midden-Hol land (DAM), (Groene Hart Zie kenhuis) locatie Bleuland aan de voorzijde van het ziekenhuis bij Spoedeisende Hulp, Gouda, 0182-322488. Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, 's nachts alleen in geval van nood). Groene Hart Ziekenhuis: Bleu- landlocatie: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, (0182) 505050. Postadres: Postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie: Jan van Beaumontstraat. Voor informa tie over wachttijden, opname, afdelingen etc.: www.ghz.nl Door Joke Heikens "Dit hebben we al eerder georga niseerd, toen een andere super marktketen voetbalplaatjes uit deelde", lachte Rob Schaap van de jeugdactiviteitencommissie. Qui- rien Groenendijk, filiaalmanager van de supermarkt in Waddinxveen was er ook "Ik sta er van te kijken hoe goed dit georganiseerd is! Dat had ik niet verwacht", vertelde hij. "Op woensdag worden altijd de nieuwe plaatjes aangeleverd en ik zat toch even in de piepzak, want gisteravond waren ze op en als we vandaag dan niets gekregen had den, dan hadden we een groot probleem gehad. Maar gelukkig kwam alles goed." Overal waar je in de kantine keek, zaten kinderen en volwassenen voetbalplaatjes te tellen en op lijs ten de nummers af te strepen die Bij Be Fair konden kinderen hun dubbele plaatjes ruilen voor nieuwe. Niels en Ronald sparen door. ze hadden. Be Fair had voor de lijs ten gezorgd, wat het voor de be zoekers erg overzichtelijk maakte. Aan een tafel zaten alleen twee vaders, die zich zeker nog niet te oud voor de plaatjes voelden. "Mijn zoon Joop is nog te klein, hij is pas vier", vertelde Ad Geers. "hij vindt het wel leuk, maar hij is er niet zo mee bezig, voor ons is het wel spannend welke plaatjes we nu weer krijgen!" Ronald van 9 jaar en Niels van 7 jaar spaarden samen en ze hebben al een boek vol. Toch gingen ze door: "Wij gaan voor het volgende boek!" Een ander jongetje had al vijf boeken vol, maar ook die wist van geen ophouden. Djordy had ook al een boek vol, maar hij ging nu verder 'voor vriendjes en fami lie'. Groenendijk vertelde dat de actie nog tot en met de eerste week van maart duurt. "Er zijn 270 plaatjes, maar in de gemeente Den Haag hebben we er 271 uitgegeven. We hadden per ongeluk een reserve speler van Den Haag, Tim Immers, over het hoofd gezien. Een kunste naarsechtpaar heeft zelf een speci aal kaartje gemaakt, dat wordt in den Haag op diverse plekken uit gedeeld." Auto rijdt tegen gevel Waddinxveen - Een 19-jarige au tomobilist uit Waddinxveen is woensdag 11 februari rond 0.15 uur op de Dorpstraat van de weg geraakt en tot stilstand gekomen tegen de gevel van een woning. De man was de controle over zijn voertuig kwijt geraakt nadat hij op de weg tegen een betonnen bloembak botste die daar als snelheidsremmer staat. De man werd door de brandweer uit zijn auto gehaald en met beenlet sel door een ambulance overge bracht naar het Groene Hart Zie kenhuis in Gouda. De politie liet daar van hem een bloedproef afnemen om te onderzoeken of de man alcohol gedronken had. De uitslag daarvan komt later. De woning liep schade op. Waddinxveen - In de vestiging Waddinxveen van Bibliotheek De Groene Venen kunnen belangstel lenden tijdens openingsuren tot en met zaterdag 28 februari af geschreven boeken aanschaffen. Er zijn nog voldoende leesboe ken voor volwassenen en jeugd te koop. Ook wordt de voorraad regelmatig opnieuw aangevuld. Voor meer informatie: www.bibli- otheekdegroenevenen.nl Waddinxveen- In buurtcentrum de Boog wordt 20 februari een bingo gehouden, ledereen is welkom aan de C. Huygenslaan 2 vanaf 19.C0 uur, aanvang bingo 20.00uur. Waddinxveen - Wijk- en Speeltuin vereniging De Paddestoel houdt 20 februari in het wijkgebouw aan de Lijsterbesstraat een disco voor de jeugd van 9 tot en met 15 jaar. Aanvang 19.30 uur, entree 1,50. Waddinxveen - Het was vrijdag 13 februari Warme Truiendag, een initiatief van het Klimaatverbond. De bedoeling van de warme trui endag is om kinderen op een leuke manier bewust te maken van de opwarming van de aarde. De leer lingen van de Prins Willem-Alexan- derschool locatie Oranjelaan had den die dag hun kleurigste truien, Waddinxveen - Veel raads- en collegeleden zijn lid van besturen van gemeenschappelijke regelingen. Dan kan het voorkomen dat ze moeten oordelen over beleid dat ze zelf hebben opgesteld. Om het voor raads- en collegeleden duidelijker te maken hoe hier mee om te gaan heeft de gemeente de nota 'Verbonden Partijen' opgesteld. Door Niels Raas Duidelijke regels zijn van zeergroot belang om belangenverstrengelin gen te voorkomen. In het bestuur van het Coenecoop College zitten bijvoorbeeld twee raadsleden. Yvonne van Went (D66) en Marjan Stoffers (PvdA) hechten veel be lang aan de nota en gaven aan dat de conferentie over het onderwerp later dit jaar van groot