CARNAVAL OP DE RAS RAS KASSCHOOL WETHOUDER GERTS: VESTIGING GEFUSEERDE VOETBALVERENIGING OP 'T SUYT BLIJFT OPEN AANLEG VERLEGDE DREEF IN MAAR VAN START TON VAN NIEUKERKE VERSLAAT KOPLOPER ARJAN HENNINK WIE DURFT TEGEN TOP DAMESSCHAKEN ir i gl waddinxveen f fN S0OSMIDDAG ANNE FRANKCENTRUM SCHAKEN SCHAKEN NATUURLEZING LANGE WANDELTOCHT VOOR SENIOREN KBO-BINGO BRANDENDE VRAGEN BIJ RTWFM BINGO VOOR SENIOREN ROMMELMARKT PADDESTOEL Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 11 Waddixnveen - De Kardinaal Al- frinkschool vierde vrijdag 13 febru ari haar carnaval. De school was omgedoopt in de RAS RAS KAS SCHOOL. Natuurlijk waren er een echte prins en prinses carnaval en een raad van elf. Na opening van de Waddinxveense Carnavalsver eniging en het overhandigen van de sleutel vertelde de raad van elf wat er in elke klas te doen was. Er waren spellen te spelen zoals worsthangen, klepelhangen, bal- lenbasket, vier op een rij, sjoelen en nog veel meer. Ook het spook- lokaal had over belangstelling niet te klagen. Toen om 12.00 uur de Ras Ras Kas- school weer in de Kardinaal Al- frinkschool veranderde, kon de voorjaarsvakantie beginnen. Waddinxveen - De gemeente lijkt haast te hebben met het onderzoeken of hervestiging van een gefuseerde VV Waddinxveen en WSE op Sport terrein de Sniep voordeliger is dan op het Centraal Voetbal Park (CVP) 't Suyt. Wethouder Dorenda Gerts hield de mogelijkheid open dat een ge fuseerde voetbalvereniging zich ook op het CVP zou kunnen vestigen. De gemeente stelt twee onder zoeken voor. Eén verkennend markttechnisch onderzoek ter waarde van 80.000 euro om de mogelijkheid van woningbouw in de Oranjewijk te onderzoeken. Een tweede voorstel is nodig om de toekomstige inrichting van een gefuseerde voetbalvereniging op de Sniep te onderzoeken. De ge meente denkt dat de woningen ongeveer 1 miljoen euro opbren gen. Dit bedrag gaat bij realisatie in zijn geheel naar de sportexploi- tatie van de nieuwe voetbalver eniging gaan. Hetzij op de Sniep, hetzij op het CVP. In de commissie Samenleving gaf Willem de Boer (CDA) aan dat de gemeente er in haar plannen al vanuit lijkt te gaan dat vestiging op de Sniep goedkoper is, omdat in het voorstel staat dat dit in be ginsel wordt aangenomen. Robert Visscher (VVD) uitte kri tiek op de hoge kosten van de onderzoeken en stelde dat in het voorstel scenario's ontbreken. Er moeten volgens Visscher drie sce nario's worden gemaakt. Een sce nario waarbij alle twee de vereni gingen op de Sniep zitten, eentje waarbij allebei op het CVP zitten en handhaving van de huidige si tuatie. Visscher: "Waarom is er nog onderzoek nodig? We hebben al ervaring met Be Fair, je hoeft het plan alleen maar door het fo tokopieerapparaat te halen." Wil lem de Boer eiste daarbij dat alle drie de situatiesdezel;fde posten vergeleken moeten worden. "Je kan niet hebben dat zoals bij het tennispark in het ene scenario wel grondkosten verwerkt zitten en in het andere niet." Pas na deze ana lyse kan de raad volgens de Boer een besluit nemen. Volgens wethouder Gerts was het bedrag van 1 miljoen euro oor spronkelijk voor de tweede fase van het CVP bedoeld. Dit bedrag kan echter ook naar de Sniep gaan mocht daartoe besloten worden. Of de Oranjewijk ook echt 1 mil joen euro gaat opleveren moet volgens Gerts worden uitgezocht. Dit onderzoek is volgens de wet houder samen met het onderzoek voor de Sniep ook nodig om de drie scenario's vast te stellen. Gerts herinnerde de commissie eraan dat bij handhaving van de huidige si tuatie groot onderhoud gepleegd moet worden, dat ook 1 miljoen euro gaat kosten. Vervolgens vroeg Diana Wind- rich (WeWa) of dit betekent dat indien de verenigingen niet naar de Sniep gaan, zij ook niet gaan fuseren. Gerts: "Als de verenigin gen niet naar het naar de