GELOVEN ZOALS JE BENT AUTOMONTEURS IN DE DOP KWIEK 60 JAAR DUO FRATRES CORONA IN S0UBURGH 18 KISTEN GEREEDSCHAP NAAR CONGO COLLEGE OVER DE KNIE VOOR ACHTERSTAND INNEN B0UWLEGES HANDHAVING, MAAR WEL IN 'WADDINXVEENSE STIJL' PB WADDINXVEEN TAFELTENNIS Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 15 Waddinxveen - Tijdens de Open Cirkel avond op woensdag 25 februari in het Anker achter de Brugkerk zal drs. Wil Doornenbal spreken over het thema 'Geloven zoals je bent'. Hoe zit jij in elkaar? Houd je bij voorbeeld van veel (onbekende) mensen om je heen of ben je meer op je gemak met een kleine kring mensen, die je al kent? Houd je ervan om een plan te volgen of speel je liever flexibel in op wat er op je pad komt? Verschillen als deze beïnvloeden onze omgang met elkaar én onze relatie met God. Zaal open om 19.45 uur. Waddinxveen - Op de Eben-Haëzerschool werd in de groepen 1 en 2 de afgelopen weken aandacht besteed aan de 'autogarage', waarbij de poppenhoek veranderde in een magazijn met allemaal onderdelen van auto's, gereedschap en niet te vergeten de overalls. Als onderdeel van dit project werd op vrijdagochtend 13 februari een bezoek gebracht aan een echte ga rage, gelegen aan de Coenecoop. Naast een rondleiding door de showroom, mochten de kinderen ook een kijkje nemen in de werk plaats. Vervolgens werd een be zoek gebracht aan een autoschade- bedrijf, waar de kinderen mochten helpen bij het schuren van een gedeukte motorkap en waar de te zien kregen hoe auto's opnieuw met verf gespoten worden. Het was een geslaagde ochtend en vol gens één van de kinderen zelfs "de leukste dag van mijn leven!". Waddinxveen - Tafeltennisvereni ging Kwiek werd op 17 februari 1949 opgericht door C. Boonstop pel, J.A. Kwaak en J. Zwartendijk, die gezamenlijk met nog 17 ande ren de vereniging oprichtten en 220 gulden beschikbaar stelden voor aankoop van materiaal en de eerste onkosten. De contributie werd vastgesteld op 0.50 cent per maand. De eerste wedstrijden wer den gespeeld in een zaaltje van het, inmiddels gesloopte, café 'Het Cen trum' aan de Nesse. In 1955 speelde Kwiek met vijf teams competitie en was de speelzaal verhuisd naar de kantine van carrosseriefabriek Ver heul (nu een textielhandel) naast de afrit van de Coenecoopbrug. Na een dieptepunt in 1963 met slechts 12 leden, verhuisde de club in 1966 met circa 50 leden én een juniorgroep naar de gymzaal van de toenmalige huishoudschool aan de leplaan. In augustus 1974 werd er wederom verhuisd, nu naar de voormalige Bethelkerk aan de J.W. Frisoweg. De eerste jaren werd het gebouw, samen met de gymnas tiekvereniging Toos, gehuurd en in 1980 mocht Kwiek het gebouw kopen. Diverse verbouwingen en groot onderhoud hebben geleid tot het huidige onderkomen. Kwiek is een van de oudste en gro tere verenigingen van de voorma lige afdeling Gouda van de NTTB. Op het gebied van sportieve pres taties heeft de vereniging nooit erg hoge ogen gegooid maar was altijd wel vertegenwoordigd in alle competitieklassen van de afdeling en incidenteel toch ook wel in ge westelijke of landelijke competi ties. In 1980 speelde de vereniging met 18 senioren en vier junioren teams in de competitie. Sinds die tijd loopt het ledental langzaam terug en resten nog tien senioren en drie jeugdteams. Om het tafeltennis te promoten organiseert Kwiek onder meer een basisscholen- én een bedrijven- toernooi. De festiviteiten rond het 60 jarig jubileum beperken zich tot een etentje voor de senioren, een middagje avonturen voor de jeugd en de