belang is. Jan Beekman (CDA) had een aan tal opmerkingen over de construc tie en gaf aan dat de afvaardiging van de gemeente in een dagelijks of algemeen bestuur van een ge meenschappelijke regeling of al leen uit wethouders óf alleen uit raadsleden moet bestaan. Verder wenste Beekman een overzicht van alle bestaande regelingen waar de gemeente bij betrokken is en wie daar zitting in heeft. Ton van Doorn (PCW) wilde ook een overzicht van de belangen die de gemeente in regelingen heeft. Belangen kunnen immers algemeen, financieel of allebei zijn. Van Doorn wil de nota verder een meer handboekachtig karak ter geven door een checklist voor deelnemers van regelingen toe te voegen. Verantwoording en verslagen van regelingen moeten volgens van Doorn niet alleen in een map bij de griffie ter inzage petten en laarzen opgezocht. De verwarming op school was drie graden lager gezet; als je de ver warming één graad lager zet, be spaar je al 7% aan energie. Om 10.30 uur hebben de kinderen en de leerkrachten een warming- up gedaan op het plein, zodat zij geen hinder ondervonden van de 'kou'. liggen, maar moeten aan de com missies voorgelegd blijven worden. Ten slotte plaatste van Doorn een uitroepteken bij de oproep tot te rughoudendheid van lidmaatschap van verenigingen en stichtingen. "Deze terughoudendheid is goed, maar mag nog wel wat meer zijn. Bij lidmaatschap van dit soort in stellingen zetten deelnemers na melijk al snel twee petten op." Burgemeester Henk Roijers er kende dat de geplande conferen tie belangrijk is om te discussiëren over procedures en regelgeving. In de nota worden immers geen politieke keuzes gemaakt. Roijers: "Het is een objectief stuk dat sa mengesteld is op basis van weten schappelijke literatuur." Raadsle den zijn niet verplicht de richtlijnen in de nota te volgen, maar moeten rekening houden dat ze in de knel kunnen komen te zitten met re gelgeving. Jan Beekman vulde aan dat na aanvaarding van de nota pas het beleid zal worden ingevuld en de procedures opgesteld zullen worden. Door Niels Raas Waddinxveen - Wethouder Wie- brand Dijksterhuis maakte aan de commissie Openbare Ruimte dui delijk wat de kredietcrisis voor de projecten in Waddinxveen bete kent. Erg duidelijk is dat niet. Eén ding maakte Dijksterhuis wel dui delijk: De eerste paal voor het cen trum zal zeer waarschijnlijk niet op 1 maart de grond ingaan. Dijksterhuis startte met een rea listische constatering: "Waddinx veen staat niet op een economisch eiland. Ook de kredietcrisis zal voor ons wat betekenen." De wet houder gaf aan dat er momenteel druk overlegd wordt of de eerste paal voor het centrum 1 maart wel de grond in kan. Ook de Triangel is zeer risicovol. Er zijn daar ongeveer 2700 woningen met een doorloop tijd van tien jaar gepland. Dijkster huis: "Over tien jaar is de crisis wel over, maar dat kan wel betekenen dat bekeken moet worden wat eerst en wat pas later gebouwd kan worden. Dit om de doorstro ming in de woningbouw te bevor deren." Hugo van Berkesteijn (CDA) maakte zich zorgen over een beroepszaak waar de rechter nog over moet oordelen en vroeg of die gevolgen heeft voor de aanvangsdatum van het Centrumproject. Stephan Pe ters (WeWa) vroeg zich af wat de status is van de verplaatsing van zesduizend vierkante meter detail handel uit de Passage. Raymond Boer (VVD) herinnerde de wethou der er nog maar eens aan dat elke maand vertraging aan het centrum elke burger van Waddinxveen 5 euro gaat kosten. "Als er later be gonnen wordt, blijft de einddatum dan wel hetzelfde?" Wethouder Dijksterhuis gaf aan dat de gemeente zelf ook een heleboel onbeantwoorde vragen heeft. Het nog lopende beroep is volgens Dijksterhuis geen belem mering voor de aanvang en gaf aan dat de gemeente er alle vertrou wen in heeft dat er een voorlopige voorziening wordt toegewezen. De gemeente moet inderdaad zesduizend vierkante meter aan winkels wegbestemmen. Probleem is dat deze eigendom zijn van de huidige beleggers van de Passage. Indien deze niet meewerken aan de ontbinding van de huurcontrac ten heeft de gemeente een pro bleem. Volgens Dijksterhuis wordt er momenteel niet alleen met de beleggers overleg gevoerd over wegbestemming, maar ook over herbestemming van de winkels. Volgens wethouder Dorenda Gerts zijn er al heel wat winkels wegbe- stemd en noemde daarbij het keu kencentrum. Er zijn zowel aan de winkeliers als de verhuurders op de Passage aanbiedingen gedaan, maar Gerts erkende dat de situatie moeilijk ligt: "Het moment van slik ken of stikken nadert." Peters gaf daarop lichtelijk cynisch aan dat de wethouders nog niet zo lang gele den in de media enthousiast wa ren, maar dat de toon nu een stuk terughoudender is. Gerts: "De ge meente is klaar met haar huiswerk. Fortis is nu aan zet."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 10