Sniep gaan, gaan zij naar het CVP, maar dit is duurder voor de gemeente." Robert Visscher: "Dit houdt dus in dat de verenigingen ongeacht her vestiging op het CVP of de Sniep gaan fuseren?" De wethouder ant woordde hierop bevestigend. Dit is een andere uitleg dan die van de vorige portefeuillehouder sport, wethouder Dirk Lont. Deze gaf vo rig jaar meerdere malen aan dat de verenigingen alleen willen fuseren indien zij zich op de Sniep mogen vestigen. Waddinxveen - Het zand voor de voorbelasting ligt al er al een aantal weken, maar van aanleg van de Verlegde Dreef is nog steeds geen spra ke. Op 1 maart zal volgens wethouder Wiebrand Dijksterhuis begonnen worden met de aanleg van het middenstuk, waaronder de spoortunnel. Door Niels Raas Hugo van Berkesteijn (CDA) uitte in de commissie Openbare Ruimte nog maar eens zijn ergernis over er nog steeds niet is begonnen met de aanleg. "Het moet snel, maar we worden het niet eens met de eigenaren van de grond." Volgens wethouder Dijksterhuis is er lange tijd overleg gevoerd over minnelijke verwerving met de grond eigenaren, maar lag het vraag en aanbod te ver uit elkaar. De gemeente heeft daarom een onteigeningsbesluit ingediend. Het koninklijk besluit daarop was positief. De sfeer tussen de ge meente en de eigenaren is echter goed. Met de eigenaar is afgespro ken dat deze het proces niet verder frustreert. De gemeente heeft met de eigenaar een overeenkomst ge sloten over de huur en gebruik van de grond. Met de bouw van het middelste gedeelte van de Verlegde Dreef, waar ook het spoortunneltje onder valt zal op 1 maart worden begon nen. Dijksterhuis gaf aan dat de bezwaarschriftenprocedures nog steeds een bron van zorg zijn. Waddixnveen - Een groep vrijwilligers van het Seniorenwerk van de stichting Vonk houdt éénmaal per 14 dagen op dinsdag een soosmiddag in het Anne Frank-centrum voor alle 55-plussers in Waddinxveen. Voor dinsdag 24 februari staat er een muzikale middag op het programma. Mevrouw van de Hoek zal op haar accordeon de middag opluisteren met bekende meezingliedjes. De zaal gaat open om 14.30 uur, de mu ziek begint om 14.45 uur. De entree bedraagt 1,- euro. Vooraf opgeven is niet nodig. Voor meer informatie: 0182-631932. Waddinxveen - Ton van Nieukerke wist in de 21e ronde van de interne schaakcompetitie knap van de in grote vorm verkerende koploper Arjan Hennink te winnen. Van Nieukerke verraste Hennink in de opening wat hem een gevaarlijk initiatief op de damevleugel ople verde. Met energiek stukkenspel wist van Nieukerke het strijdtoneel te verplaatsen naar de konings vleugel, alwaar hij langzaam maar zeker een gevaarlijke konings- aanval opbouwde waardoor Hen nink in steeds grotere problemen kwam. Uiteindelijk wist van Nieu kerke door een krachtig loperoffer de kroon op zijn werk te zetten. Arjan Hennink blijft ondanks deze nederlaag de koploper. Arjen Zuurmond bereikte tegen de tactisch sterke Wim Mulder bin nen de kortste keren een eindspel met een pion meer. Zuurmond gaf zijn overwinning niet meer uit Bianca Muhren. Waddinxveen - Tea Lanchava en Bianca Muhren, beiden behorend tot de schaaktop van Nederland, zullen het op donderdag 9 april vanaf 20.00 uur opnemen in het simultaan dat voor de vijfde maal georganiseerd wordt door WSV. Leden van deze vereniging, maar ook van andere verenigingen én thuisschakers zijn vanaf 19.00 uur Tea Lanchava. welkom in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad 1. De in deling voor plaatsing in de groepen zal plaatsvinden middels loting. Er kunnen maximaal 60 deelnemers aan het toernooi meedoen. Voor meer informatie en aanmel den: www.wsv-schaken.nl, 06-42707147 of 06-50943050. handen. Eduard Philipse en Wim van Os raakten verwikkeld in een hoog theoretische variant van het konings-indisch. Philipse