aanschaf van vijf nieuwe tafeltennistafels. Tafeltennisver eniging Kwiek staat bekend bij de andere verenigingen als een pret tige vereniging waar het draait om plezier in de sport en met alle gelegenheid voor een gezellige 'nazit' Waddinxveen - Fratres Corona, de broers Vincent en Silvain, treden woensdag 25 februari op zorg centrum Souburgh. Het salonduo speelt piano, viool en zingt zi- geunermuziek, tango's, salon re pertoire uit het oude Wenen en melodieën uit musicals. De broers traden eerder op in het Concert gebouw in Amsterdam en voor de koninklijke familie. Het optreden wordt gehouden in de Marchandzaal van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open 13.45 uur. De toegang bedraagt 4,50 euro, leden Comfort a la Carte betalen 3,50 euro. Waddinxveen - In het hart van Con go, midden in de jungle, staat de school van de katholieke Broeders van Liefde. Tijdens de burgeroor log werd de regio waarin de school staat toneel van gevechten tussen rebellen en regeringsleiders. Vijf jaar lang was de school in handen van rebellen. Toen de Broeders van Liefde in 2004 terugkeerden, trof fen ze een totaal vernield gebouw aan, waarbij de technische school en de beroepsopleidingen het meest te lijden hadden gehad on der de oorlog. Broeder René Stock man over de timmerafdeling: 'In één atelier werken vier leerjaren. Elk leerjaar heeft maar één zaag en één schaaf. De leerlingen moe ten afwisselend werken met het materiaal.' Ondanks de abomina bele staat van de school, studeren er momenteel zo'n 800 leerlingen aan het Institut Technique Profes sional. Ze worden onderwezen in automechanica, algemene me chanica, machines, elektronica en houtbewerking. Gered Gereed schap Waddinxveen levert een bijdrage aan de inrichting van de praktijklokalen. Zoals deze school zijn er vele in Congo. Vaak bieden ze als enigen in de regio vakonder wijs aan. Juist technisch onderwijs is van essentieel belang voor de wederopbouw van het land. Hier mee krijgen jongeren de kans om een eigen inkomen te verdienen. Met uw steun en gereedschap wordt de toekomst van de school én de leerlingen veiliggesteld. Be langstellenden die willen helpen kunnen zich melden bij Stichting Gered Gereedschap aan de Maurit- slaan 55. Waddinxveen - Burgemeester Henk Roijers geeft regelmatig aan dat hij handhaving als een prioriteit ziet. Nu zijn ambtsperiode er bijna op zit, zijn de uitvoeringsprogramma's integrale handhaving en handhaving bouwen en wonen gereed. Een belangrijke rol is weggelegd voor de wijkplatforms, in het bijzonder waar het gaat om 'kleine ergernissen'. Door Niels Raas Waddinxveen - De gemeente is met spoed achterstallige bouwle- ges aan het innen en heeft daar over een voortgangsrapportage aan de commissie Bestuur en Mid delen gestuurd. Menig commissie lid uitte felle kritiek op de stand van zaken rond de bouwleges van de afgelopen drie jaar. Ton van Doorn (PCW) toonde zich verbijsterd. "Ik moest bijna mijn hoofd onder de kraan houden, omdat ik het gewoonweg niet ge loof. Waarom zijn er nu pas maat regelen? Hoe verkopen we het aan de burger om de belastingen voor de burger te verhogen, terwijl de gemeente allerlei leges niet int? Dit schaadt werkelijk alle relaties richting de burger." Theo van der Velde (VVD) sprak over een afdeling die 'niet in con trol' is. De gemeente reserveerde een bedrag van 668.000 euro voor de opbrengst van de leges. Uit eindelijk blijkt het bedrag maar half zo groot te zijn. De raming is volgens van der Velde volledig verkeerd geweest. "De gemeente