zette een aanval op over de damevleugel terwijl van Os naar tegenkansen zocht op de koningsvleugel. Na een lange en gecompliceerde strijd kwamen beide spelers remise over een. Winst was er voor Teun van der Linden tegen oud-clubkampioen Wim Hennink, Wim van der Hoek won van Laurens El Iers, Luit Bloem van Jaap van der Heiden, Gerhard van Ginkel van Jaap van Sandijk, Arie Versluis van Jan Kraijesteijn. Herman van Offeren versloeg Kees van Beest en de dit jaar bij WSV de buterende van der Spek versloeg jeugdtrainer Pepijn Eymaal. De partij tussen Mark Baten en Henk van Erk eindigde in een puntende- ling. Gouda/Regio - De KNNV, Vereni ging voor Veldbiologie in Gouda en omgeving, houdt woensdag 25 februari een lezing over het dierenleven rond Zuid-Atlanti sche eilanden. De lezing vindt plaats in het natuurcentrum aan het Heempad in Gouda en be gint om 20.00 uur. De dialezing wordt gegeven door Gerard Ouweneel, die zal zal vertellen over een reis met een onderzoeksschip naar het zuiden van de Atlantische oce aan. Het natuurcentrum is gele gen achter de Prinses Sophieflat aan de Ridder van Catsweg ter hoogte van de bloemenkiosk. Belangstellenden zijn welkom en de toegang is vrij. Voor meer informatie: 0182-618037. Waddinxveen - Seniorenwerk van de stichting Vonk organiseert wan deltochten om senioren in de gele genheid te stellen op een gezonde manier te bewegen en tevens con tacten te leggen met andere se nioren. Voor dinsdag 24 februari staat een lange wandeltocht op het programma. Vooraf opgeven is niet nodig; inschrijven kan vanaf 9.30 uur in de foyer van het Anne Frank-centrum. Om 10.30 uur ver trekt de groep met auto's richting Bodegraven. De route loopt richting Nieuwer- brug. Er is een koffiestop. De tocht is tien kilometer lang. De tocht gaat door als het goed wandel weer is. De kosten voor deelname bedragen 3,- euro. Voor meer in formatie: 0182-631932. Waddinxveen - De Katholieke Bond Ouderen houdt maandag 23 februari een bingomiddag in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad. Aanvang 14.00 uur. ledereen is welkom, de toe gang is vrij. Er worden vijf ronden gespeeld. Waddinxveen - Gert Huizer, com mandant van de Brandweer Wad dinxveen en Ronald Kersbergen, hoofdbrandwacht, zijn vrijdag 20 februari van 20.00 tot 21.00 uur te gast in het programma de 'Avon turen' bij RTW FM. In deze uitzen ding zullen presentatoren Ron en Ton Zandvliet de nodige 'bran dende' vragen aan beide heren stellen. Ook de luisteraars kunnen vragen stellen. Zij kunnen daartoe tijdens de uitzending bellen met 0182-610379 of mailen naar stu- dio@rtw.nl. Tussen 21.00 en 22.00 uur zal de nieuwe single van Joris worden gedraaid en Henk Bres geeft traditiegetrouw weer zijn mening over zaken die afgelopen week in het nieuws waren. RTW FM is te ontvangen via de ether 105.8 Fm, op de kabel op 103.4 Fm en wereldwijd via www.rtw.nl. Waddinxveen- De afdeling Seni orenwerk van de stichting Vonk, organiseert activiteiten om senio ren in de gelegenheid te stellen, elkaar te ontmoeten. De meeste activiteiten worden overdag ge houden, maar er zijn ook avond activiteiten. Dinsdag 24 februari wordt een bingoavond gehouden in het Anne Frank-activiteitencen- trum. Vooraf opgeven is niet no dig. De zaal gaat open om 19.30 uur; de bingo begint om 20.00 en is rond 22.00 uur afgelopen. Voor meer informatie: 0182-631932. Wie gebruik wilmaken van het vervoer via de GroeneHartHop- per dient een rit te bestellen via: 0800 - 0220900. Waddinxveen - Wijk- en speeltuin vereniging De Paddestoel houdt zaterdag 28 februari van 9.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt in het wijkgebouw aan de Lijsterbes straat 18. Er zijn nog enkele tafels vrij. Voor meer informatie: 0182- 618689.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 11