is bovendien vergeten 29 aansla gen te versturen ter waarde van 100.000 euro." Ook Jan Beekman (CDA) uitte kri tiek op de slechte kwaliteit van de ramingen. "Deze raming is ten koste gegaan van andere keuzes." Teus Twigt (PvdA) merkte op dat de rapportage nog niet ingaat op de leges van 2008 Wethouder Lont gaf aan de situa tie niet goed te praten en legde uit dat in 2006 een niet haalbare ver ordening is gemaakt. Volgens Lont zijn de interne processen aange past en komen de bouwaanvragen met ingang van 2009 elke maand binnen bij de gemeente. "Dit was een dossier eens maar nooit meer," beloofde de wethouder. Lont gaf aan dat eind maart een rapportage komt waarin ook de leges van 2008 verwerkt zijn. Als de leges voor 2008 verwerkt zijn is er volgens de wethouder geen sprake meer van een achterstand. Door Niels Raas Ter voorbereiding van het hand havingsbeleid zijn de verschillen de wijkplatforms geraadpleegd. Zwerfafval, hondenpoep en par keeroverlast bleken de grootste doornen in het oog te zijn. Er is al enige tijd een toezichthouder in Waddinxveen aanwezig. Hij zal binnenkort Bijzonder Opsporings ambtenaar (BOA) worden, wat hem ruimere bevoegdheden toe kent. Peter Rubeling (D66) sprak lovend over de classificeringen die zijn gemaakt. "De overlast van bij voorbeeld hondenpoep verschilt per wijk. Het is alleen jammer dat openbare veiligheid en ruimte een lagere prioriteit hebben gekregen. Overlast op dit terrein geeft vaak de meeste overlast bij burgers." Marjan Stoffers (PvdA) uitte haar tevredenheid over de betrokken heid van de wijkplatforms bij hand having van de openbare ruimte. Prioriteiten stellen is belangrijk voor meerdere redenen. Volgens Hugo van Berkesteijn (CDA) is dit niet alleen bedoeld als controle, maar ook om corrigerend, infor merend of opvoedend op te tre den richting de burger. Verder uitte Van Berkesteijn waardering voor het feit dat de gemeente bij overtredingen niet direct hoge boetes zal opleggen en prees de 'Waddinxveense stijl.' Burgemeester Roijers benadrukte nog maar eens het belang van handhaving: "Handhaving is een zeer belangrijke taak van de over heid. Doe je dat niet, dan komt de democratie in gevaar." Volgens Roijers stralen de uitvoeringspro gramma's professionalisering en betrokkenheid uit. Roijers bena drukte dat juist het versterken van de input van informatie voor het stellen van prioriteiten een prioriteit op zichzelf is voor 2009. "Prioriteiten zou je eigenlijk elke dag moeten kunnen bijstellen." De wijkplatforms spelen volgens de burgemeester een belangrijke rol bij het rapporteren van kleine ergernissen. Deze klachten zullen ook worden opgelost samen met de wijkplatforms en er zal dus niet direct de politie of een BOA op af gestuurd worden. Roijers gaf aan dat er ook een rol is voor sociale controle door de burger, met name als het gaat om jongeren. Het ni veau van handhaving in Waddinx veen net boven het gemiddelde en aanvaardbaar. Roijers: "Binnen onze financiële mogelijkheden doen we het maximale." Kees Bax en Hugo van Berkesteijn wilden daarop weten of het beleid in Waddinxveen ook vergeleken wordt met andere gemeenten. Bax vroeg zich daarbij ook nog eens af of de beschikbare informatie genoeg is om een realistische ver gelijking te maken met andere ge meenten. Volgens de burgemees ter zijn de gegevens toereikend. Deze bestaan behalve uit harde cijfers als bekeuringen ook uit sig nalen uit de leefbare wijken. Hier worden enquêtes verspreid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 15